2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: 2. světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Dagmar

 

 

2. světová válka: 1. 9. 1939 – 2. 9. 1945

 • dosud největší válečné střetnutí v dějinách lidstva (110 mil. vojáků – polovina zemřela, 54 mil. mělo následky)
 • bojovalo se hlavně v Evropě, Asii, Africe a na všech oceánech
 • konflikt mezi demokratickým a totalitním světem:
 • příčiny války
  • nespokojenost s výsledky války → snaha o znovurozdělení světa → snaha získat kolonie → válka rozpoutána fašistickými mocnostmi, hlavně Německem, Itálií a Japonskem
  • politika appeasementu evropských mocností (VB, F) + izolacionismus USA (výhoda pro fašistické mocnosti)
  • fašistické režimy opřeny o nacionalismus, rasismus, antisemitismus
  • SSSR → obava západu ze SSSR
 • charakter války: totální válka
 • záminka války: fingovaný přepad 8. 1939 → němečtí vojáci v polských uniformách přepadli německou vysílačku v GLIWICÍCH
 • etapy války:
 1. 1.9. 1939 – červen 1941 (napadení SSSR)
 2. červen 1941 – leden 1943 (Stalingrad, boje v Tichomoří)
 3. 1943 – upevnění protihitlerovské koalice, definitivní protiofenziva
 4. 1944 – poč. 1945 → otevření 2. fronty, osvobozování zemí
 5. 1945 – konečná porážka fašismu

 

Průběh

 • 1.9. 1939 Německo bez vypovězení války zaútočilo na Polsko → nastala 2svv → blesková válka (3 týdny, rychlý postup na východ)
 • 17.9. 1939 se k agresi připojil SSSR → Rudá armáda obsadila východní Polsko (záminka: ochrana běloruského a ukrajinského lidu)
 • na rozkaz Stalina bylo mnoho polských důstojníků (22tis.) zavražděno u KATYNĚ (poblíž Smolenska) → nejvíce r. 1940
 • září 1939 Německo a SSSR uzavřeli už druhou smlouvu o hranicích (rozdělení Polska) a přátelství → smlouva měla tajné dostatky, např. Německo bude respektovat dohodnuté hranice, za sféru vlivu SSR bylo uznáno E, L, L a Finsko (první smlouva mezi N a SSSR v srpnu 1939 → šlo o pakt o neútočení na 10 let → Německo si zajistilo klid na východě a obrátilo svou agresi na západ)

 

 • 3.9. 1939 na základě spojenecké smlouvy s Polskem vypověděli N války VB a F → pro Polsko žádná pomoc
 • místo ofenzivy na západě vyhlásili blokádu Německa (neúspěšně snaha zastavit dovoz do Německa) X ze strany Německa začala být vedena ponorková a letecká válka
 • vojsko VB a Francie pasivně vyčkávaly v oblasti Maginotovy linie → tzv. „podivná válka“, „válka v sedě“

 

 • SSSR jedná s Finskem o výměně území → neúspěšné → listopad 1939 – březen 1940 nastala SOVĚTSKO – FINSKÁ VÁLKA = ZIMNÍ VÁLKA → SSSR nakonec vítězí, posouvá hranice na 150km od Leningradu → získal Karelskou šíji (na ochranu Leningradu) → za tuto agresi SSSR vyloučen ze Společnosti národů

 

 • na jaře 1940 SSSR provedlo anexi Estonska, Lotyšska, Litvy + Besarábie a severní Bukoviny (dosud patřili Rumunsku) → násilím zde byla nastolena sovětská moc

 

 • duben 1940 Německo zaútočilo na Skandinávii → švédské železo, norské přístavy (pro ponorkovou válku) →obsazeno Norsko a Dánsko

 

 • květen 1940 Německo porušilo neutralitu Nizozemí, Belgie a Lucemburska → proběhla blesková válka → Němci provedli překvapivý obchvat Maginotovy linie, o níž se Francouzi domnívali, že je zárukou obranyschopnosti země

