Člověk ve sféře podnikání a obchodu – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Člověk ve sféře podnikání a obchodu

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): siss

 

Podnikání v tržní ekonomice – právní úprava podnikání

 • soustavná pracovní činnost, kterou provádí podnikatel samostatně na vlastní odpovědnost za účelem zisku
 • 5 znaků:
  • soustavnost – prováděna pravidelně a opakovaně
  • samostatnost – vykonavatel není podřízen jiné osobě
  • vlastním jménem – pod jakým je subjekt registrován (jméno a příjmení u fyzické osoby, obchodní firma zapsaná do obchodního rejstříku)
  • na vlastní odpovědnost – je zodpovědný za porušení právních předpisů
  • za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne skutečný výsledek
 • prameny obchodního práva:
  • obchodní zákoník
   • speciální zákon, stanovuje hierarchii obch. práva
  • živnostenský zákon
  • zákon o úpadku a jeho řešení
  • zákon o ochraně hospodářské soutěže
  • zákon o účetnictví
  • soubor zákonů o cenných papírech
  • zákon o bankách
  • zákon o kolektivním investování
 • obchodní rejstřík – veřejný seznam vedený soudem, kam se zapisují údaje o podnikatelích
 • podnikatel je obchodním rejstříkem vymezen takto:
  • je zapsaný v obchodním rejstříku, obchodní společnosti se zapisují povinně, jednotlivci na vlastní žádost
  • podniká na základě živnostenského zákona nebo jiného podobného (zákon o advokacii, o notářích…)
  • osoby provozující zemědělskou výrobu zapsané do speciální evidence
 • OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná
  • příjem z podnikání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

 

Základní právní formy podnikatelských subjektů

Zánik a vznik společnosti

 • založení společnosti
  • více zakladatelů – podepsáním smlouvy („společenská smlouva“), podpisy všech zakladatelů musí být notářsky ověřeny
  • jeden zakladatel – zakladatelská listina ve formě notářského zápisu
 • vznik společnosti – zapsáním do obchodního rejstříku
 • mezi založením a vznikem nemá právní subjektivitu
 • zánik společnosti – výmazem z obchodního rejstříku, předtím musí být zrušena bez likvidace (likvidace = uspokojení všech pohledávek, rozdělení příp. likvidačího zůstatku společníkům)

 

Obchodní společnosti

 • osobní splečnosti – společníci se osobně účastní na podnikání
  • veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. nebo v. o. s.)
   • alespoň 2 osoby
   • všichni společníci ručí za závazky celým svým majetkem – docela rizikové
   • není povinnost tvorby min. základního kapitálu
   • společenská smlouva musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti, určení společníků a předmět podnikání společnosti
   • statutární orgán – každý ze společníků
   • zisk se dělí rovným dílem (není-li stanoveno jinak)
  • komanditní společnost (kom. spol. nebo k.s.)
   • alespoň jeden společník je komanditista – ručí do výše svého nesplaceného vkladu a je povinen vložit do základního kapitálu vklad ve výši určené společenskou smlouvou (min. však 5 000 Kč)
   • alespoň jeden společník je komplementář – ručí neomezeně (celým svým majetkem), zároveň je/jsou statutárním orgánem
   • polovina zisku se rozděluje mezi komplementáře rovným dílem, druhá polovina mezi komanditisty podle výše splacených vkladů
  • kapitálové společnosti – společníci musí učinit vklad, při rozhodování funguje většinový princip
   • společnost s ručením omezeným (spol. s r.o. nebo s.r.o.)
    • základní kapitál min. 200 000 Kč – je tvořen vklady společníků (každý min. 20 000 Kč)
    • každý společník ručí do výše svého vkladu – do té doby, než je zapsáno splacení jeho vkladů do obchodního rejstříku
    • statutární orgán – jednatel
    • nejvyšší orgán – valná hromada (lze zřídit i dozorčí radu)
    • zisk se dělí podle obchodních podílů
   • akciová společnost (akc. spol. nebo a.s.)
    • základní kapitál je tvořen akciemi se stanovenou jmenovitou hodnotou (min. 2 miliony Kč)
    • společnost ručí za závazky společnosti celým svým majetkem
    • akcionáři neručí za závazky společnosti, ručí jen do výše svého podílu a vkladu
    • statutární orgán – představenstvo (správní rada, řídící funkce)
    • nejvyšším orgán – valná hromada (volí orgány společnosti, schvaluje účetní závěrku)
     • na valné hromadě – každý akcionář má takový počet hlasů, jako má akcií
    • dozorčí rada povinně – dohlíží na představenstvo
    • podíl na získu (dividenda) – podle typu akcie
    • 2 typy akcií
     • na majitele – anonymní, kdo tento cenný papír vlastní, je považován za majitele
     • na fyzickou/právnickou osobu – jméno
    • zlatá akcie – má při hlasování větší práva – více hlasů, právo veta

 

Další subjekty podnikání

Družstvo

 • společenství osob založené za účelem podnikání nebo uspokojování jiných potřeb svých členů
 • neuzavřená horní hranice počtu členů (min. 5)
 • členové
  • platí členský vklad
  • neručí za závazky družstva
 • statutární orgán = představenstvo
 • nejvyšší orgán = členská schůze

Státní podnik

 • právnické osoby založené pověřenými orgány státní správy
 • majetek st. podniku je ve vlastnictví státu
 • stát neručí za jeho závazky

Rozpočtová organizace

 • subjekt, jehož příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtu

Příspěvková organizace

 • subjekty, kterým stát poskytuje příspěvky na činnost, ale jinak hospodaří samostatně

 

Živnost

 • užší pojem než podnikání
 • podnikatelská činnost prováděná podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
 • podnikatel může provozovat více živností, ale na každou musí mít oprávnění
 • udělení živnosti se prokazuje
  • živnostenským listem (ohlašovací živnosti)
  • koncesní listinou (koncesované živnosti)
 • živností není zejména činnost lékařů, právníků, notářů, znalců, auditorů, finančních institucí, zemědělců, škol..
 • podmínky provozování živnosti
  • všeobecné
   • dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
  • zvláštní
   • stanoveny dle živností, obvykle se jedná o odbornou způsobilost
  • fyzické osoby, které toto nesplňují, a právnické osoby – musí jmenovat odpovědného zástupce, který podmínky splňuje

 

Druhy živností

 • ohlašovací – při splnění podmínek mohou být provozovány po jejich ohlášení místně příslušnému živnostenskému úřadu
  • volné
   • žádné zvláštní podmínky pro provozování
   • např. poskytování služeb pro zahradnictví, zastavárenská činnost, velkoobchod a maloobchod, sklenářské práce, opravy obuvi, ubytovací služby, rámování a paspartování
  • řemeslné
   • odborná způsobilost je získána vyučením v oboru, kvalifikační zkouškou či stanovenou praxí v oboru
   • odborná SŠ
   • např. zámečnictví, kadeřnictví, zlatnictví, opravy vozidel, hostinská činnost, řeznictví, cukrářství, hodinářství, kominictví, hostinská činnost, kosmetické služby, čištění a praní textilu a oděvů
  • vázané
   • odborné způsobilosti je dosaženo jinak (odborná zkouška, souhlas odborné instituce atd.)
   • odborná SŠ/maturita
   • např. provozování autoškoly, montáže, opravy, projektování a provádění staveb, průvodcovská činnost, vedení účetnictví, provozování cestovní agentury, zprac. tabákových výrobků, oční optika, nakládání s nebezpečnými odpady, oceňování majetku, psychologické poradenství
  • koncesované – lze je provozovat až po udělení koncese (souhlasu)
   • speciální odbornost, zkoušky, přísné
   • např. poskytování telekomunikačních služeb, činnosti související se zbraněmi a střelivem, směnárenská činnost, taxislužba, výroba lihu a lihovin, provozování pohřební služby/krematoria
  • živnosti lze také dělit podle předmětu podnikání na:
   • obchodní
   • výrobní
   • poskytující služby

 

