Antický Řím – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Antický Řím

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): tterezapavlickova18

 

 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

 • Apeninský poloostrov, není moc členitý (ne moc ostrovů)
 • Příhodné podmínky pro zemědělství, víc orné půdy
 • Na severu Alpy, středem Apeniny
 • Pádský nížina – úrodná oblast
 • Sopky, zemětřesení
 • Největší řeky – Tibera, Pád

 

OBYVATELSTVO

 • Féničané – Korsika, Sardinie, SZ Sicílie
 • Řekové – jih
 • Etruskové – SZ
 • Italikové – největší část, střed
 • Keltové – SV
 • Venelí – SV

 

1) ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMA (8-6. Století př. n. l.)

 • 1. větší vyspělá civilizace v Itálii
 • Etruština není rozluštěna, nevíme, odkud pochází, neměli otroky
  • Východní teorie – Etruskové připluli z východu, z Malé Asie
  • Severní teorie – přišli z Tyrolska
  • Třetí teorie – Etruskové byli původní obyvatelé Apeninského poloostrova
 • Měli městské státy, ne jen jedno hlavní město, řídil je král
 • Aristokracie
 • Vysušili mokřady, založili terasové pole, na některých pěstovali např. víno,
 • Zpracování kovů, řemeslníci, kováři, obchodovali s celou Evropou
 • Féničané a Řekové – konkurenti Etrusků v obchodování
 • Pohřbívali v hrobkách s klenbou, na kterou kreslili, díky tomu o nich víme
 • Pořádali zápasy na počest smrti nějakého aristokrata
 • Věštili, znali anatomii, lékařství, vodovody, kanalizace
 • Řím byl pravděpodobně původně jedním městským státem

 

POČÁTKY ŘÍMA – DOBA KRÁLOVSKÁ (753-510 př. n. l.)

 • Pověst o Romulu a Removi o založení Římu
  • Aenes se vracel z Trójské války se zbytkem vojáků, přivedl je na Apeninský poloostrov, Romulus a Remus – vzdálení potomci Aena, vychovala je vlčice, Chtěli založit město, věštba řekla, že město založí Romulus, Remus s ním bojoval – zvítězil Romulus, zabil Rema, Romulus > Roma 25.4.753 př. n. l.
  • Ve skutečnosti se spojili osady na pahorcích kolem řeky Tibery
 • Ale už 2000 př. n. l. je oblast osídlena, Řím nejspíše založili Etruskové
 • Řím spravovali Etruští králové – rozdělili ho podle rodové příslušnosti
 • Servius Tulius rozdělil Řím do 4 oblastí = trubuí
  • + 2. Třída Patriciové – urození, bohatí, podílejí se na státní správě, plnoprávní, jezdci v armádě)
  • Třída Plebejové – těžkooděnci, řemeslníci, svobodní, ne politický život)
  • + 5. Třída – Proletarii – nemajetní, lehkooděnci, bez půdy
 • Král – nejvyšší soudce, nejvyšší velitel vojska, mě své poradce – senát (patriciové)
 • Doba končí 510 př. n. l. vyhnáním posledního Etruského krále

 

2) RANÁ ŘÍMSKÁ REPUBLIKA (509-265 PŘ.N.L)

 • Republika – veřejná věc všech právoplatných občanů
 • V čele Říma
  • 2 konzulové (každý rok noví, volí je senát)
 • Úředníci
  • Kvéstoři (pomoc konzulů, na starost státní finance)
  • Praetoři (veřejný pořádek, vykonávání práva,“policie“)
  • Cenzoři (dohled nad veřejnými mravy, odhad majetku, daně)
  • Senát (až 300 patriciů)
  • Equités (bohatí patriciové, stavěli jezdce, ovlivňovali politiku)
 • V 5. Století začali být pro armádu důležitější těžkooděnci než jezdci, výhružky patriciům, aby jim přiznali práva

 