 

 • červen 1940 kapitulovala Francie
 • severní a střední část okupovalo Německo
 • jižní část nebyla obsazena, ale vládne zde kolaborantská vláda
  • ne všichni francouzští vojáci se vzdali → v zahraničí bojují jednotky Svobodné Francie pod vedením generála CHARLESE DE GUALLA

 

letecká bitva o Velkou Británii + ponorková válka (srpen – říjen 1940)

 • proběhla série tzv. „kobercových náletů“ německého letectva LUFTWAFE na britské strategické a civilní cíle (např. Londýn) + vystupňována ponorková válka
 • bojovalo se hlavně nad jižní Anglií
 • RAF se ubránilo mnohonásobné přesile Luftwaffe a zabránila tak Hitlerovi podniknout OPERACI LVOUN = invaze do VB
 • RAF, pomáhali američtí, kanadští, polští a českoslovenští letci…
 • šlo o první velký neúspěch Německa → invazi do VB Německo odložilo

 

vstup Itálie do války na podporu Německa v říjnu 1940

 • neúspěšně bojuje v Řecku a jižní Francii (a v angl. a franc. koloniích v Africe)

 

 • duben 1941 dobyt Balkán → neúspěšné Itálii přichází Hitlerova pomoc → obsazeno Řecko, Kréta, Jugoslávie

 

 • Chorvatsko vyhlášeno samostatným státem → spojenec Německa
 • v Srbsku kolaborantská vláda
 • zformoval se tam partyzánský odboj, v čele JOSIP TITO
 • na jaře 1941 v Evropě vládne fašismus (kromě VB, neutrálních států a SSSR)
 • v okupovaných zemích uplatňován rasismus (vůdčí rasa árijská s nimi příbuznými národy, pod nimi latinská, naposledy Slovani, cikáni, židé) → probíhá hromadná likvidace Židů = holocaust podle plánu „konečné řešení židovské otázky“ → je řízena velitelem SS HIMMLEREM (vznikali na jeho rozkaz koncentrační tábory, např. Osvětim)

 

22.6. 1941 přepadení SSSR

 • Německo bez vyhlášení války porušilo sovětsko – německý pakt o neútočení a napadlo SSSR = „PLÁN BARBAROSA“
 • začala VELKÁ VLASTENECKÁ VÁLKA
 • Německo využilo:
  • momentu překvapení (Stalin ignoroval varování ze zahraničí, rudá armáda oslabena čistkami mezi velitelemi, nebylo dokončeno pohraniční opevnění)
  • měli větší bojové zkušenosti
  • měli technickou převahu (pro Německo pracovala téměř celá Evropa)
  • pomoci svých spojenců a satelitů → vedle Wehrmachtu (armáda) se zapojili i Italové, Maďaři, Slováci, Chorvaté, Finové, Rumuni.
 • Hitler ve své knize Mein Kampf psal o potřebě nového životního prostoru pro německý národ ve východní Evropě → představoval si, že Němci jako nadřazený národ osídlí západní Rusko a Rusy přesídlí na Sibiř
 • Němci rychle postupují → blesková válka
 • na území, které bylo připojeno k SSSR násilím (Pobaltí) byli Němci vítáni jako osvoboditelé
 • fronta byla široká od Severního po Černé moře→ 3 hlavní směry útoku:
 1. skupina armád SEVER – Leningrad
 2. skupina armád STŘED – Moskva
 3. skupina armád JIH – Kyjev
 • LENINGRAD
  • v září 1941 obklíčeno → 900 dní blokáda → obleženi prolomeno až v lednu 1943
  • byl bombardován
  • ve městě zima, hlad → spojen s vnitrozemím pouze přes část Ladožského jezera
  • během ofenzivy u Leningradu Padli do německého zajetí jednotky generála VLASOVA (potom bojují po jejich boku)
 • UKRAJINA + KYJEV
  • dobyta v září 1941
 • MOSKVA
  • v prosinci 1941 se Němci dostali 20km před Moskvu
  • nastala protiúder SSSR (využili vyčerpanosti Němců a mrazu) → operaci řídil generál ŽUKOV (rudá armáda poprvé využila raketomety = kaťuše)
  • Němci jsou poraženi, nuceni ustoupit → tímto ztroskotala taktika bleskové války a zhroutil se mýtus o neporazitelnosti německé armády

