Antické umění

 

Otázka: Antické umění

Předmět: Dějiny umění, Výtvarná výchova

Přidal(a): Michaela

 

Vysvětli pojem antika: 

 • Kultura starověkého Řecka a Říma

 

Které významné kultury vznikly v době bronzové v Egejské oblasti? Vysvětli: idoly, Labyrinthus, kyklopské zdivo

 • Mykény – heladská kultura
 • Kréta – minojská kultura
 • Kyklady – kykladská kultura
 • Idoly: stylizované ženské (někdy i mužské) sošky z keramiky
 • Labyrinthus: bludiště
 • Kyklopské zdivo: vchod do paláce v Mykénách tvořila proslulá Lví Brána

 

Proč patří osobnost Alexandra Makedonského ke klíčovým postavám starověkých dějin? Co to byla tzv. helénistická kultura?

 • Nejschopnější vojevůdce, byl panovníkem s absolutní neomezenou mocí, byly mu prokazovány božské pocty
 • Upevnil svou moc doma a v evrop. Řecku a pak zahájil tažení proti Perské říši, vládl v přední Asii, Egyptě části Indie
 • Po návratu z Indie zemřel v Babylonu, který předtím povýšil na hl. město své říše
 • Helénistická kultura: vystupňovala se realistická tendence až v naturalismu, rozšířila se témata o drastické motivy mučení a umírání, erotické motivy, žánrové motivy, z lidového života, zobrazování dětí
 • Nově se zakládají a budují města na pravidelném šachovnicovém půdorysu s akvadukty (vodovody), kanalizací, agoron (náměstím) zdobeným stromy (sloupořadím), parky a zahrady, gymnatiny (střediska sportu a vzdělávání), chrámy byly budovány větší než v dřívějších dobách

 

Kterými principy se vyznačuje starořecké umění?

 • Individualismus: každé dílo bylo osobité, nebo pečeť autora
 • Racionalismus: každé dílo bylo pochopitelné rozumem
 • Estetičnost: každé dílo vzniklo z přirozené touhy po kráse

 

Stručně popiš tři stavební slohy, se kterými se můžeme setkat v řecké architektuře. Uveď konkrétní památky. Jaké stavby vznikaly v období helénismu? Jak vypadalo kamenné divadlo ve starém Řecku?

 • Dórský sloh:  mužský sloh – vyznačuje se masivností a strohostí stavebních článků, je to nejstarší sloh… dórský sloup se skládá z hlavice a dříků, patka chyběla, hlavice tvořena čtvercovou deskou (abakus) a vypouklým echínem, pod ním prstenec… dřík vysoký 4- 6,5 spodních průměrů, členěn do 10-24 žlábků kanelovaný dřík (kanelury bývaly měkké a široké)
 • Dórské kládí – 3 části – architráv, vlys, římsa
 • Památky: Héřin chrám v Olympii, Apollónův chrám v Korintě…
 • Iónský sloh: ženský sloh – byl odlehčenější, jemnější, elegantnější, zdobnější a proti dórskému slohu mladší… iónský sloh byl mnohem štíhlejší a vznešenější, jeho výška se rovnala asi 9 dolním průměrům, skládal se z hlavice, dříku a patky.. hlavice tvořena 2 volutami a po stranách echínu a abakem, pod echínem perlovec… dřík kanelovaný (kanelury hluboké a úzké)… patka se skládala ze 2 vypouklých oblouků a jimi sevřeného výžlabku
 • Iónské kládí – také 3 části – architráv, vlys, římsa (Architráv = horizontálně členěn na 3 pásy a odstupňován, Vlys = zdoben nepřetržitým ornamentálním či figurálním reliéfem, Římsa = bohatě zdobená)
 • Památky: Héřin chrám v Samu, chrám Atény
 • Korintský sloh: není samostatným slohem, ale spíše variantou iónského slohu, od něhož se liší hlavice, která má tvar kalichu, jež je v dolní části, zdoben 2 řadami akantových listů, z nichž vyrůstají stvoly zakončené drobnějšími volutami, jež podporují abakus
 • Korint: římsa byla bohatě zdobena
 • Památky: Chrám Dia Olympského v Athénách, Chrám Atény v Epidauru
 • Helénistické období: Nově se zakládají a budují města na pravidelném šachovnicovém půdorysu s akvadukty (vodovody), kanalizací, agoron (náměstím) zdobeným stromy (sloupořadím), parky a zahrady, gymnatiny (střediska sportu a vzdělávání), chrámy byly budovány větší než v dřívějších dobách
 • Divadla: polokruhové stoupající hlediště postavené na přírodním svahu, orchestra byla kruhová a později polokruhová (sloužila choru = sboru), prostor jeviště uzavírala skéné ( = budova s několika místnostmi, většinou jednopatrová) z ní vystupovali herci, před ní bylo pódium = proskenion, nejzachovalejší divadlo je v Epidauru

 

V archaickém období starověkého Řecka vznikaly sochy kúros a koré, koho znázorňovaly? Co znamená zákon kontrapostu? Kteří významní sochaři tvořili v 5. a 4. století př. n. l. ? Sochy z tohoto vrcholného období jsou vyjádřením kalokagathie – vysvětli. Co to jsou tzv. karyatidy?

 • Kúros: nahý mladík s jednou nohou nakročenou (ale majíci těžiště ještě na obou) s rukama podél těla zaťatýma v pěst s tzv. archaickým úsměvem…nejstarší byli i přes 3m vysocí, tesali se hlavně z mramoru, ale odlévali se i z bronzu, polychromované např.: Kúros z Pirea
 • Koré: dívka oblečená v dlouhý šat s bohatou drapérií např.: Koré z Aténské Akropole
 • Zákon kontrapostu: přenesení váhy na jednu nohu, druhá je odlehčená a uvádí do odpovídajícího pohybu ramena a paže, hlava nakloněná
 • Myrón: bronzař, autor slavného Diskobola a sousoší Aténa a Silén Marsias.. realismem vynikaly jeho sochy zvířat
 • Polykleitos: bronzař, hledal matematické a geometrické zákonitosti ve skladbě lidského těla vytvořil kánon 1:7 (poměr hlavy k tělu), vynesl zákon kontrapostu… např.: Doryforos, Raněná Amazonka
 • Feidiás: nejvýznamnější sochař 5.st., Periklův přítel: jeho sochy byly vtělením řeckého ideálu
 • Kalokagathie: úsilí o fyzickou, duševní a mravní zdatnost
 • Karyatidy: socha ženy plnící nosnou nebo jen dekorativní funkci sloupu v architektuře

 

Jak vypadala tzv. černofigurová a červenofigurová keramika?

 • Černofigurová keramika: vznik v Aténách, postavy malovány černou barvou viz.: ů proslulá amfora ve Vatikánu
 • Červenofigurová karemika: opačný postup, černé tóny v pozadí, postavy po vypálení červená barva hlíny

 

Vysvětli tvrzení, že římské umění se vyvíjelo na základech helenizovaného umění etruského. Kdo byli Etruskové a jakou úlohu sehráli v dějinách Říma? 

 • Etruskové byli první vyspělá civilizace v Itálii, jejich původ a příchod je neznámý, jazykem i stylem život a kultury se ostře odlišovali od ostatních národností, měli vliv na samostatný Řím a byli prvními řeckými králi. Tvoří spojnici mezi uměním řeckým (především z archaického období) a římské. Etruskové dokázali vytvořit řadu nových a osobitých prvků ve všech druzích umění, které od nich převzali Římané, Etruskové dali základ římskému umění

 

O Řecích se tvrdí, že byli citlivými umělci. V čem vynikali Římané?

 • Přínos Římanů – používali různé druhy kamene, pálené cihly i beton, zdokonalili stavební techniky, rozhojnili stavební druhy a typy…vynikali v architektuře – vynalezli kompozitní hlavici a mnoho světské architektury (bazilika, thermy, viadukty, aqvadukty, amfiteátry, cirkus, vily, vítězné oblouky, mauzolea, divadla…)

 

Uveď hlavní znaky římské architektury. Co to jsou tzv. inženýrské stavby a oslavné stavby? Jmenuj konkrétní památky

 • A) římská architektura bloková a interiérová (řecká článková a exteriérová)
 • B) římský archivoltový (oblouk = archivolta) princip (řecký architrávový princip)
 • C) plná zeď s pilířem a klenbou (řecké sloupořadí s kládím)
 • Inženýrské stavby: akvadukty, viadukty, kanály – Caracallovy thermy
 • Oslavné stavby: vítězné oblouky a sloupy – stavěny na oslavu válečného vítězství např.: Titův oblouk, Konstantinův oblouk, Traianův sloup, Marca Aurelia

 

Jaké bylo postavení římského sochařství v antice a co přineslo pro dějiny umění? Oč usilovalo římské malířství a jaké druhy technik využívalo?

 • Jako v architektuře se také v sochařství uplatnil vliv etruského sochařství, později řeckého a helénistického
 • Doba císařská představuje vrchol římského sochařství: v tomto období se rozvinuly hlavní druhy římského sochařství:
 • A) podobizna (hlava, bysta, postava, postava v živ. velikosti, jezdecká socha)
 • B) historický reliéf líčí skutečné události
 • C) sochy bohů (tvořily menšinu X velké zastoupení v řeckém sochařství)

 

Materiál a technika 

 • A) technika skulptury (kamenictví – mramor, glyptika – kameje a gemmy)
 • B) technika plastiky (keramika, bronz, kovotepectví
 • Vedle sochařství figurativního se uplatnilo i dekorativní
 • Působilo na ně malířství etruské a helénistické s realistickou tendencí
 • Téma: portrét, krajina, žánrová malba, zátiší

 

Druhy a technika

 • A) malba monumentální (freska, mozaika, enkaustika)
 • B) malba desková (tempera, enkaustika)
 • C) malba knižní (tempera nebo kvaš)

 

Kterou éru v dějinách kultury označujeme křesťanskou antikou? Vysvětli: katakomby, bazilika, baptisterium.

 • Název křesťanská antika je využíván pro označení umění rozvíjeného na území římské říše od 1. st. do 6. st. n.l. Toto umění je svým obsahem křesťanské a formou stále ještě antické. Umění křesťanské antiky tedy spadá do dějin umění starověkého Říma, ale liší se svou obsahovou náplní vzešlou z křesťanské náboženské ideologie.
 • Katakomby: podzemní prostory užívané jako tajné chrámy a pohřební prostory
 • Bazilika: obdélníkovitý půdorys, jedno, vícelodní, krytá, nekrytá se vchodem na kratším i delším boku, s apsidou i bez ní, přízemní či patrová
 • Baptisterium: raně křesťanská kamenná stavba, která sloužila ke křtům, stavební typ centrály na půdorysu osmiúhelníka, šestiúhelníka, kruhu nebo řeckého rovnoramenného kříže, většinou vedle kostela.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy