Demokracie – maturitní otázka

 

   Otázka: Demokracie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Eli

 

 

Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos – lid, kratos – vláda)

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

založena na respektování většiny menšinou

respektuje lidská a občanská práva menšin a rovnost občanů

 

Principy demokracie:

 • suverenita lidu (lid je zdrojem veškeré státní moci)
 • princip parlamentarismu (zákonodárná moc je pravidelně obnovována prostřednictvím voleb konaných pravidelně)
 • cílem státní moci je sloužit všem občanům (stát slouží lidem, nikoliv lidé státu)
 • vztah občana a státu je vymezen právním řádem (právní řád)
 • dodržování lidských práv a svobod
 • pluralita politických stran
 • svoboda tisku a projevu
 • právo na svobodné vlastnictví a soukromé podnikání
 • rozdělení státní moci a princip brzd a rovnovah
 • politická rovnost a rovnost před zákonem
 • vláda na čas – umožňuje pravidelné a poklidné střídání vlády, volby jsou založeny na všeobecném rovném, přímém, tajném hlasovacím právu
 • demokracie je zakotvena v ústavě
 • decentralizace státní moci – územní samospráva
 • ochrana a sociálně-ekonomické zajištění starých, nemocných a nezaměstnaných občanů

 

POLYARCHIEpolitický systém charakterizovaný určitými znaky

 • rysy – volení vládní úředníci, svobodné a pravidelné volby, všeobecné volební právo
  • právo ucházet se o úřad, svoboda projevu
 • kritéria – rovné hlasovací právo, účinná participace, pochopení založené na informacích
  • konečná kontrola programu démosem (tj. lidem), univerzálnost – všeobecné volební právo

 

DRUHY (FORMY) DEMOKRACIEpodle způsobu výkonu suverenity lidu

 • přímá – lid přímo přijímá základní rozhodnutí ve věcech veřejných (přímá účast občanů)
  • referendum – hlasování oprávněných voličů o závažné, významné otázce (schválení ústavních dodatků, běžných zákonů, ratifikování mezinárodních smluv
  • plebiscit – hlasování obyvatel určitého území o osamostatnění se od daného státu nebo o připojení k jinému státu
  • iniciativa – právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony, potřeba sepsat petici a sesbírat požadovaný počet podpisů
  • odvolání – reprezentantů nebo jiných volených úředníků; nutná petice
 • nepřímá (zastupitelská) – účast občanů na politickém životě prostřednictvím voleb
  • zvolený zástupce by měl vždy vyjadřovat vůli svých voličů
  • způsob rozhodování:
   • většinová – rozhoduje většina, která má v rukou moc
   • konsenzuální – hledá kompromisy mezi skupinami (národnostní menšiny – ochrana LP)
  • moderní demokracie – pluralitně- konsenzuální rozdílné společenské zájmy různých politický stran a nátlakových skupin ústí v konsenzus (shodu, soulad) v zásadních otázkách

 

PARTICIPACE OBČANŮ NA POLITICKÉM ŽIVOTĚ – účast

 • volby – akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů
 • funkce – aby byl zachován princip plurality, jde o pokojnou změnu lidí, kteří mají ve státě politickou moc
  • udělují legitimitu parlamentu a vlády
  • zahrnují zpětnou vazbu pro politiky
 • volební systém – většinový (majoritní) – zvolen ten, kdo má nejvíce hlasů (senátoři)
 • poměrné zastoupení – politické strany, podle jejich poměru zastoupení (poslanci)
 • volby má na starosti ministerstvo vnitra, vyhlašuje prezident alespoň 90 dnů před volbami
 • hlasy přepočítává Český statistický úřad
 • parlamentní, prezidentské, komunální, krajské
 • volby:
  • všeobecné – občan ČR 18 let
  • přímé – každý sám za sebe volí přímo svého zástupce (hlas je nepřenosný)
  • tajné – naprostá svoboda
  • rovné – rovnost hlasů (každý může být vybrán do veřejné funkce)
 • pluralita – existuje možnost volby, výběru mezi různými politickými subjekty
 • dočasnost – moc je zvoleným zástupcům svěřena dočasně, omezena volbami
 • většinový princip – platí to, co rozhodla většina
 • kontrola – moc je pod kontrolou opozice v parlamentu a kontrolních orgánů