 

 • srpen 1941 byla podepsána ATLANTICKÁ CHARTA → podepsali ji Roosevelt + Churchill + Stalin
 • obsahovala hlavní principy vedení války a poválečné organizace světa (hlavní cíl bylo zničit fašismus, nastolit mír, hospodářská spolupráce)
 • postupně se k chartě přidávaly další státy (např. ČSR – přes londýnskou exilovou vládu) → vznikla tzv. protihitlerovská koalice

 

 • v okupovaných zemích zesílil protifašistický boj (např. i u nás)
 • spojenci SSSR pomáhají materiálně (letadla, tanky.), potraviny atd. → hlavně ze strany USA a VB

 

vstup USA do války

 • Japonsko usiluje o nadvládu v Pacifiku – např. válčí v Číně, ve Vietnamu, Laosu, Kambodži…
 • 7.12. 1941 Japonsko napadlo největší vojenskou základnu USA PEARL HARBOR (Havajské ostrovy) → zničena většina americké flotily i letectva
 • USA a VB vyhlásili Japonsku válku (pak I Německu a Itálii)
 • Japonsko bylo zpočátku úspěšné → v Tichomoří Japonsko vládne na moři i ve vzduchu → japonská agrese omlouvána obranou proti západnímu kolonialismu (Asie patří Asiatům), ve skutečnosti mělo dobyvačné cíle
 • Japonsko bojuje ve velkém prostoru, začínají být vyčerpáni
 • v čele japonského loďstva admirál JAMAMOTO
 • obrat ve vývoji války v Pacifiku přinesla porážka japonského loďstva Američany u souostroví MIDWAY v červnu 1942 (k vítězství Američanům pomohlo rozluštění japonské šifry)

 

severní Afrika

 • VB bojuje s Německem a Itálií o Egypt a Suezský průplav
 • bitvy:
 1. bitva v Libyi o přístav TOBRUKv dubnu 1941 byl obklíčen německo – sovětskými vojsky → obklíčené území hájili britské a australské jednotky (německými médii nazývány jako „pouštní krysy“) → australské jednotky vystřídány čerstvými silami (Poláci, Češi) → pro československé jednotky největší válečná akce na Blízkém Východě a severní Africe → československý pěší prapor pod vedením podplukovníka KARLA KLAPÁKA do prosince 1941 hájil nejvíce ohrožený západní úsek pevnosti Tobruk → osvobozen
 2. bitva u EL- ALAMEJNU → dvě bitvy roku 1942, vítězí VB v čele s generálem MONTGOMERYM
 3. OPERACE POCHODEŇ – vylodění amerických a britských jednotek na severu Afriky (v Alžírsku..) → spojenci (v čele generál EISENHOWER) donutili německé a italské jednotky k ústupům (v čele německé armády generál ROMMEL – „pouštní liška“)

