Filosofie osvícenství a encyklopedisté – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Filosofie osvícenství a encyklopedisté

   Předmět: Společenské vědy, Filosofie

   Přidal(a): Rosell

 

FILOSOFIE OSVÍCENSTVÍ A  ENCYKLOPEDISTÉ

OSVÍCENSTVÍ

 • myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty,
 • odklon od víry k rozumu, od fanatismus k toleranci,
 • filozofie má velký vliv na veřejné mínění,
 • požadavky na svobodu a toleranci -> rušení čarodějnických procesů a krutých trestů,
 • ideál – poznání v matematice,
 • vznik v Anglii, největší vývoj ve Francii,
 • ve středověku člověk – středem dění objekt (nerozhoduje o svém osudu), tady subjekt svého života (nic není dáno, pán svého života),
 • základem je boj světla rozumu proti temnotě nevědomosti,
 • rozum prohlášen za svéprávný,

CHARLES LOUIS MONTESQUIEU

 • otec osvícenství,
 • francouzský spisovatel, historik, filozof, osvícenec, kritik královského absolutismu,
 • snažil se objasnit původ státu, povahu zákonů,
 • vypracoval projekt politického systému, kde by přirozená práva člověka byla chráněna před despotismem,
 • uvažoval o příčinách velikosti Říma a jeho úpadku,
 • kritika absolutismu, upřednostňoval Anglii – byla zde politická svoboda,
 • díla:
 1. Perské listy – satira společnosti a státu, srovnání Francie s Persií – vyjde najevo, že obě země jsou stejné -> vzbudilo pobouření u Francouzů za takové přirovnání,
 2.  Duch zákonů
 • 31 knih,
 • snaží se přijít na čem záleží štěstí či neštěstí státu,
 • zákony nejsou libovolné – vznikají z přírodních a společenských podmínek – každý stát má jiné zákony podle svého prostředí,
 • ZÁKLAD KONSTITUČNÍ MONARCHIE – dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní,

VOLTAIRE (1699-1778)

-> spíše mluvčí než teoretik,

 • elegantně ironický, silně protinábožensky založený,
  • deista – Bůh byl první hybatel, d světa dále nezasahuje,

”Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.”

 • vězněn v Bastile, nucen odejít z Francie,
  • odešel do Anglie, vrátil se po 50 letech,
 • hájil determinismus, podle něj neexistovala žádná nesmrtelná duše – umírá s tělem,
 • ovlivnil Josefa II., byl to nepřítel nevolnictví,
 • dějiny viděl jako proměny lidského ducha,

díla

 1. Oidipus – tragédie,
 2. Candide – novela, výsměch Leibnizově myšlence o “nejlepším ze všech možných světů”,

JEAN JACQUES ROUSSEAU

 • francouzský filozof a spisovatel švýcarského původu,
 • byl velmi volnomyšlenkářský,
 • v 16 letech odešel ze studií, nechal se opečovávat starší ženou,

Jednou Akademie v Dijonu vypsala soutěž  o nejlepší filozofické pojednání -> esej,

1.Rozprava o vědách a umění

 • pokrok je synonymum zkaženosti, znamená spolu s výrobou úpadek, uvažující člověk je zvrhlé zvíře,

2.Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi

 • nerovnost mezi lidmi je buď fyzická (stáří, vlohy) nebo politická, vzniklá z důvodu nerovnosti ve společnosti -> nepřirozená (někdo je bohatší než jiný), společnost má být založena na citu, ne rozumu,
 • přírodní stav – všichni jsou zdraví (nemocní zemřou), sexuální vztahy jsou nekomplikované, není řeč a přemýšlení, reflexe je proti přírodě,

 3.Společenská smlouva

 • esej pojednávající o vzniku státu,
 • vznik státu souvisí se vznikem soukromého vlastnictví,
  • lidé se vzdali části svých práv, aby měli klid,
  • jen lidé mohou vydávat zákony – přímá demokracie,
  • občan souhlasí i se zákony, které byly přijaty proti jeho vůli,

– tato esej se stala vzorem pro jakobíny a pro francouzskou ústavu

“Svoboda je poslušností proti zákonům, které jsme si stanovili.”

4.Emil čili o výchově

 • díky tomuto dílu se Rousseau považuje za zakladatele moderní pedagogiky,
 • ve středověku bylo dítě považované za malého dospělého (nedůležitá fáze života),
 • jako první chápal dětství jako autonomní část života,
 • myšlenka, že dítě se rodí nezkažené, kazí ho společnost,

metoda: dítě nevychovávat, nechat ho v jeho přirozených podmínkách, rozvíjet jeho přirozený základ a čekat, až dítě bude mít samo zájem, vytvářet mu pouze podněty a podmínky k vývoji

paradox – psal knihy o výchově a sám dal všech svých šest dětí do sirotčince, aby ho u psaní knih nic nerušilo

 

ENCYKLOPEDISTÉ

-> skupina osvícenců, kteří se podíleli na tvorbě Encyklopedie umění, věd a řemesel,

 • dílo mělo 20 svazků, hlavní redaktoři – D. Diderot, Jean d´Alembert,
 • dílo zanedlouho velmi oblíbené – nebezpečné pro církev -> některé svazky zakázány a církev je zařadila na Index zakázaných knih,
 • myšlenka, že úkol vědy je bořit klamy, aby lidé nastolili lepší věk,
 • v tomto období měla filozofie a náboženství mezi sebou zásadní rozpor,
 • měla shrnout a uspořádat veškeré vědění té doby + ukázat vnitřní jednotu tohoto vědění, předvídat jeho důsledky (vývoj společnosti),
  • kvůli druhé části byli encyklopedisté pronásledováni,

“Věk náboženství a filozofie ustoupil století vědy” – první věta,

 • materialismus (materiální jednota ve světě), ateismus,
 • Diderot, Voltaire, P.H.D. von Holbach, C.A. Helvétius, J.O. de la Mettrie,

+ Rousseau – přispíval do Encyklopedie, ale nesdílel stejné názory (preromantik),

 

DENIS DIDEROT (1713-1784)

 • francouzský spisovatel a filozof, zabýval se mnoha vědními obory filozofie, estetika, teologie, matematika,
 • hájil osvícenskou monarchii, za nástroj pokroku považoval rozum a vědu,
 • vyslovil myšlenku o vývoji druhů ještě před Darwinem,

1745 – dostal zakázku přeložit anglickou encyklopedii (slovník),

-> zjistil, že obsah je zastaralý, rozhodl se tedy vytvořit vlastní

dílo

1.Jeptiška

 • život jeptišky, která do kláštera nastoupila z donucení,
 • popis způsobu život jeptišky,

JEAN BAPTISTE D´ALEMBERT

 • matematik, fyzik,
 • napsal úvod k Encyklopedii a roztřídil různé vědy,
 • přispíval hlavně matematikou.
 • po sedmém díle nastaly větší problémy s církví – od Encyklopedie se poté distancoval a už nepřispíval,

DIETRICH VON HOLBACH

 • Němec, žil v Paříži,
 • mechanistický materialismus, radikální ateista, odpůrce teologie,
 • hlavní dílo – Systém přírody – příroda je nestvořená, věcná, je hmotné povahy a pohyb je jediným činitelem změn,
 • jeho teorie vzniku náboženství – výmysl kněží, produkt lidského strachu a nevědomosti,

JULIEN DE LA METTRIE

 • radikální ateista, vyhnán ze země, usadil se v Prusku,

Myšlení u člověka není projevem ducha a duše, ale je to pouze jedna z funkcí těla.”

 •  pohyb je vlastnost hmoty, člověk pouze stroj,
 • neexistuje Bůh jako princip pohybu,

ADRIEN CLAUDE HELVÉTIUS

 • francouzský osvícenský filozof,
 • spolupracovník a mecenáš encyklopedistů,

1.O duchu

 • o výchově – na výchově charakteru má vliv prostředí,
 • kniha veřejně spálena, zakázána,

2.Osvícenský absolutismus

 • osvícenskými myšlenkami ovlivněni někteří panovníci – Marie Terezie, Josef II. Kateřina II. Veliká, Fridrich II. Veliký,
 • snaha vládnout ve shodě s rozumem pro dobro všech poddaných, aniž by se panovník vzdal své neomezené moci,
 • “první služebníci státu” – veškeré pohnutky panovníků podřízené lidem,
 • cíl – posílení státu a vlastní moci,

Reformy

 • zjednodušení fungování státu – centralizace,
 • upřednostněn jeden jazyk,
 • byrokratizace správy,
 • náboženská tolerance,
 • zrušení nevolnictví,
 • reformy soudnictví – zrušení mučení,
 • podřízení církve státnímu dohledu,
 • povinná školní docházka.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!