Filosofie v Řecku – maturitní otázka

 

   Otázka: Filosofie v Řecku

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kolda

 

Filosofie – učebnice

=snaží se formulovat otázky, vybízí k hledání odpovědí na ně, směřují k otázce bytí, k pochopení principů přírodního světa (kosmu) zaměňující na podstatu hodnot. atd.

-tyto otázky se vytvořily před 2500 lety v řecku

 

Antické typy filosofie

Kosmologická předsokratovští myslitelé . hledání sjednocujícího principu jsoucna, hledání podstat. Řádu, harmonie světa předsokratovští myslitelé

Antropologická – sokratovské školy, sofisté, Sokratés – orientace na roli člověka, v řádu světa, na problémy poznání a na principy praktického fungování společnosti

Systematická – Platon, Aristoteles – vytváření systémů, shrnujících dosavadní filosofiské poznání a hledajících odpovědí na všechny otázky týkající se přírodního světa

Helenistická – stoicismus, epikureismus, novoplatonismus – postupné zužování filosofických téman na otázky poznání, morálky a hledání smyslů života, zesilování mystických rysů ve filosofii

 

Předpoklady vzniku filosofie v Řecku

 • Bohatých svobodných městech na pobřeží Malé Asie se stýkaly dvě významné starověké kultury (středomořská a východní)
 • Praktické potřeby (mořeplavba, obchod) vyžadovali systematizaci reálných poznatků o světě
 • Řecké náboženství netvořilo jednotlivý systém s duchovním monopolem – mohl se vedle mytického obrazu světa bez zásadního problému rozvíjel i ,,konkurenční“ výklas, založen na rozumově – zkušenostním poznání

 

Rysy nejstarší filosofie

a ) snaha o rozumový výklad světa a postavení člověka v něm je převratným krokem, znamená i vyjití člověka z bezpečí mýtů a přijetí odpovědnosti, plynoucí z rizika úmyslu v poznávání i jednání. Filosofie neznamená popřen (vyvracení mýtů ale snaha o paralelní výklad vedle mýtů

b) Filosofia – láska k moudrosti – jako první užil Pythágoras – chápeme jako hledání (namáhavé a často neúspěšné ) a usílí přiblížit se moudrosti (sofia)

c) Dříve označována jako všechno, k čemu se člověk dobírá rozumem nebo zkušenostním poznáním (matematika, astronomie, politika, etika)

 

Jednotliv etpay antické filosofie

Kosmologická filosofie dříve hledala filosofie odpověď na to co je sjednocujícím principem v proměnlivé skutečnosti, z čeho je skutečnost odvozena, jakým řádem se řídí. Tento sjednocující princim měl u některých myslitelů podobu látky (mileťánu) u některých šlo o nemateriální povahu (pythagorovci)

Mileťáné – zobecněný obraz světa, vytvořený mimo rámce tradičního mýtu reprezentují myslitelé z Mylétu (=významné město v Ionii na východním pobřeží egejského moře = ionská škola) Sjednocení viděli v pralátce = není to mrtvý stavební materiál, ale živá oduševnělá hmota (hylozoismus = z řečtiny = hýle – hmota, zóos – živý)

Tháles (624 – 547) – Aristoteles ho považuje za průvodce uvažování o principech, z nichž je odvozena rozmanitost světa. Tháles procestova Egypt znal astronomické a matematické poznatky, vých. Národů, vypočítal výšku pyramid z jejich stínu (thaletova kružnice) věděl pralátku ve vodě

Anaximandros (610-546) – napsal první spis – O přírodě (nedochoval se) zde posouvá Thaletovu představu od této ,,vody“ k ,,vodě neurčité“ a k neurčitému a neomezenému (=apeiron) pokusil vysvětlit pohyb hvězd a Země jako tělasa v prostoru, nakreslil první mapu známého světa

Anaximénes (585-525) – pralátkou je pro něho vzduch, ne však konkrétně, ale jako u předchůdce ,,apeiros aér“

 

Heros – hrdina

Moira – osud

Eudaimonia – posvátná úcta

Psyché – duše

Agón – zápas

Asfodely – květiny v podsvětí

Nús – mysl

Deus ex machina – bůh ze stroje

Schole – věčný čas (škola)

Fýsis – přirozenost

Alethia – nezakykrytos, obraz rozumu

Esti – bytí

Aporse – rozcestí

Logos – řeč

Pyr – plamen

 

POLEMOS

 • Spor (svět je rozporný, kontradikční napjatý)
 • Život bez smrti, zákon bez práva
 • Spící (všechno na sebe) X bdící (převádí celek, přímá proukladnost světa, přímost poloos)
 • Když je zrušeno jedno, zruší se i druhé (když zničíme mužnost, zničíme ženskost)

 

KOMPLEMENTUM

 • Srostlé, neodělitelné, jedno bez druhého nedává smysl
 • Temní strany jsou součástí světa = nutné
 • Dnes bezpečí (sterilní společnost, prášky na vše)

 

PYR

 • Svět je podobný ohni
 • Stýka se s Elejskou školou
 • Svět je jeden = jednotka/ mozaika, odstupit = neumysplný celek (pán prstenů)
 • Věci zařazuje do celkového pochopení

