Astrofyzika – maturitní otázka z fyziky

 

   Otázka: Astrofyzika

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): Jan Balnar

 

 

Astrofyzika

 • Věda o vesmíru, jeho vzniku, vývoji a stavbě
 • Studuje i pohyby a vzájemné silové působení těchto těles

 

Astrometrie

 • Obecné měření

 

Nebeská mechanika

 • Základem Kepplerovy zákony a Newtonovy
 • Základem je problém dvou těles, kdy se snažíme popsat jejich vzájemnou polohu
  • Tělesa považujeme za dokonale tuhá, můžeme je nahradit koulemi nebo body
 • Problém tří těles je obecně neřešitelný
 • Na eliptické dráze Země nebo Slunce rozlišujeme tyto body:
  • Perigeum – nejdále k nějakému centru
  • Pericentrum – nejblíže k nějakému centru
  • Perihelium – bod, který je nejblíže slunci (přísluní)
  • Apocentrum
  • Apogeum
  • Afélium – bod, který je nejdál od slunce (odsluní)
 • 1AU = 150 x 106 km

 

Stelární astronomie

 • Zkoumá hvězdy a vše kolem nich

 

Kosmologie a Kosmogonie

 • Vědy zkoumající vesmír jako takový

 

Paralaxa

 • Úhel mezi dvěma směry vedenými k témuž objektu
 • Existuje asi 9 základních typů
  • Denní paralaxa
  • Roční paralaxa
 • Úhel, pod kterým vidíme střed země a místo na zemském povrchu
 • Φ = d/r

 

Astronomická jednotka

 • AU – astronomical unit
 • Střední vzdálenost Země Slunce

 

Parsek

 • Jedna ze základních jednotek vzdálenosti
 • Vzdálenost, ze které je vidět jedna astronomická jednotka pod úhlem jedna vteřina
 • 1pc = 206 264,8 AU

 

Světelný rok – light year

 • Jednotka délky
 • Vzdálenost, jakou světlo urazí za jeden rok
 • 9,46 x 1015 m

 

Precese

 • Dlouho periodický pohyb zemské osy po plášti kužele s periodou 25 725 let

 

Nutace

 • Periodický pohyb zemské osy s periodou 18,61 roku
 • Je dána gravitační interakcí země a měsíce

 

Aberace světla

 • Přímý důsledek konečné rychlosti světla
 • Vzniká jako vektorový součet rychlostí světla a rychlostí pozorovatele

 

Den

 • Nejčastěji hovoříme o slunečním a hvězdném dnu

 

Otázky

 • V jaké vzdálenosti je od Země hvězda Proxima Centauri jejichž paralaxa je 0,76 vteřiny – 1,3 pc
 • Pod jakým úhlem bychom viděli poloměr Plutovy dráhy z Proximy Centauri – souvisí s předchozím. Poloměr dráhy Pluta – 39AU – 30 vteřin (úhel)
 • Jaká je roční paralaxa Siria, který je vzdálen 8,67 sv.roku?

 

Popis Vesmíru

 • Ekliptika – rovina, ve které Země obíhá kolem Slunce

 

Nebeské souřadnice

 • Všechna tělesa na obloze se otáčí po soustředných kružnicích, ale žádnému nezapadne
 • Jsou souhvězdí, které vidíme celoročně a souhvězdí, které vidíme jen část roku
  • Cirkumpolární – ty které vidíme pořád

 

 • Rektascerace a deklinace
  • Udává se v hodinách a měří se proti směru hodinových ručiček podél zemského rovníku
  • Používají se 2 korekce – v praxi pro přesné měření se používají
  • Korekce koriguje pohyb hvězd
  • Pro druhou korekci je nutno uváděn duben 2001

 

 • Souřadnice
  • Kartézské
  • Ortogonální
  • Ortonormální
  • Válcové – cylindrické
  • Kulové – sférické

 

Hvězdy

 • 0,08 až 100 hmotností slunce
 • Méně hmotné těleso by nemělo termonukleární reakce, což je podmínkou pro to, abychom těleso mohli nazvat hvězdou
 • Kdyby byla těžší než 100 hmotností, což nelze nastat kvůli gravitaci, rozdělila by se na více kusů
 • Drží to gravitačně pohromadě
 • Naše slunce je trapná hvězda podprůměrná
 • Většina hvězd se vyskytuje v nějakém uskupení
 • Ti malí jsou trpaslíci a velcí modří veleobři
 • Vývojová stádia
 • Koncová stádia
 • 12km poloměr = 1,7 x 10-5 – 2000Rs
 • Vývoj hvězdy velice ovlivňuje její hmotnost a zda-li je sama nebo ve vícenásobném hvězdném systému
 • Když známe počáteční hmotnost hvězdy, umíme predikovat její vývoj a umíme říct jak to bylo v minulosti
 • Hr diagram používáme pro klasifikaci hvězd už asi 100let a udává závislost mezi svítivostí a hmotností a teplotou
 • Asi 95% procent hvězd lze zařadit do tzv. hlavní posloupnosti a spalují vodík s heliem

 

Venuše

 • Můžeme jí vidět brzo ráno nebo pozdě večer
 • Večerka
 • Prší tam kyselina sírová, jelikož je tam hustá atmosféra
 • Vysoká teplota, silný skleníkový jev

 

Měsíc

 • Slapové jevy
 • Psychické věci

 

Mars

 • Planeta nejbližší Zemi
 • Pravděpodobně množství vody
 • Na povrchu viditelné stopy koryt

 

Jupiter

 • Největší planeta sluneční soustavy
 • Velká rudá skvrna, všechny ostatní skvrny vznikly a poté zmizely, ale tahle tam je po několik staletí

 

Pluto

 • Měsíc Charon, který je o polovinu méně těžký než Pluto

 

Termonukleární reakce ve hvězdách

 • Hvězdy se skládají z vysokoteplotní plazmy – především ionty a fotony
 • Uvnitř jsou běžně teploty miliony kelvinu – uvnitř slunce 17 miliony kelvinu
 • Izolované tělesa a termodynamická rovnováha

 

 • Elektronový degenerovaný plyn
  • Vodíkové
   • P-p řetězec
   • Dále existuje několik dalších možností vývoje
   • Převládá ve hvězdách menších než dvě hmotnosti slunce
   • CNO cyklus – jádra uhlíku dusíku a čuraka vstupují do reakce jako katalyzátory
   • Teploty jsou větší než 17 milionu kelvinu
   • V důsledku vazebné energie helia se snižuje hmotnost
   • Helia je o 0,0071 kg méně
   • K zajištění zářivého výkonu slunce se každou sekundu musí přeměnit 6×1011 kilogramu vodíku
  • Heliové reakce
  • Potřebujeme helia, vznikají prvky až po vápník
  • E proces – elektron – prvky skupiny železa
  • Es proces- pomalý proces, protože je relativně nejpomalejší
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy