Dějiny Anglie v raném novověku – maturitní otázka


Otázka: Dějiny Anglie v raném novověku

Předmět: Dějepis

Přidal(a): KateřinaB

 

 

Raný novověk

 • Novověk je dějinná epocha a za její symbolický počátek se nejčastěji považuje rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, nicméně také se uvádí i rok 1485, kdy skončila v Anglii válka Růží.

 

Anglie za vlády Tudorovců

 • 1485 – král Jindřich VII. Tudor – rychlé vzpamatování se z války, rozkvět státu
 • 1509 – králem Jindřich VIII. (syn Jindřicha VII.)

 

Jindřich VIII.

 • rozhodný panovník, tvrdě prosazoval své názory
 • vynikající lovec, milovník hudby
 • rozšíření luterství a později i kalvinismu – angličtí přívrženci = puritáni
 • 1. manželka – Kateřina Aragonská – nedařilo se jim počít mužského dědice
  • Jindřich se zamiloval jinde a chtěl se rozvést = papež nedal souhlas k rozvodu = Jindřich se zřekl katolicismu a založil anglikánskou církev
  • zrušil všechny kláštery, jejich statky a jmění zabavil ve svůj prospěch
 • 2. manželka – Anna Boleynová – původně dvorní dáma
  • Jindřich se kvůli ní rozvedl s Kateřinou
  • Anna měla prudkou povahu, nechtěla přijmout podřazenou roli = spory
  • nedala Jindřichovi mužského dědice = Jindřich ji nechal popravit
 • 3. manželka – Jana Seymourová – dvorní dáma
  • porodila syna, krátce po porodu zemřela
 • 4. manželka – Anna Klevská – považována za důležitého spojence pro případ útoku katolické církve na Anglii
  • Jindřich ji poprvé spatřil na portrétu, zalíbila se mu, se sňatkem souhlasil
  • v reálu se mu nelíbila, on jí také ne = rozvod
 • 5. manželka – Kateřina Howardová – sestřenice Anny Boleynové
  • velmi mladá, Jindřicha podváděla s jinými muži = popravena
 • 6. manželka – Kateřina Parrová – jejich manželství trvalo nejdéle, Jindřicha přežila
  • Jindřich umírá v 55 letech po dlouhé nemoci, pohřben na hradě Windsor
  • úspěch nekatolického vyznání v Anglii ovlivnil mocenské spory na britských ostrovech
  • odpor Skotů a Irů proti Angličanům – Angličané si je chtěli podmanit = problém získal náboženský rozměr
  • Irové sjednoceni katolickou vírou natolik, že ang. tlaku odolávali až do moderní doby

 

Alžběta I. 

 • dcera Jindřicha VIII. a Anny Boleynové
 • za její vlády prudký rozvoj anglikánské církve
 • panenská královna“ – nikdy se neprovdala
 • neobyčejně bystrá, za její vlády došlo k obrovskému rozvoji Anglie
 • přední postavení Anglie mezi světovými mocnostmi
 • doba její vlády = doba alžbětinská
 • kulturní a hospodářský rozkvět
 • zámořské objevy (hlavně americké břehy) = spory se Španělskem 
 • nevybíravý postup anglických lodí, uchylování se k pirátským způsobům
 • přepadávání španělských lodí přivážejícím bohatství z amer. kolonií
 • s těmito praktikami stát souhlasil = ještě větší nenávist ze strany Španělů
 • Francis Drake (jako 1. Angličan podnikl cestu kolem světa); Walter Raleigh (po Alžběta pojmenoval Virginii)
 • porážka španělské Armady = Anglie se stávala královnou moří
 • úspěch i v rozšiřování obchodních styků
 • 1600 – vznik Východoindické společnosti – organizace pronikání Angličanů do Indie
 • Alžbětinou smrtí skončila vláda Tudorovců
 • na trůn usedá Jakub I. (Stuartovec) 

 

Jakub I. – Stuartovec

 • jeho matka Marie Stuartovna (skotská královna) popravena Alžbětou I.
 • absolutismus, tvrdé protikatolické represe
 • duševně nevyrovnaný (nechtěl se mýt a koupat)
 • v rukou soustředil vládu nad Anglií, Irskem a Skotskem (tam panoval už dříve)
  • spojil Anglii se Skotskem

 

Anglická renesance

 • začátek 16. stol. – konec v pol. 17. stol.
 • inspirace renesančním uměním S Itálie
 • počátek už za vlády Jindřicha VIII. (né až za Alžběty, jak se často nepravdivě uvádí)
 • na rozdíl od Itálie menší vliv antiky
 • spíše literatura než malířství nebo sochařství

 

Literatura

 • Geoffrey Chaucer – Canterburské povídky
 • Edmund Spenser – Královna víl – epos, vrcholné dílo věnované Alžbětě
 • Francis Bacon – filozofická díla – Nové organon, Nová Atlantis
 • Thomas More – Utopia (vyobrazení společnost založenou jen na racionalitě
 • Christopher Marlowe – dramatik, předchůdce Shakespeara; Maltský žid, Edward II.,
 • William Shakespeare – Romeo a Julie, Hamlet, Macbeth, Othello, Král Lear,

 

Malířství

 • Hans Holbein mladší – na dvoře Jindřicha VIII.; portrétista
 • detaily, symbolika
 • např. obraz Vyslanci – zachycení světla a stínu

 

Hudba

 • vznik knihtisku = jednoduché šíření notových záznamů
 • Jindřich VIII. – velký milovník hudby – zval si hudebníky na královský dvůr
 • skladatelé: Thomas Tallis, William Byrd
 • oblíbená hudební forma – ayre – sólové písně; dobré uplatnění i básníků
  • John Downland – jeden z nejlepších textařů

 

Anglie před revolucí

 • po smrti Jakuba I. na anglický a skotský trůn nastupuje Karel I.
 • utužení absolutismu, neohlížel se na parlament
 • zvýšení napětí v zemi
 • opora země – anglikánská církev = vytvoření opozičního puritánského hnutí
 • puritáni proti absolutismu, požadovali reformu anglikánské církve, tvrdší přístup ke katolíkům v zemi
 • pronásledováni = hodně se jich vystěhovalo do severoamerických osad
 • v Irsku i ve Skotsku silný odpor vůči Anglii (Anglie si je chtěla podřídit)
 • v Irsku hodně katolíků
 • Skotsko tvořilo s Anglií personální unii; ve Skotsku kalvinisticky orientované presbyteriánství
 • protianglické hnutí vyvrcholilo v otevřené povstání
 • 1639 – skotská vojska vpadla do Anglie
  • Karel I. se obrací na parlament = chtěl peníze na vybudování žoldnéřské armády
 • 1640 – parlament povoluje, ale pod podmínkou potrestání některých královských rádců odpovědných za protiparlamentní politiku panovníka
  • hlavní viníci: lord Thomas Strafford, arcibiskup William Laud
 • panovník odmítá a parlament nechává rozpustit
 • toto časově omezené trvání parlamentního zasedání se nazývá období krátkého parlamentu

 

První období revoluce

 • útočný postup Skotů toužících po nezávislosti = král opět svolává parlament
 • ten zasedá až do r. 1653 = trvá řadu let = dlouhý parlament
  • panovník se sklonil před vůlí parlamentu = obětoval své stoupence (Strafford, Laud)
  • donucen zrušit Hvězdicovou komoru, rozpustit královskou armádu, vzdát se práva zrušit parlamentní zasedání = jeho absolutistické snahy výrazně omezeny
 • 1642 – královi stoupenci se neúspěšně pokusili o zatčení vůdců opozice (Hymp, Hampden,.)
  • král se po marném pokusu o upevnění moci přestal cítit bezpečně = opouští Londýn
  • Anglie se rozděluje na 2 tábory = léto 1642 – občanská válka
 • Anglikáni – panovníkova strana: část šlechty, anglik. církev, rolnictvo v SV Anglii, Irsku a Skotsku
 • puritáni – strana parlamentu: většina měst, J a JV část země, dělení na presbyteriáni a radikálnější independanty
 • první 2 roky války – převaha královy strany
 • armáda vedena gen. Ruprechtem Falckým (postup k Londýnu, obsazen Oxford)
 • puritáni ve velkém ohrožení = do čela strany se staví Oliver Cromwell
 • vybudoval novou armádu podřízenou parlamentu
 • 1645 – bitva u Naseby – rozhodující vítězství parlamentního vojska
  • Karel I. utíká do Skotska = zde je zajat, vydán parlamentu
  • parlament řeší vnitřní problémy, Karel I. uniká
  • podporován Skoty a anglickým protiparlamentním povstání
 • obnovuje boj proti zákonodárnému shromáždění
 • = druhá občanská válka
 • králova vojska nejsou úspěšná, podléhají parlamentní armádě
 • parlamentní armáda poráží i Skoty, potlačuje prebyteriánskou opozici v parlamentu, nastoluje vládu independantů
 • 1649 – Karel I. po krátkém procesu odsouzen a popraven
  • vyhlášena republika a rozpuštění sněmovnu lordů = ang. monarchie dočasně zaniká

 

Anglická republika a protektorát

 • dvě křídla puritánského hnutí – independanti a ještě radikálnější levellerové
 • výsledkem jejich spolupráce byl vznik republiky
 • vznikem republiky jejich spolupráce končí – vnitřní rozpory
 • radikálové odstraněni; Cromwellova strana opírající se o podnikatele přebírá moc
 • Cromwell chce upevnit svou pozici = pozornost obrací na Skotsko a Irsko
 • politika vůči těmto zemím se nelišila od té monarchistické, nesla kolonialistické rysy
 • 1652 – Irsko se násilně stává v podstatě ang. kolonií = anglická nadvláda (až do 20. stol.)
  • obsazeno i Skotsko = postupně splynulo s Anglií v jeden stát
  • v budoucnu silnější odpor v Irsku (nositelem opozičních nálad katolická církev)
  • Anglie se snaží o ovládnutí mezinárodního obchodu
  • budování silného loďstva
 • 1651 – přijata Navigační akta = zákon o plavbě a obchodu
  • nařízení omezující práva cizinců obchodovat a Anglií a jejími koloniemi 
 • 1652 – válka mezi Anglií a Nizozemím (dva nekatolické státy)

