Abrahámovská náboženství – praktický pohled

dějiny

 

Otázka: Abrahámovská náboženství z praktického pohledu

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Eva Novotná

 

 

ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ

 • vychází z proroka Abraháma (mají společnou nejstarší historii)
 • monoteistická náboženství – stejný, ale jinak charakterizovaný Bůh
  • judaismus – Jahve; křesťanství – trojjediný Bůh; islám – Alláh
  • podobný koncept posmrtného života a posledního soudu
 • vznik na jednom místě – Blízký východ

 

JUDAISMUS

 • dnes cca 14 milionů židů (48% v USA; 46% v Izraeli)
 • vznik – 2. tisíciletí př. n. l.; Blízký východ (dnešní Izrael, tehdy Kenaán – země zaslíbená)
 • první monoteistické náboženství

 

KŘESŤANSTVÍ

 • dnes cca 2,2 miliardy křesťanů – nejrozšířenější náboženství na světě
  • 50% katolíci, 37% protestanti, 12% pravoslavní
 • vznik – 1. století n. l.; Blízký východ (dnešní Izrael, tehdy římská provincie Palestina)
 • druhé monoteistické náboženství – navazuje na judaismus

 

ISLÁM

 • dnes cca 1,8 miliardy muslimů – 2. nejrozšířenější náboženství na světě
 • vznik – 7. století; Blízký východ (dnešní Saudská Arábie)
 • třetí monoteistické náboženství – navazuje na judaismus a křesťanství

 

ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ Z PRAKTICKÉHO POHLEDU

ZÁKLADNÍ TEXTY

JUDAISMUS – TANACH

 • základní text judaismu, z něhož vychází celé náboženství a celé jeho příběhy
 • Hebrejská bible
 • napsán v hebrejštině v průběhu 1. tisíciletí př. n. l.
  • s určitými odchylkami v řazení a obsahu tvoří stejné texty jako křesťanský Starý zákon
 • dělí se do 3 částí
  • TÓRA -> hlavní zdroj historie, základ víry, praktik a tradic (PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH)
   • GENESIS -> od stvoření světa po Mojžíše
   • EXODUS -> Mojžíš a vyvedení židů z Egypta
   • LEVITICUS -> bohoslužebné předpisy, rodokmeny
   • NUMERI -> bohoslužebné předpisy, rodokmeny
   • DEUTERONOMIUM -> opakování Hospodinových příkazů
  • PROROCI -> vyprávění o historii Izraelitů
   • primárně historické spisy začínající příchodem do Kanaánu a končí pádem království
   • prorocké spisy
  • SPISY -> soubor nejrůznější pozdější literatury (poezie, proroctví)

 

KŘESŤANSTVÍ – BIBLE

 • 2 části
  • STARÝ ZÁKON -> s malými obměnami v podstatě Tanach (dělení na 4 části)
  • NOVÝ ZÁKON
   • skládá se z 27 knih v řečtině
   • sepsán v druhé polovině 1. století
   • tématem je Ježíš, jeho život, smrt, zmrtvýchvstání, jeho myšlenky, poslední soud, apokalypsa, apoštolové
   • EVANGELIA -> 4 spisy o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista – Marek, Matouš, Lukáš, Jan)
   • SKUTKY APOŠTOLŮ -> spisy o vzniku a šíření křesťanství (zejména misijní činnosti apoštolů Petra a Pavla) – počínají Ježíšovým nanebevstoupením
   • EPIŠTOLY -> dopisy určené křesťanům a křesťanským obcím
   • ZJEVENÍ JANOVO -> očekávání posledních událostí světa – apokalypsa (poslední soud, příchod Božího království)
  • APOKRYFY -> texty, které se tematicky týkají Ježíšova života a šíření křesťanství, ale nepatří do biblického kánonu (nebyly přijaty katolickou církví jako Slovo Boží)
   • např. Filipovo evangelium, různé epištoly i apokalypsy
  • KÁNON -> texty patřící do Nového Zákona

 

ISLÁM – KORÁN

 • podle muslimů definitivní a nepřekroucené Slovo Boží nahrazujíc zjevení Tanachu a Bible
  • obsahuje zjevení, která dostával Muhammad
 • napsáno v polovině 7. století (po Muhammadově smrti) v arabštině
 • obsahem jsou zjevení, které Muhammadovi předával archanděl Džíbril (Gabriel)
 • dělí se na 114 SÚR (kapitoly)
  • od nejdelší po nejkratší
 • HADÍSY -> vyprávění o životě a výrocích Muhammada
  • slouží jako pomocný pramen při interpretaci nejasných pasáží Koránu