 

přelom ve válce 1942/1943

 • východní fronta
  • po porážce u Moskvy již Německo nemělo dostatek sil, aby útočilo po celé frontě
  • Německo zahájilo ofenzivu na jihu se záměrem obsadit zemědělské Povolží (zajistit si tak jídlo) a zmocnit se naftových ložisek u kaspického moře (zajistit si tak pohonné hmoty) → Německo je částečně úspěšné, naftová ložiska ale nezískalo
  • Německo se soustředilo na:
  • STALINGRAD
   • v září 1941 pronikla německá armáda do města – generál PAULUS
   • do řízení bitvy se osobně zapojil Hitler, fascinován představou dobytí města se jménem protivníka
   • bojovalo se o každou ulici, každý dům → město v troskách
   • rudá armáda přemístila do oblasti všechny možné jednotky → obklíčila město, sevřela nepřítele v kleštích, tzv. „stalingradský kotel“ → Němci odmítli kapitulovat (250tis.) na přímý rozkaz Hitlera, žili tam o hladu, zmrzlí a věřili, že se k nim probije pomoc
   • SSSR v únoru 1943 vítězí, německá armáda v čelem s Paulusem poražena → dostala se do zajetí, mnozí zemřeli při pochodu do táboru (z 90tis. zajatých se do Německa vrátilo 6tis.)
   • rozhodující, nejkrvavější, největší bitva 2sv.v.
   • nastal obrat ve válce, zahájena ofenziva Rudé armády na celé frontě
  • Němci poté vyhlásili totalitní válku → v případě ústupu uplatňovali zásadu spálené země → odvetu za Stalingrad chtěli uskutečnit útokem
  • BITVA U KURSKA
   • červenec 1943, poslední velká německá ofenziva
   • plán se jim ale nepodařilo utajit
   • během kurské operace u = největší tanková bitva (3000 tanků)
  • spojenci
   • koncem roku 1942 se vylodily americko-britské síly v severní Africe
   • Roosevelt a Churchill se sešli na konferenci v Casa Blance → jednali o otevření druhé fronty v Evropě, aby pomohli SSSR
   • v červenci 1943 se vylodili na Sicílii
   • v září 1943 se vylodili v jižní Itálii, kde probíhal státní převrat → Mussolini svržen a uvězněn → italský král VIKTOR EMANNUEL jmenoval novou vládu, která začala vyjednávat → vyhlásila Německu válku
   • Hitler poslal komando, aby osvobodilo Mussoliniho → za podpory Němců obsadil severní Itálii, kde si vytvořil vlastní stát pod německým dohledem REPUBLICA DE SALO (Milán)

 

 • spojenci vítězí v Tichomoří → přelom ve válce v Tichomoří znamenala bitva na Šalamounových ostrovech (srpen 1942 – únor 1943) o ostrov GUADALCANAL → námořní a letecká základna Japonců → Japonci poraženi → přechází do obrany

 

otevření druhé fronty (4. etapa)

 • 6.6. 1944 proběhla invaze spojenců v Normandii
 • OPERACE OVERLORD
 • vylodilo se přes 2mil. vojáků = tzv. DEN D
 • provedena v místech, kde nebyla očekávána u města Caines → nepřízeň počasí → vyvolala překvapení
 • hlavně britské a americké námořnictvo a letectvo + Kanada + Fracie + Polsko + ČSR → generál EISENHOWER (tzv. Eik) X generál ROMMEL
 • byla tak otevřena 2. fronta
 • v červenci 1944 se část německých důstojníku dohodli a spáchali atentát na Hitlera → chtěli ukončit válku → Hitler je nechal popravit, jejich rodiny do koncentračních táborů
 • současně s ofenzivou v Normandii se vylodili americké a francouzské jednotky Svobodné Francie na jihu Francie → pomáhají i Čechoslováci → v září 1944 byla celá Francie i Belgie v rukou spojenců
 • prosinec 1944 Němci přešli do protiútoku v ARDENÁCH → neúspěch → chyba VB+USA → 1. linii vždy posílali bojovníky postupující rychle, daleko za nimi zásobovači → Němci obešli 1. linii a zaútočili na zásobovače → spojenci zatlačeni o 200km na západ → v tuto chvíli Churchill a Roosevelt se obrátí na Stalina → leden 1945 rudá armáda zahájila mohutný protiútok po celé frontě → Hitler musel odvolat jednotky z Arden

 

