Antická filozofie, vznik, hlavní školy – maturitní otázka

filosofie

 

   Otázka: Antická filozofie, vznik, hlavní školy

   Předmět: Společenské vědy, Filosofie

   Přidal(a): bopo

 

 

 • vznik 7.- 6. století pnl. Ve Starověkém Řecku ( tj. Oblast Středozemního moře)
 • Řekov byli výborní mořeplavci a obchodníci
 • vozí si do Řecka kulturu ( Umění, politiku, právní systémy, jazyky
 • od 510. pnl je zde demokracie > svoboda myšlení a projevu
 • i přes demokracii zde byl otrokářský systém> tj. Oddělení fyzické od duševní práce
 • anttropomorfní božstvo = bohové se podobají lidem

 

Dělení filosofie:

1. období kosmologické – 6.- 4. století

2. období antropologického obratu = attické období – 5.- 4. století ( končí smrtí Aristotela)

 • Sokratés, Platón, Aristotelés

3. období helénské – 322. pnl- 1. st. nl.

 • Helenizace= pořečťování
 • stoicismus, skepticismus, epikureismus

4. Období úpadku – období eklektické – 1 st. nl. – 5 st. nl.

 • Cicero aj.
 • Křesťanské myšlenky

 

Období kosmologické = Období živelných materialistů

6.- 4. století pnl

 • komos uspořádaný celek oproti předchozímu chaosu
 • geniální spekulace- svět má jedinou podstatu
 • 3 filosofové : Thálés, Anaximandros, Anaximenés

 

Mílétská škola

Tháles > VODA

 • prazáklad světa je voda
 • předpověděl zatmění Slunce
 • 3 otázky:
  • Co je ze všeho nejobtížnější? Poznat sám sebe
  • Co je ze všeho nejsnadnější? Kritizovat druhé
  • Co je Bůh? To, co začátek ani konec.

 

Anaximandros > APEIRON

 • prazáklad světa je apeiron= éther= hmotná, ale nezachvytitelná hmota
 • Země zpočátku kapalná, postupným vysoušením vzniká život
 • protiklady ( teplé X studené) záleží na změnách apeironu

 

Anaximenés > VZDUCH

 • nachází prazáklad světa ve vzduchu
 • vzduch mění teplotu, to jak chladne vzniká život, otepluje se > oheň
 • země je koule, která se vznáší v prostoru

 

Efeská škola

Hérakleitos z Efesu > OHEŇ

 • poustevník Evropy
 • vzdává se světského života
 • spis : O přírodě
 • základ světa oheň
 • boj protikladů- každý jev je výsledkem nějakých protikladů
 • „panta rhei“- vše plyne
  • Nevstoupíš do téže řeky dvakrát
  • vše se kolem nás mění, to co se mění, se pohybuje
 • Logos= poprvé ho použil Hérakleitos
  • zákon přírody, správná řeč, správné myšlení
 • relativismus hodnot= to co je naším vílem dnes, nemusí platit za týden, záleží na tom, kdo se na tu hodnotu dívá

 

Atomisté

filosofie Částicových soustav

 • Leukipos a Démokritos z Abdéry ( 470- 360)

 

Démokritos – ATOMOS

 • označen jako 1. encyklopedista filosofie
 • domníval se, že mikroorganismy existují, jsou pouhým okem porozovatelné
 • zabýval se filosofií, vyučoval řečnictví, zajímala ho fyzika
 • pluralista – nekonečně mnoho částuc, které jsou nedělitelné> označené jako ATOMOS, ani 1 není stejný, jsou jedinečné
 • ve vesmíru je nekonečné množství, důležité je, že se pohybují
 • atom- věčně pohybující se těleso v prázdném prostoru
 • připouštějí existeci prázdného prostoru, narážejí se a způsobují viditelé změny
 • spisy o tom tzv. VELKÝ MAKROKOSMOS
  • poznání pomocí smyslů- temné poznání ( nedokonalé, empirické poznání)
  • racionální poznání – pravé poznání ( rozum odstraňuje nedostatky smys. Vnímání)
 • 2 skupiny vlastností atomu
  • primární kvality( jsou měřitelné) – tvar, hustota, hmotnost
  • sekundární kvality( subjektivní výsledky)- drsnost, barva, chuť atd….

 

Škola elejská

Xenofanés – BŮH ROZPUŠTĚNÝ V PŘÍRODĚ

 • největším kritikem náboženství
 • domnívá se, že to nejdokonalejší a nejlepší je jen jsoucno
 • svět není ovládán bohy, ale něčím nedokonalým, monoteistický názor> dospěl až k panteismu = to dokonalý musí být součástí přírody
 • Bůh je rozpuštěn v přírodě, je jeho nedílnou součástí

 

Parmenidés – PRÁZDNÝ PROSTOR NEEXISTUJE

 • „ Bytí je a nebytí není.“
 • prázdný prostor je vlastně nic, patří do sféry nebytí
 • popírá existenci prázdného prostoru
 • podle něho je celý svět neměnné strnulé bytí sevřené v poutech nutnosti
 • to, co pozorujem jako pohybující se je jen KLAM. Věci se nemají kde pohybovat

 

Zenón z Eleje – APORIE

 • vytváří aporie- důkazy proti pohybu
 • jsou 4 důkazy : 2 z nich :
  • Závod Achillea s želvou
  • Letící šíp- kouskovali čas

 

Empedoklés- LÁSKA x SVÁR

 • první eklektik
 • stojí mimo školu elejskou
 • jsou 4 zákony světa ( oheň, voda, vzduch, země)
 • je tu i nehmotný princip láska X svár ( láska spojuje, svár odděluje)

 

Škola pythagorejců

stejně stará jako škola mílétská

 

Pýthagorás

 • vůdce náboženského spolku a filosof
 • idealistická škola
 • ostrov Samos
 • číslo a číselné řady- funkce : uspořádaný svět
 • nehledá kvalitu, ale hledá se kvantita
 • libý souzvuk tónů – „HUDBA SFÉR“ – svět se uspořádaně pohybuje
 • jedna z nejpřísnějších sekt a nejvíce asketických
 • z cest po orientu si přivezl hinduismus
 • používá obrat : „AUTOS EFÉ“ sám mistr to řekl
 • vzdělání dostávaly i ženy, rovnocenně mužům
 • ta škola vyhořela, neví se jestli zde Pythagoras zemřel nebo ještě potom žil

 

Období antropologického obratu = období attické

5.- 4. století pnl.

 • Do Athén tuto filosofii přináší Anaxagorás, přítel Perikla, učitel Sokrata
 • v Athénách je nejdemokratičtější otrokářský systém vůbec = attické období
 • ovlivnění bitvami u Marathonu, peloponéskými válkami ( 431- 404)- Alkibiadés, Athény prohrály
 • hledal se silný vůdce, který by stabilizoval a řídil městský stát
 • sofokracie = ideální systém = vláda moudrých, v čele státu stojí nejmoudřejší osobnost
 • kalokagathia = souznění duše a těla
 • sofisté = profesionální učitelé moudrosti, vyučovali gramatiku, etika, argumentaci, nechávali se za to platit, Platón a Sokratés to kritizovali
 • sofisma = logicky správně vytvořený soud ( úsudek, který může být obsahově nesprávné), tj. Formální logika
  • Všichni Kréťané jsou lháři : řekl Kréťaň

 

Sofisté

 • Prótagorás z Abdér:
  • „Měrou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou.“
 • Georgiás z Leontin:
  • „Nic není, kdyby něco bylo, nemohli bychom to poznat, kdybychom to poznali, nemohli bychom to sdělit druhým.“

 

Anaxagorás – SPERMATA (500- 428)

 • pluralista, tvoří přechod mezi obdobím kosmologickým a attickým
 • základ světa- spermata ( zárodky věcí)
 • idealista
  • z původního chaosu vzniká uspořádaný svět pomocí principu NÚS ( nejčistší, nejjemnější princip)
  • NÚS = první hybatel, který rozpohybuje svět a dále se o něj nestará
 • byl významný athénský činitel, přítel Perikla, učitel Sokrata a zárověň jeho kritikem
 • ( Sokratés se moc zabývá světem a je málo člověkem)

 

Sokratés (470- 399)

 • byl vyučen kameníkem, čímž se stejně neživil, žil z midlodarů svých žáku, jeho žena mu to dávala nepříjemně najevo ( Xant-pa)
 • byl synem porodní báby- METODY BABICKÉ
 • nakonci života obžalován za vlastní filosofie> ASÉBIE= bezbožnost , zaváděl nové bohy akazil své žáky
 • Výuka rozhovorem
  • část- Destruktivní část- jednoduché po těžké otázky, končí destrukcí žáka, žák prostě neví
  • část- Konstruktivní část- Vím, že nic nevím. Učená skepse
 • všechny jeho oznatky sepsali jeho žáci : Alkibiadés a Platón
 • etický intelektualismus= tím, že člověk si osvojí normální hodnoty se stane morálním člověkem
  • nejvyšší hodnoty: dobro a krása
 • daimonión= vnitřní hlas- svědomí
  • regulátor našeho poznání, který nám vždy radí správně, pokud ho vyslyšíme, máme otevřenou cestu k ctnostem

 

Platón (427- 347)

 • vlastním jménem Aristoklés
 • 8 let byl žákem Sokrata
 • pocházel z aristokratické rodiny
 • díky němu je sepsána filosofie Sokrata
 • po Sokratově smrti odchází do dobrovolného exilu
 • v Syrakusách na dvoře Dióna
 • platónský komunismus- po tomto experimentu byl prodán do otroctví, když ho vykoupili, vrátil se do Athén, kde zřídil školu ACADÉMIA( ROK 387)
 • vrací se do Syrakus a znovu zkouší experiment se společností, vzdává se svých ideálů
 1. období: Sokratovské rozhovory : které obsahuje níže uvedené tituly
 • Symposion= hostina
 • protagorás
 • Gorgiás
 • Obrana Sokratova
 1. období: objektivní idealismus
 • Faidros ( spis o Duši)
 • Faidrón ( spis o lásce)
 • Politeiá
 1. období: Zákony

