Antická filosofie – maturitní otázka (4)

 

   Otázka: Antická filosofie

   Předmět: Společenské vědy, Filosofie

   Přidal(a): Griff

 

Antická Filosofie

 • předpoklady antické filosofie
 • kosmologická filosofie (míléťané, pýthagorovci, Hérakleitos, eleaté, atomisté)
 • vrcholné období (sofisté, Sókratés, Platón, Aristotelés)
 • helénismus (stoikové, epikúrejci, skeptici, eklektici, novoplatónikové)

 

VZNIK:

 • 7. – 5. století př. n. l. v Iónii v Malé Asii → významná řecká kolonie, střet mnoha kultur
 • z řeckého slova filein = láska a sofia = moudrost

 

PŘEDPOKLADY:

 • snaží se odkrýt pravdu na základní otázky, ale většinou nedává odpověď nebo řešení
 • základním předpokladem pro vznik filosofie byl MÝTUS
  • někdo něco začal zpochybňovat → vznik filosofie
  • Starověký Řek řešil jen věci kolem sebe, co nedokázal vyřešit, byla vůle bohů
  • vynalezli mýty, ty vysvětlovaly, proč se určité věci dějí
  • lidé ale začali mýty zpochybňovat
  • Mýtus → Logos (=rozumové pojetí světa, racionální vysvětlení, začali řešit věci kolem sebe)

 

KOSMOLOGICKÁ FILOSOFIE (PŘEDSOKRATOVSKÁ)

 • 7.-5. století př. n. l. v Iónii v Malé Asii → významná řecká kolonie, střet mnoha kultur
 • zpochybnění mýtů – logos, hledali „pralátku“ – základ všeho = Arché – základní princip
 • nedochovalo se mnoho z děl myslitelů, jen zlomky – ZLOMKY PŘEDSOKRATICKÝCH MYSLITELŮ
 • spíše příroda, vše začalo v Milétu:
 • a) Milétská škola – západ dnešního Turecka, město Milétos – perla Iónie – střet mnoha kultur
  • Tháles
   • pralátkou je voda = arché
   • věnoval se meteorologii, předpovídal úrodu
   • svět je plný bohů
   • zachovaly se pouze citace – ZLOMKY PŘEDSOKRATICKÝCH MYSLITELŮ
  • Anaximandros
   • apeiron – nekonečné, neviditelné, neomezené arché, to co nemá hranice, ale řídí nás to (ale my to nevidíme) → vznikají z něj 4 živly
   • člověk pochází z ryby a ti z vody, vynalezl sluneční hodiny
   • byl to i kartograf Středozemí – nakreslil mapu tehdejšího světa
   • spis O přírodě
  • Anaximenés
   • pralátkou je vzduch –,apeiron aer, je všude a potřebujeme ho k životu
   • zkoumal duhu, zemětřesení
   • “ Vzduch se ukazuje chladem, teplem, vlhkem a pohybem „
   • “ je-li vzduch zřeďován, stává se ohněm – zhušťován větrem, více oblakem a více pak vodou a dále zemí a kameny, vše je ze vzduchu „
 • b) Pythagorovci – pokračovali v Pythagorově filosofii
  • zkoumali svět na základě čísla, které je principem jsoucího → společnou vlastností všech jevů je počitatelnost
  • učení o převtělování duší – museli ale dodržovat přísné zásady, uzavřený život, fungující sekta, přednášky v noci, mlčenlivost
  • Pythagoras ze Samu
   • vše se dá číselně vyjádřit = základem je číslo
   • zkoumá KOSMOS, harmonie sfér – číselné vyjádření
   • harmonii sfér neslyšíme uchem, musíme se jí přizpůsobit, abychom ji pochopili
   • božské číslo 10
   • nekonečný koloběh, převtělování duše
  • Hérakleitos z Efesu
   • temný filosof – obtížně pochopitelný myšlenkový systém
   • pralátkou je oheň
   • nic netrvá věčně, nic není stále, vše se mění („Pantha rhei-dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“) – ale ne náhodně, podle daných pravidel – podstatou světa je věčný pohyb
   • na základě protikladů – noc, den, léto, zima – („kdybych nebyl nikdy nemocen, nepochopil bych, jaké je to býti zdravý“)
   • míra,která řídí koloběh věcí,neměnným a určujícím prvkem světa je zákon – LOGOS
   • nesnášel demokracii – život na okraji společnosti
   • kvalita věcí je relativní – “ Moře voda nejčistší i nejšpinavější: pro ryby pitná a užitečná, pro lidi však nepoživatelná a škodlivá „
 • c) Elejská škola – upřednostňovali rozumové poznání spíše než smyslovou zkušenost, zpochybňovali zajeté pravdy  – Elea – řecká kolonie v jižní Itálii
  • výrazně nesouhlasili s Herakleitovo dialektikou, zejména s tím, že svět je v pohybu
  • jako první se začali důsledně zabývat gnozeologií, důležitý je rozum a logika
  • jsou to ještě materialisté, ale navazovaly na ně oba směry, např. i Platón
  • svět řecké filosofie se díky eleatům ocitl na křižovatce
  • Xenofnés – zpochybňoval, že bohové vypadají jako lidé, nic nevzniká, nehýbe se, nehyne
  • Parmenidés
   • Hérakleitos nemá pravdu, nic nemůže vzniknout z ničeho a zároveň se žádná věc nemůže změnit v nic – neexistuje věčný pohyb
   • to, co podléhá změně – neexistuje
   • rozumové poznání má přednost před smyslovou zkušeností
  • Zenón z Eleje
   • Podporuje Parmenidasovu myšlenku bytí a neexistujícím pohybem
   • dokazuje to aporiemi (aporie = paradox)
   • paradox cesty: Má-li běžec doběhnout na konec dráhy, musí nejdřív doběhnout do poloviny, pak do poloviny zbytku a tak dále do nekonečna; jenže konečný člověk nemůže udělat nekonečně mnoho pohybů.
   • paradox Achilles × želva: Nejrychlejší běžec – Achilles – nemůže nikdy předhonit želvu, která leze před ním. Neboť v okamžiku, kdy doběhne do bodu, kde byla předtím želva, želva je už malý kousek před ním, a to se stále opakuje.
   • letící šíp: Letící šíp v každém okamžiku zaujímá určitý prostor; to však znamená, že se nepohybuje.
 • d) Atomisté – základem světa jsou malé částečky (→atomy)
  • reakce na spor: bytí x nebytí, pohyb x nepohyb
  • všechno se skládá z malých nedělitelných částic – atomy – ty se shlukují a zase rozkládají (např. mám hrneček, spadne mi, atomy se pohnou po jiné dráze a hrnek se rozbije)
  • Leukippos
   • „nic se neděje nadarmo, vše je podmíněno nutností“ – kauzalita
   • Učitel Démokrita
  • Démokritos
   • označuje svět jako jednotu jsoucna (atomů) a nejsoucna (prázdna)
   • vzájemným spojením atomů vznikají věci i lidské duše
   • atom dále nedělitelný
   • „Kdo dostane dobrého zetě, nalezne syna, kdo nedostane, ztratí i dceru“
   • “ Je rozumný, kdo se nermoutí tím, co nemá, ale raduje z toho, co má „
 • Pluralisté
  • Empedoklés
   • základní látky jsou celkem 4 – oheň, vzduch, země, voda (4 rhizomata)
   • člověk vzniká vývojem, nejdříve rostliny, pak zvěř a nakonec lidé – přežívá ten, kdo se lépe přizpůsobí
  • Anaxagorás
   • každá věc má všechna semena všech věcí – slučují se a rozlučují se