Obchod

 • vnitrostátní
 • mezinárodní
  • obchodní politika státu
  • protekcionismus
   • ochrana před dumpingem (prodej vyváženého zboží za hranicemi levněji, než v zemi výroby) – ochrana vlastních výrobců
   • kvóty, normy, předpisy (technické, zdravotnické, hygienické, ekologické)
    • levné zahraniční zboží jim často nevyhovuje
   • velkoobchod
    • není primárně určen pro konečného spotřebitele – pro domácnosti
    • obchod mezi výrobci, mezi velko a maloobchodem
   • maloobchod
    • menší rozměr, jde ke spotřebiteli
   • diskont
    • Penny, Lidl, Norma
    • mají levnější zboží
     • samoobslužný prodej, nakoupí ve větším množství – množstevní sleva
     • v krabicích, ušetří na vykládání do regálů
    • nízká kultura prodeje

 

Marketing a reklama

Marketing

 • = koncepce obchodní politiky podniku
 • úkolem je zabezpečit max. ekonomický efekt tím, že systematicky vytváří poptávku po produktu
  • nástroj ke komunikaci se zákazníkem – díky tomu jsou zjišťovány informace o zákazníkovi a konkurenci à je možné připravit lepší nabídku a zvýšit šanci úspěchu na trhu
   • důležitá je i zpětná vazba a vyhodnocení
  • oblastni marketingu:
   • marketingový mix (cenová politika, reklama atd..)
   • marketingový výzkum (získávání a třídění informací)
   • zkoumání chování kupujícího (příčiny chování zákazníka, příčiny výběru určitého zboží, nákupní zvyky)
   • stanovení cílového trhu
  • marketingový mix (5P)
   • Product/service = produkt a služby
    • výrobková politika – sortiment, kvalita, design, značka
   • Price = cena
    • cenová politika – ceníky, slevy, platební podmínky
   • Place = místo prodeje, distribuce
    • distribuční politika – distribuční slevy, dostupnost distribuční sítě, prodejní sortiment…
   • Promotion = prezence výrobků a služeb
    • komunikační politika – reklama, osobní prodej, podpora prodeje
   • PR (public relations) = práce s veřejností
    • techniky a nástroje, jejichž pomocí firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, budování dobrého jména firmy a vytváření pozitivních vztahů k ní; důležité je také zapůsobit na vlastní zaměstnance, aby byli spokojeni a ztotožnili se s ideály firmy
    • př. sponzoring kulturních, sportovních a charitativních akcí, vydávání periodik, pořádání aktivit
   • AIDA
    • = model stupňovaného působení propagace
    • = model reakce člověka, na kterého reklamní kampaň působí požadovaným způsobem
    • à attention
     • pozornost: daná informace vzbudí naši pozornost
    • à interest
     • zájem: informace vzbudí zájem (vede např. k prohlédnutí letáku); bezděčná pozornost přechází v záměrnou
    • à desire
     • touha, přání: zákazník výrobek začne chtít
    • à action
     • akce vedoucí ke koupi
    • někdy se přidává etapa S ( = satisfaction) – zákazník je s koupeným výrobekm spokojen, doporučuje ho ostatním
   • ceny
    • cena stejného produktu se může lišit např. podle místa prodeje (zahraničí/ČR), zákazníků, období (zima/léto), způsobu placení (karta/hotovost), doby, po kterou je výrobek na trhu, výprodej…
    • cenové praktiky
     • = snaha o to, aby cena vypdala výhodněji – úprava ceny, inzerce
      • cena končící číslicí 9, uvádění ceny bez DPH, ceny od …., snížení ceny až o ….
      • balíčky za výhodnou cenu (součástí jsou často služby)
      • vyrovnávací ceny (při slevách – jiné produkty jsou zase dražší, tím se vyrovnávají fin. ztráty)

 

