Dělba státní moci v ČR dle ústavy – maturitní otázka


Otázka: Dělba státní moci v ČR dle ústavy

Předmět: Společenské vědy, Právo

Přidal(a): Anonym

 

 

Charakteristika: 

 • Jeden ze základních principů demokracie 
 • Zajišťuje ochranu veřejného života a svobod občanů 
 • Moc – znamená možnost působit na společnost a ovlivnit ji tak, jak by nejednala dobrovolně
 • K dosažení moci lze použít: právo, násilí a autoritu 
 • Státní moc chápána podle pojmů: 
 • Legalita (zákonnost, právo) – dodržování státem daného právního řádů a ústavy 
 • Legitimita – vyšší nepsané oprávnění pro činy státní moci, které je zároveň občany dobrovolně  přijímáno 
 • Oba pojmy se mohou dostat do rozporu (totalitní vláda může být legální, neboť dodržuje zákony, ale ne legitimní, neboť jedná proti občanům a zájmům státu) 
 • oddělení do tří složek zaručuje demokracii, tj. že státní moc nebude zneužita proti občanům 

 

Ústava ČR 

 • současná ÚČR schválena 16. 12. 1992 Českou národní radou jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Účinnost od 1. 1. 1993 
 • preambule + 8 hlav, celkem 113 článků 
 • naše ústava je tzv rigidní = obtížně měnitelná 
 • ústava může být doplněna nebo měněna pomocí ústavního zákona k jehož schválení je třeba souhlas: 3/5 všech  poslanců (min. 120 poslanců z 200) a 3/5 většiny přítomných senátorů 

 

Obsah ústavy

 • Hlava první: Základní ustanovení 
 • ustanovuje podstatu a zásady českého demokratického státu a politického systému 
 • Hlava druhá: Moc zákonodárná (čl. 15 – čl. 53) 
 • definuje moc zákonodárnou – dvoukomorový parlament – Poslanecká sněmovna a Senát 
 • Hlava třetí: Moc výkonná (čl. 54 – čl. 66) 
 • upravuje moc výkonnou (tvořena prezidentem, vládou a státním zastupitelstvím) 
 • Hlava čtvrtá: Moc soudní (čl. 81 – čl. 96) 
 • tvořena Ústavním soudem ČR a soustavou soudů, zabývá se jurisdikcí (soudní mocí). 
 • Hlava pátá: Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97) 
 • Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) 
 • Hlava šestá: Česká národní banka (čl. 98) 
 • Česká národní banka je v ústavě charakterizována jako ústřední banka státu.
 • Hlava sedmá: Územní samospráva (čl. 99- čl. 105) 
 • Hlava sedmá mluví o členění České republiky na základní samosprávné celky- obce. Vyššími územními  samosprávnými celky jsou země nebo kraje, které je možno zrušit nebo vytvořit pouze ústavním zákonem.
 • Hlava osmá: přechodná a závěrečná ustanovení 
 • uvádí přechodná a závěrečná ustanovení v souvislosti s očekávaným zahájením činnosti Senátu a rozdělením  Československa 

 

Zákonodárná moc = legislativa 

 • Schvaluje zákony 
 • Vyhlašuje válečný stav 
 • Vydávají souhlas s ratifikací mezinárodních smluv, vysláním ozbrojených sil ČR mimo ČR, pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR 
 • dvoukomorový parlament – poslanecká sněmovna, senát 
 • Poslanecká sněmovna – 200 poslanců, voleni na 4 roky – poměrný systém 
 • AP od 18 let, PV od 21 let 
 • Senát – 81 senátorů, voleni na 6 let – každé dva roky se volí 27 senátorů – většinový systém o AP od 18 let, PV od 40 let 
 • pokud byla PS rozpuštěna, konají se volby do 60 dnů od jejího rozpuštění, jinak do obou komor volby 30. dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí. 
 • nikdo nemůže být současně členem obou komor 
 • neslučitelná je i funkce prezidenta, soudce a jak stanoví zákon, ale poslanec, či senátor může být členem vlády mandát zaniká
 • odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou 
 • uplynutím volebního období 
 • vzdání se mandátu 
 • ztrátou volitelnosti (= při ztrátě občanství) 
 • rozpuštěním PS 
 • vznikem neslučitelnosti funkce (prezident) 
 • za projevy učiněné v parlamentu nelze trestně stíhat
 • za přestupky ano, ale dotyčný podléhá disciplinární pravomoci komor (nelze trestně stíhat bez souhlasu  komory, jehož je členem) 
 • odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno 
 • poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestního činu nebo bezprostředně poté (po 24 h nutné propustit). Čl. 27/5 
 • právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem mandátu. obě komory zřizují své orgány – výbory a komise
 • volí si své předsedy a místopředsedy 
 • schůze komor jsou veřejné 
 • člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejích výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoli o to  požádá. 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

