Exogenní síly – maturitní otázka

zeměpis

 

Téma: Exogenní síly

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Ss

 

 

Exogenní síly jsou takové síly, které působí na litosféru prostřednictvím vnějších sil – působí chemické, biologické i fyzické.

 

Mechanismus působení

 • EROZE (destrukce, rozrušení)
 • TRANSPORT (přesun)
 • AKUMULACE (sedimentace, usazování)

 

Georeliéf

= tvar zemského povrchu

 • geomorfologie = věda studující georeliéf
 • tvořen dvěma silami – endogenními a exogenními

 

Exogenní síly

 • atmosféra – troposféra + kosmické vlivy
 • vzniklé tvary spíše zarovnávají – eroze
 • působí na celé planetě na různých místech a časové neomezeně
 • zvětrávání:
  • narušování celistvosti horniny
  • mechanické X chemické (koroze)
  • pravidelně na zemském povrchu
  • závisí na:
   • výchozím složení a struktuře matečné horniny
   • klimatických poměrech – aridní (suché klima – větší odpařování), humidní (srážky vyšší než odpařování)
   • morfologii terénu – sklon, výškové rozdíly
   • antropogenních vlivech – kyselé deště, těžba
  • způsobeno: vsakující vodou, vzduchem, střídáním teplot, kořeny rostlin, mrazem

 

Druhy exogenních pochodů

ŘÍČNÍ, FLUVIÁLNÍ

 • horní tok
  • prudký spád, hloubková eroze, koryta mají tvar V
  • přesun částeček a kamenů s ostrými hranami – ještě nezaoblené
  • obří hrnce – prohlubně v korytu
  • peřeje – výškové prohlubně
  • katarakty – větší než peřeje
  • vodopády – největší St. Angel
 • střední tok
  • tvoří zákruty – meandry – přiškrcení toku sedimenty -> mrtvá/slepá ramena – jezera
  • unáší materiál
 • dolní tok
  • zklidnění řeky, pomalý tok, typická boční eroze, sedimentace, akumulace, transport (do ústí) materiálu
  • ústí řeky – každá řeka ústí do moře/vlévá se do jiné X Okawango
  • je-li mořský proud slabý – nesený materiál se usazuje -> větví se, aby prorazila -> delta
  • X silný mořský proud – unese materiál – nálevka – estuár
  • říční terasy – každá řeka se víc a víc „zařezává“ -> terasy

 

EOLICKÁ ČINNOST

 • pozorovatelná převážně v aridním klimatu – pouště, polopouště
 • duny – písečný přesyp – pohyblivé podle větru
 • barchany – tvar půlměsíce, vetší duny
 • čeřiny – malinkaté vlnky
 • nanesení částeček materiálu na skálu v určitém místě – zrnka narážejí na skálu – obrušuje se -> vznik skalních říms, oken, bran, skalní hřiby – mírně odolné horniny – jílovité břidlice
 • pouště: hamada – kamenitá, erg – písečná, serír – štěrkovitá

 

SPOLEČNÉ PŮSOBENÍ KLIMATICKÝCH ZMĚN

 • mírný pás – všechna roční období – teplota + voda -> mrznutí rozpínání se, + rostliny + vítr -> všechno dohromady ->EROZE
 • pískovcová města (voda, vítr, mráz, biogenní pochody)

 

KRYOGENNÍ

 • jezera, morény, fjordy, kary, permafrost, bludné kameny
 • ledovec vzniká nadmořskou výškou – napadne sníh – zmrzne – napadne další – stlačí starý sníh – FIRN = přechodná fáze mezi sněhem a ledem
 • ledovcová jezera
 • moréna – materiál, který nanese ledovec -> morénový val -> ledovcová jezera
 • kar, cirk, kotel – místo vzniku ledovce
 • bludné kameny – z vyšších nadm. výšek, přinesené ledovcem
 • fjordy – úzké, dlouhé ledovcové údolí zatopené mořskou vodou
 • kary – ledovcové údolí, na jehož dně je ledovcové jezero
 • permafrost – trvale zmrzlá půda – Sibiř, S Kanada
 • trog – údolí ve tvaru U

 

KRASOVÉ

 • voda při styku s vápencem -> krasové jeskyně
 • krápníky, říčky, sintrový povlak (znovu vysrážený vápenec), stalaktit, stalagnit, stalagnát, závrt, škrap (nepravidelné útvary), ponor, vyvěračka

 

BIOGENNÍ

 • vznik nových tvarů díky živým organismům
 • z org. zbytků těl – živice (ropa, zemní plyn)
 • uhlí – v mořských a jezerních pánvích z rostlinných zbytků
 • moře – korály, atoly (korálové ostrovy), útesy
 • pevnina – nory, termitiště, prtě – vyšlapané stezky, mraveniště

 

SVAHOVÉ POCHODY

 • činnost gravitace
 • posouvání – pomalé (sesouvání) X velmi rychlé (řícení – laviny)
 • ron = nesoustředěný povrchový odtok vody, vzniká při dešti nebo při tání sněhu, nese s sebou materiál, který se zarývá do dna -> ronové rýhy (strže)

 

MARINNÍ/MOŘSKÉ

 • na pobřeží – příliv, odliv, příboj
 • klif = převis
 • rušivá činnost moře = abraze
 • pobřežní srub – příkrý sráz
 • abrazní terasa – skalní plošina ustupující břehu (vznikají zde jeskyně a výklenky)

 

RONOVÉ

 • povrchově odtékající voda -> plošná eroze

 

ANTROPOGENNÍ

 • činnost lidí
 • tvary vytvořené, pozměněné nebo podmíněné činností člověka
 • antropogenní tvary reliéfu:
  • VYVÝŠENÉ: průmyslové stavby, městské aglomerace
  • VYHLOUBENÉ: lomy, pískovny, průplavy
  • ROVINNÉ: vodní nádrže, komunikace, letištní plochy
  • PODZEMNÍ: tunely, šachty, štoly
 • Agrární terasy, těžba
 • Člověk = nejvýznamnější exogenní činitel
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!