 

VRCHOLNÉ OBDOBÍ FILOSOFIE (KLASICKÁ)

 • orientace na člověka
 • Sofisté
  • logika
  • sofismata = paradoxy, slovní hříčky (co jsi neztratil, to máš. Neztratil-li jsi rohy, máš tedy rohy)
  • učitelé moudrosti
  • Protaghoras z Abdéry – člověk je měrou všech věcí (jsoucí že jsou a nejsoucí že nejsou)
   • Člověk je základem a od něj se vše odvíjí
   • Fyzicky-antroppologické
 • Sokratés
  • chodil po Athénách a jen rozmlouval s občany, pokládal záludné otázky
  • podle legendy ve věštírně v Delfách mu řekli, že je nejchytřejší na světě
  • „největší moudrost je to, že si uvědomíme, že nejsme nejmoudřejší“, „vím, že nic nevím.“
  • „poznej sám sebe“, „pečuj o svou duši“
  • Obviněn, že káže nepravdy a odmítl prozradit jména odpůrců státu → buď to odvolá, nebo bude popraven, on radši vypil jed
  • jeho žákem Platón, jen díky němu máme nějaké záznamy o Sokratovi, protože ten si nic nepsal
  • manželka Xantipa – ostrá, dominantní žena, zanedbával ji kvůli filosofii
  • musíme se starat o klid duše
  • cesta vzdělání je srovnatelná s porodem
 • Platón
  • žákem Sokrata
  • duše je nesmrtelná – anamnésis = vše známe, jen duše si musí rozpomenout – filosofováním
  • politika
  • Akademie (900 let vyučováni nejvýznamnější filosofové) – pohanský způsob života, zavřel ji Justinián, protože neuznávala křesťanství
  • v dílech pracuje s pojmem IDEA = praobraz skutečností, nehmotná, neměnná substance → mýtus o jeskyni – o ideách
  • vidíme pouze stíny / obrazy (svět idejí je stín na tomto světě)
  • osvobození 1 vězně ® ozářen světlem světa – dívá se na svět idejí
  • návrat – vězni mu nevěří ® filozof to má složité, aby lidi přesvědčil
  • svět idejí – po smrti se tam naše duše dostane
  • Ústava – stát by měli vést filosofové – utopický stát
 • Aristoteles
  • vyučoval na Akademii
  • vychovával Alexandra Velikého
  • sbíral všechny data a učení světa a da to dohromady do spisů
  • kniha: Etika Nikomachova – vždy bychom měli zvolit zlatou střední cestu a potom dosáhneme úspěchu (etické dílo)
  • Politika – spis – všichni jsme političtí tvorové (zoon politikon) – všichni máme od přírody přirozený zájem o politiku
  • Nauka o formě a látce – kdyby nemělo jedno druhé, tak to neexistuje – stůl: dřevo – látka, stůl – forma
  • žena je neúplný muž

 

HELÉNISTICKÁ FILOSOFIE

 • Kynikové
  • narušovali řád světa
  • Diogenés – žil v sudu, nic neměl a šokoval okolí, nic nepotřeboval – a byl šťastný
  • →měli bychom žít na stejné úrovni jako zvířata – jít proti proudu
 • Epikurejci
  • Epikuros – cíle: abychom pociťovali „hedoné“ (slast, pocit štěstí)
  • vyhýbat se bolesti
  • stát je pramenem štěstí
 • Stoikové
  • řeší štěstí, máme nalézt vnitřní klid – musíme se vyvarovat vášním, nepouštět si je k sobě
  • „stoický klid“ – naučit se žít s tím, co máme
  • Epikleitos
  • Markus Aurelius
 • Novoplatonismus – rozvíjel Platónovy teorie , „božské jedno“, božský duch, který nás obklopuje a řídí
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!