Filosofie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Pojem filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Pojem filosofie („Co je filosofie?“, filosofické disciplíny, vztah filosofie a jiných forem vědění, základní filosofické pojmy)

 

 • Úvod do filosofie
  • pojem filosofie nemůžeme definovat ani správně posoudit
  • neexistuje jednotná definice
  • odpovídá na otázky, které se objevují, když svět ztratí svou samozřejmost
  • otázky jako : – svět okolo nás, naše postavení ve světě, smysl života, zda je něco po smrti…
  • „všichni jsme už filosofové“ – člověk je odsouzen k filosofování

filosofickými otázky →  vedou k meznímsituacím (nezvyklé, neočekávané situace v našem životě, určitý zlom) → každý si na ně chce umět odpovědět

 • Místo filosofie v životě člověka
  • Pomáhá nám orientovat se v životě a společnosti
  • Rozvíjí naše abstraktní myšlení

 

 • Původ
  • Etymologický původ z řečtiny : -filein (milovat)

-sofia (moudrost)

 • = láska k moudrosti
 • Filosof = přítel moudrosti
 • Předpoklady filosofování
  • Zkušenost = bytí na světě
  • Údiv = přichází v mezních situacích = změna v životě
  • Pochybování = skepse = vyplývá z nejistoty = zda mají dosavadní hodnoty v životě smysl
 • Filosofické pojmy
  • Přírodní vědy : – soubor věd zkoumající řád a zákony, kterými se řídí vesmír (biologie,                                 fyzika, chemie)

Filosofie a vědy:

 • obě oblasti pracují rozumem a vyskytují se ve světě empirie (zkušeností)
 • přírodní vědy mají předem dané metody a mají svůj předmět zkoumání
 • kdežto filosofie nemá vymezený předmět zkoumání a zabývá se vždy celkem – ptá se jak zkušenost vzniká, jaké jsou příčiny a důsledky

 

 • Náboženství : -víra v „něco“, životní poslání, cíl, způsob života, dodržování zákonů a                 tradic

Filosofie a náboženství:

 • Vztah člověka
 • Něco co je nad ním
 • V dějinách filosofie – vědění a víra

 

 • Ideologie : – soustava myšlenek, názorů, teorií a představ, představující náhled na               svět nebo skutečnost

Filosofie a ideologie

 • Něco co se nedá reálně vysvětlit
 • Ideologie pomáhá člověku v orientaci ve světě a upíná se na určitý bod, kterému může věřit
 • Filosofie je kritická rozumová věda o podmínkách možností empirické skutečnosti jako celku → zpochybňuje určité skutečnosti

 

 • Mýtus : – vymyšlený neskutečný příběh, náboženský nebo symbolický význam

Filosofie a mýtus:

 • Mýtus je vyprávění či příběh většinou o vzniku světa, fungování a postavení člověka ve světě
 • Člověk mýtus přijímá → věří mu → víra
 • Filosofie oproti mýtu pracuje rozumem
 • Zpochybňuje pravdivost mýtu→ snaží se ji odkrýt → rozumová záležitost
 • Filosofické disciplíny
  • Ontologie

v  Zkoumá jsoucno = to co je

v  Vše, co má podíl na bytí, tedy na tom , co existuje

v  Pojmy v ontologii:

 • Monismus : – existuje pouze jeden základní princip ve světě :

1) materialismus – hmotný princip

2) idealismus –duchovní princip – idea, bůh

– a) subjektivní- závislý na našem vědomí

– b) objektivní- nezávislý na našem vědomí

 • Dualismus : -dva základní principy světa
 • Pluralismus : – nekonečné množství principů světa
 • Teleologie : -svět má předem daný cíl a k němu směřuje
 • Determinismus : – předem určeno, z příčiny odvádíme následek
 • Indeterminismus : – vše co se děje náhodně
 • Fatalismus : – vše je řízeno osudem
 • Metafyzika

v  Zkoumá bytí

v  Hledá smysl věcí, dějů nebo bytí všeho, co s tím souvisí

 

 • Gnoseologie

v  Neboli noetika, či epistemologie

v  Gnosis = poznání

v  Věda o poznání, podmínkách, podstatě a hranicích poznatelnosti

v  Pojmy v gnoseologii :

 • Racionalismus : – princip ze kterého vychází rozum
 • Empirismus : – zdrojem poznání je zkušenost

a)vnitřní – vzpomínky a představy

b)vnější – smyslové poznání

 • Senzualismus : -pouze vnější zkušenosti – prostřednictvím smyslů

 

 • Logika

v  Nauka o správném uvažování

 • Filosofická antropologie

v  Nauka o člověku

v  Podstata člověka jako zvláštního jsoucna

 • Etika

v  Zkoumá a řeší dobro x zlo

v  Zabývá se i morálkou

v  Věda o správném jednání

v  Éthos = zvyk, mrav

 • Estetika

v  Nauka o krásnu, kráse a poznávání krásného

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!