Atmosféra – otázka ze zeměpisu (3)

 

Otázka: Atmosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Nikdo

 

Úvod do atmosféry

 •  složení a vlastnosti, všeobecná cirkulace atmosféry, počasí, podnebí,
 • z řečtiny „atmos“ = pára a „sféra“ = koule
 • plynný (vzdušný) obal Země
 • nezbytná geosféra pro výskyt života = nepostradatelná pro život na Zemi
 • přetváří (převádí) sluneční energii na tepelnou
 • rozptyluje sluneční záření
 • usměrňuje rozložení tepla a vláhy na Zemi → ve dne zabraňuje přehřívání zemského povrchu a v noci zabraňuje unikání tepla ze zemského povrchu

 

Složení

 • kromě plynných látek obsahuje také kapalné a plynné částice
 • hlavní plyny:
  • DUSÍK – 78,01%
  • KYSLÍK – 20,95%
  • ARGON – 0,93% (vzácný plyn)
 • další:
  • OXID UHLIČITÝ – 0,034%
  • NEON (0,0018%), HELIUM (0,0005%), XENON, KRYPTON
  • OXID SIŘIČITÝ (sopečná činnost)
  • AMONIAK, OXID UHELNATÝ, OZON, METHAN
  • VODNÍ PÁRA (průměr 2,6%)
  • AT. AEROSOLY
   • přirozené (kosmický, vulkanický, půdní prach)
   • antropogenní (lidská činnost – vytápění, doprava)
 • nečistoty:
  • zplodiny, dýmové částice, mikroorganismy, prach

 

Vrstvy

TROPOSFÉRA

 • nejspodnější vrstva přilehlá k zemskému povrchu (75%)
 • průměrná výška 14 km
  • → u rovníku do 17 až 18 km
  • na pólech jen do 8 až 9 km
 • úbytek teploty s rostoucí výškou asi o 0,6 º C na 100m → klesá i hustota a tlak
 • probíhá zde většina meteorologických procesů = dynamická, proměnlivá → počasí
 • soustřeďují se zde vodní páryvznik oblačnosti a srážek
 • formují se zde vzduchové hmoty a atmosférické proudy
 • rozvíjení cyklon = tlaková níže – vzduch se nasává do středu, proti směru ručiček
   • zataženo, deštivo
  • → tropická cyklona – vniká vždy nad oceánem, oblast až 1 000 km
   • tajfun, hurikán
 • anticyklon = tlaková výše – oblast vysokého tlaku vzduchu hlavně na obratnících
  • vzduch je vytlačován ze středu na okraj a stáčí se ve směru hod. ručiček
  • jasno, beze srážek

 

STRATOSFÉRA

 • vrstva sahající do výšek 50-60 km
 • ozonosféra (ozónová vrstva) = důležitá vrstva – maximální koncentrace ozónu
  • ve výšce 35 km
  • pohlcuje UV záření, čímž chrání Zemi

 

MEZOSFÉRA

 • dosahuje výšky 80 – 85 km, tloušťka = 20-30 km
 • teplota vzduchu s výškou klesá → na horní hranici -100˚C

 

TERMOSFÉRA

 • do výšky 500 km (někde až 700 km)
 • teplota stoupá až na 1400˚C
 • odráží se od ní rádiové vlny → vysílání se může šířit na obrovské vzdálenosti (TV, rádio)

 

EXOSFÉRA

 • okrajová část atmosféry → 20 000 – 70 000 km nad zemským povrchem
 • únik částic vzduchu – atomů vodíku a helia – do meziplanetárního prostoru

 

POČASÍ

 • okamžitý (krátkodobý) stav atmosféry v určitém místě
 • vyjádřený souborem hodnot prvků (tlak, teplota, vlhkost, oblačnost)
 • meteorologie = věda o atmosféře, o její stavbě, vlastnostech a fyzikálních dějích v ní probíhajících
 • synoptická mapa – mapa předpovědi počasí
 • oblačnost = jasno, skorojasno, polojasno, skorozataženo, zataženo

 

Základní meteorologické prvky:

 • 1) Sluneční záření
  • hlavní zdroj energie pro fyzikální děje v atmosféře
  • část záření se při průchodu atmosf. a dopadu přeměňuje na energii tepelnou
  • 58% slun. záření → pohltí atmosféra a hydrosféra
  • 42% slun. záření → odráží se zpět do vesmírného prostoru
  • složení:
   • 48% viditelné záření (světlo) – krátkovlnná
   • 7% ultrafialové záření (krátkovlnná složka)
   • 45% infračervené záření (dlouhovlnná sl.)
  • bilance záření = příjem nebo ztráta slunečního záření
   • ve dne – kladná  X  v noci – záporná
  • solární konstanta = množství slunečního záření dopadající na horní hranici atmosféry
 • 2) Teplota vzduchu
  • udává tepelný stav ovzduší
  • izoterma = čára spojující místa se stejnou teplotou
  • teplotní výkyv – rozdíl mezi denní a noční teplotou (největší je na pouštích až 30°C, nejmenší na mořích a oceánech)
  • roční chod teploty – průměrné roční teploty (maximální a minimální teploty)
  • teploty na Zemi:
   • a) maximální teplota → 57°C = Arizija, Libie – S Afrika
   • b) minimální teplota → (-89°C) = Vostok, Antarktida
   • c) maximální průměrná teplota → 30°C = Afrika, Etiopie
   • d) minimální průměrná teplota → (-57°C) = Antarktida
 • 3) Tlak vzduchu
  • síla vyvolaná hmotností vzduchového sloupce, který sahá od výšky měření až do horních vrstev atmosféry
  • vyjadřuje se v hektopascalech (hPa)
  • průměrná hodnota na mořské hladině při 15°C = 1013 hPa
  • s rostoucí nadmořskou výškou tlak klesá
  • čím je vzduch chladnější (těžší), tím je pokles pomalejší
  • izobary = místa se stejným atmosfér. tlakem
  • cyklona = tlaková níže – vzduch se nasává do středu, proti směru ručiček
   • zataženo, deštivo
   • → tropická cyklona – vniká v tropických oblastech nad oceánem, až 100 m/s
   • tajfun, hurikán – vichřivá, extrémní srážky
  • anticyklona = tlaková výše
   • oblast vysokého tlaku vzduchu hlavně na obratnících     – vzduch je vytlačován ze středu na okraj a stáčí se ve směru ručiček
   • jasno, beze srážek
  • brázda = výběžek nízkého tlaku vzduchu
  • hřeben – výběžek vysokého tlaku vzduchu
 • 4) Proudění vzduchu
  • podmíněno tlakovými rozdíly na zemském povrchu
  • pohybem vzduchu vzniká vítr, který proudí z míst vyššího tlaku vzduchu do míst nízkého tlaku vzduchu
  • ovlivňováno Coriolisovou silou → vzduch postupuje spirálovitě
  • v anticykloně vzduch klesá ve směru ručiček – snižuje se relativní vlhkost a oblačnost → jasné a suché počasí (léto – vysoké teploty, zima – silné mrazy)
  • v cykloně vzduch stoupá proti směru hodin. ručiček → zmenšuje se tlak → ochlazení, roste vlhkost vzduchu → oblačnost, srážky
   • → na jižní polokouli je to opačně
  • pasát = stálé proudění vzduchu, pravidelné větry – proudí od obratníku k rovníku
  • antipasát = proudí od rovníku k obratníku, je nad pasátem
  • místní větry:
   • bríza = pobřežní vítr – na principu monzunu (moře a jezera)
   • bóra = studený vítr z hor, pobřeží Jadranu, na jaře
   • mistral = vítr v údolí řeky Rhóny (Francie)
   • blizard = stepní vítr, vpád arktického vzduchu do mírných šířek (v USA), přináší ochlazení a sněhovou bouři
  • fén = teplý vítr z hor
  • tornádo = větrný vír
  • Jugo – pobřeží Jader. moře
  • chamsín = pouštní vítr
  • El Nino – zvláštní klimatický jev nad Tichým oceánem
 • 5) Atmosférické srážky
  • vznikají kondenzací vodních par v ovzduší
  • pokud je nízký tlak, tak je deštivo a zataženo
  • mohou být
   • kapalné – déšť, mrholení
   • pevné – kroupy, sníh
   • vertikálnípadá – déšť (v mm), sníh (v cm), kroupy, krupky, mrholení
   • horizontální – rosa (kondenzace vlhkosti při zemi), jinovatka, náledí
  • úhrn srážek = udává se jako výška vodního sloupce – 1mm na 1m2
  • izohyety = čáry spojující místa se stejnými úhrny srážek
  • typy mraků:
   • cirry (řasy) – velké mraky, rozmazané mraky
   • cumulus – kupa, beránci
   • kumulonimbus – bouřkový mrak
   • stratos – sloha, vrstva
 • rosný bod = teplota, při níž jsou vodní páry nasyceny a začínají se srážet
 • intenzita srážek = množství vody na jednotku plochy za 24h
 • maximální roční srážky – Havajské ostrovy = 12000mm
 • minimální průměrné srážky – Asuán (Afrika) = 0,5mm

 

PODNEBÍ (klima)

 • dlouhodobý režim počasí v určité oblasti
 • klima je stálé a k jeho změnám dochází v delších časových úsecích
 • klimatologie = věda zabývající se podnebím
  • studuje základní podmínky proudění vzduchu nad zemským povrchem
  • rozdíly tlaku vedou k proudění vzduchu, vítr proudí z oblastí vysokého tlaku vzduchu do oblastí nízkého tlaku vzduchu
 • makroklima = určuje ráz podnebí velkých oblastí
 • mikroklima = určuje ráz podnebí malých oblastí (místní podnebí)
 • vytváří se působením klimatogeografických činitelů:
 • 1) zeměpisná šířka – ovlivňuje příděl slunečního záření i tepelné energie
 • intenzita klesá od rovníku směrem k pólům
 • 2) obecný oběh atmosféry (cirkulace) – přenos vzduchových hmot rozdílných fyzikálních vlastností (teplé a studené, suché a vlhké)
 • 3) vzdálenost od oceánů a moří – stupeň oceanity a kontinentality – povrch oceánu se otepluje pomaleji než pevnina
  • podnebí oceánů – vysoká vlhkost, velká oblačnost, srážky
 • 4) oceánské proudy – přenášejí tepelnou energii na velké vzdálenosti
  • teplé – přenos teplejší vody do vyšších zeměpisných šířek (Golfský, Kurošio)
  • studené – přenos chladnější vody do mírných, subtropických a tropických oblastí (Labradorský, Peruánský)
 • 5) Vlastnosti zemského povrchu – vliv nadmořské výšky (výraznější než vliv z. šířky)
  • pokles teploty kolem 0,6 °C na 100 m
 • 6) Činnost člověka (antropogenní):
  • globální oteplování = zvyšování teploty atmosféry – rozpouštění ledovců → zvednutí hladiny → zaplavení pobřežních oblastí, změny počasí by byly velmi rychlé → změna ekosystému (vymírání druhů korálů)
  • skleníkový efekt – proces, který je způsoben skleníkovým plynem oxidem uhličitým
   • CO2 se chová jako sklo ve skleníku – propustí teplo dovnitř, ale ne ven
   • CO2 je přidáván do atmosféry spalováním fosilních paliv (ropa, uhlí)
   • zvýšený obsah tohoto plynu → negativní účinky na přírodu a klima
   • klima se s nárůstem CO2 otepluje
  • ozonová díra – ve stratosféře → úbytek ozónu v atmosféře
   • vysoká stálost freonů (několik let)
   • přes ozonovou vrstvu proniká UV zářenípoškozuje zrak a pokožku
   •  nejvýraznější ozonová díra – Austrálie
   • přízemní ozon – zplodiny z aut, smog
    • Los Angeles → mnoho aut + sluneční záření
    • Londýn – mlha + smog (továrny, auta) → poškozuje zdraví
    • severní Čechy
   • methan je také skleníkový plyn → uvolňování z chovaných zvířat
 • 7) Znečištění ovzduší:
  • kyselé deště
   • díky rostoucímu množství oxidů síry a dusíku v atmosféře
   • poškození dýchací soustavy, ničení listů
   • dříve i v ČR – teď jsou v továrnách filtry na odsiření
   • výskyt v Číně
  • poletavý prach – Ostravsko, Přerov, i části Olomouce
   • v sušším období – zima – u dopravních komunikací → alergie, astma, rakovina

 

VŠEOBECNÁ CIRKULACE VZDUCHU

 • složitý proces proudění vzduchových hmot v planetárním měřítku
 • přenos vzduchových hmot rozdílných fyzikálních vlastností (teplé a studené, suché a vlhké)
 • vyvolána vlivem nerovnoměrného rozložení radiační bilance na Zemi, rozložením oceánů a pevnin a zemskou rotací
 • při zemském povrchu ovlivňuje ráz cirkulace i tření
 • ovlivňováno Coriolisovou sílou – příčinou toho, že se vzduchové hmoty stáčejí na severní polokouli napravo ve směru pohybu a na jižní polokouli doleva
 • mechanismus cirkulace:
  • podél rovníku = díky vysokým teplotám vznikají výstupné proudy, které se ve výšce stáčejí k obratníkům a vytvářejí antipasáty
  • podél 30. rovnoběžek (obou polokoulí) – subtropický pás vysokého tlaku
   • pasáty – v. hmoty směřující k rovníku = stálé vzduch. proudy
  • podél 60. rovnoběžek – pásy nízkého tlaku vzduchu – vzduch proudí S na J
 • monzunová cirkulace – způsobena nerovnoměrným zahřívání pevnin a oceánů
 • monzun = sezónní proudění vzduchu – jižní a jihovýchodní Asie (od Indie po Japonsko)
  • letní – teplý, vlhký vzduch → vane z chladnějšího oceánu na teplejší pevninusrážky
 • zimní – studený a suchý → vane z prochladlé pevniny na teplejší oceán
  • období sucha
 • vzduchové hmoty:
  • arktické (antarktická)
  • polární (mírné srážky)
  • tropické
  • rovníkové
 • v. hmoty jsou od sebe odděleny přechodovou vrstvou = atmosférické fronty:
  • hlavní:
   • arktická (a. a pol.)
   • polární (p. a t)
   • tropická (t. a rovník)
  • podružné:
   • studená – vzniká postupem studené hmoty do teplejší
   • teplá – opačně
   • okluze – splývání obou front
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!