Filosofie – maturitní otázka ZSV (4)

 

Otázka: Filosofie

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Sibli

 

 

 

 

„Dvě věci naplňují mysl vždy novým a vzrůstajícím obdivem a úctou, čím častěji a vytrvaleji přemýšlení se jimi obírá: HVĚZDNÉ NEBE NADE MNOU A MRAVNÍ ZÁKON VE MNĚ.“ – U. I. Kanta

„MYSLÍM, TEDY JSEM.“ – Descartes

„O VŠEM JE MOŽNO POCHYBOVAT VYJMA VLASTNÍ POCHYBNOSTI.“ – Descartes

FILOSOFIE

 • Matka všech věd, věda o moudrosti

 • Vznik v Řecku 700 p. n. l., poznatky z této doby platí i dnes

 • Empirická věda – staví na zkušenosti, kritická věda – rozumová

 • Na počátku – ÚDIV/ SKEPSE / POCHYBNOST →lidé přestali brát svět jako samozřejmost → začali racionálně zkoumat (vznik teoretického postoje)

 • Soustavné kritické uvažování o problémech bytí, světa, poznání a člověka, lidské kladení

 • Filosofie si klade 3 otázky

  • Ontologické

   • Věda o otázce bytí, existence, jsoucna

  • Gnozeologické

   • Věda o poznání jsoucen

  • Filosoficko – antropologické

   • Spousta disciplín, které souvisí s filosofií

   • Etika, estetika, politologie, sociologie, logika – Aristoteles

Ontologické pojmy

 • Metafyzika – učení řeckých filosofů – Aristoteles

 • O existenci jsoucen

 • Za hranicí lidského rozumu, předmětem jevy, které zkušenostně odůvodnit nelze

 • Hledá, co je základ jednotlivých jsoucen (jak vzniká existence), podstata bytí

MONISMUS

  • Směr, který tvrdí, že podstatou existence je pouze 1 látka

  • Látka je hmota nebo idea (myšlenka)

  • HMOTA jako základ = MATERIALISMUS

  • LÁTKA jako základ = IDEALISMUS

  • Co se s látkou stane po smrti

   • OBJEKTIVISMUS

    • Stavební látka nezaniká, schopnost přetvořit se v jinou látku

   • SUBJEKTIVISMUS

    • Ukončení existence látky se zánikem věci, které je látka základem

  • 4 větve monismu se navzájem protínají

DUALISMUS

  • Předchůdci materialisté nebo idealisté

  • Spojení substancí – HMOTA + IDEA

PLURALISMUS

  • Pluralita základů existence, více než 2 podstaty existence jsoucen

DETERMINISMUS

  • Vše co existuje, je předem dáno – většinou jde o Boha, kdo natahuje hodinky

  • Vše, co je jsoucí, má určený řád, nevěří v nahodilost

INDETERMINISMUS

  • Existence jsoucího je naprosto nahodilá

  • Atomisté, vysvětlení odlišnosti lidí, Demokritos

TELEOLOGIE

  • Aristoteles

  • Učení o účelu a cíli lidské existence

  • Posuzování z existujícího jsoucna

  • Lidé mají nejvyvinutější duši (uvažování o účelu a proč jsme tu)

DIALEKTIKA

  • G. W. Fr. Hegel – rozpracování K. Marxem

  • Věda o nejobecnějších zákonitostech vývoje přírody a společnosti

  • Zákony Jednoty a boje protikladů

   • Lidé do sebe naráží – vývoj společnosti (spory, požadavky…)

Gnoseologické pojmy

SUBJEKT A OBJEKT

  • Objekt = to, k čemu směřuje subjektovo poznání, k čemu chce dospět

  • Subjekt = aktivní, poznávající, zvídavý člověk, subjekt se může stát i objektem

RACIONALISMUS

  • Filosofický směr, který poznání staví na rozumu a nestaví na zkušenosti (protože zkušenost nemusí být vždy pravdivá, ale zkreslená), zkušenost pouze stimuluje (moment zamyšlení)

  • Descartes, Dante, Fichte

EMPIRISMUS

  • Základ poznání = smyslová zkušenost

  • To, co člověk jako první vnímá smysly, je skutečné, zamyšlení zkresluje

SENZUALISMUS

  • Veškeré poznání usuzujeme od počitků a vjemů

SKEPTICISMUS

  • Vznik Řecko 400 p. n. l.

  • Svět je nepoznatelný, pochybnosti – pochyba je základ

PRAVDA

  • Subjektivní pravda existuje, objektivní pravda neexistuje (poznání ovlivňuje prostření) → absolutní pravda není (= vrchol každé filosofie)

INTUICE

  • Descartes

  • Jakákoli myšlenka bez předešlého logického uvažování

  • Filosofové, kteří neví, tuší, vycítí, že jejich poznání je správné

MYSTIKA

  • Cesta k poznání – založena na víře v nadpřirozeno

  • Propojení filosofa s božským principem; odkrývá to, co je pro smrtelníky nepoznatelné; otázka o stvoření světa

Předsokratovská filosofie

 • Období, které se snaží přijít na otázku poznatelnosti světa, z čeho vznikl svět, hledají ARCHÉ (= PRALÁTKA)

 • 6. – 4. století p. n. l.

 • Antická říše v prostoru Středozemního moře – osidlování a vznik městských států (Athény, Milén, Sparta) – hierarchie městských států

 • Demokratický systém Antiky

 • Perikles – demokratické ústavy (předloha římského politického systému)

 • Říše nemá příliš vysoké postavení mezi ostatními

Milétská škola

  • THÁLES Z MILÉTU (640 p. n. l. – 547 p. n. l.)

   • Pralátkou je VODA

    • Po potopách pozoroval, jak z děr vylézají různí živočichové (žížaly) – voda plodí život

    • Jsou 2 druhy vody

     • Jedna je základní stavební jednotkou všech jsoucen

     • Druhá tvoří všechny jezera, moře, řeky

  • ANAXIMANDROS (611 – 549 p. n. l.)

   • Kritik Thaleta

   • Je velice obtížné si představit, že z vody vznikají i tuhé věci

   • APEIRON

    • Abstraktní pralátka; princip, který se skládá ze 4 základních elementů (voda=vlhko, vzduch=chlad, země=sucho, oheň=teplo)

    • Vše má svůj protiklad → třením protikladů vznikají jednotlivá jsoucna

    • Není to statický vývoj, vše se vyvíjí v pohybu

   • „Z čeho věci vznikají, do toho též zanikají, platíce si navzájem pokutu a trest podle určení času.“

  • ANAXIMENES (současník Anaximandra)

   • Pralátka je VZDUCH

    • Zředěním vzduchu vznikne oheň, zhuštěním vzduchu vznikne voda

  • HERAKLEITOS Z EFESU (540 – 480 p. n. l.)

   • „Dvakrát do též řeky nevstoupíš“

   • První filosof, který má filosofii jako systém

    • Otázka pralátky i gnoseologická otázka (jak dojít k poznání)

   • Pralátka OHEŇ

    • Oheň vše vytváří, veškeré dějiny a život probíhá v koloběhu dění a přeměny ohně

    • Začíná rozdmýcháním ohně = PÝR

    • KERAUNOS = blesk, který úderem rychle zasáhne ale i rychle odchází

    • ŽHAVÉ UHLÍKY = nikdy neuhasnou a postupně se znovu rozdmychají a vytvoří koloběh ohně

   • „Panta rei“ = „Vše plyne“ – svět je v neustálém pohybu, nic není nahodilé, vše existuje z nějaké nutnosti – ZAKLADATEL DIALEKTIKY (vše předem dáno)

   • harmonické uspořádání všech jsoucen = LOGOS – moudrý člověk žije v souladu s touto harmonií

   • duše je také složena z ohně

    • když se dodržuje logos – při umírání duše zůstává dál plápolající a připojí se k arché (k pralátce světa)

    • při nesoužití s logem během života se při umírání duše přemění ve vodu a tu vodu pohltí země

Pythagorejská škola

  • PYTHAGORAS 580 – 500 p. n. l.

   • Je považován za zakladatele Pythagorejců ale ne vše, co je dílem této školy může být připisováno jemu

   • Vědec, astronom, matematik

   • Základní jsoucno je ČÍSLO (pralátka)

    • Princip TETRAKTYS

     • Čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

     • Každé číslo má protiklad, navzájem se vylučují

     • Číslo 10 = 1+2+3+4 – stačí mu pouze 4 čísla

      • Tečka = 1 bod; 2 body = úsečka; 3 body = plocha; 4 body = těleso

   • Pythagorova věta

  • Naše duše je stvořena z čísel, skládá se z jejich vzájemných protikladů (vlhké x suché, studené x horké) všechny musí být ve vzájemném poměru (stejné množství v rámci duše), pokud něco převažuje – psychická nemoc člověka

  • Duše po smrti putují a převtělují se do rostlin a zvířat, víra v koloběh duše

  • Zastánci vegetariánské stravy (tělesná schránka je schránkou kde je duše uschována), nesmí jíst potraviny tvaru lidského těla (fazole připomínají ledviny)

  • Idealistická filosofie

  • Estetika ovlivněna vztahem k matematice a geometrii

   • základem všeho harmonická tělesa a křivky, vyvážená krása lidského těla

   • krásný člověk je chytrý, nevzhledný člověk není chytrý

Eleaté

  • město Elea

  • fyzika, matematika

  • popírá pohyb, koloběh dění a pohyb na světě neexistuje

  • XENOFANES (580 – 480 p. n. l.)