 • na jaře 1945 dobita Republica De Salo → Mussolini popraven

 

východní fronta

 • rudá armáda po bitvě u Kurska postupovala po celé délce fronty a tlačila Němce na západ → bylo osvobozeno Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Jugoslávie, Albánie…
 • srpen 1944 povstání ve Varšavě → organizovala jej emigrační polská vláda → snažila se vlastními silami osvobodit od Němců → během těžkých bojů povstání potlačeno, Poláci poraženi → mohla jim přijít na pomoc ruská armáda, ale nepomohla jim (Stalinova pomsta, jelikož Poláci byli v SSSR nespokojeni)

 

 • SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ – klérofašistický režim na Slovensku se dostává do stále větší krize, strašně jej vyčerpala účast ve válce na straně prohrávajícího Německa → Slováci hromadně padají do zajetí SSSR, vstupují do osvobozeneckých jednotek a do partyzánských oddílů
 • vznikla SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA, která vydala v prosinci 1943 program slovenského odboje = VÁNOČNÍ DOHODA = vyslovila se pro zachování společného státu Čechů a Slováků na principu rovnosti a pro celonárodní povstání
 • 2 varianty zahájení povstání: 1. zahájení založeno na postupu R. A, otevřou karpatské průsmyky, zahájení v případě okupace Slovenska Německem
 • 29.8. 1944 Němci začali okupovat slovenské území → slovenský generál a hlavní organizátor povstání JAN GOLIÁN vydal rozkaz, aby se všechny slovenské jednotky postavily na odpor → tímto začalo SNP a vypuklo dřív, než bylo připraveno vojensky a než se podařilo zajistit R.A
 • brzy nastává dezorientace ,východ divize byly nacisty odzbrojeny a průsmyky uzavřeny
 • centrem byla Bánská Bystrica (letiště TRI DUBY)
 • 1.10. 1944 byla vydána Deklarace slovenského národa = vyhlášení obnovení společného státu Čechů a Slováků
 • největší boje probíhaly u Strečna, Martina, Ružomberka
 • dva měsíce povstalci odolávali materiální převaze → padla Bánská Bystrica (27. 10) → povstalci ustoupili do hor, kde pokračovali v boji (Golián popraven)
 • význam SNP – vojenský proti početné německé síle, projevy mezinárodní solidarity  = vedle Čechů tu také bojovali např. Jugoslávci, Maďaři, Poláci → materiálně pomohli nejvíce VB, USA a SSSR

 

osvobozování ČSR

 • 8.8. 1944 KARPATSKO – DUKELSKÁ OPERACE, skončila 27. 11, tzv. „bitva o Karpaty“ → československý armádní sbor (L. Sobotka), bitva se protáhla na 80 dní
 • 6.10 vstupují na Slovensko → VYŠNÝ KOMÁRNÍK
 • největší boje a nejvíce obětí v bitvě o DUKLU
 • A vedla útočné operace směry Varšava – Berlín a Budapešť – Vídeň → a potom likvidovala nepřítele v ČSR → šlo o armádu 1., 2. a 4. varšavského pluku = vedli KONĚV, MALINOVSKIJ, JEREMENKO
 • uprchající Němci prosazovali plán spálené země → zničit vše, co nelze odnést, zlikvidovat všechny znaky zločinu – vězně koncentračních táborů (včetně) → masové vraždění, např. byla u nás vyvražděna a vypálena obec JAVOŘÍČKO (5. 5. 1945)
 • od východu útočí sovětští, českoslovenští a rumunští vojáci  → osvobozují Slovensko
 • dubnu 1945 pronikly do západních Čech americké jednotky generála George PATTONA → Američany byly osvobozeny západní Šechy (Plzeň, Karlovy Vary…) → pak na základě dohody spojenců o DEMAKRAČNÍ LINII byl postup zastaven (7. 5) → hranice nižší vrstvy Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice → byla to žádost sovětského vedení nepostupovat dále, USA očekávaly, že za to SSSR vstoupí do války s Japonskem
 • ČSR částečně osvobozovala především ruská armáda, pomohla při přepravě nové vlády KSČ
 • 4.4. 1945 byl přijat KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM → formoval zásady budování nového státu, byla vytvořena 1. vláda NÁRODNÍ FRONTA ČECHŮ A SLOVÁKŮ, čele stál ZDĚNĚK FIERLINGER (jmenoval jej Beneš):
  • zdůrazněno spojenectví se SSSR
  • byla vyhlášena rovnoprávnost Čechů a Slováků
  • na osvobozeném území přebíraly moc Národní výbory

