Baroko – dějiny umění k prezentaci

dějiny

 

Otázka: Baroko

Předmět: Dějiny umění

Přidal(a): Morder

 

 

K této maturitní otázce je dostupná také prezentace:

 

Pojem baroko a jeho časové vymezení

 • původ slova není zcela jednoznačný, možná je odvozen z řec. slova baros = hojnost = hodně ozdob, dekoru
 • možná pochází od protugalského slova barocco – perla nepravidelného tvaru
 • dlouho se název používal posměšně pro označení něčeho nevkusného
 • pro označení umění 17. st. se začal používat až koncem 19. st.
 • spadá do let 1600 – 1750, je zhruba vymezen 30letou válkou a Velkou franc. rev.
 • baroku předcházela renesance a po něm následovalo rokoko (závěrečné obd. baroka) a klasicismus
 • barokní sloh vznikl v katolické Itálii v pol. 16. st. a odtud se rozšířil do katolické Evropy
 • je považován za poslední jednotný umělecký směr, který se v Evropě prosadil – proniklo do všech umění, architektura dokonale propojena s ostatními uměními, do interiéru vstupuje také hudba=univerzální umělecký a životní sloh

 

Společensko-historická situace = jak to vypadalo v tehdejší společnosti

období vrcholného absolutismu = panovník neomezenou moc, evropští monarchové velkorysými patrony umění, ale i mecenáši přírodních věd – rozvíjí se astronomie a fyzika, Evropa rozvrácena 30letou válkou, zápasy o moc mezi evropskými státy, období neklidu ve společ., náboženské rozpory mezi katolíky a protestanty, kat. církev chtěla získat zpět své pozice = období protireformace,  založen jezuitský řád, který bojoval za protireformaci, obnovena inkvizice, zostřena cenzura,  posílena autorita katolické církve  – chtěla manifestovat n abyté pozice, moc a ohromit novým uměleckým stylem – monumentálností, pompéznosí, dekorativností = baroko

 

Charakteristika a hlavní znaky baroka

 • toto umění důsledně odpovídalo potřebám doby = katol. církev usilovala o upevnění pozic = aby toho dosáhla, snažila se působit v prvé řadě na city člověka, ne na rozum
 • člověk neměl příliš přemýšlet, ale být ohromen, uchvácen a oslněn, když např. vstoupil do kostela – odtud znaky
 • vyjadřovalo protiklad doby – dočasné a nedokonalé lidské žití na tomto světě ve srovnání s věčným životem na nebesích, proto především náboženská témata
 • snaha propojit architekturu s ostaními uměními – s malířstvím, sochařstvím a hudbou, aby se zvýšila působivost na člověka
 • člověk se odchyluje od přírody i světa a obrací se do vlastního nitra, hledá jistoty v nadosobních silách a nadpozemských hodnotách
 • důraz je kladen na duchovnost, pomíjivost života, lidskou bezmocnost
 • je to umění plné citovosti, napětí, vzrušení, efektů, patetiky
 • monumentálnost – vznikají okázalé církevní stavby – kostely, kláštery, ale také zámky se zahradami a parky a městské paláce
 • dynamika, pohyb a silné dramatické napětí – v baroku se odráží konflikt reformace a protireformace)
 • nepravidelné formy, křivky, oblouky, kopule, složité půdorysy
 • bohatost výzdoby, zdobivých prvků, ornamentů
 • okázalost, nádhera

 

Světové baroko

baroko se rychle rozšířilo po celé Evropě a ovládlo architekturu, výtvarné umění (malířství, sochařství), literaturu, divadlo i hudbu  

 

architektura a výtvarné umění

 • zde se projevilo baroko nejvýrazněji
 • znaky: rozevláté křivky, místo pravého úhlu oblouk, místo čtverců a trojůhelníku kruhy, ovály, vzácná dřeva, mramor, zlato
 • staví se hlavně kostely a chrámy – měly reprezentovat bobhatství a moc církve
 • stavitelé:
  • Gian Lorenzo Bernini – chrám svatého Petra v Římě
  • Mansart – zámek ve Versailles
  • Jan Bernard  Fischer z Erlachu – Schönbrunn ve Vídni,  inspirován zámkem ve Versailles  –

