Asynchronní motory – Technologie a strojírenství

 

   Otázka: Asynchronní motory

   Předmět: Technologie a strojírenství

   Přidal(a): Oldřich Střítecký

 

 

Asynchronní motory

Princip: Zavedeme-li do dutiny statoru s 3f vinutím 3f st. Proud a vložíme-li do něj rotor s uzavřeným vinutím. Točivé mag. pole protíná vodiče rotorového vinutí a indikuje v nich napětí, které vinutím protlačí proud.  Souhrn všech sil působících na obvodu rotoru dává točivý moment, který se otáčí rotorem ve smyslu pohybu točivého mag. pole.

 

Skluzové otáčky  – rozdíl synchronních otáček ns a otáček rotoru n jsou skluzové otáčky.Udávají se v procentech.

 

Otáčky as. motoru se dají řídit:

  • Frekvencí
  • Počtem pól. párů
  • Skluzem

 

Konstrukce:

-Stator

  • Má tvar dutého válce, jehož plášť je u menších motorů z lité oceli, u velkých se svařuje z plechů.
  • Uvnitř pláště je upevněn magnetický obvod složený z elektrotechnických plechů(plechy jsou od sebe izolovány, aby se omezily ztráty v železe).Na vnitřním obvodu statorových plechů jsou drážky do nichž je uloženo vinutí z měděných vodičů.Začátky  a konce jsou vyvedeny na svorkovnici.Kde mohou být spojeny do hvězdy nebo do trojúhelníku.

-Rotor (kotva)

  • pohyblivá část.

 

Nakrátko-vinutí

z neizolovaných tyčí vložených do drážek rotoru.Tyče jsou na obou stranách rotoru spojeny vodivými kruhy na krátko, takže vinutí tvoří klec.Vinutí se zhotovuje z hliníku.Je nejpoužívanější protože je funkčně i konstrukčně jednoduchý, levný apod. (ventilátory, výtahy)Je vhodný pro dálkové a automatické řízení.

 

-Kroužkový-vinutí

je spojeno zpravidla do hvězdy a jeho konce jsou připojeny ke třem vzájemně     izolovaným sběracím kroužkům, které jsou upevněny na hřídeli rotoru.Na sběrací kroužky přiléhají grafitové kartáče od nichž jde přívod na rotorovou svorkovnici.Na tyto svorky se připojí spouštěč, jimž se zvětšuje odpor rotorového vinutí.Větší motory mívají odklápěč kartáčů se spojovačem nakrátko, kterým se po dokončení rozběhu  nadzvednou kartáče(aby se nebrousili sběrací kroužky)motor je vhodný tam kde se vyžaduje velký záběrný moment.

 

Výhody x Nevýhody:

výhodylevný, konstrukčně jednoduchý, spolehlivý, nenáročný na údržbu, snadné spouštění.

-nevýhody-vytváří jalový výkon, tudíž se musí kompenzovat. Při zpuštění způsobuje velký proudový náraz 6 až 8 násobek jmenovitého proudu a tím i pokles napětí v síti.

 

Spouštění(rozběh):

-Přímé spouštění-připojením k síti pomocí spínače nebo stykače je možné u as.motorů nakrátko jen do výkonu 3kW.Neboť velký proudový náraz větších as. Motorů by způsobil problémy v síti.

Spouštění přepínáním Y/D-používá se u středních výkonů.Proudový náraz při rozběhu se rozdělí do dvou menších.Nevýhodou je velmi malý záběrný moment.Používá se zvláštní přepínač nebo stykač.

-Rotorový spouštěč-požívá se u kroužkových motorů, rozbíhají se z max. momentem a téměř bez proudového nárazu.

-Měniče kmitočtu-motor se rozbíhá při sníženém kmitočtu a napětí(plynule se zvyšuje)pomocí polovodičových měničů kmitočtu.Je to nejdokonalejší způsob rozběhu, ale je nejdražší.

Rozběhová spojka-požívá se u těžké zátěže.Motor se rozběhne při vypnuté spojce (bez zátěže).

 

Jednofázové motory

S kotvou na krátko:

Ve statoru složeném ze statorových plechů jsou uložena dvě vinutí. Hlavní vinutí vyplňuje 2/3 drážek statoru. Ve zbývajících  1/3 drážek je uloženo pomocné vinutí, které je o 90 stupňů pootočeno oproti hlavnímu. Předpokladem pro vznik točivého mag. pole je vznik posunutí průběhu střídavého proudu v hlavním vinutí. To se provede zapojením kondenzátoru s pomocným vinutím.

 

S pomocnou odporovou fází:

Vyrábí se do výkonu 250W. Velkého odporu pomocného vinutí se dosáhne tím, že třetina závitů je navinuta protisměrně ke statorovému vinutí (bipolární). Tím je částečně zmenšena indukčnost vedení. Tepelná zátěž motoru je velká. Toto vinutí není vhodné pro trvalý provozu a musí se po rozběhu motoru odpojit pomocná fáze. Pomocným relé, nebo odstředivým vypínačem. Tyto motory se nesmí používat pro pohon s častým zapínáním a vypínáním.

 

Kondenzátorové motory:

Mají rovněž dvě vinutí. U jednofázového motoru s kondenzátorem je však pomocné vinutí zapojeno v sérii s kondenzátorem. Jsou vhodné pro pohony s lehkou zátěží, nebo pro chod na prázdno. Například pro olejové, nebo naftové hořáky.

 

Jednofázové motory s rozběhovým kondenzátorem:

Jsou vhodné pro pohony, které pracují při rozběhu pod velkou zátěží, například pro ždímačky, nebo obráběcí stroje.

Jednofázové motory s provozním i rozběhovým kondenzátorem:

Používají se pro motory s velkou zátěží při rozběhu. Například pro kompresory. Při rozběhu jsou oba kondenzátory zapojeny paralelně. Rozběhový kondenzátor se po rozběhu rozpojí. Pomocné vinutí zapojené do série s provozním kondenzátorem je po rozběhu stále pod napětím.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy