Dějiny Anglie ve středověku – maturitní otázka

 

Otázka: Dějiny Anglie ve středověku

Předmět: Dějepis

Přidal(a): KateřinaB

 

 

Raný středověk

Vznik Anglie

 • 5. stol. – odchod římských legií z Británie – ponechávají zde keltské obyvatelstvo
 • 6. stol. – na britské ostrovy pronikají germánské kmeny Anglů, Sasů a Jutů = Anglosasové
  • zřizují sedm malých království (Wessex, Sussex, Northumbrie, Mercie, Essex, Východní Anglie, Kent)
  • původní obyvatelé (=Keltové) se stahují do oblasti Wales
  • obývají také území Skotska a sousední ostrov, kde vzniká středověké Irsko (to je roztříštěné do drobných státečků)
 • konec 6. stol. – k Anglosasům proniká křesťanství (ze Skot. a Ir., kde křesťanství bylo už v 5. stol.)
  • větší úspěch ale slaví misionáři vysílaní z Říma
  • středisko římskokatolické církve v Anglii = arcibiskupství v Canterbury
 • od 8. (do 11.) stol. – vikingští a dánští nájezdníci – ti ovládli sever Anglie
 • konec 9. stol. – král Alfréd Veliký – sjednotil anglosaská území, porazil dánské vikingy
  • Dánové se musí smířit s územím ležícím severně od řeky Temže
 • 1066 – bitva u Hastingsunormanský vévoda Vilém poráží Anglosasy (krále Harolda)
  • vítězství mu přináší přízvisko Dobyvatel
  • získává anglickou korunu
 • Vilémova družina vytváří novou vládnoucí vrstvu anglického státu
  • jsou z Normandie, kde se mluví francouzsky
  • francouzština se na dlouhý čas stává kulturním jazykem londýnského dvora
 • většina prostých obyvatel hovořila pozvolna vznikající angličtinou
  • germánská slova se tam mísí s keltskými výrazy
  • řadu slov (především z kultury, vědění) přejímá angličtina z latiny a francouzštiny

 

Rozdělení společnosti

 • přední: úředníci a dvořané; svobodní rolníci; válečníci; nevolníci
 • zeměrozdělena na hrabství „shires“ s hrady jako centry
 • soustřeďování několika hrabství do jedněchrukou vytvářelo domény earldormanů (šlechtický titul)
  • byli hrozbou pro jednotu království
  • tomu král čelildosazováním svých úředníků do správních center – sherifové
  • vybírali daně, vykonávali správní apolicejní moc a dozírali na earldormany

 

Kultura

 • nejznámější dějepisec: Beda Venerabilis-Ctihodný – autor Církevní historie Anglů
 • neznámý duchovní sepsal epos Beowulf

 

Vrcholný středověk

Rozpory ve společnosti                                                 

 • podíl na politickém rozhodování se snažili získat příslušníci vysoké šlechty
  • opírali rozsáhlý pozemkový majetek
 • 1215 – král Jan Bezzemek donucen vydat Velkou listinu svobod (Magna charta libertatum)
  • chránila zájmy šlechty, církve, rytířů, měst
  • potvrzovala podíl vysoké šlechty na moci
  • o osudech země měla rozhodovat Velká rada
  • složená z baronů – považována za počátek anglického parlamentarismu

 

Zápas Anglie s Francií

 • anglickým panovníkům se podařilo sňatkovou politikou i jinými cestami získat rozsáhlé državy ve Francie (hlavně na jihozápadě)
 • francouzští králové se snažili dostat toto území pod svou kontrolu
 • anglický král Jindřich II. (rod Plantagenetů) X francouzský panovník Filip II. August (dynastie Kapetovců) – vyhlášení soci
  • Jindřich získal sňatkem oblast Akvitánie (JZ Francie); držel Normandii i Bretaň
  • Filip kontroloval jen malou část území
 • až za vlády Jana Bezzemka se Filipovi podařilo dobýt nějaká území zpět (převahu potvrdil v bitvě u Bouvines, kde porazil říšská vojska Oty IV. – ten byl odporován Anglií)
 • anglicko-francouzské soupeření se obnovilo ve 14. a 15. stol.

 

Pozdní středověk

Stoletá válka (1337–1453)                    

Příčiny soupeření mezi Francií a Anglií

 • 1328 – ve FRA skončila vláda Kapetovců – nastupuje dynastie Valois
 •  jejich nárok na francouzskou korunu odmítá uznat anglický panovník Eduard III.
  • byl po matce Kapetovec, přál si, aby Anglie posílila svůj vliv ve Flandrech (nynější Belgie) – ke zpracovávání se tam dovážela skvělá anglická vlna
  • chtěl uchovat a rozšířit ang. državy na pevnině (hlavně u Biskajského zálivu)
  • Francie toužila po tom stejném

 

Stoletá válka

 • 1337 – potopení francouzských lodí u flanderského pobřeží – začátek války
 • opravdu rozsáhlé boje propukly až v r. 1346
  • Angličané se pod vedením Eduarda III. vylodili v severní Francii
  • porazili fran. vojsko v bitvě u Kresčaku (zde umírá i Jan Lucemburský)
 • brzy poté Angličané získávají důležitý přístav (město) Calais
  • měšťané dlouho vzdorovali (hrozilo jim i vyhladovění) – poté byli ochotni s Eduardem jednat o kapitulaci – souhlas, ale měl tvrdé podmínky – mělo za ním přijít šest čelných měšťanů (nepokryté hlavy, naboso, v košilích s oprátkami kolem krku, s klíči od městských bran v rukou) – když přišli, přikázal jejich popravu – na naléhání své manželky jim udělil milost a mířil se s “pouhou“ kapitulací města
  • ponížení vzdorných měšťanů + ukázání velkorysosti
 • jedna z hlavních příčin dosavadních fran. porážek = tradiční středověký způsob válčení
  • zájmy Francie hájily ozbrojené družiny šlechticů – spoléhání na osobní statečnost
  • systém boje – žoldnéřskýnajímání dobře placených bojovníků za peníze
   • + nasazení lučištníků – ti mařili fran. útoky
  • Francie poté slavila dočasný úspěch – konec 14. stol. – další anglická vítězství
   • 1420 – anglický král Jindřich V. si zajišťuje nástupnictví na fran. Trůn
    • nečekaná smrt – Francouzi se vzchopili k odporu
   • zachránkyně Francie = Jana (Johanka) z Arku = Panna orleánská
 • prostá venkovská šestnáctiletá dívka – přesvědčena, že ji Bůh a svatí povolali, aby vrátila zemi svobodu
 • 1428 – Anglie ovládá celý sever Francie kromě Orleánsu – Jana je jmenována vůdkyní válečných akcí – zahání Angličany od Orleánsu, slaví jeden úspěch za druhým
 • napomáhá ke korunovaci Karla VII. z rodu Valois (otevřela mu cestu do korunovačního města Remeše)
 • 1430 – Jana padá do zajetí Burgunďanů – prodána Angličanům
 • 1431 – upálena, její popel vhozen do řeky Seiny
 • i přes Janino upálení už Angličané válku zvrátit nedokázali
 • 1453opouštějí pevninu, ztrácí Calais i državy
  • Konec války, prohraje Anglie

 

Vliv stoleté války na život v Anglii

 • nákladné vydržování vojsk – růst daní
 • od 1348 – morová epidemiepokles počtu obyvatel
 • opuštěná půda zabrána šlechtici jako pastvina pro ovce – vlna jako vývozní zboží
 • nedostatek pracovních sil – snaha zaměstnat všechny lidi, kteří neměli práci
  • vydávání různých nařízení o výši maximální mzdy
 • útrapy a nespokojenost obyvatelstva – vzpoury ve městech i na venkově
  • povstání Wata Tylera (bývalý voják)
   • 1381 – postavil se do čela nespokojených sedláků a vtrhl do Londýna
   • zabit = konec vzpoury
  • v Anglii trvalo vzchopení se z války déle než ve Francii
   • dlouho zmítána zápasem o trůn (válka růží)
   • 1485 – nástup Tudorovců, uklidnění situace, Anglie se stává jednou z hl. evr. velmocí

 

Válka růží (1455 – 1487)

 • Lancasterové X Yorkové
 • Lancasterové – červená růže, podpora šlechticů ze severu země
 • Yorkové – bílá růže, podpora šlechticů z jihu země
 • lancasterský král Jindřich VI. X Eduard, vévoda z Yorku (jakožto přímější dědic Eduarda III.)
 • na obou stranách seskupení bojovných šlechticů prahnoucích po bohatství
 • bojovalo pouze několik desítek šlechticů, jejich přátel a žoldnéřů zvyklých na boj z francouzských tažení – ostatní obyvatelstvo žilo normálním životem
 • zpočátku převaha Lancasterů, v pozdějších letech války (1461 – 1483) Yorkové (Eduard IV.)
 • válka skončila faktickým vyvražděním obou rodů (hlavně díky popravování zajatců)
 • po smrti Eduarda IV. zbyli z rodu Lancasterů jen dva nezletilí synové
  • zavražděni strýcem Richardem – ten poté nastoupil na trůn jako Richard III.
   • 1485 – poražen Jindřichem Tudoremu Bosworthu – ujímá se vlády jako Jindřich VII. (pocházel z rodu Lancasterů)
  • na anglický trůn se dostala nová dynastie Tudorovců
   •  za vlády dochází ke stabilizaci společnosti po dlouholetých válkách a mocenskému vzestupu Anglie – z Anglie se stal centralizovaný stát.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!