Filosofie starověku a helénistická filozofie

 

Otázka: Filosofie starověku a helénistická filozofie

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): xxx

 

 

Filosofie starověku

Sokrates

 • narozen v Athénách, tam i zemřel, vyrůstal v chudobě
 • vlastní pílí dosáhl špičkového vzdělání
 • nikdy nic nenapsal, všechnu filozofii vedl prostřednictvím dialogu za své učení nebral peníze, občas mu kupovali jídlo a pití
 • Daimonion = vnitřní hlas, kterému má člověk naslouchat, když mu rozum nestačí
 • Maieutika – myšlenkové porodnické umění, stav, kdy se člověk mentálně posune výš
 • Sokratovská metoda = systematické kladení otázek, které mají přimět člověka posunout své myšlení a poznání
 • jeho nejvýznačnější žák – Platón „Vím, že nic nevím.“

 

Platón

 • řecký filozof, matematik a pedagog
 • pocházel z přední aristokratické rodiny
 • Kalokaghatia = pěstování krásy těla i duše
 • vlastním jménem Aristoklés – přezdívka Platón
 • i přesto, že měl možnost učit se od bohatých fil., tak se rozhodl pro Sokrata
 • psal formou mezi učitelem Sokratem a dalšími osobami
 • zakládá typ střední školy akademie
 • člověk má dar myšlení a měl by ho používat, a ne se chovat jako tupá ovce ve stádu
 • nejvyšším dobrem je láska – idea dobra
 • věřil v reinkarnaci
 • zabýval se životem po životě
 • ptal se řeckých vojáků, kteří přežili klinickou smrt, co prožili

díla:

 • Obrana Sokratova – dialog je veden formou obhajoby před senátem
 • Ústava a zákony – popisuje složení a strukturu státu
 • Kritón (O poslušnosti zákonů)
 • Symposión (O lásce)
 • Faidón (O nesmrtelnosti)
 • Gorgiás (o umění řečnickém)

 

Aristoteles

 • 4. st. př. n. l.
 • žák Platónův
 • díla: Fyzika, metafyzika – nehmotný svět
 • podstata všeho jsoucího je jednota látky a tvaru
 • látka = Hylé – prapůvodní, všudy přítomná
 • celý svět a vesmír je složen z hylé a z ní vzniká úplně vše morfováním do konkrétních tvarů
 • vše na světě má svou příčinu podle Aristotela – první příčinou první Hybatel

dílo:

 • Estetika – v antice je těsné propojení mezi učením o bytí a učením o dobru a kráse
 • ideálem výchovy tzv. Kalokagáthia (kalos = krásný, agathos = dobrý) – harmonie tělesné krásy a ctnostného ducha
 • „Osvícené sobectví, znamená činění druhým dobré věci.“
 • „Je mi přítelem Platón, ale větším přítelem je mi Pravda.“

 

Helénistická filozofie

 • první pojmenování historikem Droysenem jako označení Období prolínání řecké a římské fil. římská čerpá z řecké, navazuje na aristotelovskou tradici, zastoupena těmito školami – stoa, epikurejci, skepse, novoplatonici

Stoicismus

 • pojmenování pochází od místa, kde se stoupenci stoicismus původně scházeli – stoa poikilé – pestré sloupořadí v Athénách
 • jednota logiky (teorie poznání), fyziky (přírodní filozofie) a etiky
 • logika – založena převážně na senzualismu – důraz na smyslové vnímání – součástí je kritéria
 • pravdivosti (pravdivé je to tvrzení, které není možné vyvrátit rozumem)
 • fyzika – svět jako nerozdělitelné spojení pasivního principu s aktivním – přísná determinovanost skrze logos
 • Etika – „Žij ve shodě s přírodním řádem“ – žít ctnostně
 • Seneca – úkolem je osvobodit ducha od hříšného těla a jednat v souladu s přírodními zákony Marcus Aurelius – římský císař, nebyl považován za filozofa v jeho době, po jeho smrti nalezeny fil. zápisky – „sobě samému“ – „žij podle zákonů přírody, pěstuj filozofii, neboť je učitelka moudrosti a ctností (střídmost, statečnost, pokora), používej rozum a logiku a dbej své vnitřní logiky

Epikurejsmus

 • Epikuros ze Samu
 • navázal na Demokrita, odmítl však předurčenost drah atomů, atomy dle Epikura padají shora dolů a pohybují se paralelně, také mají možnost svobodného odchýlení se od své dráhy a spojení, či nespojení (spojením vznikne nová věc)
 • lidskou duši nepovažoval za nesmrtelnou
 • bohové se podle něj o svět a osud člověka nezajímají, člověk si musí smysl života najít a uskutečňovat sám
 • etika – rada zbavit se strachu a všech strastí, to znamená žít umírněně, avšak příjemně jenom slasti, které nejsou provázeny strastí, považuje za dobré

Skepticismus

 • Pyrrhon z Elidy
 • naše poznání nevede k pravdě, je však pravdě podobné

Novoplatonismus

 • Plotinos
 • pyramida bytí – na vrcholu – prapodstata, absolutní jednota a plnost bytí, další stupeň – Duch, plodem Ducha je světová duše – duševní i pozemská, světová duše se vylévá do jednotlivých duší, které se spojují s hmotným světem skrz hmotná těla, nejnižším a posledním stupněm je Hmota.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!