 

malířství

 • Caravaggio – Ital, tvůre monumentálních obrazů pro římské kostely – Večere v Emauzích –
 • Velazquez – Španěl- Dvorní dámy –
 • El Greco – původem Řek, žil ve Španělsku
 • Rembrandt – Nizozemí – Noční hlídka –
 • Petr Paulus Rubens – Nizozemí – Na nebevzetí Pany Marie –
 • Nizozemští umělci nezpracovávali jen náboženská témata, jako náměty volili také portréty, krajiny, motivy ze života:
  • Rubens – Krajina s duhou –
  • van Delft – Čtenářka  –
  • Dáma s červeným kloboukem –

 

sochařství      

 • přímým protikladem renesančního, místo harmonie a klidu jsou zachycována dramatická gesta, dramatický postoji, typický je sklon k pravdivosti až k naturalismu
 • Gian Lorenzo Bernini – architekt, malíř a sochař

 

hudba

 • vzešená, majestátní, oproti renesanci členitější a proměnlivější – různé rytmy, melodie, vznikají nové hudební formy, např. sonáta a hlavně italská opera – byla hrána na všech evropských dvorech
 • nové hudební nástroje, v popředí jsou v kostele varhany
 • skladatelé:
 • Italští: Monte Verdi, Antonio Vivaldi
 • Němečtí: Georg Friedrich Händl, Johann Sebastian Bach

 

literatura a divadlo

 • literatura odráží svět plný rozporů, je plná extrémů a dramatického napětí, hlavně náboženská témata, spisovatelé hledají jistoty v nadpozemských silách, vrací se bůh, který v době renesance v pozadí
 • autoři: von Grimmelshausen – Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – z 30leté vál.
 • Miguel de Cervantes – Don Quichote – přelom 16. a 17. století
 • významnou roli sehrálo divadlo, hlavně italská commedia dell´arte

 

České baroko

 • po 30.leté válce s rekatolizací a poněmčováním českých zemí k nam pronikl i cizí barokní sloh, brzy zdomácněl a získal specificky české rysy, takže mluvíme o českém baroku
 • dosáhlo světové úrovně a je jiné tím, že se stalo i lidovým slohem – nevznikaly jenom chrámy a kláštery, ale na venkově prosté kostelíky, kapličky a selské statky
 • barokní prvky si tedy osvojovala i lidová architektura a došlo ke spojení baroka s tradicí lidových staveb, můžeme se s ním setkat v prosté, ale pěkné podobě hlavně v jižních Čechách u venkovských statků = selské baroko

 

architektura

na objednávku šlechty a církve vznikají významné stavby, jsou zváni věhlasní umělci, mnozí se zde usadili, zdomácněli, založili architektské rody a tvořili po řadu generací – nejvýznamější rody Dienzenhoferů a Luragů

 • z Itálie: Carlo Lurago – pražské Klementinum, dříve jezuitská kolej, teď je sídlo Národní knihovny  –
 • Němci: otec a syn Dienzenhofer – přišli z Bavor a usadili se tady – chrám sv. Mikuláše=nejvýznamnějši pražská barokní stavba – příklad zdomácnělých umělců –
 • Jan Santini-Aichl – narodil se u nás  – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře klášter na Zbraslavi a pražské paláce, např. Šternberský palác –
 • Francesco Caratti – Černínský palác na Hradčanech –
 • Francouz: Jean Baptiste Mathey – zámek v Tróji
 • Vídeňák Jan Bernard Fischer z Erlachu – Clam-Gallasův palác

 

sochařství

hlavně sochy svatých

k největším barokním mistrům patřili:

 • Jan Jiří Bendl – rané baroko, autor sochy sv. Václava, dřiv byla na Václav. nám., teď na Vyšehradě –
 • Ferdinand Maxmilián Brokof– několik soch na Karlově mostě, sousoší svatého Jana z Mathy a Felixe z Valois a Ivana –
 • Matyáš Bernard Braun – soubor soch na hradě Kuksu -12 soch ctností a 12 soch neřestí –

 

malířství

naproti architektům se mezi malíři prosadili domácí umělci

témata obrazů převážně náboženská, malovali na plátno a dřevo a rozšířené byly nástěnné a stropní fresky (malba na vlhké čerstvé  omítce) v kostelích, palácích a zámcích

 • Petr Brandl – portréty a autoportréty, oltářní obrazy, církevní náměty, ale i světské náměty – autoportrét   –
 • Karel Škréta –  obrazy s nábož. tematikou a portréty

