Endogenní procesy

 

Otázka: Endogenní procesy

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): P

 

Endogenní procesy

 • procesy, které mají svůj původ v nitru Země
 • jako zdroj energie pro ně slouží horké zemské jádro, které postupně chladne
 • nejsou závislé na vnějších podmínkách, například počasí
 • nepředvídatelné
 • vázané na určitá místa – nejčastěji okraje litosférických desek
 • horotvorné procesy, vulkanismus, seismicita, neotektonické pohyby
 • procesy člověkem v podstatě neovlivnitelné

 

Litosféra

 • pevný obal Země
 • tvoří jí zemská kůra a nejsvrchnější vrstvy zemského pláště
 • tloušťka obvykle v rozpětí 70-100 km
 • skládá se z litosférických desek
 • pod litosférou se nachází astenosféra- “plavou” na ní litosférické desky (astenosféra- plastický obal země, který se skládá z roztavených hornin)

 

Litosférické desky

 • 7 velkých, 12 malých
 • Pevninská
  • ○ tvořena především křemíkem a hliníkem
  • ○ tvoří kontinenty a přilehlé části některých moří
  • ○ mocnost 20-80 km
  • ○ 3 vrstvy – sedimentární, granitová a čedičová
 • Oceánská
  • ○ tvořena převážně křemíkem a hořčíkem
  • ○ mocnost 6-15 km
  • ○ 3 vrstvy – sedimentární, čedičová a vrstva hlubinných vyvřelin

 

Pohyby litosférických desek

 • Transformní
  • podél sebe
  • otírají se -> vznik velkého množství energie-> vznik zemětřesení
  • např. zlom San Andreas v Kalifornii
 • Divergentní
  • desky se pohybují od sebe
  • vzniká nová oceánská kůra
  • např. Středoatlantský hřbet
  • na pevnině vznikají prohlubně
 • Konvergentní
  • desky se pohybují k sobě
  • a) kolize (srazí se) -> orogeneze (horotvorba)
  • b) subdukce – jedna deska se podsouvá pod druhou
   • oceánská pod oceánskou – vznik hlubokomořských příkopů, sopečná činnost
   • oceánská pod pevninskou – vznik hlubokomořských příkopů, tvorba vrásových pohoří
   • pevninská pod pevninskou – vlivem obrovského tlaku dochází k vzniku pohoří

 

Seismicita

=zemětřesená aktivita

 • zemětřesení – náhlý otřes zemské kůry vyvolaný uvolněním napětí
 • nejčastější v oblastech lomu v zemské kůře
 • hypocentrum – místo vzniku zemětřesení, pod povrchem Země
 • epicentrum – místo na povrchu Země ležící přímo nad hypocentrem
 • otřes se šíří z hypocentra zemským tělesem seismickými vlnami

 

Zemětřesení

 • množství uvolněné energie při zemětřesení se vyjadřuje na Richterově stupnici, jednotkou je magnitudo a je to zaznamenávané seismografem
 • tektonická
  • většina zemětřesení (90 %), nejnebezpečnější
  • vznik uvolněním velkého množství energie v tektonicky aktivních oblastech
 • vulkanická
  • jev vulkanické činnosti
  • většinou malá
 • řítivá
  • např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových oblastech nebo dolech
  • slabá

 

Sopečná činnost

 • všechny povrchové projevy magmatické aktivity
 • např. pronikání magmatu na zemský povrch, nebo exploze plynů a par
 • k průniku magmatu na povrch dochází převážně na okrajích litosférických desek a v oblastech horských skvrn
 • ohnivý kruh – oblast častého projevu vulkanické činnosti a zemětřesení
 • sopky
  • činné – aktivní
  • spící – neaktivní, ale může se stát znovu aktivní
  • vyhaslé – neaktivní

 

Vznik pohoří

 • Kerná pohoří
  • díky tlakům v kůře vznikne zlom –kde se zlomená kůra buď propadá a vzniká příkopová propadlina, nebo se vyzvedává a vznikají pohoří
  • nedosahují výrazné nadmořské výšky (max. 3000 m)
  • vznik ve třetihorách
  • např. Krušné hory, Orlické hory
 • Vrásová pohoří
  • vznik vrásněním – litosférické desky se pohybují proti sobě, vzniká velký tlak a napětí-> zvlní se vrstvy zemské kůry, vzniknou vrásy
  • vytvářejí tisícikilometrová pásma
  • např. Alpy, Himaláje, Karpaty

 

Pohoří světa

 • Hercynský systém
  • dělíme na Hercynská pohoří a Epihercynské nížiny
  • -> Hercynské vrásnění
   • způsobeno srážkou superkontinentů Eurameriky a Gondwany v prvohorách
   • výsledkem: řetězec několik tisíc metrů vysokých pohoří, táhl se napříč nově vzniklou Pangeou
   • Česká vysočina, Francouzské středohoří, Polská vysočina, Bretaňský masiv…
 • Alpinsko-himalájský systém
  • -> Alpinsko-himalájské vrásnění
   • Afrika, Arabský poloostrov a Indický subkontinent narazily z jihu do Eurasie
   • od konce druhohor dodnes
   • Alpy, Himaláje, Apeniny, Pyreneje, Karpaty…
 • Kordillery
  • nejdelší pásemné pohoří světa
  • vznikly vrásněním na přelomu druhohor a třetihor
  • třetihorní pásemné pohoří na západě severní a jižní Ameriky
  • v severní Americe – Kordillery, v jižní Americe- Andy
  • nejvyšší bod- Aconcagua (6961 m n.m.)
 • Africká pohoří
  • Atlas – severozápad Afriky, patří do Alpinsko-himalájského systému
  • Dračí hory – nejvyšší pohoří na jihu Afriky
  • Etiopská vysočina – vznikla na severovýchodě vlivem tektonických pohybů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!