České země v době osvíceneckého absolutismu

dějepis

 

   Otázka: České země v době osvíceneckého absolutismu

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): kristyna1313

 

 

V pobělohorském období (po r. 1620) v českých zemích:

 • upevnění habsburského panovnického absolutismu
 • katolicismu (násilná rekatolizace)
 • germanizace (zrovnoprávnění němčiny s češtinou a její nadřazení)
 • utužení nevolnictví → tzv. druhá vlna nevolnictví – Mnoho nevolnických povstání – nejvýznamnější chodské povstání r. 1695 v čele s Janem Sladkým Kozinou – po porážce povstání popraven v Plzni

 

Osvícenství = myšlenkové, kulturní, politické hosp. hnutí, které se v E prosadilo ve druhé polovině 18. století

 • vznik v Anglii a ve Francii poté šíření do E
 • vycházelo z přesvědčení, že člověk by se měl ve svém konání spíše řídit rozumem než vírou + měl by být tolerantní k ostatním lidem, kteří nesdílí jeho nábož. přesvědčení a cítění
 • smyslem života není jen posmrtná spása, jak učí křesť. církev, ale především důstojný život na zemi
 • s tímto obdobím spojeny významné objevy – pokrok v oblasti přírodních věd (utřídění chem. prvků + vědecké rozdělení rostlinstva), pokusy s el. proudem, zdokonalení parního stroje

 

John Locke (angl. fil.) + Charles Louis de Secondant Montesquieu (francouzský baron) + Voltaire (franc) + Jean Jacques Rousseau (franc)

 

Osvícenský absolutismus:

 • Vladaři úzkostlivě plnili své povinnosti -> především starost o zlepšení hmotných podmínek života poddaných, osvícené ideály uváděli v platnost z titulu své neomezené (absolutní) moci => společenské a hospodářské reformy vycházejí přímo z nařízení absolutních vládců

 

České země v období osvícenského absolutismu

 • 1711-1740 Karel VI. Habsburský – český král a římskoněmecký císař
 • 1713 vydal tzv. pragmatickou sankci = uzákonění nástupnictví i v ženské linii (měl pouze dcery)
 • 1740 jeho smrtí vymřeli rakouští Habsburkové po meči

 

Marie Terezie (dcera Karla VI. Habsbur.) – nastupuje v r. 1740, vládne až do 1780

 • česká a uherská královna, římskoněmecká císařovna
 • formálně císařem manžel František Štěpán Lotrinský
 • Období vlády Marie Terezie a jejího nejst. syna spoluvladaře Josefa II. (1780-1790) = období tzv. osvícenského absolutismu – přechodná forma mezi absolutní a konstituční monarchií
 • robota, nevolnictví a cechovní řemesla -brzda hospodářského rozvoje
  • = nutno provést hospodářské reformy s cílem posílit stát a jeho hospodářskou moc při zachování absolutní monarchie
 • Sjednocení měr + vah + rušení vnitřních cel
 • Nový robotní patent – 1775
 • Školská reforma: – od 6 do 12ti let
  • 1774 zavedla Marie Terezie povinnou základní školní docházku
 • Zrušení jezuitského řádu r. 1773 → dozor nad školstvím převzal stát (= zesvětštění školství)
 • Tereziánský katastr = označení pro dvě aktualizace rustikálního katastru (tj. soupisu půdy, který měli poddaní v dědičném nájmu)

 

Josef II.

 • Hlavní hospodářské reformy:
  • 1781 vydal Josef II. patent o zrušení nevolnictví (zavedena osobní svoboda poddaných → přeměna dosavadních nevolníků v občany)
   • důsledkem: příliv volných pracovních sil z českého venkova do měst → rozvoj manufaktur, obchodu
   • vytvoření předpokladů pro vznik a rozvoj českého národního obrození –
   • postupné formování české národní buržoazie a inteligence
  • 1781 vydal Josef II. toleranční patent – povolení částečné náboženské svobody- povoleny téměř všechny proudy křesťanství kromě jednoty bratrské (příliš radikální) a respektován judaismus
   • Cílem umožnění širšího uplatnění nekatolíků v hospodářském a kulturním životě
   • víra = soukromá věc občana a nikoli státu
  • Toleranční patent ukončil 160leté období, pobělohorského náboženského temna – rekatolizace a pronásledování nekatolíků
 • Správní reformy:
  • šlechtická státní správa nahrazena úřednickou = vytvoření byrokratického státního aparátu → centralizace říše, ve městech zavedl státem kontrolované státní úřady magistráty
  • zrušil cenzuru (= zavedení svobody slova a tisku, dalších zákl. lidských práv)
  • zavedl nový trestní zákoník (zrušení zločinů čarodějnictví, kacířství a trestů za ně, zákaz mučení při vyšetřování + rovnost občanů před zákonem, zásada přiměřenosti trestu míře provinění)
  • zrušil asi polovinu klášterů + konfiskace majetku zrušených klášterů
 • Vojenské reformy:
  • → vybudována mohutná 100tis. armáda a vojenské pevnosti Terezín a Josefov

 

Leopold II.

 • bratr Josefa II., nástupce
 • Josef II. těsně před smrtí odvolal reformy ve vých části H. monarchie – kromě tol. patentu
 • v Z části monarchie – reformy platné
 • vládl pouze dva roky

Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II. připravil tak cestu ke vzniku silného státu a občanské společnosti, v níž se základem veškerého práva postupně stávala zásada občanské rovnosti před zákonem

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!