 

ŽIVOTNÍ MILNÍKY

JUDAISMUS

 • OBŘÍZKA -> na důkaz smlouvy mezi Bohem a Abrahámem; 8. den po narození chlapců (nato dostane jméno)
 • BAR MICVA -> ve věku 13 let se z chlapce stane bar micva -> syn přikázání; završení procesu náboženské výuky; od tohoto okamžiku by měl plnit duchovní zásady judaismu
 • BAT MICVA -> pouze u neortodoxních proudů; 12. narozeniny dívky
 • SVATBA -> manžel má za svou ženu odpovědnost; pod obloukem; rozšlápnutí sklenice (připomenutí zničení jeruzalémského chrámu); obřad začíná podepsáním smlouvy mezi manžely (věno, finanční vyrovnání v případě rozvodu, vzájemné povinnosti)
 • SMRT -> na památku si pozůstalí natrhnou oblečení; mrtví pohřbeni v plátěném oblečení; ,,Před Bohem a smrtí jsou sis všichni rovni.“

 

KŘESŤANSTVÍ

 • SVÁTOSTI -> symbolické úkony (7), které v rámci církve zprostředkovávají Boží milost
  • KŘEST -> symbolika očištění člověka od hříchů (počátek členství v církvi)
  • BIŘMOVÁNÍ -> přijetí za plnoprávného člena církve (sestoupení Ducha svatého)
  • EUCHARISTIE -> svaté přijímání (připomínka Ježíšovy smrti na kříži, ústřední bod křesťanské bohoslužby – navazuje na lámání chleba a pití vína během poslední večeře)
  • POKÁNÍ -> zpověď
  • POSLEDNÍ POMAZÁNÍ
  • VYSVĚCENÍ -> člověk se stává knězem
  • MANŽELSTVÍ

 

ISLÁM

> 5 PILÍŘŮ ISLÁMU -> 5 praktik, na kterých stojí víra (minimální povinnosti každého muslima)

 • ŠAHADA -> vyznání víry
  • věta, která v sobě obsahuje dvě základní myšlenky islámu
   • ,,Není jednoho Boha kromě Alláha a Muhammad je poslem Božím.“
 • SALÁT -> modlitba
  • povinná 5x denně, předchází rituální očištění, provádí se na koberečku (čistota) směrem k Mekce v arabštině, doprovázena přesně danými gesty a úklony
  • čistota je velmi důležitá – pravidla pro dívky, které mají menstruaci atd. a u míst modlení bývají kašny, kde se mohou umýt; do mešity se chodí bez bot
  • MUEZZIN -> člověk, který svolává k modlitbě, vystoupá na MINARET
  • MIHRÁB -> výklenek v mešitě, který určuje směr
 • ZAKÁT -> almužna
  • péče o chudé, kterou muslimové uctívají Boha
  • v islámských státech povinně formou daní
 • SAUM -> půst
  • 30 dní každý rok
  • v měsíci Ramadhaanu (vyhází to na naše září)
  • od východu do západu slunce nesmí jíst, pít anebo být sexuálně aktivní – fyzicky náročné, a tak se nemusí účastnit těhotné ženy, staří a nemocní lidé a malinké děti
  • spojeno s očistou těla i mysli
 • HADŽDŽ -> pouť
  • jednou za život musí každý dospělý muslim vykonat pouť do Mekky
  • těžké po fyzické i finanční stránce
  • symbolizuje jednotu muslimské komunity, návrat ke kořenům
  • hlavní cíl v Mekce – KÁBA -> cihlová stavba uprostřed nádvoří
   • muslimové věří, že když Izmael bloudil po poušti, tak mu Bůh dal černý kámen, který je právě v Kábě zasazen
   • postaveno Abrahámem a Izmaelem
  • v Mekce musí 7x obejít Kábu ve směru hodinových ručiček
  • nakonec pokládají kameny ke 3 sloupům – představují ďábla

 

