Česká filosofie – maturitní otázka

 

   Otázka: Česká filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Barus

 

 

Filosofie = kritická rozumová věda

 • používá racionální postupy a metody, většina dnešních věd je vyvozených od filosofie

 

Obory:

 • Ontologie= nauka o jsoucnu, jakožto jsoucnu
 • Gnozeologie = „poznání“
  • kde jsou meze
  • jestli poznáváme rozumem, nebo smysly
 • Axiologie = nauka o hodnotách, jak vzniká hodnocení

 

Č. F = srovnání se světovou filosofií

 • česká — nevznikly žádné filosof. systémy
 • žádné abstraktní myšlenkové struktury
 • není myšlenková originalita (jen příspěvky)
 • většina fil. Se věnuje i jiným oblastem
 • je prakticky zaměřená
 • spojeno s etikou a sociologií

 

Periodizace:

 • a) počátky české filosofie
 • b) období reformace
 • c) renesance – baroko
 • d) osvícenství
 • e) novověká

 

A) POČÁTKY ČESKÉ FILOSOFIE

 • Založena Karlova Universita r. 1348
 • Janek Václav – vycházel z Aristotela
  — konec 14. Stol.
  Jan Wycliff – anglický teolog, učil na Oxfordské universitě
  — Z jeho popudu vznikl první anglický  překlad bible

 

B) REFORMACE

 • Konrád Waldhauser – soustředil se na kritiku církve
 • Jan Milíč z Kroměříže – kazatel
  • snažil se věci napravit fyzicky
  • velice populární, ačkoliv nedostudoval
  • znal osobně papeže
 • Tomáš Štíný ze Štítného – nebyl bouřlivý
  • řeči besední – pokus o výklad z tehdejší filosofie
 • Mistr Jeroným Pražský

 

Mistr Jan Hus – kazatel

 • narodil se v husinci, studoval v Praze
 • jeho kázání poslouchali chudí i bohatí
 • 1393-bakalář, studoval artistickou fakultu – učitel – děkan
 • chtěl se bít za ideály pravého křesťanství
 • kázal v Betlémské kapli, později byl jejím správcem
 • zprvu ho podporoval Václav 4.
 • 1412-postavil se proti odpustkům, ale to se králi nelíbilo, neboť peníze z odpustků jdou k němu
 • zasloužil se o rozvoj českého jazyka – zjednodušil ho a zavedl znaménka
 • své spisy psal česky
 •  byl realista
 • vycházek z Wicliffa
 • při přijímání  – oplatka=Ježíšovo tělo, víno=Ježíšova krev
 • Odešel na hrad Krakovec, v kostnici měl obhájit své učení, ale byl zajat aby své učení odvolal (v takovém případě by byl vězněn). On však neodvolal a tak ho nechali  upálit jako kacíře
 • po své smrti považován za světce
  • jeho popel zadupán spolu s koňským popelem, pro jeho zneuctění a popel shozen do Vlaty – aby ho lid nemohl uctívat
  • „Křesťan je ten, kdo se chová podle svatého písma (Bible)“
  • písmo je absolutní autorita
 • Etika – nejvyšší hodnotou pro Husa byla pravda = písmo

 

Petr Chelčický – reformátor 15. St.

 • na základě jeho myšlenek vznikla Jednota Bratrská
 • ctnosti: pokora, odvrátit se z pozemských věcí a připravovat se do druhého života, zlo oplácet dobrem
 • nezabiješ
 • chtěl rovnost (Jednota Bratrská)

 

C) RENESANCE + BAROKO

Jan Ámos Komenský

 • Český pedagog, humanistický filozof, spisovatel, teolog, polyhistor a reformátor
 • učitel národů
 • emigroval do Holanska (musel)
 • Pocházel z českobratrské rodiny
 • studoval v Německu

Dílo:

 • r. 1935 – nalezen rukopis v archivu v Halle nad Saalou za K. života vyšly jen dvě části
 • prolog- obrací se ke světům  Evropy

7 částí:

 • 1. Panegersie – všeobecné probuzení
 • 2. Panaugie – osvícení
 • 3. Pansofie – vševěda
 • 4. Panpaedie – vševýchova
 • 5. Panglotie – všeobecný jazyk
 • 6. Panarthosie – všeobecný jazyk
 • 7. Pannuthesie – všeobecná výzva

Dílo určeno pro celosvětový koncil, o jeho svolání K. snil

 • program, jak pomocí všeobecné výchovy, reformy věd, reformy náboženství ve smyslu tolerančním, vytvořením universálního jazyka, reform a státní správy = napravit lidské věci a zaručit věčný mír a spolupráci
 • 1. a 2. Díl – výklad, co jsou lidské věci a jak jsou narušen, vyzývá všechny o nápravu ve všem a všemi prostředky
 • 3. díl. – filozoficky nejvážnější
  • veškeré jsoucno rozdělil na 7 stupňů světa
  • čtyři jsou sestupné
  • po nich nastává vzestup a pokračuje 3 větami, které čl. stvořil
  • svět řemeslných výtvorů
  • svět morální – čl. ovládá, řídí a zlepšuje lid
  • svět duchovní – čl. a Bh, postupně se čl. přibližuje k nekonečné bytosti
 • 4. díl. – hlavní význam
  • navrhuje na výsledky celé pedagogické tvorby a završuje ji ve smyslu universálnosti
  • proces lidské výchovy  začíná už před narozením dítěte – až do smrti
  • pozornost věnuje i volnému času
 • 5. díl. — Věnováno zdokonalení všech národních jazyků
  • vytvoření všeobecného, univerzálního jazyka
 • 6. díl – náprava nutná ve 3 oblastech: náboženské, vzdělávací a politické
  • nutno zřídit 3 tribunály, které by sledovaly nápravu v těchto oblastech
  • „soubor světla“ vzdělání
  • má mít informace ze všech zemí o nových objevech – nezištná pomoc ostatním národům
  • Politika – nápravasprávy v každé zemi i mezinárodních vztahů
  • každý má pracovat, někdo nemá trpět nouzí
 • 7. díl – napomenutí a povzbuzení těm, kteří se budou podílet na budování vševědy a provádění všeobecné nápravy
  • = společenská utopie – nekoncipuje ideální stát jako osamělou obec na odlehlém ostrově, ale jako organizaci celosvětovou, zaručující mír, politickou a vědotechnickou spolupráci a tím stále stoupající blahobyt
 • Shrnutí:
  • Synkretická filosofie – snaha o spojení úsilí pedagogického, pansofického a írénického snaha o pokojné řešení a překonání všech konfliktů politických, sociálních a náboženských v jeden filosofický celek
 • 3 zdroje poznání:
  • 1. Smysly
  • 2. Rozum
  • 3. Víra
 • vzájemně se doplňují, takže veškeré fil. Poznání vyúsťuje v Božím zjevení
 • preference víry (hluboký prožitek, uznával i mistiku)
 • Nepřijal teorii „dvojí pravdy“
 • odmítal heliocentrizmus (slunce je středem vesmíru) i Decarta
 • respektování přírody (makrokosmos) jako vzor pro člověka (mikrokosmos) – můžeme odhalit ideje, podle nichž byl stvořen svět
 • Pansofie (vševědění) – má uvést v soulad všechny poznatky o přírodě, Bohu, člověku
 • předpoklad k reformě společnosti (nápravě věcí lidských)
 • idea universální vědy
 • z Pansofie pak výchovou reformaci vznikne pankarmanie (mír a jednota lidstva)

 

D) OSVÍCENSTVÍ – OBROZENÍ

 • zdroj nejdříve přírodních věd, později humanitních (Dobrovský, Pelch, Dolner, Palacký)

Bernard Bolzano – otec Ital, matka Němka žijící v praze

 • matematik, filosof, kněz a teolog
 • byl ctěn a vážen
 • doceněn až ve 20. St.
 • zařazen do UNESCA jako významná osobnost
 • 1805 byl jmenován na učitele na katedře pražské universitě
 • podobný osud jako Hus
 • myšlenka: miluj každého, jako sebe sama
 • byl ovlivněn osvícenstvím
 • studoval na gymnáziu
 • zajímal se i o logiku
 • velký vliv měla Kantova kritika čistého rozumu
 • hluboce věřící člověk
 • velký vliv na něj měla jeho výchova – byl zbožný po matce
 • získal popularitu svými přednáškami
 • přátelé: Josef Dobrovský a František Palacký
 • měl příznivce i v místní šlechtě
 • 1818 – těžké chvíle – ztratil místo na universitě
 • nařčen ve spojení s Itali
 • bylo mu zakázáno učit po celý život
 • pobývat v Praze i na statcích u přátel
 • Anna Hofmanová – manželka, věnoval ji jednu ze svých knih
 • „Koho chce Bůh zničit, toho ranní rozumem
 • tvrdil, že víra jde spojit s rozumem
 • díla: Paradoxi nekonečna, Vědosloví, O nejlepším státě, kniha o logice, Athanaisia – (podtitul) aneb dílo pro nesmrtelnost duše
 • „O nejlepším státě“ : – lidé si budou rovni ve svobodách i majetku
  • připoštěl, i dělníci mají právo na zlepšení podmínek
  • Flosofie: „český Leibniz“ – oba se domnívali, že základem jsoucna jsou Monády
  • Substance: – věční, nezničitelní, oduševnělí
  • mají tendence se zdokonalovat
  • otázka poznání
  • Etika: každý by měl myslet, jaké důsledky budou mít jeho činy na jednotlivce i na společnost

 

Augustin Smetana – profesor na pražské filos. fakultě

 • původně katolický kněz a stal se z něj ateista
 • dílo: „Vznik a Zánik ducha“, „Obrat a vyústění dějin Filosofie“
 • dějiny myšlení = boj mezi konečnem a nekonečnem
 • konečno = právo, náboženstvé
 • nekonečno = umění, láska =- vývoj ke svobodě
 • navazoval na německého fyl. G. Hedera – „budoucnost patří Slovanům“
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!