 • 200 poslanců volených na 4 roky poměrovým volebním systémem, AP 18, AP 21 21 let V čele je předseda – svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze 
 • Poslanci vytvářejí poslanecké kluby podle stranické příslušnosti 
 • Nezávislí – nejsou součástí žádného klubu 
 • Zřizuje výbory – předjednávají návrhy zákonů 
 • Mandátový, imunitní, petiční, rozpočtový, kontrolní, organizační, volební, pro evropské záležitosti Hlavní pravomoci (vykonává bez senátu): 
 • Kontrola vlády (vyjádřením důvěry = schvaluje prezidentem nově jmenovanou vládu nebo nedůvěry  vládě = hlasuje o odvolání vlády během volebního období (k odvolání je nutný souhlas nadpoloviční  většiny všech poslanců) 
 • interpeluje vládu 

Může být rozpuštěna prezidentem republiky

 • Nevyslovila-li důvěru nově jmenované vládě, jejíhož předsedu jmenoval prezident na návrh předsedy  Poslanecké sněmovny 
 • Neusnesla-li se do 3 měsíců o vládním návrhu zákona, se kterým vláda spojila otázku důvěry o Zasedání bylo přerušeno na delší dobu, než je možné 
 • Není usnášeníschopná po dobu delší než 3 měsíce 

stav k září 2021: předseda: Radek Vondráček (Hnutí ANO) 

 • místopředsedové: 
 • Vojtěch Filip (KSČM) 
 • Tomáš Hanzel (ČSSD) 
 • Petr Fiala (ODS) 
 • Tomio Okamura (SPD) 
 • Vojtěch Pikal (Piráti)  

 

Senát Parlamentu ČR 

 • Složen z 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let většinovým volebním systémem 
 • Každé 2 roky se obměňuje 1/3 Senátu 
 • aktivní volební právo od 18 let, pasivní od 40 let 
 • Je nerozpustitelný 
 • Funguje jako brzda PS – nemusí schválit návrh zákonu, může ho vrátit 
 • Řídí ji předseda 
 • Senátoři zakládají výbory a komise 
 • Senátoři se sdružují v senátorských klubech 

Pravomoci (vykonává samostatně bez PS): 

 • Udělování souhlasu se jmenováním ústavních soudců 
 • Udělování souhlasu s ústavní žalobou na prezidenta republiky pro velezradu

stav k září 2021:  

 • předseda: Miloš Vystrčil (ODS) 
 • 1. místopředseda: Jiří Růžička, nestr./TOP 09 
 • Místopředsedkyně: Jitka Seitlová, KDU-ČSL 
 • Místopředseda: Jiří Oberfalzer, ODS 
 • Místopředseda: Jan Horník, STAN 
 • dojde-li k rozpuštění PS, přísluší senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu zákonná opatření může navrhovat je vláda a musí být schválena PS na její první schůzi (pokud ne, pozbývá  platnosti) 
 • zasedání PS svolává prezident, nejpozději 30. den po dni voleb 
 • zasedání komor může být přerušeno, nesmí být déle než 120 dnů v roce 

PS může rozpustit prezident republiky, jestliže

 • PS nevyslovila důvěru nově jmenované vládě 
 • PS se neusnese do 3 měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry o zasedání PS bylo přerušeno po dobu delší než je přípustné 
 • PS nebyla po dobu delší než 3 měsíce schopná usnášet (není dostatečný počet poslanců méně než 1/3) o PS nelze rozpustit 3 měsíce před skončením jejího volebního období. 
 • schůze komor jsou veřejné 
 • společnou schůzi komor svolává předseda PS 
 • člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejích výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoli o to  požádá. 
 • Způsobilost usnášet: alespoň přítomna 1/3 svých členů (PS alespoň 67 poslanců, S alespoň 27 senátorů) o přijetí usnesení: souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců či senátorů (min. PS 34  poslanců, S min. 14 senátorů) 
 • k přijetí ústavního zákona a ke schválení mezinárodní smlouvy : souhlas 3/5 většiny všech  poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů (PS min. 120 poslanců) 
 • návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího samosprávného celku 
 • návrh zákona o státním rozpočtu a o státním závěrečném účtu podává vláda jen PS (S nemá žádné veto). parlament může rozhodnout (vydání souhlasu) o vyhlášení válečného stavu, vyslat ozbrojené síly mimo  území ČR, o účasti ČR v mezinárodních organizacích, s ratifikací mezinárodních smluv návrh zákona, se kterým PS vyslovila souhlas, pošle PS senátu bez zbytečného odkladu. Senát projedná návrh  zákona a usnese se k němu do 30 dnů (schválí, zamítne, vrátí PS,; pokud se nevyjádří, je návrh zákona přijat) jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm PS znovu 
 • zákon může být definitivně schválen se souhlasem prezidenta nebo proti jeho vůli se souhlasem alespoň  101 poslanců
 • suspenzivní veto = odkládací veto = právo vrátit do 15 dnů přijatý zákon 
 • přijaté zákony podepisuje předseda PS, prezident republiky a předseda vlády. 
 • vyhlášení zákona = zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů 
 • platnost zákona = nabývá dnem zveřejnění ve Sbírce 
 • účinnost zákona = 15. den po vyhlášení zákona (pokud není stanoveno jinak) 
 • každý poslanec má právo interpelovat vládu, interpelovaní členové vlády odpoví do 30 dnů od jejího podání  (ústně na ústní podání, písemně na písem. podání) 