 

Ideální stát: kritizoval:

 • oligarchie ( nejbohatší nejsou automaticky nejlepší)
 • demokracie ( svoboda výběru role a všeho je přehnané, v takové svobodě se nedají vychovat)
 • tyranii ( časem musí dojít ke zvratu, není to stabilní)

 

rozděloval občany do 3 skupin:

 1. filosofové ( nejchytřejší vládnou)
 2. strážci ( obrana)
 3. demiurgové ( zajišťují základní funkci obživy)

první 2 vrstvy by neměli vlastnit majetek ani rodinu, > aby vládli spravedlivě

jedině třetí vrstva na to má právo ….jako motivace

 

platonická láska= cesta k poznání

 

SVĚT IDEJÍ=  OBJEKTIVNÍ IDEALISMUS

 • Podobenství o jeskyni
 • jsme uvězněni v tělech a snažíme se poznat ten opravdový svět,= svět idejí a nezávislý na naší vůli a vědomí
 • to poznání je bolestivé, ale v podstatě radostné

 

PLATÓNSKÝ TROJÚHELNÍK

svět idejí = dokonalý, nesmrtelný

methexis = promítání vzor > obraz

smyslový svět = nedokonalý obraz světa idejí

pomocí zkušeností dojdeme k naší duši

anamnésis= rozpomínání, snaha navrátit se zpět ke světu idejí

 

Duše má 3 složky:

 • rozum = hlava
 • emocionálně- volní = srdce
 • pudová = v podbříšku

 

Platónské ctnosti: moudrost, statečnot, spravedlnost, umírněnost

 

Aristotelés ( 384 – 322)

 • pochází z Thrákie, z města Stageira
 • byl vychovatelem Alexandra makedonského, jeho otec Filip Makedonský
 • byl žákem Platóna i jeho kritikem
 • založil školu Lykeion = peripatetická škola = škola za chůze ( po alejích, po agoře…)
 • skutečný přírodovědec, protože rozlišil živočišné a rostlinné druhy , vytvářel katalogy
 • založil velkou knihovnu, nechával si z celého světa posílat ústavy, které porovnával
 • byl podobně jako Sokratés obžalován za asébii, ale před procesem odešel do Athén a už se nevrátil
 • jeho spisy uspořádal Andronikos do 6. částí :
  • Organon, fyzika, metafyzika, politika, poetika, etika,

 

 • považován za zakladatele logiky => SUBJEKT- PREDIKÁTOVÁ LOGIKA
 • POJEM> SOUD> ÚSUDEK> DŮKAZY
 • sylogismus = sylogický úsudek, vždycky platný, je to vždy spojení obecné a specifické věty( premise)
  • Všíchni jsou smrtelní. Sokratés je člověk > Sokratés je smrtelný

 

METAFYZIKA

 • hýla= látka
 • morfé = forma
 • domnívá se, že ani jedna z těch věcí enmůže existovat samostatně, jakmile zanikne forma, zaniká i látka
 • každá forma se jeví až na určité látce, sama o sobě nemá objektivní existenci ( příklad slepice)
 • látka má tzv. Pasivní existenci, až forma jí dopomáhá ke skutečnosti
 • Platón tvrdí, že nejdříve je forma, ta skutečně existuje, s látkou pak tvoří svět
 • Tomáš Akvinský- připouští samostatnou existenci formy = duše
 • 4 příčiny jsoucna:
  • causa materialis= látka
  • causa formalis = forma
  • causa efficienst = příčina
  • causa finalis = účel

 

 • teologie = vše ve světě má příčinu, což vylučuje nahodilost, tam kde se látka s formou spojí, nastává pohyb
 • prvotní příčina všech věcí ( tj. Prvotní spojení)
 • PRVNÍ HYBATEL = rozpohybovává svět, ale sám není rozpohybován

 

FYZIKA

 • příroda je harmonický fungující organismus, kde vše funguje a všechno je uspořádáno
 • závislost živčichů: na sobě navzájem= podle složek duše
 • 3 patra:
  • člověk = myšlení, svobodné rozhodování
  • vyšší živočichové = obranné mechanismy
  • vegetace a nižší živočichové = pouze přežití

 

Zoon politicon = tvor společenský, člověk je určen k životu ve společnosti, pokud stojí mimo společnost je bohem nebo zvířetem

 

POLITIKA

 • smyslem života každého člověka by měl být rozumný mravní život v rozumné dobré společnosti
 • důležité je kontrola vlády lidem
 • Dobré X Špatné
 • monarchie X Tyranie
 • aristokracie X oligarchie
 • politeiá X demokracie
 • jádro společnosi tvoří rodina = v jejímž čele stojí hospodář
 • v čele státu stojí muž = patriarchální společnost
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!