 

konečná porážka fašismu

EVROPA

 • VÝCHODNÍ FRONTA – R. A rychle postupuje na západ → proběhla ODERSKÁ OPERACE → v rámci byla osvobozena i Osvětim → v rámci toho proběhla i ostravsko – opavská operace (osvobozování severní Moravy) → Němci při obraně využili i ČSR pohraniční opevnění → nejtěžší boje proběhli v místech, kde dnes stojí památník v HRABYNI
 • A osvobodila Polsko, Rakousko → dosahuje linie Odra – Nisa → po těžkých bojích postupuje směrem na Berlín
 • koncem dubna 1945 se setkala sovětsko – americká vojska u TORGAU na Labi
 • 30.4. 1945 nacistická špička spáchala sebevraždu (Hitler, Henlein…)
 • na přelomu dubna/května proběhla BERLÍNSKÁ OPERACE (2. 5 Berlín padnul)
 • 7.5. 1945 ve fr. Remeši podepsalo kapitulaci německé velení, ale nebyl u toho žádný sovětský zástupce, z důvodu nátlaku o den později kapitulování
 • 8.5 KAPITULACE NĚMECKA = konec 2SV války v Evropě, Stalin uznal platnost 9. 5. 1945

 

ASIE

 • spojenci vítězí v jv. Asii, útočí na japonské souostroví → Japonsko stále odmítá kapitulaci → důležitou roli hrají kamikaze
 • 6. a 9. 8. 1945 Američané svrhli na HIROŠIMU a NAGASAKI atomové pumy (byla vyvinuta v rámci projektu Manhattan, poprvé testována v červenci 1945 na poušti v Novém Mexiku) → šlo o útok na vojenské cíle → přibližně 100tis. obětí + další umírání z ozáření
 • šlo o demonstraci síly USA
 • 8.8. 1945 SSSR vyhlásil Japonsku válku → RA podporovala Čína, Mongolsko a korejští partyzáni → osvobodili Mandžusko, sev. Koreu atd.
 • 2.9. 1945 Japonsko kapituluje → definitivní konec války

 

České národní povstání

 • vypuklo spontánně 5. 1945 na Moravě (Přerov) → odtud se rychle šířilo dále (lidé strhávali německé nápisy, symboly) → Němci proti povstalcům zasahují
 • 5. 5. 1945 vypuklo živelné povstání v Praze
 • vypuklo dříve, bylo plánováno až na 7. 5
 • v čele Česká národní rada, v čele ALBERT PRAŽÁK (vojenskou obranu řídilo velitelství Bartoš)
 • Pražené obsadili všechna důležitá místa (rozhlas atd.)
 • když Němci zjistili, co se v Praze děje, byl vydán rozkaz armádě na postup k Praze, v čele SCHORMER
 • 5.5 – 6. 5 bylo postaveno mnoho barikád (1600)
 • přichází pomoc z venkova + partyzáni
 • Češi žádají o pomoc Američany, ti ale odmítli, nepřekročí tzv. demarkační linii
 • 6.5 v ranních hodinách zaútočili Němci, Praha byla bombardována
 • v Praze pomáhají jednotka ROA (Ruská osvobozenecká armáda) v čele s VLASOVEM (Vlasovci → když se dostali u Leningradu do zajetí, dali se na stranu Německa a bojují proti bolševismu → v květnu pomáhají Praze → snaží se získat azyl na západě, ale i tam jsou považováni za zrádce SSSR)
 • 7.5 probíhali těžké boje → Němci se mstili na obyvatelstvu → český rozhlas žádá RA o pomoc
 • 8.5 největší útok Němců → hrozí zničení Prahy, povstalci jsou vyčerpáni a bez informace o postupu RA
 • ROA prchá z Prahy na jih do zajetí Američanů
 • zástupci ČNR s Němci podepsali PROTOKOL O KAPITULACI → dohoda o zastavení bojů → Pražané umožní Němcům volný odchod na západ (nechtějí do ruského zajetí; část z nich se dostala do amerického zajetí, ale většina zajata RA)
 • v noci – 9. 5. Praha prázdná a v boji pokračovali jen některé jednotky SS
 • 9.5. v ranních hodinách směrem od Drážďan přijíždí sovětské tanky generála LELJUŠENKA a RYBALKA → Pražané je nadšeně vítají
 • voje v Čechách až do 12. 5

 

diplomatická jednání

 • během války byly svolávány schůzky hlavních představitelů protifašistických velmocí → tito představitelé měli rozdílné představy o způsobu vedení války, o budoucím uspořádání (např. americký prezident Roosevelt navrhuje invazi v západní Evropě, britská premiér Churchill invazi přes Balkán)
 • schůzky se konaly na různých místech, např. Moskva, Káhira, Casa Blanca

 

 • nejdůležitější byly tři konference velké trojky:
 1. TEHERÁNSKÁ KONFERENCE (ŕán)
 • v listopadu 1943
 • velká trojka: Roosevelt, Churchill, Stalin
 • dohoda o koordinováném postupu → USA+VB se zavázaly, že otevřou 2. frontu, že uskuteční invazi do Francie přes La Manche do konce května 1944 → SSSR slíbil vyhlášení války Japonsku po poražení Německa

 

 1. JALTSKÁ KONFERENCE (Krym)
 • únor 1945
 • druhé jednání VT
 • dohoda o společném postupu v závěrečné fázi války → stanoven hlavní cíl: zničení fašismu, jednalo se o poválečném uspořádání v Německu (stanoveny okupační pásma), byl dán návrh německo-polských a polsko-sovětských hranic, nutnost potrestat válečné zločince
 • bylo vydáno Prohlášení o svobodné Evropě = právo zvolit si demokracii

 

 1. POSTUPIMSKÁ KONFERENCE (u Berlína)
 • červenec – srpen 1945
 • třetí a poslední schůzka velké trojky → za USA prezident HARY TRUMAN, Churchilla vystřídal CLEMENT ATTLEE
 • dohoda o poraženém Německu → Německo rozděleno do 4 okupačních zón: sovětské, americké, britské, francouzské a město Berlín taktéž
 • vyhlášen Program čtyř „D
 1. demilitarizace – úplné odzbrojení něm. armády, zbraně si spojenci rozebrali nebo utopili v Severním moři
 2. denacifikace – potrestání válečných zločinů (neproběhla důsledně)
 3. dekartelizace – zrušení vojenské výroby (továrny zničeny, přestěhovány)
 4. decentralizace – obnoveny spolkové země Německa
 • určena výše reparací (suroviny, výrobky) → nesplněno
 • vymezena východní hranice Německa na řekách Odra-Nisa; východní Prusko s Královcem přiznáno SSSR
 • schválen odsun Němců z Polska, Maďarska a ČSR

 

výsledky druhé světové války

 1. velké materiální škody, mnoho obětí
 • nejhorší válka v dějinách lidstva
 • největší ztráty (SSSR – 28. mil, Německo – 6,5, Poláci – 6 mil., Češi – 360tis.)

