Deviace a patologie – maturitní otázka

 

Otázka: Deviace a patologie

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Vítková V

 

 

 

 

deviace=každé odchýlení od nějaké normy vytvořené společností(norma-to co je běžné,žádoucí),normy jsou však

všude v kulturách,jiné a také se mění časem(homosexualita)

patologieodchylka od normy nebezpečná pro společnost(prostituce,kriminalita)

anomie a pozitivní deviace

anomiestav ve společnosti kdy přestávají platit pravidla a normy,zabývá se tím Durkheim

-největší množství patologických jevů,podmíněna válkami,revolucemi,když dochází k obměně norem

•pozitivní deviacenapř.bouří-li se někdo proti špatným normám(stávky,boje za lidská práva-Ukrajina),dělají sice

něco, co není běžné,ale je to pro společnost dobré,patří sem i velká inteligence


sociální kontrola =
proces který nutí člověka aby se choval tak,jak to chce společnost

-dochází tu ke konfrontaci s tím co chce člověk a co společnost

-chce aby soc.rola člověka odpovídala jeho statusu a očekávání spol.,pokud ne udělují se sankce:/

-vnější-ze strany druhých,vnitřní-sebekontrola

 

zdroje deviantního chování,teorie stigmatu

-riziko: adolescence,člověk je pod silným tlakem,chronický stres

teorie stigmatu-apriorní negativní hodnocení,teorie nálepkování.např.pokud okno rozbije kluk z chudé rodiny

řekneme, že roste pro kriminál, pokud z bohaté, považujeme to za klukovinu

vytěsňování velkých společenských skupin

rasismus-názor o nadřazenosti jedné rasy nad druhou,na základě vnějších,fyz.znaků(barva pleti,šikmé oči,výška)

-nenávist k jedinci opodstatněná pouze příslušností k jiné rase,jev naprosto ohrožující společnost

♦drogy a kriminalita

drogy-škodlivé návykové látky

závislost: patologický stav vyvolaný častým užíváním drog,jedinec se po nich cítí dobře, chce je, nestačí mu

malé a ne tak časté dávky, nakonec je na nich jak psychicky tak fyzicky závislí, dochází k selhání

orgánů, je to problém převážně mladých-chtějí zkoušet nové věci

-tolerance-odolnost organismu vůči látce,užíváním roste(už mu nestačí malé dávky)

-abstinenční syndrom-stav,kdy člověku chybí látka na které je závislí

-prevence-předcházení problémů působené společnosti

-primární-snahy o to,aby ten problém vůbec nenastal,varování atd.

-sekundární-léčba,předcházíme tomu,aby to člověk nebral dál

-terciální-pouze zmírňujeme rizika,chráníme okolí,aby třeba nedocházelo k šíření HIV

kriminalita-veškeré páchání přestupků či trestných činů

-zjevná-oznámíme to úřadům,policii

-skrytá(latentní)-o které úřady neví,u nás velká(tzn.nedůvěra k státu)

-kriminologie-věda o zločinosti,viktimonologie-zkoumání obětí,penologie-zkoumá vězeňství

patologické jevy:sebevraždy,kriminalita,drogy,gamblerství,prostituce,násilí,šikana,extremistická hnutí

 

•marginlizacečlověk je na okraji společnosti(něčí, vybočuje-bohatství,chudoba, homosexuálové)

•konformismuspřizpůsobení se vzorcům dané společnosti

•inovacepřijme cíle,ale odmítne prostředky,použije jiné

•ritualismus-zachováme prosředky,ale máme jiný vztah k cílům

•únikuzavřeme se do sebe,vzdáme se alkoholu

•vzpouraodmítneme cíle

•kriminalita bílých límečkůúplatky,inteligence,korupce

•teorie nálepkováníčlověk přijme roli,kterou mu spol.dala,např.cikán ví že ho nesnáší,začne krást,je mu vše jedno

•primární deviace(následek konkr.působení,sekundární(reakce na okolí)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!