BOJ PATRICIŮ S PLEBEJI

 • Plebejové důležití pro armádu, ale nemají politická práva, chtějí rovnoprávnost s Patricii
 • Plebejové získávají plebiscit = shromáždění plebejů rozhoduje o právech plebejů
 • Získali právo být zvoleni konzuly
 • Byly sepsány zákony – ZÁKONY 12 DESEK
 • Plejebové a Patriciové se mohli navzájem brát
 • NOBILITA – nová vrstva = patriciové + plebejové, nejvzdělanější, nejmocnější
 • Úřady neplacené, nový úřad: TRIBUNOVÉ LIDU (2-10) – PRÁVO VETA (zakázat nařízení, které by poškozovalo zájmy plebejů
 • Nejdůležitější je půda

 

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE ŘÍMEM

 • Původně latinové jen v Říme, postupně i dál
 • Politika ,,rozděluj a panuj“ – každému kmenu Římané dali určitá práva > neválčili mezi s sebou
 • Římané postupně začali vytlačovat i Etrusky > Etruskové oslabeni > Keltové zaútočili na Římany, protože Etruskové byli slabí > Keltové dobývali Kapitol na kterém byli schovaní Římané > zaplatili Keltům výkupné, Keltové 387 př.n.l odtáhnou
 • Na jihu Řekové, Římané dobyli město Torent, kolem 270 př.n.l.
 • Římané budují silnice, kvůli rychlému přesunu vojsk

 

3) VRCHOL ŘÍMSKÉ REPUBLIKY (264-133 PŘ. N. L.)

 • Římané mají ovládnutý Apeninský poloostrov, chtějí ovládnout Středomoří
 • Kartágo
 • Původně kolonie Féničanů = Kartaginců = Dunů
 • Dobří mořeplavci
 • Používali hláskové písmo

 

PUNSKÉ VÁLKY

 • Záminka – na Sicílii se obyvatelstvo vzbouřilo proti králi v Syrakusech > požádali o pomoc Řím i Puny > ti byli rychlejší, poslali na Sicílii své lodě > Římanům se to nelíbilo > záminka k válce

 

1. Punská válka

 • Římané vynikali v boji na souši, Féničané v boji na vodě
 • Vojevůdce Punů: Hamilkar
 • Vojevůdce Římanů: Regulus
 • Kortágo ztratili Sicílii, Sardinii, Korsiku, museli platit bojovné náklady
 • Římané začali stavět lodě podle Féničanů

 

2. Punská válka

 • Kartágo obsadili Hispánii, zničí Římské saguntum (osada), Římané chtějí odplatu a Hanibala, Kartágo ho nechce vydat
 • Kartágo je chce překvapit, jdou přes Alpy, velké zrtáty
 • 202 př.n.l. bitva u Zany, vyhrává Řím
 • Mírové podmínky: zákaz bojů, omezení loďstva, zaplatit vysoké válečné náhrady

 

3. Punská válka

 • Státy v Africe útočí na Kartágo, ti se ale nesmí bránit, poruší to, Římané je za to chtějí potrestat, Punové si chtěli udržet mír s Římem
 • Řím dal podmínku: Kartágo musí odevzdat všechny zbraně, stalo se to
 • Řím dal 2. Podmínku: Kartágo musí strhnout hradby přestěhovat se > Kartágo si vzalo 3 dny na rozmyšlenou, za ty dny překovali všechny zemědělské nástroje a oznámili, že na podmínky NEPŘISTUPUJÍ > válka
 • Kartágo 2 roky vzdorovalo, ale pak byl povolán Scipio, který město vyplenil = přeživší rozprodáni do otroctví, město posypáno solí a prokleto

 

OVLÁDNUTÍ MAKEDONIE A ŘECKA

 • Mezi 1. A 2. Punskou válkou série 3 makedonských válek, které skončily bitvou u Pydny 168 př.n.l. > Řím vyhrál, z Makedonie se stala Římská provincie
 • 146 př.n.l. srovnali Římané se zemí řecký Korint > dostávají celé Středomoří
 • 133 př.n.l. zemřel poslední pergamský král, odkázal oblast Římanům
 • Středomoří říkají Naše moře

