Ekonomie – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Ekonomie

   Předmět: Společenské vědy, Ekonomie

   Přidal(a): Elienne

 

EKONOMIE

Ekonomie – teorie, vědní obor,

Ekonomika – reálné fungování trhu,

 • Mám potřeby, co musím pokrýt a pak mám něco, co chci pokrýt – jen nějakou částkou = musím si určit priority a něčeho se vzdát,
 • Věda o tom, jak společnost hospodaří s omezenými zdroji, které má, jaké ekonomické statky vyrábí a jak je rozděluje,

 

Ekonomický statek

 • Každé zboží, které je předmětem hospodářství / trhu – je po něm poptávka, je potřebné, chtěné,

Typy ekonomických statků

 • Vzácný – má omezené zdroje, ale zároveň je užitečný, potřebný, chtěný,
 • Volný – neomezené zdroje, je užitečný a chtěný (Slunce, částečně voda, vzduch),

 

Obory Ekonomie

 • Normativní – teoretická, vytváří ideální zákonitosti fungování trhu – normu,
 • Pozitivní – popisuje reálné fungování trhu a má na starost formulaci zákonitostí,
 • Mikroekonomie – sleduje chování jednotlivců na trhu (firmy, domácnosti),
 • Makroekonomie – sleduje fungování národního hospodářského celku,

 

Výrobní faktory

 • Půda – důležitý omezený zdroj, roste poptávka – zvyšuje se cena,
  1) zemědělství (potraviny) – důležitým faktorem je bonita (úrodnost),
  2) stavebnictví (parcely) – hodnotí se umístění u velkých center,

Pozemková renta – peníze na pronájem půdy, poptávka se zvedá,

 • Lidská práce – je dána počtem ochotných a schopných lidí – věk od 18 let do 62,

Nezaměstnanost
1) Dobrovolná – stav kdy nabídka pracovních míst je vyšší než poptávka (např. si hledají druhé místo),
Strukturální – lidé se propouštějí, ale pracovní místa jsou – dojde k rekvalifikaci,
– pro ekonomiku to není nebezpečné,
2) Nedobrovolná  – poptávka lidí po práci je vyšší než počet pracovních míst,
– záleží na délce, zátěž pro ekonomiku (lidé neodvádí daně a stát do nich investuje),

Úroveň práce roste – se zvyšováním kvalifikace, s novými pracovními místy, nové technologie, motivace,

 • Kapitál – akumulované zdroje (finanční, reálné – budovy, fiktivní – papíry),
  – „akumuluje“ – nabývá – znova se vkládá do oběhu, navyšuje se,
  1) Peněžní (finanční) – investice,
  2) Reálný – konkrétní věci, budovy, zařízení,
  3) Fiktivní – papíry v penězích (akcie, dluhopisy),
 • Přírodní suroviny – zachází se s jako půdou,
 • Technologie – nápady, myšlenka,

 

Ekonomický růst

 • Vím jaká je poptávka – vím, kolik je ideální vyrobit – Hranice výrobních možností – situace, kdy maximálně využívám své zdroje,
 • Něco můžu navýšit, pouze když uberu druhé položky (snížím výrobu hrušek a zvýším výrobu jablek) = Obětovaná příležitost (ale stále využívám maximální hranici výrobních možností),
 • Ekonomický růst – posunutí hranice výrobních možností (např. díky nakoupení nových strojů, nové pracovní síly, nové pozemky),
 • Krátkodobě lze ekonomiku Přehřát – nelze dlouho udržet, je nutné brzy zdroje doplnit, nebo hrozí zhroucení,

Ekonomické subjekty

1)      Domácnosti

 • Zaměstnanci, dodávají výrobní faktor práce, plat směnují za výrobky – poptávka záleží na této složce,

2)      Firmy

 • Cílem vyrobit a prodat se ziskem – zastávají nabídku i poptávku (aby mohli vyrábět, musí i nakoupit),

3)      Stát – vláda

 • Regulují nabídku i poptávku – pokud do trhu nezasahují, trh má ekonomické výkyvy – musí zasahovat, přispívají obrovské peníze,

 

Tržní prostředí

 • Prostředí, kde dochází ke směně zboží (výrobek, který je určen ke směně),
 • Zboží má směnnou a užitnou hodnotu – dána množstvím lidské práce,
 1. Směnná hodnota – vyjádřena penězi, to co je na trhu a kolik jsme ochotni zaplatit,
 2. Užitná hodnota – relativní, ovlivňuje cenu, kterou jsme ochotni zaplatit – jak moc je to pro nás užitečné, jak moc to chceme,

 

CENA

 • Informuje nabídku i poptávku,
 • Je v ní obsažena hodnota (kvalita výrobku), užitná hodnota (nabídka ví, že to lidé potřebují), zisk – zvedá se, když jdou ceny nahoru,

Typy trhu:

 • Agregátní – vše co utváří trh a funguje,
 • Individuální – trh s konkrétním výrobkem,
 • Dílčí – trh jednoho druhu výrobku od více dodavatelů,

Co vyrábět? O tom rozhoduje poptávka,
Jak? V jaké kvalitě? Rozhodují firmy, strana nabídky a konkurence – monopolní prostředí,
Pro koho –  přerozdělování důchodů,

Tržní systémy

 • Zvykový – tradice, příliš nesleduje otázky poptávky, jde podle toho, co se kdy prodává (Kapři na Vánoce),
 • Přídělový – v socialistických zemích – dopředu naplánovaná výroba (nereagovalo se na poptávku), centrálně řízena výroba,
 • Tržní – ovládán poptávkou a nabídkou, funguje, pokud má konkurenci,

 

Ekonomické sektory

 • Primární,
 • zemědělství, těžba surovin,
 • upadá, měli bychom se snažit být soběstační (jsme závislí na dovozu),
 • zemědělci mají velmi nízké dotace – občas jsou i ztrátoví (např. nízká cena mléka, když je ho příliš),
 • Sekundární,
 • Navazuje na primární – zpracovatelský průmysl – větší procento zaměstnanosti,
 • Terciální – služby, neustále se rozšiřují,
 • Kvaternání – objevuje se od 90. let – věda, výzkum, technologie,
 • Velmi rychle se rozrůstá, pro stát se stává vůdčí,

Mikroekonomie

 • Zabývá se fungováním tržních zákonů u jednotlivce,

Poptávka

 1. Individuální – poptávka po určitém druhu produktu,
 2. Dílčí – poptávka po konkrétním druhu zboží,
 3. Agregátní – celková poptávka,
 • Nejméně důležitou je dílčí poptávka,
 • zákon trhu klesající poptávky – s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží,

Poptávka je množství zboží (Q), které jsou kupující lidé ochotni za danou cenu (p) koupit,

Faktory ovlivňující poptávku

 • Cena,
 • Substitut – výrobek, který může nahradit dané zboží (nekoupím si jablka, ale hrušky), cena ovlivňuje poptávku,
 • Komplement – výrobek, který kupujeme v závislosti na původním zboží,
 • Velikost důchodů – jestli jsou lidé schopni pustit peníze do oběhu,
 • Preference – sezónnost, trendy, zvyky,
 • Demografické změny (počet a charakteristika nakupujících) – populace stárne, musí šetřit,

Poptávka ROSTE (na grafu směrem doprava)

 • Zvýší se poptávka a cena komplementu se sníží,

Zvýšení poptávky – PROČ?

 • Preference,
 • Snížení ceny komplementů,
 • Zvýšení důchodů,

Poptávka KLESÁ (na grafu směrem do leva)

 • Zvýšení ceny substitutu,

Snížení poptávky –  PROČ?

 • Sezónnost,
 • Snížení ceny substitutu,
 • Zvýšení ceny komplementů,

Nabídka

 1. Individuální – nabídka určitého druhu produktu,
 2. Dílčí – nabídka konkrétního druhu zboží,
 3. Agregátní – celková nabídka,
 • Množství zboží (q) nabízeného při určité ceně (p) všemi prodávajícími,
 • zákon trhu – zákon stoupající nabídky – s rostoucí cenou roste i nabídka na zboží,

Stoupající

 • Do nabídky vstupují i ti, kteří mají vyšší náklady,
 • Obětovaná příležitost – více se zaměří na výrobu určitého výrobku,
 • Rozšiřování výroby – zvýšení tisku,
 • Cena pokrývá zvýšené náklady,

Ovlivňující faktory

 • Cena,
 • Změna nákladů (suroviny, cena energie, technologie),
 • Změna vnějších výrobních podmínek (počasí, sezónnost, daně, odvody),
 • Ceny alternativních výrobků (přelévání kapitálu),
 • Rovnovážná cena – ideální teoretická cena, reálně nenastane,

Hospodářský cyklus

  • Ekonomika prochází pravidelnými ekonomickými cykly,
  • Fáze,
 • Expanze – konfigurace (růst),
  • Nabídka, poptávka roste,
  • Zvyšují se ceny,
  • Snižování nezaměstnanosti,
  • Zvyšování plat,
  • Stát má větší příjmy (daně) – možné investice, legislativa,
 • Vrchol,
  • Trh je nasycen,
  • Výroba jede naplno,
  • Snaha o vývoz – musí být konkurenceschopný, minimálně stejná kvalita a nižší cena (musí si udržet zisk), zásahy státu – udržování slabé koruny,
 • Krize (recese, deprese),
  • Snižování ceny,
  • Zvyšování nezaměstnanosti,
  • Lidé spoří, přestávají kupovat,
 • Sedlo,
  • Vyrovnává se poptávka s nabídkou,
  • Zůstávají na trhu silné firmy, spousta krachuje,
  • Pročištění nabídky,

Začíná se od znovu – díky firmám – zjišťují poptávku, nové technologie, snaha o rozšíření (nová pracovní místa).

 

Selhávání trhu – exterualita

 • Mezi poptávkou a nabídkou se vytváří cena, ale něco neakceptuje,
 • Z výrobku má prospěch někdo třetí, ale zadarmo, profituje pro svůj výrobek, nebo někdo třetí na to doplácí (ničení životního prostředí),

Pozitivní

 • Z výrobku profituje někdo třetí, kdo si profit nezaplatil – ve svém zboží má vysokou cenu,

Negativní

 • Výrobek/výroba má negativní dopad na někoho třetího, kterému se za to neplatí,
 • Většinou se týká životního prostředí, zasahuje stát – pokuty, dotace těch, kteří trpí,

Struktura trhu

 • Typy konkurenčního prostředí,
 • Charakter ukazatele,
  Vstup do trhu – jednoduchý / složitý,

  • Velikost firem,
  • Specifikace výrobku – cena,
 • Dokonalá konkurence,
 • Ideální stav, neexistuje,
 • Vstup do odvětví je jednoduchý,
 • Není monopol, firem je více,
 • Spotřebitel nevyhledává značku,
 • Cena bude u všech výrobků podobná a nízká, blízká výrobním nákladům,
 • Monopol,
 • Negativní projev tržního prostředí,
 • Stát to nechce – hlídání protimonopolním úřadem,
 • Vstup do odvětví je velmi složitý,
 • Odvětví ovládá jedna firma, která vyrábí většinu zboží – určuje si cenu (ze začátku nižší, postupně je navyšována, ale spotřebitelé stále musí kupovat),
 • Cena daleko nad výrobní náklady – snaha o regulaci státem,

Druhy monopolu

 • Kartel – nejnižší forma, podniky netvoří jeden, domluví se pouze na výši ceny – „kartelové ceny“,
 • Sindikál – provázanější spolupráce, spojí se při vyjednávání cen surovin, rozdělení odbytišť,
 • Trast – dochází ke spojení mezi firmami, vzájemně spolupracují při výrobě – dělení práce,
 • Koncern – firmy fúzují, větší firma pohltí menší firmu, vzniká jedna koncernová firma,
 • Oligopol,
 • Blízko k monopolu,
 • Na trhu několik velkých producentů, kteří si rozebrali trh,
 • Mohou mít stejné či podobné výrobky,
 • Firmy se spolu neoficiálně domluví na ceně, rozdělí si trh,
 • Vstup do odvětví je velice složitý,
 • mez,
 • Zabraný trh,
 • Záleží na zákazníkovi,
 • Mnoho výrobců, ale nikdo není většinový,
 • Veliký sortiment – firma se musí snažit zákazníky nalákat ke svému výrobku,
 • Snaha o vybudování značky – musí být podpořena kvalitou,
  • Cenová konkurence – hlavní prostředek pro konkurenci je cena,
 • Cenová válka proti jiným firmám – snižování ceny na co nejvyšší rozdíl mezi nimi a ostatními,
  • Necenová konkurence – jiné formy boje – reklama, kvalita, design,

Mezní užitek

 • Spotřebitel kupuje výrobky, aby z nich měl nějaký užitek,
 • Nemůžeme si dovolit vše,
 • Spotřeba omezena,
  a) finančně – kolik máme peněz,
  b) časově – nemůžeme být všude,
  c) fyzicky – jídlo – nemůžeme sníst tuny,
 • Racionální volba mezi možnostmi – rozhodneme se tak, aby přinesly co největší užitek,

Hranice užitečnosti – mezní užitek,
– hranice, kdy už přestáváme mít užitek, je to poslední jednotka užitku (malý, ale pořád tam je),

 • Maximální hranice užitku dosahujeme tehdy, rozložíme-li svůj příjem mezi různé zboží tak, aby nám každá vynaložená koruna přinášela přibližně stejný mezní užitek.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!