 

HENPANTA

 • Ze všeho jedno, z jednoho vše

Theion – božské, Sophon – moudré ( v bohu je všechno)

 • Sjednocení protikladů svět homogenní jednotě
 • Podle názorů Elejců je svět také homogenní vytá
 • – rozdál: statické bytosti (Elejské) X napjatéxdynamické (Herakleitos)
 • I to co je pro nás nesmyslné, může mýt význam,
 • Spící se obrací do vlastního světa, bdící má jeden, skutečný svět

 

Panta Rhei

(nestoupíš 2x do stejné řeky)

 • Vše plyne, vše je v pohybu

Sokratés (469- 399

Platon (427 – 337)

Arisotelés (384 – 322)

Athény

 

Sokratés

 • On sám nic nenapsal
 • Filosof života
 • Výhradně z nepřímých pramenů
 • Kontroverzní osobnost. Famózní
 • Žák platon
 • Filosofické dialogy, sugestivní obraz Sokrata (nevykořenitelný), ráně Platonové dialogy – Sokrates, později už Platonovy
 • Žák Xenofon (anabáze)
 • Obrana Sokrata, Symposion (Hostina)
 • něco mezi myslitelem a švejkem
 • – mnohem lidovější, obdiv
 • Aristofanes
 • – hra Oblaka
 • Negativná manipulátor, kontradiční obrazy, generační druh

 

Sokratovské školy

Jeho žádost – jejich metoda založen a na Sokratovi

 

Kynici (Cynici, kyon-pes)

 • Vše je pod psa
 • Založeno na nezávislosti, neuctívají nic, nezávislost, odtah, zdrženlivý, asketičtí, pohrdají společností
 • Na ničem nezáležím bic nepotřebuje
 • Diogénes, Antisténes (Sokratův žák)  – závislost na nezávislosti
 • Kázeň, trénink, distanc
 • Nevstupovat do vztahů (sokratův odkaz)

 

Hedonici (rozkošnost)

 • Aristipos – podle Sokrara je základní myšlenka ,,užívej si“
 • Pouze radost, aby se radost nezvrátila v opak
 • Kocovina
 • vyhledávej slast vyhýbej se strasti
 • oblíbené i dnes

 

ERISTICI (ERIS – řecká bohyně konfliktu)

 • Vyhrávat konflikty
 • Psychologická manipulace /asertivita
 • Oblíbené tehdy
 • Eukliedes (není to z Euklidové věty)
 • Technika argumentů
 • Metajazyk – slovo, typ pozornosti
 • Praktický, politický a právní život
 • Platonovský pohled na Sokrata (idealizovaný)
 • V 5. St. Antropologický obrat (pohled na člověka)

 

5. st. Řecko ante

Demokracie – legitimní způsob předání moci, zachvacovat všechny oblasti lidského života

Městský sát (polis) – přehledné. 10 – 20 tis. Obyvatel (všichni se znají) velké 50 tis. (athény)

Odstoupení od monarchickho přístupu zbytku

 

Aristokracie – (aristoi) – lepší než druzí, vláda (moc) nejlepších, Eugeneis – dobrého rodu/ dobré krve, funguje pouze dokud v to věříme

Vzniká zbohatlá vrstva, postupně chce i politickou moc (Reflkekce – Solona podle majetkových poměrů)

 

Oligarchie

(oligos- málokterý) – vláda menšiny (šlechtici a zbohatlíci), lide bez majetku nemají v Řecku právo volit

Silný jedinec, občas Tyranos (samovláda)

 

Démos (=lidú

Ženy, cizinci,otroci – vetšina společnosti démso nejsou, nemají politická práva

5-6 stol. nabývá na váznamu (řecko perské války)

Kompletní mobilizace => váhra => chteli práva všichni => proces demokracie

Démos – kratos = vláda lidu

 

HOPLITA (těžkooděný pěšák)

 • Kdo má moc i odpovědnost, válečně
 • Hoplitská reforma, kriterium pro vojenskou službu, musí být schopen si koupit výzbroj
 • Co občan, to voják 20-50let

 

Elethéria (=svoboda)

Demokracie = předávání (cirkulace) moci (střídavě se poroučí, střídavě se vládne)

Voleno na 1 rok

Kvantina se přelévá v kvalitu (vetšinová vláda)

Každý si může dělat co chce v rámci limit

Demokracie je způsob desakralizaci mocí, moc zevšední, zobecní, musí se brát ohled na démos (podlézání)

 • Otevření nových pojmů jako morálka, právo (není to přímý výron z boha, už nic není posvátného)

 

Desakralizace = ve všech sférách relativizace hodnot)

I morálka je relativní konfekce (řecká duše upadne do zmatku, hluboký vnitřní neklid)

Politicky radikální ale i kulturně konzervativní

Aristotelé – Miltiádes, Periklés, Platon

 • Hlavně v prvních fázích funkci zastávali nejlépe (ndůvěra = vyhnanctví)
 • Hlad po vzdělání – démos chce dohnat vzdělanost, kterou má aristokracie (aristokratéú
 • Chce se vyrovnat aristokratům
 • Potřeba učitelů -> na vzdělávací potřebu reaguje filosofie
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!