 

4) KRIZE A PÁD ŘÍMSKÉ REPUBLIKY

Příčiny:

 • Nestačí současná armáda a úřednický aparát
 • Do armády nelze nabrat více vojáků – lidé nemají peníze
 • Římští zemědělci krachují, kvůli levně dovezenému obilí ze zahraničí
 • Velké množství otroků
 • Hrozí vzbouření otroků
 • Rozrost majetkových rozdílů
 • Vzrůstá kriminalita – chudí si nemohou koupit jídlo > krádeže > nebezpečí

               

REFORMY BRATŘÍ GRACGŮ

TIBERIUS

 • Tribun lidu (ochránce práva Plebejů)
 • Reformy: zákon o pozemkovém maximu (stát odkoupí část pozemků bohatým a rozdá ho chudým)
 • Snížení kriminality, zvýšení příjmu, dostávali daně, lidé mohli do armády, snížení nezaměstnanosti
 • Znovu kandidoval, odpůrci ho v den voleb zabili

GAIUS

 • Tribun lidu
 • Začal hlídat, kolik úředníci vybírají na daních, úředník předem zaplatil, pak vybíral > často okrádání > velké tresty, často posílal kontroly > ztráta popularity u vyšších, u nižších byl oblíbený
 • Chudým přiděloval půdu a prodával obilí levněji
 • Chtěl, aby cizinci měli občanské právo, nestihl to, spáchal sebevraždu
 • Byl znovu zvolen tribunem, byl ale vydírán, proto se zabil
 • GAIUS MARIUS
  • Vojevůdce, reformy se týkaly armády
  • Stát platil výcvik a výzbroj bezzemkům, po nějaké době služby dostali půdu zdarma, aby se mohli uživit

 

 PROBLÉMY SE SPOJENCI

 • Většina obyvatel se nemůže účastnit politiky, nemají mobilitu
 • 90 př.n.l. – vzbouření spojenců proti Římu, chtějí politické práva
 • Na Řím zaútočí pontský král Mitridat a zároveň poddaní
 • Podmínka spojencům: začnou spolupracovat a dostanou politická práva
 • Většina obyvatelstva získává politická práva, Řím se může bránit Pontům, v Římě 2 tábory
  • Populárové – vojevůdce Gaius Marius, stoupenci lidu (reformy pro lid), ne tak majetní, chtějí práva i pro nemajetné
  • Optimáti – Sulla, jejich systém je nejlepší (myslí si), nejbohatší, práva jen pro sebe
 • Sulla odjíždí na tažení proti Mittridovi, Populárové chtějí vzít vedení, udělat co nejvíce reforem > Sulla se vrací z vítězného tažení > vypukla OBČANSKÁ VÁLKA (88-82 př.n.l.)
 • Vyhráli Optimáti, stal se na 3 roky diktátorem = Sullova diktatura, má seznam lidi, kteří jsou proti němu a mohu být zabiti
 • V roce 79 př.n.l. je už Sulla starý a tak odstupuje
 • Obnovení republiky

 

SPARTAKOVO POVSTÁNÍ (73-71 př.n.l.)

 • Část otroků pěstována pro gladiátorství, mezi nimi i Spartakus
 • Spartakus i s jinými gladiátory uprchli ze školy v Capui
 • Ukryli se na vrcholu sopky Vesuv, když je Římané obklíčili, skupina se skrytě odplížila a prošli celou Itálii až na sever a pak se rozptýlili
 • Spartakus s dalšími šli zpět na jih a chtěli se přeplavit na Sicílii, ale bouře zničila vory
 • Vojevůdce Marcus Crassus začal velet legiím, použil decimaci (každá desátý voják popraven, cíl – vojáci se bojí víc velitele než nepřítele
 • Legionáři vykopali obrovský příkop na Spartakově cestě, krutý boj, Spartak se vzdal, nový plán: přepravit se na Balkán, na východním pobřeží jim to překazil Marcus – Spartakus padl, ti co nepadli, šli do zajetí
 • Asi 6000 otroků ukřižováno podél Vii Appi