 

Cromwellova diktatura

 • 1653 – Cromwell (opět) rozehnal parlament = nastolil diktaturu
  • stává se lordem protektorem – je v čele republiky
 • 1654 – zvolen nový parlament = vytvořila se tam silná proticromwellovská opozice
  • Cromwell parlament zase rozehnal = nastolil ještě silnější vojenskou diktaturu
  • definitivní konec “zlatého věku alžbětínské kultury“
  • úspěch ve válce s Nizozemím – donuceno uznat platnost Navigačních akt
 • z Anglie se stává námořní velmoc
 • = dokončení procesu, který v předešlém stol. zahájili piráti v čele s Francisem Drakem
 • oslabení Španělska
 • uzavření smlouvy s Francií (ta byla doteď soupeřem) = účelové spojení proti Španělsku

 

Konec republiky

 • nový parlament se snažil zalíbit Cromwellovi – nabídl mu královskou korunu
  • odmítl ji – byl bytostný republikán; souhlasil s obnovou sněmovny lordů
 • 1658 – Cromwell umírá = nástupce syn Richard – poměrně neschopný; po roce sesazen
 • vnitřních nesnází využili stoupenci monarchie – shromažďovali se ve Skotsku
 • 1660 – skotská armáda vedená gen. Georgem Mankem obsazuje Londýn
  • zánik anglické republiky, otevření cesty k obnovení monarchie
 • 1666 – velký požár v Londýně – zničeny 4/5 města, jen 6 obětí

 

Vzestup Anglie

 • 1660 – na trůn usedá Karel II. – návrat Stuartovců
  • královská moc omezena, podřízena kontrole parlamentu
  • Karlovy snahy změnit tento stav neúspěšné (stejně jako jeho nástupce Jakuba II.)
  • náboženská nesnášenlivost – stát. náboženství stále anglikánství
 • 1673 – přijat zákon o vyloučení jinověrců ze stát. úřadů
  • silná emigrační vlna (hlavně do Ameriky – Nové Anglie)
  • Jakub II. přestoupil ke katolicismu (sympatie s Francií) = k emigraci nuceni i nekatolíci
  • v parlamentu vznik 2 nových skupin:
 • toryové – bohatá statkářský šlechta; konzervativní
 • whigové – stoupenci především v nižších vrstvách společnosti; radikální
 • prosadili zákon o zákazu zatknout občana bez sdělení příčiny

 

Slavná revoluce a vznik Velké Británie

 • 1688 – Jakub II. zbaven trůnu (kvůli příklonu ke katolicismu)
  • na trůn usedá nizozemský Vilém III. = Vilém Oranžský (manžel Jakubovy dcery Marie Stuartovny)
 • = slavná revoluce
 • Vilém za trůn vděčil parlamentu = učinil mu ústupky, které stvrdil zákon o právech
 • panovník se zavázal, že bez souhlasu parlamentu nebude:
 • rušit a vydávat zákony
 • vypisovat daně
 • udržovat vojsko
 • Anglie se stává konstituční monarchií
 • Irsko definitivně pozbylo nezávislost, Anglie si ještě pevněji připoutala Skotsko
 • 1707 – vyhlášeno Spojené království Velké Británie (za vlády Anny Stuartovny)
  • Irsko zůstává v pozici “kolonie“; Skotsko si podrželo vlastní právní řád a náboženskou svobodu

 

Dovršení parlamentarismu

 • 1714 – dovršen přechod ke klasické parlamentní formě vlády
 • na trůn usedá příslušník německého rodu Jiří I. Hannoverský
 • zpočátku odpor anglické a skotské šlechty
 • potomci hannoverské dynastie (pod jménem Windsorové) vládnou ve VB doposud
 • vzniká oficiální parlamentní opozice
 • právem a povinností kritika vládní politiky (poprvé v evr. dějinách)
 • zrušena cenzura
 • omezenost volebního práva – podmíněno vysokým majetkovým cenzem
 • zvýhodnění vlastníků půdy proti obyvatelům měst
 • nižší společenské vrstvy neměly vol. právo vůbec
 • uklidnění domácích poměrů = Anglie prosazuje velmocen. zájmy vůči ostaním evr. Zemím
 • chce oslabit Francii a Nizozemí v mezinárodním obchodě prostřednictvím politiky rovnováhy sil se snaží hrát rozhodující roli i v kontinentální Evropě.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!