Etika jako problém

 

Otázka: Etika jako problém

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Petr Babyka

 

Etika

 • Ethos (řec.) = mrav
 • Jednou ze základních filozofických disciplín, zabývá se především mravní rovinou člověka, i společnosti jako celku
 • Dvě základní otázky: Co je dobré? a Co je spravedlivé
 • Cíle zkoumání etiky: nejčastěji témata týkající se morálky
  • Morálka jako taková (včetně jejího popisu)
  • Morálně relativní jednání
  • Normy našeho chování v rámci morálky
  • Vymezení dobra a zla

 

Dělení

Etika, jakožto multidisciplinární věda, se dále dělí na četné disciplíny a podobory:

 • 1) Deskriptivní etika
  • Zabývá se především mravními rozhodnutími a mravními hodnotami, které zastává nějaká daná společnost (současná, či historická)
  • Popis morálních hodnot a norem
  • Tuto disciplínu lze přirovnat k sociologii a psychologii
  • Důležitým znakem je, že se nesnaží stanovovat, zda je dané hodnoty či jednání dobré nebo špatné = popisuje skutečný stav situace
 • 2) Normativní etika
  • Dělí se na individuální a sociální
  • Zabývá se především zkoumáním norem (normy, kterými se řídili lidé v rámci svého mravního rozhodování)
  • Prakticky opakem deskriptivní etiky
  • Rozhodování a hledání odpovědi na otázku, co je morálně dobré a co špatné
 • 3) Analytická etika (neboli Metatetika)
  • Zabývá se zkoumáním etických pojmů, a také jazyka, kterým o těchto pojmech mluvíme – co lidé v rámci etických otázek svým tvrzením myslí
  • Na rozdíl od normativní etiky se snaží odpovídat například na otázku na základě čeho o pojmech (jako jsou dobro a zlo, morálka a spravedlnost, …) můžeme vůbec hovořit
  • Nezkoumá mravní principy, nýbrž významy a funkce již existujících pojmů, soudů a argumentací s morálním záměrem
 • 4) Aplikovaná etika
  • Těžká na definování, jelikož je vždy vyjadřována pomocí vztahu s jinou disciplínou (vědní, společenskou, …)
  • Zabývá se především konkrétními etickými otázkami a problémy z praxe
  • Prolíná se s nejrůznějšími obory
  • Rozlišujeme například právní etiku, lékařskou etiku, bioetiku, feministickou etiku, etiku života a smrti, etika sexuality, etika životního prostředí, …

 

Morálka

 • Moralitas (řec.) = správné chování
 • Souhrn názorů a hodnocení o tom, co je dobré a špatné
 • Cílem morálky je mravní upevnění sociálního celku
 • (zbytečně komplikovanější definice) Jedná se o souhrn pravidel, norem, zvyků, zásad a názorů, jimiž se lidé v rámci svého morálního jednání řídí
 • Je proměnlivá (historicky, geograficky, nábožensky, …)
 • Jejím měřítkem je svědomí (rovněž se utváří s pravidly dané kultury, společnosti, doby, náboženství, …)
 • Svědomí lze označit za prožitek morálky
 • Morálka se dále dělí na:
  • Společenskou (souhrn názorů a norem, které jsou předávány z generace na generaci) a individuální (naše zvnitřněné normy a pravidla, obsah svědomí)
  • Autonomní (individuální morálka, podle svědomí) a heteronomní (dána vnější autoritou – zákon, náboženství, tradice, …)
 • Hlavní funkce morálky:
  • Výchovné
  • Regulativní
  • Poznávací
  • Hodnotící
  • Prognostické (prediktivní)

 

Pojmy, které souvisejí s morálkou:

 • Morální hodnoty
  • Soubor ideálních cílů konání člověka v rámci jeho morálního jednání (spravedlnost, dobro, pravda, ctnost, …)
  • V tomto ohledu pak rozlišujeme, co je dobré a co špatné
  • Nejvyšším ideálem je dobro, kterého se snažíme naším konáním dosáhnout
  • Každý ovšem může mít jiné morální hodnoty
  • Morální jednání = jednání s dobrým úmyslem a v souladu s morálně správným svědomím
 • Morální norma
  • Specifický typ normy, která je nepsaná a má morální podstatu a je dále základem pro etické učení
  • Závazné pravidlo, které specifikuje morálku samotnou
  • Základem se pro ni stávají principy a ideály
  • (norma = obecně uznávané pravidlo, které označuje, co je normální)
 • Mravnost
  • Jednání, které odpovídá obecným mravním normám, zvyklostem a standardům
  • Nemusí být utvrzeno v našem svědomí
  • Shoduje se s normami společnosti (x moralita -> týká se svědomí)
  • spočívá

 

Svoboda

 • Možnost svévolného konání, jednání na základě vlastního uvážení
 • Se svobodu přichází ovšem odpovědnost za naše jednání
 • Je to relativní pojem (neexistuje např. absolutní svoboda, kterou by člověk mohl v historii lidstva pociťovat)
 • „Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého“ – Johan Stuart Mill
 • Svobodu dále dělíme na:
  • Vnější (do jaké míry má člověk možnost svobodně jednat, je ovlivněna vnějšími předpoklady – např. zákony) a vnitřní (do jaké míry se člověk rozhoduje sám za sebe, pouze podle svého svědomí)
  • Pozitivní (vychází z možnosti autonomního jednání, „pán svých skutků“) a negativní (znamená absenci překážek v rámci našeho jednání)

 

Svědomí

 • Vnitřní instanci/hlas člověka, který reflektuje vědomí o jeho povinnostech, odpovědnostech a činnostech
 • Vychází ze schopnosti sebereflexe
 • Sokrates chápe svědomí jako vnitřní božský hlas – daimonion
 • Dále se svědomím zabývali např. Immanuel Kant (kategorický imperativ) a Martin Heidegger
 • Souvisí s výchovou, společností

 

Vina

 • Důsledek vědomého či nevědomého porušení morálních zásad, právních norem
 • Abychom vinu cítili, musíme porušované normy přijímat -> odpovědnost
 • Problematikou se zabýval filozof Karl Jaspers, konkrétně kolektivní vinou německého národa v období po 2. s. v.

 

Dobro

 • Těžko definovatelné
 • Vědomé jednání, které odpovídá morálním normám a mravním zákonům
 • Je to základní mravní hodnota, nejvyšší mravní ideál
 • Různá pojetí dobra
  • Dualismus – dobro a zlo jsou rovnocenné síly, dějiny = neustálý zápas dobra a zla
  • Relativismus – dobro je relativní
  • Utilitarismus – jednání ve jménu dobra přináší užitek (???)
 • Aristoteles rozdělil dobro na: dobro vznešené, dobro příjemné a dobro užitečné
 • V moderních dějinách se dobrem zabývá např. Kant či Nietzsche

 

Zlo

 • Přímo navazuje na definici dobra
 • Opak dobra (absence dobra dle učení sv. Augustina)
 • Dle novotomismu (vycházejícího z tomismu – filosofie Tomáše Akvinského) se zlo dělí na:
  • Zlo fyzické a mravní
  • Zlo naprosté a poměrné

 

Současné etické problémy

 • Migrace
 • Rasismus a rasové otázky
 • Genderová nevyváženost
 • Práva žen
 • Práva sexuálních menšin
 • Korupce
 • Drogy (legalizace)
 • Trest smrti
 • Euthanasie
 • Potraty
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!