LITURGICKÝ ROK

JUDAISMUS

 • ROK 0 -> rok stvoření Adama (od našeho letopočtu se liší o 3760 let)
 • POČÁTEK LITURGICKÉHO ROKU -> svátek Roš ha-šana (Nový rok; 1. tišri, září/říjen)
 • jiné počítání měsíců a dnů – některé měsíce mají stálý počet dnů, některé se liší rok od roku
  • zhruba jednou za 3 roky se přidává přestupný 13 měsíc
  • z našeho pohledu se židovské svátky posouvají, ale zůstávají ve stejných ročních obdobích
 • zároveň židovský den počíná večerem (pro nás dne předchozího)

 

KŘESŤANSTVÍ

 • ROK 0 -> rok narození Ježíše Krista
 • POČÁTEK LITURGICKÉHO ROKU -> advent a Vánoce (narození Ježíše)

 

ISLÁM

 • ROK 0 -> hidžra (622 n. l.)
 • POČÁTEK LITURGICKÉHO ROKU -> 1. muharram (Nový rok)
 • islámský kalendářní rok má 12 měsíců, ale je o 11 dní kratší – proti našemu klaendáři se tedy pohybuje (a s tím i data svátků)

 

SVÁTKY

JUDAISMUS

 • ŠABAT
  • nejčastější svátek v judaismu
  • každý týden v sobotu (začíná v pátek večer)
  • 7. den – bůh odpočíval po stvoření světa
  • den odpočinku – zákaz jakékoliv práce a cestování; lidé by se měli modlit, studovat Thóru
  • zahrnuto i v desateru
 • ROŠ HA-ŠANA
  • židovský Nový rok
  • září/říjen
  • den stvoření Adama
  • lidé chodí do synagog a zpívají
 • JOM KIPUR
  • den smíření
  • 10. den od Roš Ha-šana – sobota -> ŠABAT VŠECH ŠABATŮ
  • přísný půst -> očištění do hříchů
 • CHANUKA
  • svátek světel
  • slaví se osm dní v prosinci – svátek zázraku
  • připomínka vítězství Makabejského povstání a znovudobytí Chrámu
   • v Chrámu našli jednu lahvičky zázračného hořlavého oleje, který měl zajistit, aby posvátné světlo hořelo – oheň hořel 8 dnů, a to stačilo na výrobu nového oleje
  • MENORA -> sedmiramenný svícen
  • CHANUKIJA -> speciální menora při chanuce – osmiramenný – prostřední 9. svíčka se používá k zapálení ostatních
 • PESACH
  • Velká noc
  • nejvýznamnější svátek, který připomíná vyvedení Židů z otroctví
  • slaví se týden – 7. dní v jarních měsících (kryje se často s Velikonocemi)
  • svátek nekvašených chlebů -> MACESŮ
  • velký jarní úklid – v domácnosti by neměla zůstat ani stopa po kvasu
  • SEDEROVÁ VEČEŘE -> první den – několik potravin, každá má svou symboliku, která odkazuje k egyptskému otroctví (petržel ve slané vodě – slzy Židů v Egyptě, křen – hořký úděl židovského národa)
  • nejmladší požádá nejstaršího, aby vyprávěl o vyvedení Židů z otroctví

 

KŘESŤANSTVÍ

 • VÁNOČNÍ DOBA (1. adventní neděle -> 1. neděle po 6. lednu)
  • připomíná narození Ježíše Krista
  • začíná adventem – přípravná doba (4 neděle před Vánoci)
  • 24/12 -> poslední den adventu (pro nás Štědrý den)
  • 25/12 -> svátek Narození Páně
  • 26/12 -> sv. Štěpán (1. křesťanský mučedník)
  • 6/1 -> svátek Zjevení Páně (Tři králové – přijetí Ježíše za krále všech)
  • 1. neděle po 6/1 -> svátek Křtu Páně (v řece Jordán)
 • VELIKONOČNÍ DOBA (popeleční středa -> Svatodušní svátky)
  • připomínka ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Ježíše
  • začíná čtyř týdenním půstem – přípravná doba (od Popeleční středy)
  • samotné Velikonoce -> pašijový (svatý) týden
  • KVĚTNÁ NEDĚLE -> Ježíšův příjezd do Jeruzaléma
  • ŠKAREDÁ STŘEDA -> Jidášova zrada
  • ZELENÝ ČTVRTEK -> poslední večere
  • VELKÝ PÁTEK -> ukřižování
  • BÍLÁ SOBOTA -> Ježíš leží v hrobu (šabat, nemůže být balzamován – práce)
  • BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ -> zmrtvýchvstání
  • NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -> 40 dnů od zmrtvýchvstání
  • LETNICE/SVATODUŠNÍ SVÁTKY -> 50 dnů od zmrtvýchvstání – seslání Ducha svatého