 

hudba

čeští muzikanti působili nejen doma, ale v celé Evropě – proto se o Čechách mluvilo jako o konzervatoři Evropy

vznikaly hlavně chrámové skladby, mše, nešpory (podvečerní pobožnosti)

 • Josef Mysliveček
 • Pavel Josef Vejvanovský

 

literatura

pojila se s protireformací, takže hlavně náboženský charakter, hrdinové= většinou světci, po Bílé hoře se lit. rozdělila na lit. domácí a emigrantskou – část učenců odešla

převažují latinsky psaná díla odborná = historická a filologická ,

v čekém jazyce jen lidové knížky a náboženské texty

 • Bohuslav Balbín – jezuitský kazatel, historik, psal pouze latinsky
 • česky psal Adam Michna z Otradovic –básník, skladatel, autor sborníku českých písní (ukolébavky, milostné písně, písně o světcích)

 

Život v období baroka

na zámku

 • zámek svého majitele hlavně reprezentoval
 • nesloužil jako pevnost na ochranu, ale hlavně pro pohodlí, klid a různé oslavy atd.
 • zámek nebyl jenom obydlím, sloužil také jako kulturné, společenské a hospodářské centrum
 • v každém zámku byla kaple, knihovna, jídelna, taneční sál a salóny
 • často se konaly hostiny, plesy se zámeckou kapelou, vyjížďky kočárem atd.
 • ve velkých zámcích byla dokonce postavena divadla
 • každý zámek byl obkolopen obrovským parkem, kde uprostřed stálo sousoší
 • častá byla i malá jezírka v parku
 • celý zámek byl zdoben drahocennými obrazy, sochy nebo lustry
 • k panství většinou patřili i lesy, mlýny, pivovary, sýpky, rybníky atd.
 • jakákoliv krádež byla většininou trestána smrtí, jelikož se krádež považovala ze těžký zločin

 

v podzámčí

 • velmi početné služebnictvo zajišťovalo údržbu zámku a staralo se o spokojenost pánů
 • nadřízený služebnictva byl panský správce, který spravoval celé panství
 • všechno služebnictvo bydlelo buď v zámek nebo blízko něho, aby byli stále po ruce
 • pokud panstvo odjelo ze zámku, staral se o něj panský správce
 • poddaní museli celý den obsluhovat pány, ale nejhůře se vedlo poddaným na vsi

 

na vsi

 • šlechta získávala bohatství hlavně z velkostatků
 • pracovali tam pouze nizší poddaní, kteří museli na robotu 3x týdně, a v době úrodnosti ještě déle, pouze o nedělích a svátcích se nesmělo pracovat
 • poddaní museli platit daň církvi, museli platit daň z půdy a poplatky z jarmarků, mlýnů, kováren a z mýt
 • v zimě, kdy nebyla práce, opravovali nářadí, obydlí atd.
 • panství zavedla později těžbu dřeva, rybníkářství, pivovarství atd.
 • po 30. leté válce se robota začala přeměňovat na nevolnictví, poddaní se nesměli bez dovolení stěhovat, ženit, chlapci nesměli do školy nebo se vyučit nějakému řemeslu
 • začala poddanská povstání, často byla povolána dokonce armáda, která je musela utlačovat  nebo zahnat, vůdci povstání byli většinou veřejně pověšeni, aby zastrašili poddané

 

ve městě

 • po 30. leté válce byla města vylidněná a pustá, ale po nějáké době opět začala vzkvétat
 • centrum města tvořilo náměstí, kde se pořádaly pravidelné trhy, na náměstí byla radnice a kostel
 • k domům patřilo hospodářství (pole, louky, zahrady, sady atd.), u větších měst bylo za hradbami
 • v malých městech se život podobal tomu na vsi
 • život ve měste byl spíše primitivní, osvětlení bylo jen málokdy, pokud vypukl požár, shořela většina města
 • nejvýznamnější roli hráli měšťané (majitelé domů), byli to hlavně lékaři, obchodníci, písaři
 • ostatní chudina žila většinou v útulcích
 • v čele města stál rychtář (hejtman) a městská rada (konšelé), existovala i stráž a ponocný, který dával v noci pozor kdyby vypukl požár, při krádeži atd.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!