Reklama

 • podle médií
  • tisková – noviny, časopisy, letáky, brožury
  • rozhlasová
  • televizní
  • venkovní (bilboardy, na domech)
  • pohyblivá reklama – auta
  • internetová
 • reklamní strategie
  • slogany – věty, co se opakují
  • racionální působení – odborník vysvětluje, proč je výrobek vhodný
  • emocionální působení – roztomilé děti, hodnota rodiny, přátelství
   • působení na emoce prostřednictvím nepříznivých vjemů – skvrny na prádle, padající zuby
  • humor
 • typy reklamy
  • srovnávací– běžný prací prášek oproti našemu
   • porovnávání dvou produktů
   • povolená, přísná pravidla – př. srovnávat jen podstatné znaky, ověřitelné informace
  • skrytá– vzbuzuje dojem, že jde o informaci, o fakta, ne o reklamu
   • v publicistických pořadech – př. vaření – používají tento druh mouky, protože se osvědčil
   • uvedou konkrétní značku
  • product placement– ve filmech, v seriálech…
   • poměrně nová věc – jako reklama
   • právně ošetřeno

 

Ochrana spotřebitele

 • existují předpisy na ochranu spotřebitele, zákon na ochranu spotřebitele
  • bezpečnost výrobků
  • hygienická a zdravotní nezávadnost
  • informovanost
  • viditelné a srozumitelné označení
  • informace o reklamaci
  • o záruční lhůtě
  • právo na možnost vrácení bez udání důvodů do 14 dnů, pokud byla smlouva sjednána mimo provozovnu
 • vady
  • zjevné
  • skryté – nevidíme na 1. pohled, projeví se během záruky
  • právní – 3. osoba si na věc činí nárok
 • reklamace
  • řídí se občanským zákoníkem
  • uplatňována u prodejce nebo v servisní opravně
  • musíme mít paragon/záruční list
  • nemusíme mít originální balení (doporučuje se)
  • musíme obdržet reklamační list, musí být vyřízeno do 30 dnů
  • vyřízení reklamace
   • vrácení peněz
   • oprava – bezplatně, vrátí to
   • výměna za jiný výrobek
   • pokud není vyřízeno do 30 dnů – musí vrátit peníze nebo si můžeme vzít jiný výrobek – podle volby zákazníka
  • potraviny do 8 dnů od zakoupení
 • datum spotřeby – už se pak nesmí prodávat
 • minimální trvanlivost – zboží se smí prodávat se slevou, ale musí být označeno a odděleno od ostatního zboží

 

Obchodování na burze – druhy burzy, aukce

burza

 • = místo směnného obchodu
 • je zvláštním způsobem organizována (místo a doba jsou stanoveny předem) a obchoduje se zde podle zvláštního zákona a podle burzovních předpisů
 • obchoduje se s tzv. burzovním zbožím (= není přítomno)
 • burza z lat. bursa = měšec – 1. burza v 16. století v Antverpách (obchod s mincemi)
 • eminenti = subjekt, který vydává finanční instrumenty (peníze, akcie)
 • investoři = ti, kdo nakupují na burze
 • zprostředkovatelé obchodů na burze = makléři – může to být:
  • banka
  • broker (obchoduje svým jménem na klientův účet)
  • dealer (obchoduje svým jménem na svůj účet)
 • rozlišujeme podle předmětu obchodování
  • burzy cenných papírů (peněžní) – obchoduje se zde s cennými papíry a s cizími měnami
  • burzy zbožové (komoditní) – obchoduje se zde se zbožím, které má standardní jakost, ale jiné producenty (obilí, čaj, drahé kovy, ropa apod.)
  • burzy lodního prostoru – pronájem lodí a volného lodního prostoru

 

aukce  (dražba)

 • = obchodování se zbožím nebo službami, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během dražby v soutěži několika nakupujících či prodávajících
 • první aukce – 500 p.n.l. v Babylónii (aukce žen)
 • za Římské říše – vydražování válečné kořisti a otroků, když někdo zkrachoval – konfiskace majetku – aukce
 • obliba vzrostla po Velké fr. revoluci – dražby uměleckých předmětů
 • současnost – aukce i na internetu (Aukro, eBay)
 • typy:
  • anglická aukce – typická, otevřená, s postupně se navyšující se cenou
  • holandská aukce – otevřená aukce s kelsající cenou
  • obálková metoda – např. koupě bytů, nabídky se dávají tajně v obálce, nejvyšší vyhrává
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!