Etické přístupy a dějiny etiky – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Základní etické přístupy, dějiny etiky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): František Červinka

 

 

 

Etika

= filozofická disciplína, zkoumá kategorii dobra a zákonitosti lidského chování a jednání

 • z řeckého éthos = zvyk, obyčej, charakter
 • éthos původně označovalo zvyky a obyčeje skupiny lidí na určitém místě, se vznikem filozofie se vyděluje přemýšlení o tom, co je správné a žádoucí z hlediska jednání i celkového směru lidského života
 • po vzniku filosofie – se vyděluje zvláštní oblast přemýšlení o tom, co je správné (z hlediska cíle života, vztahu k sobě, druhým i společnosti)
 • je ovlivněna danou kulturou, náboženstvím
 • slovo můžeme chápat:
  • objektivně – obecně správné/špatné chování ve společnosti
  • subjektivně – názory, postoje, smýšlení jednotlivců
 • cílem etiky je vychovat vyzrálého, komunikativního, zdravě sebevědomého člověka „Co nechceš, aby ti dělali jiní, také nikomu nedělej.“
 • stanovuje, co je žádoucí a snaží se pojmy blíže určité
 • teoretický výklad morálních představ

 

Spravedlnost

 • základní etický pojem
 • „osobní ctnost, která v sobě zahrnuje všechny ostatní ctnosti a směřuje jedince k uskutečňování ideálu správného a dobrého života.“
 • u Platóna je spravedlivá společnost, ta která je harmonicky uspořádána – rozlišuje dvojí spravedlnost (retributivní – je potrestán viník; distributivní – přerozdělování vzhledem k rozdílům mezi lidmi)

 

Svoboda

 • možnost jednat podle vlastní vůle, bez vnějšího nátlaku (politického, ekonomického, sociálního)
 • v současném světě nejvíce ceněná hodnota

 

Právo x morálka x etika

Morálka

 • z řeckého mos, mores = mrav ve smyslu zvyk, obyčej
 • nepsaná pravidla – při porušení nejsem oficiálně trestán, ale můžu být odsouzena společností
 • představy společnosti o tom, jak by se mělo jednat
 • Co je dobré, jaké to má být…
 • Společné představy o tom, jak by členové společnosti měli jednat

 

Etika

 • ptá se po zdůvodnění morálky
 • člověk není podřízen pouze objektivním zákonům – myslí, je subjektem, má v hlavě určité postoje

 

Právo

 • soubor pravidel, při porušení můžu být trestán

 

Dobro x zlo

Dobro

 • Souhrnný pojem pro všechno prospěšné a hodnotné
 • Nejvyšší mravní ideál
 • Protikladem je zlo (škodí, ruší, kazí)
 • Klíčové morální pojmy

 

Dějiny Etiky

 • Sokrates
  • To, co je běžné, nemusí být vždy správné
  • Etika je dle něj otázka po dobrém a spravedlivém
  • Chování- to, co se dělá
  • Jednání – to co udělám, souvisí se svědomím, moje pohnutky
  • Konflikt –to, co mám dělat vs to, co je správné
   • Daimonion(svědomí)
    • Nepřídáš se k většině, pokud páchá nepravosti
   • Stoicismus
    • Člověk má žít v souladu s přírodou a kosmickým řádem, s bohem a rozumem = hlavní prvek Apatheia – nenehcat se ničím vyvést z míry
    • Moudrý je ten, kdo ctí řád a chápe svobodu, bez odporu nese úděl, žije střídmě, krotí vášně.
    • Žij ctnostně! – ctnost – rozumnost, uměřenost, spravedlnost, statečnost
    • Marcus Aurelius Antonius, Lucius Aeneus Seneca, Zenón z Kitia
   • Epikureismus
    • Epikúros ze Samu
    • Žít střídme, odprostit se od strasti, dosažení blaha
     • Strach z bohů = bohové žijí mimo tento svět, nemohou zasahovat
     • Strach ze smrti = pokud je zde smrt, nejsme zde my, + obráceně
    • Nejvyšší hodnota dobro, cíl života slast – NE rozkoš!
    • Slast = dobro, přátelství, střízlivost ve všech věcech
    • Žít umírněně, avšak příjemně

 

Základní přístupy v etice

 • Deskriptivní etika – Cílem je popsat to, co je správné, etické
 • Normativní etika – hledá, jak by se měl člověk chovat; to co má býti a to, co je
 • Metaetika – zkoumá systém Etiky a základních pojmů, etiku jako takovou

 

Etické směry

Empirická etika

 • zdůvodňuje morálku na základě zkušenosti
 • to, co se nejvíce osvědčilo, má být pravidlem
 • hodně se používá v ekonomii
 • kritika: to co tak je, ještě neznamená, že to tak má býti má

= naturalistický mylný závěr

 

Etika norem a principů

 • hledá absolutní a priori princip
 • etické zákonitosti i bez ohledu na zkušenost
 1. Přirozenoprávní etika
  1. Myšlenka lidských práv
 2. Filosoficko-psychologická etika
  1. Základ ve věcech jako rozum a vědomí
 3. Teologická etika
  1. Normou jsou boží přikázání
 4. Utilitaristická
  1. To, co je nejlepší pro všechny – obecné dobro
  2. Např. obět jednoho za 100
 5. Deontologická
  1. Autonomní zákon
  2. Kant – kategorický imperativ

 

Kazuistická etika

 • hlavním tématem je „kazus“ – případ
 • snaží se stanovit platnost normy pro jednotlivé případy, snaha hledat to správné v každé situaci
 • kritika – štěpení a relativizace etiky – někdy je správné to, jindy ono

 

Situační etika

 • pravidla etiky v reálných případech
 • zabývá se jednotlivcem
 • Jean Paul Sartre
  • Existence předchází esenci – podstata lidskosti
  • Člověk sám sebe tvoří volbou vlastní morálky
  • Tím, že nějak jedná, vytváří podstatu lidskosti pro ostatní
   • Úzkost = jak správně vytvářet podstatu lidství?
    • I nejednat znamená volbu
   • Kritika – člvoěk si může dělat co chce – morálka a etika závisí na tom, jak se kdo rozhodne

 

Etika smýšlení

 • Dobré je to, co je dobře myšleno
 • Dobré myšlení dělá dobrého člověka

 

Etika odpovědnosti

 • Jednání je dobré tedy, pokud je dobrý výsledek
 • Max Weber
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!