 

GAIUS JULIUS CAESAR

1. TRIUMVIÁT (vláda 3 mužů )

Marcus Crassus (optimát)

 • Decimace armády, poražení Spartaka
 • 70 př.n.l. zvolen konzulem

Gnaeus Pompeius (optimát)

 • Podílel se na poražení krále Mithridata
 • Potlačil hispánské povstání
 • Připojil k říši Palestinu a Sýrii
 • 70 př.n.l zvolen konzulem zároveň Crassem

Gaius Julius Caesar (populár)

 • 59 př.n.l. zvolen konzulem
 • Výborný diplomat a řečník
 • Po roce konzultování dostal na starost Galii, udělal tam pořádek
 • V Římě nepokojem Crassus a Pompeius se rozhodli je potlačit, 54 znovu zvolení konzuly
 • Caesar – Gália
 • Pompeius – Hispánie, zůstal v Římě, upevňoval si postavené
 • Crassus – Sýrie
 • 53 př.n.l. Crassus umírá v Sýrii
 • Pompeius se chce zbavit Caesara, Caesar překračuje řeku Rubikon – ,,Kostky jsou vrženy“ začíná občanská válka

 

2. OBČANSKÁ VÁLKA (49-45 PŘ.N.L.)

 • Pompeius se ukrývá v Egyptě
 • Ptolemaios XIII zabíjí Pompeia
 • Caesar dosazuje svou milenku Kleopatru, poráží Pompeiovy spojence

 

CAESAROVA DIKTATURA

 • Jediný vládce Caesar, vládne na způsob císaře (ale není)
 • Potřeboval reformy pro lid:
  • Zemědělskou půdu dává veteránům a bezzemkům, statkáři musí mít placené zaměstnance > méně otroků
  • Ve městě spousta nezaměstnaných > státní zakázky (silnice…)
  • Obnovil zničená města – Kartágo
  • Vzdělaným lidem uděloval práva
  • Juliánský kalendář – 365 dní, každý 4 rok přestupný
  • Chtěl hlavní město Alexandrii, provolat se králem, znovu sepsat zákony
  • 15.3. 44 př.n.l. zavražděn Brutem
  • Po jeho smrti vládl Marcus Antonius

 

2. TRIUMVIÁT

 • 1. Marcus Antonius
 • 2. Lepidus
 • 3. Octavianus – vnuk Caesarovy sestry, Caesar si ho adoptoval

 

 • Marcus a Octavianus spor, nejdříve vítězí Octavianus, MA utekl, poté se usmířili a vznikl triumviát
 • Společný cíl – potrestat Caesarova vraha – úspěch
 • Poté rozdělení říše
  • Východ – Marcus Antonius
  • Západ – Octavianus
  • Afrika – Lepidus
 • Antonius se seznámil s Kleopatrou, vzal si ji, dává jí území, Octavianus je proti > Občanská válka
 • Mys Action – porážka MA + K, > se ukrývali v Alexandrii, Octavianus ji obléhal
 • 32-31 př.n.l. Octavianus vyhrál, MA a Kleopatra – sebevražda
 • Octavianus – jediný vládce ŘŘ
 • Egypt součástí ŘŘ

 

5) RANÉ CÍSAŘSTVÍ = PRINCIPÁT

 • Všechny nejvyšší funkce má Octavianus
 • Ostatní funkce a instituce zůstávají
 • V roce 30 má Octavianus celou říši, v roce 27 má všechny nejvyšší funkce, pak řekl, že odchází na odpočinek, senát ho přemluvil > přejmenoval se na Augusta
 • Císař až do 14 n.l. kdy umírá

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

 • Do ŘŘ pronikají germánské kmeny, Augustus z nich dělal spojence, do armády, mohli se usazovat na kraji říše > přirozené hranice – Dunaj, Rýn (za nimi Germáni, vojenské tábory)
 • Limes Romanus – hranice, cílem Augusta je zajistit a ochránit je
 • Augustus se snažil dodržovat mír, neválčit

