Brno-Vinohrady – Zeměpisná charakteristika


Otázka: Brno-Vinohrady – Zeměpisná charakteristika

Předmět: Zeměpis, Cestovní ruch

Přidal(a): Martin Vacek

 

 

Přírodní podmínky

Poloha

 • Městská část Brno-Vinohrady leží v České republice, nachází se v Jihomoravském kraji a patří do severovýchodní části okresu Brno-město. Vedle Vinohrad se nachází městské části Líšeň, Židenice a Maloměřice.

 

Geomorfologické členění

 • Vinohrady mají průměrnou nadmořskou výšku asi 304 metrů nad mořem, a proto se řadí mezi pahorkatiny. Provincie, kde se moje bydliště nachází, jsou Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblast Západní vněkarpatské sníženiny, celek Dyjskosvratecký úval a podcelek Pracká pahorkatina.

 

Charakteristika klimatu, příslušnost do klimatické oblasti

 • Oblast Vinohrad je v mírně přechodném pásu. Klima je spíše suché a teplé. Průměrná roční teplota je asi 9-10°C. Roční úhrn srážek je asi 500-600 mm3/m3.

 

Vodstvo, rozbory vody z místních zdrojů (laboratorní práce)

 • Vinohrady spadají do povodí řeky Svratky. Pitná voda je odebírána z Vírské přehrady. Na Vinohradech se nenachází žádný rybník, jezero ani pramen. Nejbližší pramen se nachází západně od severní části Vinohrad v lesoparku Akátky. Nejbližší jezírka jsou na dně Hádeckého lomu. Jelikož na území Vinohrad nepramení žádná voda, ani se zde nenachází žádné vodní plochy, musel jsem odebrat vodu na rozbor z kohoutku doma. V laboratořích jsem zjistil, že ze všech vzorků obsahovala voda nejméně chloridových aniontů (Cl), a to asi 22 mg/l, zákal byl téměř nulový, obsah sírových aniontů (SO42-) byl do 150 mg/l (asi 115 mg/l), obsah železných kationtů byl naměřen v minimálním množství, obsah dusičnanů byl do 10 mg/l. Naměřené pH vody bylo pomocí čidla asi 6,9 a pomocí univerzálního indikátorového papírku (UIP) asi 7. Tato voda, na základě zjištěných informací, je pitná.

 

Pedosféra, typy a druhy půd okolí (laboratorní práce)

 • Dle geologické mapy má být půda převážně hlinito-písčitá černozem, podloží pak vápencového typu. Z tohoto důvodu by měla být půda zásaditá. Laboratorní prací jsem zjistil, že půda je opravdu hlinito-písčitá, pH je ale kyselé – asi 5,7. Minerály obsažené v půdě jsou: křemen (velikost okolo 0,5 mm), vápenec (velikost okolo 0,4 mm), živec (velikost do 0,25 mm) a amfibol (velikost do 0,25 mm). Ostatní minerály se zde buď nevyskytovaly nebo byly v nepatrném množství. Množství vápence (CaCO3) jsem dále zjišťoval pomocí kyseliny chlorovodíkové (HCl) a dospěl jsem k závěru, že vápence bylo v půdě asi 1-3 %, jelikož bylo šumění (vyvolané reakcí HCl s CaCO3) dost silné a krátké. Protože při reakci nebyl cítit sulfan (H2S), který vzniká reakcí kyseliny chlorovodíkové se sulfidy, nebyly v půdě obsaženy žádné sulfidy. Nakonec jsem zjišťoval množství chloridových aniontů (Cl), síranových aniontů (SO42-) a množství železnatých kationtů (Fe2+), která však byla minimální.

 

Biosféra, charakteristika, výskyt typických druhů

 • Na Vinohradech se nenachází žádný les, je zde pouze lesopark Akátky. Část Akátek spadá pod Brno-Vinohrady, ale větší část k Brnu-Maloměřicím. V ulicích jsou vysázeny břízy, jírovce, javory, modříny a hojně se zde vyskytuje zlatice převislá neboli „zlatý déšť“. Mezi chodníky byly pak tento rok nově vysázeny keře „živého plotu“.

 

Ochrana přírody, lokality a důvod ochrany

 • V oblasti Vinohrad se nenachází žádná chráněná lokalita. Nejbližší je Růženin lom. Růženin lom je step s vápencovým podložím, kde se až do roku 1998 těžil vápenec. Proto se na území dna lomu vyskytují vápencová jezírka. Nad lomem se nachází televizní vysílač Hády a poblíž něj přírodní rezervace Hádecká planinka. Dále pak přírodní památka Kavky a Velká Klajdovka, původní krasové lesostepi.