 

ISLÁM

 • islámské svátky odkazují především na momenty spojené s Muhammadovým životem (dodržování půstu, pouť do Mekky) a s dalšími muslimskými vůdci

 

DŮLEŽITÁ MÍSTA 

JERUZELÉM (judaismus, křesťanství, islám)

 • Staré Město rozděleno do 4 hlavních čtvrtí podle náboženství, ale zároveň je to doklad náboženské promíchanosti celého Jeruzaléma (kostely, synagogy a mešity napříč všemi čtvrtěmi)
 • ARMÉNSKÁ ČTVRŤ -> většinou pravoslavní křesťané
 • MUSLIMSKÁ ČTVRŤ -> kromě mnoha mešit zde začíná Křížová cesta
 • KŘESŤANSKÁ ČTVRŤ -> kromě mešit zde najdeme Chrám Božího hromu – na Golgotě – konec křížové cesty
 • ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ -> během Arabské války v roce 1948 zdemolována jordánskými vojsky; po šestidenní válce, kdy byl východní Jeruzalém znovu dobyt, byla zrekonstruována
  • nachází se zde Západní zeď (Zeď nářků) – poslední část, která zbyla z Chrámu
 • CHRÁMOVÁ HORA -> dnes pod správou muslimů
  • místo, odkud podle židů Bůh stvořil zemi a Adama
  • místo, kde měl podle židů Abrahám obětovat syna Izáka
  • místo, kde stál jeruzalémský Chrám
  • nejposvátnější místo judaismu
  • 3. nejposvátnější místo islámu
   • mešita AL-AKSÁ – 3. nejdůležitější mešita
   • SKALNÍ DÓM -> svatyně postavena v 7. století, odkud údajně prorok Muhammad vystoupal na nebe, aby získal poslední části Koránu

 

ŘÍM A VATIKÁN (křesťanství)

 • sídlo římskokatolického papeže
 • bazilika svatého Petra – stavěna během 16. a 17. století, postavena nad údajným hrobem apoštola Petra
 • Sixtinská kaple – místo volby nových papežů (konkláve)

 

MEKKA A MEDINA (islám)

 • VELKÁ MEŠITA v Mekce – ze 7. století (po dobytí Mekky Muhammadem)
  • na jejím nádvoří Kába
 • PROROKOVA MEŠITA v Medině – ze 7. století (po hidžře)
  • nachází se zde Muhammadův hrob

 

NÁBOŽENSKÉ PROUDY

JUDAISMUS

 • ORTODOXNÍ (až ultraortodoxní) – vznik ve východní Evropě
  • oddělení od většinové společnosti, oddělená výchova a studium chlapců a dívek
  • studium zejména Tóry a hebrejštiny (nedostatky ve vzdělání)
  • výrazný zevnějšek – muži plnovous, černé oblečení, pokrývka hlavy (KIPA nebo klobouk), TALIT (modlitební plášť)
  • finanční zajištění rodiny, stejně jako péče o děti je ženskou záležitostí
  • v Izraeli většina ultraortodoxních židů nepracuje (financováni státem)
  • ortodoxní rodiny mají většinou kolem 10 dětí – finanční problémy
  • v Izraeli je pro ortodoxní židy nepovinná vojenská služba (jinak pro všechny včetně dívek povinná) – vede k nepokojům mezi obyvateli – 2019 pád izraelské vlády
  • dobrovolné narukovaní na vojnu vede k vyloučení z komunity
  • vysoká porodnost povede k tomu, že ortodoxní židé se stanou většinou

 

KŘESŤANSTVÍ

 • KATOLICKÁ -> z otce a syna vzniká Duch svatý; hlavou je PAPEŽ, který je zástupcem Ježíše na Zemi; celibát pro kněze
 • PRAVOSLAVNÁ -> z otce vzniká Duch svatý a syn
 • PROTESTANTI

 

ISLÁM

 • SUNNITÉ -> 90% muslimů – novým vůdcem by měl být ten, kdo byl s Muhammadem v nejbližším kontaktu (přítel Abú Bakr)
 • ŠÍITÉ -> 10% muslimů – novým vůdcem by měl být Muhammadův nejbližší příbuzný (bratranec a manžel jeho dcery Abú Ihn Abí Talib)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!