 

DOMÁCÍ POLITIKA

 • Snažil se udržovat pořádek, zvýhodňoval rodiny s dětmi, podporoval vzdělávání
 • Rozdělil ŘŘ na provincie
 • Senátní – klidnější
 • Císařské – okrajové, neustále vojsko
 • Potřeboval velké příjmy – hodně budoval a stavěl, předělal většinu Říma

 

JULIOVSKO-CLAUDIOVSKÁ DYNASTIE

 • 1. Octavianus Augustus – nemá syna, pouze adoptivní
 • Tiberius (14-37 n.l.)
 • Caligula (37-41 n.l.)
 • Claudius (41-54 n.l.)
 • Nero (54-61 n.l.)
  • Pronásledoval křesťany, zapálil Řím, půlku zboural
  • Myslel si, že je skvěly umělec, básník, zpěvák, skládal básně o Tróji (potřeboval inspiraci a tak zapálil Řím, svedl to na židy a křesťany)
  • Pořádal gladiátorské zápasy s křesťany (neměl je rád, protože ho nechtěl uctívat jako Boha), zabil i Sv. Petra a Pavla
  • Nechal zabít i svou matku, byl nebezpečný svému okolí
  • Ekonomicky Řím prosperoval, nebyly války, méně otroků
  • Donutili ho spáchat sebevraždu
  • Kolóni – pronajímali si půdu, platí nájem

 

FLAVIOVSKÁ DYNASTIE

 • Jejich vláda poměrně přínosná, nepřibývalo otroků, mír, majitel půdy svou půdu pronajímal, kolóni si tam pěstovali a vzali si to, jen platili nájem
 • Vespasianus (69-79 n. l.)
 • Titus (79-81 n. l.)
 • Domitianus (81-96 n. l.)

 

ADOPTIVNÍ CÍSAŘI

 • Císařem musí být někdo zodpovědný, zkušený
 • Nástupce nesmí být z rodiny, před smrtí adoptuje někoho jiného
 • Nerva (96-98 n.l.)
 • Traianus (98-117 n.l.)
  • Za něj největší územní rozloha
 • Hadrianus (117-138 n.l.)
  • Aby říše fungovala, vzdával se problémových oblastí, aby udržel zbytek
  • Hranice většinou přírodní, kde nejsou, buduje umělé (Hadrianův val)
  • Problémy s Judií, neuznávali panovníka
 • Marcus Aurelius (161-180)
  • Velmi vzdělaný, jeden z nejúspěšnějších
  • Obranné války proti Germánům (Markomanům)
  • Markomanské války – na našem území, dost památek, pozůstatky

 

SEVEROVSKÁ DYNASTIE

 • Velká hospodářská krize – kolonie nemají peníze > nenakupují > snížení
 • Vláda předávaná v rodině
 • Ekonomické problémy – zemědělci pronajímali půdo kolónům, ale většinou tu horší > kolóni upadali do dlužního otroctví, neměli z čeho platit, protože měli málo vypěstovaných surovin > krach řemeslníků > kolóni od nich nenakupovali > kriminalita
 • Chtěli, aby všichni měli občanská práva
 • Septimus Severus (193-211)
  • Občanská práva všem svobodným občanům (ne otrokům), nejen právo, ale i povinnost (armáda, daně)
  • Velké finanční rozdíly > krize
  • Stát má velké množství úředníků, velkou armádu
 • Alexandr Severus

 

VLÁDA VOJENSKÝCH CÍSAŘŮ (235-284)

 • Císař – vojevůdce
 • 28 císařů za necelých 50 let
 • Schopný vojevůdce – nejdéle vládnoucí 4 roky, nejkratší 3 týdny
 • Hodně vraždy, současně jich bylo víc

 