 

 1. změna politické mapy světa
 • do popředí dvě velmoci USA a SSSR → převzali odpovědnost za vývoj světa v 2. pol. 20. století → už koncem války se začaly rozcházet → postupně spojenectví nahrazeno soupeřením → bipolární rozdělení světa
 • USA rozhodující pozici v porážce Japonska, SSSR Německa

 

 1. vznikla OSN
 • ustanovena na konferenci v San Franciscu
 • vznikla 24. 10. 1945 na základě Charty OSN
 • usiluje o nastolení, zachování a prohlubování světového míru a bezpečnosti, přátelství mezi státy
 • reprezentuje přes 99% obyvatel planety (ČSR – 1945. Č- 1993)

 

 • hlavní orgány:

a) valné shromáždění – každý člen má 1 hlas a usnesení má závazný charakter; např. volí 15 soudců Mezinárodního soudního dvora (Haag)

b) rada bezpečnosti – větší význam; skládá se z 5 stálých členů (USA, F, VB, Rus., Čína) a 10 nestálých členů (mění se každé 2 roky) → rezoluce jsou závazné a stálí členové mají právo veta

 • vládne pomocí deklarací (např. z 1948 – všeobecná deklarace lidských práv – shodli se, jaká jsou a kdo to podepsal, tak to musel dodržovat)
 • celé společenství zahrnuje velké množství programů, nejrůznějších orgánů a přidružených organizací: WTO (Svět. obch. organizace), MMF (Mezinárodní měnový fond), Světová banka, UNESCO, WHO (Světová zdravotnická organizace), UNICEF (dětský fond)

 

 1. posíleny levicové síly ve světě
 • za války vzrostla prestiž SSSR
 • země osvobozené RA přešly do sovětské mocenské sféry
 • levicové vlády v západní Evropě (Itálie, Francie)

 

 1. nejsilnější pozice měly USA
 • hospodářská velmoc (prům. výroba vzrostla o 96%) → USA měly nejsilnější loďstvo, letectvo
 • monopol na atomovou zbraň

 

 1. především v Asii národně osvobozenecké boje
 • postupný rozklad koloniálního systému
 • hlavně VB, Francie

 

 1. potrestání válečných zločinů
 • Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku (1945-46)
  • Norimberk ideologické centrum NSDAP
  • hlavní slovo měli zástupci vojenské justice SSSR, USA, VB, Francie
  • obžalováno 24 německých válečných zločinců (12 z nich trest smrti) → někteří obžalovaná spáchali sebevraždu před popravou (Göring) → Konstantin von Neurath dostal 15 let → mnoho zločinců uteklo a skrývali se (Josef Mengelev)
 • Mezinárodní vojenský tribunál v Tokiu (1946-48)
  • řešil potrestání japonských válečných zločinců

 

 1. podepsány mírové smlouvy s poraženými státy (1946-1947)
 • pařížská mírová konference
 • podepsáno Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem
 • s Německem a Japonskem nebyly → USA a SSSR se nemohly dohodnout
 • Německo – viz- postupimská konference
 • Itálie – ztratila kolonii, které získala během války
 • Japonsko
  • ponechána území pouze 4 velkých ostrovů
  • území na severu (Kurily, Sachalin) připadlo Rusku
  • na jihu souostroví Okinawa a Rjúkú dostali Američané (1975 – Japonsku vráceno)
  • Američané mají na japonském území pořád své základny, kde platí americké zákony
 • Finsko – hranice před r. 1941 → to, co jim vzal SSSR předtím, už zpět nedostali
 • Rumunsko – do hranic r. 1940 → platí to, co u Finska → co jim vzal SSSR, zpět nedostali (dnes Moldávie)
 • Maďarsko – hranice do r. 1938 → naše území museli vrátit
 • Bulharsko – do r. 1941 → Rumuni jim vrátili Dobrudžu (u Černého moře)
 • ČSR (zvlášť, ne viník) – na základě smluv ztratilo Podkarpatskou Rus, kterou získal SSSR
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!