   • Zakladatel Elejské školy

   • Panteista – božský princip je přítomen ve všech existujících jsoucnech

    • Existuje 1 jediný hlavní Bůh, který stojí nad všemi ostatními – jeho princip ve všech jsoucnech

   • Vše je neměnné, nehybné, stálé, věčné (protože i Bůh je takový)

    • Základní myšlenka Elejské školy

  • PARMENIDES (540 – 456 p. n. l.)

   • Nejvýznamnější ze všech filosofů Elejské školy

   • Bytí jest a nebytí není.“

    • Bytí jest = všude kolem jsou jsoucna, nikde není volný prostor, víc už se nevejde

    • Nebytí není = není prostor pro další jsoucna – eliminace pohybu, nemůžeme se hýbat, protože je tu přeplněno jsoucny, nemáme kam se hýbat

  • ZENÓN

   • Vymýšlí „APORIE“

    • Příběhy, na kterých dokazuje, že čas jako veličina neplyne, pohyb jsoucen není; jako podpora svého učitele

    • PŮLENÍ

     • Když běžec vyběhne na dráhu, nikdy nedoběhne do konce, protože pohyb není, celá se cesta se půlí, běžec pořád setrvává na startu

    • ACHILLES A ŽELVA

     • Achilles s želvou vybíhají, Achilles želvu nikdy nedohoní, nikdy se nepohne z místa, želva bude o krok před ním, Achilles uběhne vždy jen půlku toho co želva

    • LETÍCÍ ŠÍP STOJÍ

     • Vystřelení šípu – dráha rozdělena na statické body, šíp v tom bodě stojí, rozfázování pohybu (základ matematické nekonečnosti)

    • STADION

     • Jeden běžec běží, divák stojí a kouká

     • Běžcova dráha pohybu je jednoduchá vůči tělesu, které stojí

     • Když poběží 2 běžci proti sobě, čas bude dvojnásobný, dráha bude dvojnásobná

Filosofové částicových hypotéz (Atomisté)

  • EMPEDOKLES

   • EKLEKTIK = filosof, který vybírá různé filosofické myšlenky a snaží se z nich dělat celek, filosofický náhled, kompilace

   • Oddělil v rámci své filosofie pohyb od jsoucna

   • Jsoucí je nehybné, existuje zdroj pohybu, který to jsoucno rozpohybuje

   • Dualista = 2 principy, kterými staví svět

   • 4 kořeny světa – země, oheň, voda a vzduch

    • Základní kameny všech jsoucen

    • Vznikají až když je láska a svár (stavební principy) vystaví

     • Láska vystaví jsoucna z kořenů, je stavební, boří kořeny a staví jsoucno

     • Svár jsoucna ničí, ale kořeny zůstávají, boží jsoucno a staví kořeny

  • ANAXÁDORAS

   • Staví na kritice Empedokla

   • Jedna stavební síla = NÚS

   • Nús staví jsoucna z tzv. HOMOJOMÉRIÍ (=SEMEI)

    • Malinké částice, které lze do nekonečna dělit

    • Nemají v sobě princip pohybu – ten zajišťuje nús

    • Každé jsoucno má určitý poměr homojomérií; poměr, který převládá, určuje charakter věci (homojomérie svalů, zubů, dřeva,…)

  • DÉMOKRITOS (470 – 360 p. n. l.)

   • Základní stavební látkou jsou ATOMY

    • Mají svou barvu, tvar, velikost, příchytky, hustotu, nemají tíži

    • Atomy se pohybují vířivým pohybem a navzájem do sebe narážejí

    • Když do sebe 2 atomy narazí – vytváří shluky – jsoucna

    • Atomy nezanikají, tvoří se z nich něco jiného

   • Žádný princip, žádný duch, pouze pohyb – dá vzniknout jsoucnu

   • ZAKLADATEL MATERIALISMU

    • Konkrétní jsoucno staví, konkrétní jsoucno se rozdělí

    • Bez jakéhokoli božského vyššího principu

    • Rozumem odůvodnitelné

 

 

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!