 

Výkonná moc = exekutiva 

 • vláda a prezident republiky, státní zastupitelství 
 • vláda podléhá kontrole PS

Prezident republiky 

 • prezident je hlavou státu a je volen většinovou volbou občany ČR (od roku 2013) 
 • prezident není z výkonu své funkce odpovědný – nenese právní odpovědnost, nemůže být trestně stíhán,  výjimka je případ velezrady 
 • prezident může být stíhán pro velezradu a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu prezident se ujímá úřadu složením slibu, voleb. období na 5 let, min. 40 let, nikdo nemůže být zvolen více než  dvakrát za sebou 
 • volba se koná v posledních 30 dnech volebního období úřadu prezidenta 
 • prezident složí slib do rukou předsedy PS na společné schůzi obou komor (to samé i abdikace = vzdání se  úřadu) 

Pravomoci: 

 • Suverénní (nepotřebuje k nim souhlas) 
 • Právo jmenovat a odvolávat předsedu a další členy vlády, odvolat vládu, svolat zasedání PS,  rozpustit PS, právo suspenzivního veta 
 • Kontrasignační (potřeba spolupodpis předsedy vlády) 
 • Právo zastupovat stát navenek, sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy, vyhlašovat volby  do PA a S, jmenovat soudce 

další pravomoci: 

 • jmenuje soudce, soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu 
 • odpouští (dává milost) a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení  nezahajovalo, může vyhlásit amnestii 
 • má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou ústavního zákona 
 • podepisuje zákony 
 • jmenuje prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu 
 • jmenuje členy Bankovní rady ČNB 
 • zastupuje stát navenek 
 • je vrchním velitelem ozbrojených sil 
 • jmenuje a povyšuje generály 

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání: 

 • Řád Bílého lva = nejvyšší vyznamenání, vynikajícím způsobem se zasloužili o ČR 
 • Řád TGM = pro osoby, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a  lidská práva 
 • Medaile Za hrdinství = v boji a vyznamenání osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o  záchranu lids. života 
 • Medaile Za zásluhy = zásluha za stát, kraj, obec je vrchním velitelem ozbrojených sil 
 • vyhlašuje volby do PS a S (nejpozději 90 dnů před jejich konáním) 
 • jmenuje a povyšuje generály 
 • má právo udělit amnestii = kolektivní zmírňování trestů 
 • prezident má právo účastnit se schůzí obou komor, zasedání vlády 
 • prezident – volen na 5 let, nejvýše 2x za sebou 
 • prezident má právo veta s odkladným účinkem a pravomoc rozpustit PS, jmenuje soudce, vyhlašuje amnestie 

 

Vláda 

 • vrcholný orgán výkonné moci 
 • skládá se z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů 
 • vláda je odpovědná PS 
 • předsedu vlády jmenuje prezident a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením  ministerstev (předseda vlády nemusí být předsedou vítězné politické strany). Při jmenování ostatních členů  vlády je prezident vázán návrhem premiéra 
 • vláda předstoupí do 30 dnů po svém jmenování před PS a požádá jí o vyslovení důvěry = souhlas  nadpoloviční většiny přítomných poslanců 
 • člen vlády skládá slib do rukou prezidenta 
 • člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce PS může vyslovit vládě nedůvěru – může vyhlásit nedůvěru kdykoliv, vždy projednává PS, na písemný návrh  nejméně 50 poslanci, k přijetí nedůvěry je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců
 • předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta, ostatní členové vlády podávají demisi prostřednictvím  předsedy vlády 
 • vláda podá demisi, jestliže PS zamítla žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže vyslovila nedůvěru. Vláda podá  vždy demisi po ustavující schůzi nově zvolené PS 
 • prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády 
 • Vláda vydává vládní nařízení = konkretizuje schválené zákony, nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný ministr, do jehož působnosti nařízení spadá 
 • jednání vlády: k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů

Činnost předsedy vlády: organizuje činnost vlády 

 • vystupuje jejím jménem 
 • sestavování vlády, podávání demisí … 
 • spolupodpis při uplatňování rozhodnutí prezidenta 
 • podepisování zákonů a nařízení vlády 
 • převzetí některých pravomocí prezidenta v případě uvolnění jeho úřadu 
 • Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. 

 Ministerstva (stav k září 2021) 

 • Ministerstvo zahraničních věcí 
 • Ministerstvo obrany  
 • Ministerstvo financí – Alena Schillerová (nestr. za ANO) 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Jana Maláčová (ČSSD) 
 • Ministerstvo vnitra – Jan Hamáček (ČSSD) 
 • Ministerstvo životního prostředí  
 • Ministerstvo pro místní rozvoj  
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 • Ministerstvo dopravy  
 • Ministerstvo zemědělství  
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Robert Plaga (ANO) 
 • Ministerstvo kultury – Lubomír Zaorálek (ČSSD) 
 • Ministerstvo zdravotnictví – Adam Vojtěch (za ANO) 
 • Ministerstvo spravedlnosti  

Státní zastupitelství 

 • zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení 
 • státní zástupce má ze zákona povinnost před soudem zastupovat stát v trestních věcech případně i v  občanském soudním řízení 
 • státní zastupitelství spadá do působnosti ministerstva spravedlnosti (kopíruje soustavu soudní moci) 

 

Moc soudní = jurisdikce 

 • Kontroluje dodržování zákonů 
 • Je vykonávána soustavou nezávislých soudů 
 • Vykonávána Ústavním soudem České republiky 
 • Soudy jsou nezávislé, soudci jsou jmenováni prezidentem bez časového omezení a jsou neodvolatelní Výkon soudcovské funkce je neslučitelný s funkcí prezidenta, člena parlamentu atd. 
 • soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí, jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat o nezávislost znamená zamezení přímého ovlivňování soudců vnějšími zásahy např. nátlak veřejného  mínění, politických stran, státních orgánů 
 • nestrannost zapovídá jakýkoli vztahu k zúčastněným stranám ve sporu, aby bylo objektivní a nezaujaté  posouzení každého daného případu 
 • soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu 

 

Ústavní soud České republiky 

 • Sídlí v Brně 
 • Posuzuje, zda je dodržována ústavnost, nejsou porušována lidská práva, není přijatý zákon v rozporu s ÚČR
 • Skládá se z 15 soudců volených na 10 let prezidentem republiky se souhlasem Senátu soudce ÚS nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu (stíhat ano byl-li zadržen a se souhlasem Senátu) rozhoduje: 
 • zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem o o zrušení jiných práv. předpisů např. nařízení vlády, vyhlášky obecního zastupitelstva o o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu 
 • v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance či senátora o zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany je ve shodě s ústavními a jinými zákony o spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy 
 • jedná o ústavní žalobě Senátu proti prezidentovi z důvodů velezrady = trestem může být ztráta  preziden. úřadu 
 • vykonavatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby 

 

Soudy 

 • poskytuje ochranu právu, rozhoduje o vině a trestu 
 • dvoustupňová soustava 

soustava soudů: 

 • Nejvyšší soud (Brno) = vrcholný orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů, soudce jmenován  prezidentem bez časového omezení 
 • Nejvyšší správní soud, vrchní soudy (Praha, Olomouc) 
 • krajské soudy (v Praze se nazývá městský soud) 
 • okresní soudy (v Praze obvodní, v Brně, Ostravě a Plzni městský) 
 • zákon o soudcích – způsobilost k právním úkonům, zkušenosti a morální vlastnosti, věk 25 let, odborná  justiční zkouška, souhlas s ustanovením za soudce a přidělení k určitému soudu 
 • všichni účastníci řízení mají před soudcem rovná práva 
 • jednání před soudem je ústní a veřejné, výjimky stanovuje zákon, rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně 

 

Princip brzd a rovnovah 

 • pravomoci jednotlivých složek moci a zastupujících orgánů jsou od sebe odděleny a stanoveny tak, aby se  navzájem vyvažovaly a omezovaly 
 • rozhodnutí každého ze základních ústavních orgánů mohou být ostatními orgány upravována nebo  zrušena 

konkrétní případy: 

 • suspenzivní veto = právo hlavy státu vrátit parlamentu přijatý návrh zákona k novému projednání o právo parlamentu prezidentovo veto přehlasovat 
 • právo hlavy státu udělit milost 
 • právo ústavního soudu zrušit zákon nebo jiný právní předpis odporující ústavě 

 

Legislativa exekutiva jurisdikce

Legislativa

 • vydává zákony právo tzv. 
 • suspenzivního veta právo zrušit zákon 

Exekutiva

 • parlamentní kontrola, právo přehlasovat prezidentovo veto 
 • vykonává zákony právo zrušit nařízení vlády 

Jurisdikce

 • právo udělit milost, 
 • amnestie vykládá zákony 
 • Schéma principu oddělení státní moci a principu brzd a rovnovah.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!