 

DEMOKRACIE V ČR

 • parlamentní republika
 • prezident – Miloš Zeman
 • premiér – Bohuslav Sobotka
 • rozdělení státní moci – zákonodárná, výkonná, soudní
 • moc zákonodárná = legislativa
  • dvoukomorový parlament
   • Senát (starší 40 let, 81 členů, na 6 let) – obnovuje se 1/3 každé dva roky
   • Poslanecká sněmovna (starší 21 let, 200 členů na 4 roky)
  • mandát = vzniká zvolením (pověření, zplnomocnění zvoleného představitele moci)
   • nikdo nemůže být současně v obou komorách
   • zaniká rozpuštěním poslanecké sněmovny, odebráním
   • prezident může poslaneckou sněmovnu rozpustit
   • zřizuje výbory, které předjednají návrhy zákonů
  • legislativní proces – proces schvalování zákonů
   • zákonodárná iniciativa (návrh podávají poslanci, senátoři, příp. jiné orgány)
   • projednání návrhu zákona
   • schválení návrhu zákona
   • vyhlášení zákona
    • k přijetí – nadpoloviční většina přítomných členů v PS
    • přijetí ústavního zákona – 3/5 všech poslanců
   • moc výkonná = exekutiva
    • vykonává vláda a prezident + státní zastupitelství, krajské a městské úřady
    • vláda – kolektivní orgán zodpovědný PS (předseda, místopředseda, ministři)
     • vrcholný orgán výkonné moci
     • vláda do 30 dnů předstoupí před PS a požádá o vyslovení důvěry
      • pokud ne, musí podat demisi
     • přijímá vládní usnesení a vydává nařízení
     • + státní zastupitelství – zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení
    • prezident – postavení reprezentační a symbolické; HLAVA státu; starší 40 let
     • volen v přímých volbách na 5 let (max. 2x za sebou) – nadpoloviční většina platných hlasů oprávněných voličů, pokud ne – 14 dnů potom tom je druhé kolo
     • navrhovat kandidáta může každý občan ČR starší 18 let s peticí 50 000 podpisy; nebo nejméně 20 poslanců a 10 senátorů
     • není z výkonu své funkce zodpovědný
     • pravomoci – jmenuje, odvolává předsedu a členy vlády, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, rozpouští Poslaneckou sněmovnu, jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, odpouští a zmírňuje tresty, má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, podepisuje zákony
     • zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, má právo udělovat amnestii
     • nelze ho po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat, jen za velezradu
      • samostatné – sám rozhodne
      • kontrasignační – + podpis premiéra
     • moc soudní = jurisdikce – Ústavní soud a soustava soudů
      • nezávislé, soudci jmenováni prezidentem bez časového omezení, neodvolatelní
      • vykonávána jménem republiky – veřejně
      • Ústavní soud – sídlo v Brně, ochraňuje ústavnost a dodržování lidských práv
       • 15 soudců, jmenovaných na 10 let od 40 let; prezident se souhlasem senátu
      • Soustava soudů – poskytují právní ochranu a rozhodují o vině a trestu
       • Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud v Brně
       • Vrchní soudy v Praze a Olomouci
       • Krajské soudy v krajských městech
       • Okresní soudy
      • všichni účastníci mají před soudem rovná práva (presumkce neviny = každý obžalovaný nesmí být odsouzen do vynesení rozsudku) – právo na obhájce
      • jednání před soudem je ústní a veřejné; přístupné veřejnosti

 

POLITIKA

 • společenská činnost, vztahující se k řízení věcí veřejných a mající dva základní charakteristické znaky – obecný a mocenský dopad
 • společenská činnost, která spočívá v účasti politických subjektů na státních záležitostech
 • nástrojem k prosazování cílů je politická moc
 • umění řídit stát, mezinárodní vztahy
 • politický pluralismus – více politických stran, hnutí, názorů
 • opozice – strana, která ve volbách nezvítězila, ale udělá vše pro to, aby příště zvítězila
 • koalice – účelové spojení pol. stran s cílem vyhrát volby; k dosažení cílů
 • politické stranydobrovolná sdružení občanů za účelem účasti na politickém životě (politická participace)
  • stejné politické názory a cíle
  • snaží se prosadit vůli své strany a snaží se dostat k moci
  • financování – státní příspěvek (příspěvek za hlasy ve volbách), členské příspěvky, sponzorské dary
   • podnikání ve vymezených oborech – prodej upomínkových předmětů, pořádání kulturních akcí
  • politický program – systém politických představ vycházející z ideologického přesvědčení dané strany
  • pravicové – co nejmenší zásahy státu do ekonomiky
   • podporuje soukromé podnikání + vlastnictví, rovnou příležitost, konkurenci
   • klade důraz na jednotlivce
   • liberální
  • levicové – sociální jistoty – stát musí zasahovat do ekonomiky, školství, kultury, zdravotnictví
   • klade důraz na kolektiv
   • snížení nezaměstnanosti

 

IDEOLOGIE

 • soustava myšlenek, názorů, teoriíi představ vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny, zabývá se základními problémy společnosti a státu
 • funkce – vysvětlení politických událostí, jevů
  • hodnotový rámec (dobro, zlo), sounáležitost se skupinou
 • liberalismus – svoboda jedince, individualita, otevřená možnost pro všechny
  • požaduje práva a svobody, svobodný trh bez zásahu státu, ochrana soukromého majetku a podnikání
  • moderní liberalismu – žádá pluralitu, demokracii, decentralizaci (středolevicový)
  • ekonomický liberalismus – minimální zásahy státu
 • konzervatismus – úcta k tradicím, klade důraz na morálku
  • usiluje o zakování osvědčených hodnot, upřednostňuje to, co se osvědčilo
  • je proti radikálním změnám – připouští pozvolné změny
  • liberální konzervatismus
  • autoritativní – absolutní poslušnost autoritám
  • paternalistický konzervatismus – úcta k autoritám jako otec
 • socialismus – usiluje o odstranění sociální nerovnosti mezi lidmi, zabezpečení sociálních jistot pro všechny
  • pokus o vytvoření ideální společnosti
  • ideál rovnosti, spravedlnosti, kolektivismu, zásahy státu do ekonomiky
 • komunismus – usiluje o naprostou rovnost a kolektivizaci vlastnictví (vystupňovaný socialismus)
  • zakladatelé Marx, Engels
  • beztřídní společnost, volí radikální prostředky k dosažení cílů – revoluce
 • nacionalismus – vlastní národ vyvyšuje nad jiné, je netolerantní a agresivní vůči jiným národům
  • sahá od vlastenectví až k agresivitě
  • liberální nacionalismus – požaduje sebeurčení národů
  • konzervativní nacionalismus – nejprve hájit staré monarchie, proti nacionalismu, později se spojit s nacionalismem proti revolučnímu socialismu
  • šovinismus – radikální nedemokratický směr, hledá nepřítele, který pomůže sjednotit národ; požaduje absolutní podřízení národu
 • fašismus – italský fašismus, německý nacionalismus; nacionálně rasistické hnutí s diktátorskou vládou (v praxi vyústil v terorismus, genocidu a útočné války)
 • anarchismus (bezvládí) – požaduje zrušení státu a státní moci, uskutečnění absolutní sobody člověka
  • původně odmítal jakýkoliv politický boj, nejednotní
  • individuální anarchismus, kolektivní anarchismus
 • rasismus – legitimuje biologickou nerovnost mezi lidmi
  • jednu rasu vyvyšuje nad ostatní (rasy – bílá, černá a žlutá)
  • nerovnost před zákonem, diskriminovaná rasa nemá spoustu práv
  • radikální rasismus – používá násilné prostředky
  • antisemitismus – nenávist k Židům
  • apartheid – rasová segregace (oddělování ras)
  • pozitivní diskriminace – členové menšiny jsou přednostně přijímáni do škol, zaměstnání
 • enviromentalismus – zabývá se vztahy mezi přírodou a společností
 • feminismus – ženské hnutí; prosazuje právní, ekonomické, spol., zrovnoprávnění ženy
  • dnes – otázka domácího násilí, právo na potraty, nižší odměňování
  • liberální feminismus – boj za volební právo, za úplné zrovnoprávnění ženy
  • sociální feminismus – smaží se o naprosté rozbití patriarchálního typu rodiny

 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

 • založena na dobrovolnosti občanů a týká se politické participaci na dění ve státě
 • v demokratických státech stát musí dát volný prostor pro aktivity, realizace zájmů
 • politické strany, masová média, zájmové skupiny
 • lobismus – nějaká skupina se snaží ovlivnit zákonodárce a úředníky
 • podle právního postavení
 • obecně prospěšné společnosti – poskytují veřejně prospěšné služby; zisk z činnosti musí být zase použit na tu činnost, nikoliv ve prospěch členů
 • občanská sdružení – svobodná sdružení alespoň 3 občanů (jeden 18 let) – spolky, srazy, kluby
 • společenské organizace
  • odbory – hájí ekonomické a sociální zájmy zaměstnanců
   • cíl – zlepšení pracovních podmínek – prostřednictvím smlouvy; ovlivnit hospodářskou a sociální politiku ve prospěch zaměstnanců.; přímá pomoc prostřednictvím poraden
  • církve – sdružují věřící občany jistého vyznání, musí být státem uznané
   • prostřednictvím svého majetku mohou mít vliv i na politiku
   • i charitativní činnost
  • organizace mládeže – různá náplň (zájmové kroužky, Skol, Junák, skauting)

 

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

 • veřejná správa – cílevědomá činnost vykonávaná ve veřejném zájmu
  • státní správa – zahrnuje státní správní orgány (výkonná moc)
  • samospráva – má nestátní charakter, částečná autonomie a právní subjektivita
 • orgány státní správy
  • ústřední – vykonávají správu na celém území státu (prezident)
  • územní – územně dekoncentrované území (správa záležitostí určitého celku)
  • + Krajské státní správy – samospráva kraje (14 krajů)
 • obec – základní jednotka územní samosprávy ČR; každá obec musí mát území a orgány
  • občanem fyzická osoba, která je státní občan ČR, má trvalý pobyt
  • vnitřní část obce – určená k zástavbě = INTRAVILÁN
  • vnější část obce – pole, louky, rybníky = EXTRAVILÁN
  • 3 typy – město (3000 obyvatel), statutární město, hlavní město Praha
  • v čele starosta, ve statutárním městě primátor, Praha je samostatný kraj
  • působnost
   • samostatná – samospráva řeší místní problémy a zajišťuje potřeby obyvatel, hospodaří se svým majetkem, vydává obecně závazné vyhlášky
   • přenesená – plné funkce státní správy; existují decentralizované orgány – evidence obyvatel, ochrana veřejného pořádku
    • řídí se nařízením ústředních orgánů státní správy
   • kraje – vyšší územně správní celek; má právo samosprávy určitého území
    • zastupitelstvo kraje – 45 – 60 členů; občan starší 18 let, řídí hejtman
    • rada kraje – výkonný orgán
    • hejtman – zastupuje kraj navenek
    • krajský úřad – vykonává státní správu kraje; v čele stojí ředitel
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!