Filosofie středověku, patristika, scholastika

 

Otázka: Filosofie středověku, patristika, scholastika

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): xxx

 

 

Středověká filozofie

 • ve 4. století došlo k definitivnímu prosazení křesťanství
 • typickým znakem bylo střetávání antické filozofie (pohanská moudrost) a křesťanských myšlenek (zjevení)
 • nejprve se čerpalo především z Platóna, díky arabským přepisům později i z Aristotela
 • křesťanství ohlášeno jako jediné státní náboženství
 • vulgáta = první latinský překlad Bible, sepsal sv. Jeroným na popud krále, určena pro prostý lid
 • katolická církev přizpůsobuje učení své představě, že člověk žije pouze jednou a po smrti jde buď do nebe či do pekla, co ho může spasit je žít podle desatera a představa že Kristus sňal z něho jeho hříchy

 

Patristika

 • ze slov pater (otec), církevní otcové jsou autoritou
 • první fáze středověké filozofie, 2. – 8. století
 • období první filozofické reflexe křesťanské víry a její vstřebávání i kritické vyrovnání se s antickou moudrostí
 • církevní otcové se snažili konflikt řešit opovrhováním antické filozofie či objevováním křesťanství v ní
 • gnóze – vyšší poznání, může dosáhnout až ke zření boha

 

Apolegetika

 • křesťané pochází z nižších soc. vrstev, nemají velkou vzdělanost, přichází apologeti (filozoficky vzdělaní lidé) aby obhájili křesťanství u panovníků a vyšších vrstev

 

Dogmatika

 • organizace postavená na dogmatech (nezpochybnitelné pravdy)

 

Systematika

 • sv. Aurelius Augustinus= prvně proti křesťanství, poté díky modlitbám své matky se obrátil
 • Bůh je nejvyšší princip, stvořil svět z ničeho
 • nejvýznamnější církevní otec
 • čerpal z Platóna (z novoplatonismu) – přepracoval ve prospěch víry
 • pokládá základy křesťanské teologie (používaná 700 let), vysvětluje Dobro a Zlo (Dobro=Bůh, nejvyšší láska, krása a spravedlnost, člověk má dar svobodné vůle a ve světě kde existuje zlo-satanská říše, si může volit svou cestu)

 

Scholastika

 • druhá fáze středověké filozofie, 9. – 15. století
 • Vznik prvních univerzit a církevních škol, vyučuje se především teologie, ostatní filozofie má pouze podporovat církevní učení
 • nejde o hledaní pravdy, ale o obhajobu pravdy již zjevené
 • scholastické metody, jak proniknout do systému filosofie (proniknout do pravdy a víry a přiblížit ji lidskému myšlení; dát pravdě uspořádanou podobu; fil. argumenty vyvrátit argumenty rozumu x víře)

 

Raná scholastika

 • nejvyšší autorita – bible
 • hlavní problém – spor o univerzálie
 • rozdělení na myšlenkové směry
 • realisté – Bůh stvořil svět, ale pojmenování už dali lidé
 • nominalisté – Boží dílo je tak dokonalé, že Bůh stvořil vše již s veškerými jmény

Petr Abélard

 • “obecniny jsou v jednotlivinách” – konceptualismus (střední proud)

 

Vrcholná scholastika

Albert Veliký

 • polyhistor
 • vytvářel summy (souhrn)
 • nejvýznamnější – teologická (nedokončená)

Tomáš Akvinský

 • nominalista
 • krátce po své smrti prohlášen za svatého
 • nejzásadnější postava křesťanské filozofie, jeho závěry se nezpochybňují
 • novotomismus – oficiální křesťanská filozofie, používá se dodnes
 • zdrojem poznání je víra i rozum (Víra je pravda zjevená – božská a filosofie je pravdou přirozenou
 • všechny otázky a odpovědi jsou obsaženy v Bibli
 • pravé poznání lze uskutečnit pouze prostřednictvím víry
 • podává pět důkazů existence Boha
  • vše má svou příčinu (existuje prvotní příčina
  • Z pohybu (změny) lze usuzovat, že existuje prvotní impuls
  • věci existují nebo neexistují, to že existují, způsobuje nějaká nutnost
  • skutečnost je rozdělena dle stupňů dokonalosti, musí však existovat ten nejvyšší stupeň
  • v uspořádání věcí je smysl stejně jako ve směřování věcí, musí však existovat něco, co dané věci

 

Pozdní scholastika

 • důraz na přírodní filozofii

Roger Bacon

 • odpůrce scholastiky
 • neodvolávat se svých autorit, ale vycházek z vlastních poznatků
 • obviněn z čarodějnictví
 • veškeré křesťanství je postaveno na filosofii AAA (Aristoteles, Averroes, Avicena)

William Occam

 • slavný matematik a logik
 • Occamova břitva – princip logické úspornosti, pravděpodobným autorem byl už Aristoteles
 • pro vysvětlování určitého jevu nemá být použito více jevů, než je nezbytně nutné.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!