KŘESŤANSTVÍ

 • Monoteistické, Bible (oproti judaismu i Nový zákon)
 • Ježíš Kristus a jeho 12 apoštolů, symbol – kříž (ukřižování Ježíše)
 • Desatero božích přikázání, Evangelia (4, v nich Ježíšův život)
 • Víra v posmrtný život (i když si teď žijí mizerně tak pokud budou dodržovat Desatero, budou mít dobrý posmrtný život)
 • Křesťané v Římě – pronásledováni (neuctívali císaře jako Boha, neuctívali římské božstva, odmítali sloužit v armádě
 • 7 svátostí – křest, biřmování, svátost smíření, svaté přijímání, kněžství, manželství, pomazání nemocných
 • Nejvyšší představitel: papež

 

6) POZDNÍ CÍSAŘSTVÍ = DOMINÁT

 

DIOKLECIÁN (284-305)

 • Vojenský velitel, popravil vraha bývalého císaře
 • Nastolil pořádek, velitel pretoriánů, schopný
 • Chtěl být uctíván jako Bůh
 • Pořádek v nástupnictví > spolu-vladaření
 • Císař i spoluvladař mají nástupce – 4 císaři (Tetrarchie
 • Opustil Řím, žádný další císař už nevládl z Říma
 • Do armády přijímá i cizincem pořádek v hospodářství,
 • Daně platí všichni (daň z hlavy (za každého člověka), daně z půdy…)
 • Diecéze – rozdělení na samosprávné úseky
 • Pronásledoval křesťany, pálil jejich knihy

 

KONSTANTIN I. VELIKÝ (306-337)

 • Navazoval na Diokleciána
 • 313 Edikt milánský – povolené křesťanství
 • Heretici (lidé hlásající víru špatně) – Konstantin svolal koncil všech biskupů v Niecji – smluvili co je platné a co ne
 • Vládl z Konstantinopole

 

THEODOSIOS (379-395)

 • 379 začalo stěhování národů – Hunové obklopují římské hranice
 • Chtěl upřesnit říši > pouze 1 státní náboženství = křesťanství (380)
 • Rozdělil říši pro 2 syny
  • Arkadius – východ (lepší přírodní podmínky, klidnější, méně otroků)
  • Honorius – západ (hodně otroků, nestabilní, ohrožovaný Germány)

 

ZÁPADOŘÍMSKÁ ŘÍŠE

 • 410 Vizigóti dobyli Řím
 • Hlavní město je Ravena
 • Vandalové prošli přes Říši, usídlili se v Severní Africe
 • Hunové (v čele Attila) 451 bitva u Katalánských polí, říše to ustála, papež rozmlouval Attilovi útok na Řím
 • 452 Hunové mizí
 • 455 Vandalové útočí a dobývají Řím
 • ROMULUS AUGUSTUS
  • Poslední císař ZŘŘ
  • Syn Oresta (poradce Attily)
  • Vzpoura proti němu a Orestovi
  • 476 ho sesadili Germáni, KONEC ZŘŘ

 

NA TROSKÁCH ANTIKY

 • 476 rozpad ZŘŘ
 • Příčiny drancování země Germány:
  • Oslabené země kvůli stěhování národů a napadení Huny a Vandaly
  • Oslabená armáda – přijímáni germánští spojenci, otroci
  • Špatná ekonomika a hospodářství
  • Romanizace: Germáni přejímají od Římské kultury,zvyky…
  • Barbarizace: Ovlivňování Římanů barbary
 • Romanizace
  • Latina, písmo latinka
  • Románské jazyky: italština, francouzština, španělština, rumunština
  • Křesťanství
 • Barbarizace
  • Římané se učili vyrábět lepší zbraně
  • Germánské jazyky – angličtina, němčina, dánština
  • Germáni nejprve ve vesnicích kočovali, později opevněné hradby
  • Život z měst se přesouvá na venkov
  • Společnost chudne, hygiena horší, kulturní propad, málo vzdělání
  • Gramotní jen knězi, zaniká dálkový obchod, žádná říše nevydrží dlouho
 • Východořímská říše jako jediná zapisuje dění ve společnosti

 

 

 

 

 

 

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!