Antická kultura a její vliv na pozdější umělecké slohy – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Antická kultura a její vliv

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Darven

 

 

 

Celkový přínos řecké kultury:

– ukázněné a logické myšlení

– nové formy politického uspořádání (monarchie, oligarchie, demokracie)

– nové pojetí gramotnosti člověka (vzdělávání, abeceda)

– realistické zobrazení člověka v umění

 • – nový pokrok v souvislosti se zavedením železa Architektura:

-Města: podle plánů, pravoúhlé ulice, kanalizace, vodovody, radnice a divadla, gymnasia = cvičiště.

– Základní slohy – 1. dórský ( silné sloupy + ostré žlábky + jednoduchá hlavice); 2. iónský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, hlavice se dvěma volutami); 3. korintský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, složitá hlavice s volutami a motivem listů).

 

CHRÁMY – souvislost s náboženstvím → příbytek boha

– není to shromaždiště věřících při obřadu (bůh nesmí být vyrušován)

– obřady a oltář jsou venku

– barvené, polychromované – modrá,červená,žlutá

– sloupy, římsy, trojúhelníkové štíty

– PARTTHENON – chrám bohyně Athény, Dórsky styl

– chrám bohyně Nike – Jónský

– chrám ERECHTEIÓN – Jónský, proslulý předsíní, místo sloupů→  sochy žen- Kariatidy

DIVADLO – kruhový prostor= orchestr – místo pro sbor

– půlkruhové hlediště je vysekáno a vyhloubeno do kopce

– skéná – místo pro herce

– Dionýsovo divadlo

ODEON – stejné jako divadlo,ale menších rozměrů

 • určen k recitaci a hudbě

 

NÁMĚSTÍ – AGORA:

 • přirozené centrum města
 • politický společenský, kulturní, hospodářské centrum
 • kolem sloupová loubí

 

VEŘEJNÉ LÁZNĚ

GYMNAZION –  stavby pro vzdělání mládeže

– studovny, knihovny, sportoviště – stadia

 

 • Věda

– Řekové položili základy mnoha moderních vědních oborů:

a) matematika Pythagoras (věta o součtu čtverců nad stranami pravoúhlého trojúhelníka), Euklides (věta o odvěsně), Archimedes (geometrie, v Syrakusách konstruoval válečné zbraně proti Římanům, Archimedův zákon o tělese ponořeném do kapaliny)

b) zeměpisEratosthenes (spočítal přesně obvod Země, mapa Země)

c) lékařství Hippokrates (dělí lidi podle temperamentu – sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik; Hippokratova lékařská přísaha), Galén (fyziologie těla)

d) astronomieHipparchos – idea o oběhu planet a Slunce kolem Země (geocentrismus)

e) dějepisHerodotos a Thukydides

 

 • Umění založeno realisticky, na člověkakult krásného těla, atletiky, později i duševní stavy člověka.

Absence perspektivy

Sochařství – Polykleitos – socha Doriforos – ideální proporce těla

Feidias – socha bohyně Athény se slonoviny a zlata

                – socha Dia v Olympii za zlata a slonoviny – DIV SVĚTA

Malířství – dochovalo se v podobě římských kopií – v podobě mozaiek

                 – řecké malby na nádobách → náměty Řeckých bájí

 • Literatura – viz předmět český jazyk
 • Sport – idea olympijských her, od roku 776 př.n.l. v Olympii na počest boha Dia, všeřecký význam, po dobu konání stop válkám, 1x za 4 roky
 • Náboženství – polyteismus – rodina bohů žijících na Olympu – Zeus, Héra, Apollón, Poseidón, Hádés, Athéna, Afrodíta atd.

 

architektura

 • chrámy – dochovány do dnes, barevné, 3 typy hlavic (sloupy), schéma průčelí
 • město – opevněné centrum, tržiště, loubí
 • divadlo – půlkruhové, do kopce, orchestr, jeviště
 • odeiony – menší než divadlo, pro recitaci
 • budovy pro vzdělávání

 

sochařství

 • náměty: bohové, nikdo jiný nesměl být vytvořen, kromě vítěze olymp. Her
 • Práxiteles – dal sochám výraz
 • Feidias – pověřen výstavbou Akropole, vytvořil sochu Dia v Olympii
 • Lakonovo sousoší – týká se Tróji
 • Helénistická kultura = řecká + východní kultura

 

malířství

 • nedochovalo se, známe jen zprostředkovaně (v Říma – mozaiky)
 • zdobení nádob, postav (černé, ženy-bílé)
 • Athénská Akropole
 • Dionýsovo divadlo
 • Odeión

 

věda

 • Herodotos: dějiny perských válek, vysvětloval zásahy bohů
 • Thukydides: dějiny peloponéské války
 • Pythagoras: matika
 • Hippokrates: lékařství
 • Euklides: matika
 • Archimédes: fyzika
 • astronomové – heliocentrický názor
 • Aristoteles + Alexandr Makedonský – o vydělení věd z filozofie

 

náboženství

 • nejdříve uctívají přírodní síly, pak ztotožnili podobu bohů s lidmi, bydleli v chrámech
 • hlavní: Zeus + žena Héra (ochránkyně domácnosti)
 • Apollón (Slunce), Artemis (lov), Áres (ničivé války), Hádes (podsvětí), Athéna (moudrost, lstivé války), Afrodita (krása, láska),
 • Na jejich počest jednou za 4 roky Olympijské hry (běh, hod diskem a oštěpem, skok do dálky, box, jezdectví, zápas)

 

Filozofie – hledá nový výklad světa

 • Milétská škola
 • Démokritos – atomista
 • sofisté – Protágoras
 • Sokrates
 • Platón (427 – 347) → Založil Akademii.
 • Aristoteles vychovatel Alexandra Velikého.
 • skeptikové – helénistické období(pochybují o poznatelnosti světa), př. – epikurejci

 

Románská kultura

 • formuje se na území bývalých římských provincií, hlavním ohniskem bylo na území dnešní Francie, na šíření měli podíl benediktýni, cisterciaci – mnišské řády
 • vzdělání bylo výsadou kněžích, bohoslužby vedeny v latině
 • ve školách se učila: gramatika (latina), rétorika (latina), logika (filosofie)
 • centrem vzdělanosti: kláštery, věnovali se přepisování antických děl, vznikali knihovny

 

Architektura

 • 2 předstupně: karolínská (u nás rotunda sv.Víta) a otónská (u nás bazilika sv. Jiří) renesance
 • u nás s opožděním, až v letech 1100-1250
 • rotunda: tvar válce zakončeného kopulí s lucernou, směrem na východ půlkruhový výběžek = absida (oltář)
 • bazilika: obdélníkový půdorys, větší absida, 3 i více lodní, hlavní loď vyšší, dvě postraní nižší, uvnitř odděleno sloupy, když jsou 4 lodě ta 4tá je napříč, všechny lodě mají směrem na východ absidy, směrem na západ věže
 • k uzavření prostoru dva typy kleneb:kopule a valená klenba, oboje-těžké a masivní, silné tlakové síly do stran (hrozilo rozvalení staveb)-proto tak silné zdi (typické)-mají velkou nosnou funkci, jen malé okenní a dveřní otvory
 • sdružená okna – dveře a více oken vedle sebe
 • malé stavby, málo členité
 • stavební materiál: kámen, nebo cihla – neomítnuté zvenku, zevnitř ano – nástěnné malby
 • dva typy zdiva: lomové (nalámané nepravidelné tvary, spojeno malbou) nebo kvádříkové (nespojované)
 • zdobný tvar: obloučkový vlys, zdobné portály a absidy
 • hlavní stavby: rotunda sv. Martina (na Vyšehradě), sv.Kříže (Staré Město) sv.Longina (Nové Město), bazilika sv.Jiří (Pražský hrad)
 • světské stavby:

hrady – od 11.století opevněná sídla, kamenné pevnosti čtvercového půdorysu, 1.ve Francii v povodí Loiry (dnes zámky), věžové stavby

tvrze – pro nižší šlechtu, opevněné, i u nás:Přimda (hrad) na Tachovsku, koncem 11.století

základy Pražského hradu – obrana tržiště, v 9.století dřevěná stavba, ze 3 stran hradby, na východě trůn pro panovníka (v den nástupu moci)

tržiště v místech Staroměstského náměstí, mezinárodní obchod (celnice, ungeld-sklad zboží, kostel, špitál)

 • románské obytné domy-klenuté místnosti, dnes sklepy, stály volně na vyhraženém prostoru, klikaté uličky (Týnská) nebo do uliční linie (Celetná ulice)
 • Itálie:šikmá věž v Pize, zvonice s arkádami

 

Sochařství:

jen reliéfy, náboženský charakter, doplňuje architekturu

 

Malířství:

Náboženské náměty, uvnitř architektury, nástěnné malby ve znojemské rotundě (světské náměty-Přemyslovci), knižní malba

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy