Etika – maturitní otázka ZSV (2)

 

   Otázka: Etika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Pete 88

 

 

 

Etika jako věda:

–        Vznikla v antickém Řecku, nejprve jako součást praktické filosofie – poprvé ji tak označil Aristoteles

–        ETIKA = filosofická disciplína, jejímž předmětem je morálka a hodnotící soudy o ní

–        Z řeckého éthos = zvyk, obyčej, charakter; teoretický výklad

–        Vymezení žádoucích norem jednání

 

Etika

–        Normativní = udává pravidla žádoucího jednání

–        Deskriptivní = popisuje, jaké by to jednání mělo být

–        Profesní = normy jednání v určité profesi; etika lékaře, pedagoga, …

 

–        Morálka – vztah teorie a praxe

 

Pojmy:

–        Étos = z řečtiny; pravidla vytvořená v určité společnosti (zvířat a pak i lidí); chování, které je žádoucí v určitém společenství

–        Mós = z latiny; vůle, síla -> ale vyšší, než lidská; směřuje, aby se vytvořily žádoucí hodnoty

–        Morális = potřebný, žádoucí, ve prospěch společenství

–        Mrav = slovanský původ; chování, morálka; to, co se líbí v chování

 

Morálka a právo:

–        Morální normy – je jich víc, širší pojem

–        Právo – minimum morálky

–        „Vše právní by mělo být mravné ale ne  vše mravné je právně kodifikovatelné.“

 

Dobro

–        Individualizace – každý to vidí jinak

–        „Co největší štěstí pro co největší počet lidí“

–        Je nám dáno jako jedinci

–        Je kategorií lidskou

–        Autonomní – člověk odpovídá sám sobě, sám posoudím své jednání, žádný vyšší princip mi to nevymezuje

–        Aristoteles vymezoval určité skupiny lidí

è Lidé nejsou vždy schopní posoudit, zda jsou dobří, či zlí

–        Vzniklo v rámci principu, který je nad světem; může být božím dílem, je nad námi

–        Není lidskou kvalitou a člověku musí být naděleno

–        Heteronomní – člověk dostává pravidla od vyššího principu a budou mu dány kodexy – desatero

 

Zlo:

–        Vymezováno v trojím smyslu:

 • Metafyzické

è Filosofický princip zla, absence dobra- př. satanismus

 • Fyzické

è Nezaviněno člověkem

è Přináší utrpení – katastrofa, nemoc, …

è Toto zlo zkoumá sílu jedinců – posílí jejich mravní kvality

 • Morální

è Z etického hlediska nejzávažnější

è Vědomě páchané zlo

è Zbavuje člověka lidství

–        Mravní předporozumění – vymezuje se v několika rovinách

 •  Člověk rámcově ví, co je dobro a co je zlo
 •  Člověk má dobro konat a zlu se má vyvarovat
 •  Člověk má možnost volby, může své jednání zastavit a změnit
 • Jednání pod nátlakem není z hlediska etiky omluvou

 

Odpovědnost – člověk je schopný odpovědět, proč daný skutek udělal, či ne

Mentálně postižení a děti si neuvědomují své jednání

 

Etický paradox:

–        Pohled, který říká, že jsou i vyšší hodnoty než lidský život

–        Lépe zemřít jako čestný člověk, než žít jako nečestný

–        Př.: Jan Hus raději zemřel, než aby odvolal své články

 

ANTIKA

–        Objevuje se, že etika je etikou ctnosti a dosahování ctnosti = naplnění životního kodexu

–        4 ctnosti: moudrost, umírněnost, statečnost, spravedlnost

–        Středověk přidal další 3 ctnosti: láska, víra, naděje

 

–        EUDAIMONISTICKÁ ETIKA

 • V antice se toto nepoužívalo, ale je s tímto pojmem spojená- Demokritos, Platon
 • Poprvé ji definuje Kant
 • Lidé jednají dobře, protože jim to dělá dobře
 • Kant ji neschvaloval – není zas až tak záslužná

–        HÉDONISTICKÁ ETIKA

 • Člověk jedná tak, že mu to dobré jednání přináší
 • Hédoné = slast
 • Epikurejci, Schopenhauer, ovlivněno individualismem

–        ASKETICKÁ ETIKA

 • Askesis = cvičení, tělesné přemáhání
 • Hodnotí spíše duchovní stránku, než tělesnou
 • Dobro je výhradně v duševní rovině
 • Tělesnost je spojena se zlem
 • Nese se judaismem i fázemi křesťanství
 • Novověk – tělesnost je přirozenou součástí mého já

–        UTILITARISTICKÁ ETIKA

 • Utilis = užitečný
 • Kritériem dobra je užitečnost věcí, pro každého je dobro něco jiného à snaha odstranit individualismus

–        PRAGMATICKÁ ETIKA

 • Tato vznikla na území USA (všechny ostatní jsou evropské)
 • Dobré = to, co je prakticky užitečné
 • Pragma = čin, skutek
 • Individualismus, zastával ho Karel Čapek

–        AUTONOMNÍ ETIKA

 • Imanuel Kant
 • Naše mravní chování není limitováno
 • Člověk není povinen věřit, ale pokud žije v mezích, v podstatě začal věřit

–        EXISTENCIÁLNÍ FILOSOFIE

 • Čím je člověk svobodnější, tím je vázanější
 • „Jsme odsouzeni ke svobodě.“ – J. P. Sartre
 • Autenticita – vnitřní hodnota člověka
 • Kirkegaard – život nesmíme rozměnit na drobné
  • Ztratit sám sebe je snazší než něco z vnějšku

–        ETIKA ODPOVĚDNOSTI

 • Jsme zodpovědní za druhého člověka – odpovědnost z nás nemůže být sňata
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!