 

Historický vývoj

 • Podle archeologického výzkumu z 80. let 20. století zde člověk pobýval ve starší době kamenné, tj. v období paleolitu, v době 40000 let před naším letopočtem.
 • V roce 1645 při obléhání Brna Švédy se část armády utábořila poblíž Vinohrad.
 • Dne 16. dubna 1919 byly připojeny Vinohrady k Brnu.
 • Začátkem 40. let 20. století byly Vinohrady trvale osídleny. Vznikla zde osada Hamburk (podle německých obyvatel z Hamburku). Dřevěných domů, určených pro vojenské představitele a pracovníky nacistů, kteří pracovali v tehdejší továrně Flugmotorenwerke Ostmark, bylo více než třicet. Továrna se v pozdější době přestavěla na Zetor Brno. Na sklonku války byla osada zasažena spojeneckými bombami a dlouhou dobu chátrala. Po válce, kolem roku 1946, se začali na území tehdejší osady Hamburk stěhovat noví obyvatelé. Tito obyvatelé začali opravovat okolí a založili první kulturní dům.
 • Z důvodu výstavby sídliště v 80. letech osada zanikla. Sídliště bylo dostaveno roku 1989. Po sametové revoluci dne 24. listopadu 1990 byla založena samospráva městské části.

 

Socioekonomické podmínky

Velikost sídla, počet obyvatel

 • Na Vinohradech žije 12 292 občanů České republiky a přibližně 400 cizinců (k 1. lednu 2017). Katastrální výměra Vinohrad je asi 1,96 km2.

 

Zástavba a její charakter

 • Nejčastěji čtyřpatrové, sedmipatrové nebo jedenáctipatrové panelové domy, dále pak rodinné domy na západní části Vinohrad. Panelové domy mají svým vzhledem připomínat vinohrad (barvy domů jsou zelená, červená, nahnědlá nebo žlutá, podle odrůd nebo květů vína) a rodinné domy jsou spíše moderní. Ulice jsou nasměrovány od severu k jihu. Kromě veřejných parkovišť jsou na území kryté garáže. Přibližně ve středu Vinohrad se nachází hlavní náměstí s fontánou a okrasnými keři, u kterého je postavena také radnice. Vedle náměstí je ZŠ Mutěnická a Dům dětí Domeček. Dále pak Pálavské náměstí s okrasnými stromy. Během roku se na náměstí koná několik trhů (v únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, září, říjnu a listopadu).

 

Zemědělská výroba

 • Žádná velká zemědělská výroba se na území Vinohrad nenachází. U Vinohrad je pouze zahrádkářská kolonie, kde se území pronajímá členům, kteří si pěstují, co se jim zlíbí.

 

Průmyslová výroba

 • Žádná průmyslová výroba se na území Vinohrad nenachází. Nejbližší průmyslový objekt je areál firmy Zetor (firma vyrábějící traktory), který se nachází v blízkosti Vinohrad a patří k městské části Brno-Líšeň.

 

 

Dopravní obslužnost

Vinohrady leží v tarifní zóně 101. Dopravu zajišťuje především DPMB.
Autobusové linky č.: 55 (Mariánské Údolí – Židenice, nádraží)
58 (Líšeň, hřbitov – Židenice, nádraží)
78 (Modřice, Olympia – Židenice, nádraží)
82 (Pálavské náměstí – Starý Lískovec, Valašská)
Trolejbusové linky č.: 25 (Novolíšeňská – Starý Lískovec, Osová)
26 (Novolíšeňská – Nový Lískovec, Kamenný vrch)
27 (Pálavské náměstí – Židenice, Stará osada)
Noční linky č.: N99 (Mariánské údolí – Technologický park)

Spoje zajištěné IDS JMK: autobus č. 201 (Jedovnice, garáže ČAD – Židenice)
autobus č. 202 (Hostěnice, obecní úřad – Židenice)

Dále jsou Vinohrady propojeny silniční sítí, která je tvořena hlavně jednosměrkami.

 

Služby

Zdravotní služby

 • Na území se nachází lékárna v budově radnice a lékárna vedle Albertu (Lékárna Pálava). Dále se zde nachází také Dům pro seniory a veterinářské ordinace. Hlavním zdravotnickým zařízením je lékařské středisko v budově radnice, kde se nachází:
 • ordinace praktických lékařů pro děti a dorost
 • ordinace praktických lékařů pro dospělé
 • ordinace kožního lékaře
 • logopedie
 • rehabilitace
 • zubní ordinace pro děti a dospělé

 

Obchodní služby

 • Na Vinohradech je hodně obchodů, mezi které především patří: supermarket Albert, supermarket BILLA, drogerie, hračkářství, papírnictví, květinářství, řeznictví, JYSK nábytek, Elektro Spáčil, v blízkosti Vinohrad je nově postavená budova obchodu LIDL a další.

 

Školství

Mateřské školy: MŠ Bořetická 7
MŠ Sněhurka
MŠ Velkopavlovická
MŠ Prušánecká

Základní školy: ZŠ Mutěnická
ZŠ Čejkovická

Střední školy: Střední škola KNIH
soukromé Gymnázium Globe

 

Veřejné služby

 • Městská policie Brno – revír Východ, Česká pošta, knihovna Jiřího Mahena v Brně, parkoviště Pálavské náměstí.

 

Řemeslné služby

 • Výtahy (Beta Kontrol, Vymyslický, Zitta, Liftmont), stěhování Brno, Vodo-instalace, úklidové práce a další.

 

Osobní služby

 • Kadeřnictví NERO, kadeřnictví Michaela Lacová, solárium HANNAH, N-Fashion, Fashion Baby s.r.o., Salon Mitende, a další.

 

Bankovní služby

 • MONETA Money Bank – bankomat, pobočka a bankomat České spořitelny, pobočka a bankomat UniCredit Bank Expres, pobočka a bankomat Komerční banky.

 

Možnosti cestovního ruchu

Ubytovací kapacity

 • Na Vinohradech se nenachází žádný hotel či ubytovna. Nejbližší hotel je Velká Klajdovka a nejbližší studentská ubytovna je na ulici Jedovnická.

 

Stravovací kapacity

 • Stravovací kapacity zajišťují: Restaurace U Vrtule, Pizzerie a Steakhouse K1, Hattrick, hospoda a restaurace Šnyt, restaurace Proobe a restaurace Sherwood.

 

Turistické zajímavosti

 • Lesopark Akátky, výhled na Brno z Pálavského náměstí, poblíž Vinohrad Růženin lom a Velká Klajdovka. Na druhou stranu od Vinohrad se nachází Stránská skála, kde je přístupná jeskyně, a Bílá hora s vyhlídkou na Brno.

 

Sportovní vyžití

 • Sídlí zde organizace Lužánky – Louka, která má středisko v bývalé základní škole. Vedle této školy je možnost pronájmu tenisových kurtů a také atletického okruhu (zmenšený okruh pro účely dřívější školy). Dále je možnost pronájmu tenisových kurtů u hospody Teniska, volně přístupné dětské hřiště „Barevňák“ s basketbalovým hřištěm a možnost zajít si zahrát bowling v restauraci Proobe.

 

Kulturní vyžití

 • V budově vedle garáží se nachází kulturní sál na Pálavském náměstí, dále pak Dům dětí Domeček.
 • Každoročně se pořádá košt vín, spojený s ochutnávkou různých druhů vín, a program Hurá prázdniny! na ukončení školního roku, který pořádá Dům dětí Domeček.
 • Oblíbený je program Bavíme se na Vinohradech. Vystupují zde různé hudební skupiny.

 

Vlastní vycházka

 • Vycházku začneme u trolejbusové zastávky Bořetická. Poté se vydáme na západ a asi po sto metrech se po naší levici otevře výhled mezi stromy směrem na AZ Tower. Následně budeme pokračovat po chodníku, dokud nenarazíme na odbočku k moderním rodinným domům. Po této cestě se vydáme z kopce, až narazíme na další místo s výhledem. Zde uvidíme zase jinou část Brna, a to Židenice, Černá Pole a Lesnou. Zpět se vrátíme vyšlapanou cestičkou mezi domy, která končí na vyhlídce na Pálavském náměstí. Zde se nachází deska se siluetou Brna a popisem, co můžeme vidět. Toto místo je v současné době zarostlé stromy a není již tak pěkný výhled jako v dřívějších letech. Z parkoviště se vydáme severně kolem tenisových kurtů a centra Louka směrem k lesoparku Akátky.
 • Akátky jsem vybral z důvodu, že je zde příjemné místo na odpočinek od hluku a také se zde nachází několik „kešek“ pro příznivce Geocachingu. Skrz Akátky vede mnoho lesních cestiček, ale také zpevněných cest. Jsou zde borovice a některé listnaté stromy, jako například jírovec, olše nebo javor. Mimo jiné je zde také restaurace Sherwood.
 • Dále se vydáme z Akátek směrem na východ zpět na sídliště po jedné ze zpevněných cest. Po stoupání nahoru se ocitneme u většího volného prostranství, které slouží jako výběh pro psy. Naproti se nachází restaurace Hattrick, kde si můžeme dát oběd, pokud jsme na vycházku vyrazili před polednem.
 • Tato vycházka zabere něco přes půl hodiny a je pohodlná, nijak zvlášť namáhavá. Vhodná pro rodiny s dětmi i maminky s kočárky. Můžeme jet na kole nebo na koloběžce (to ale zabere méně času).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!