Filozofie – její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství

 

   Otázka:  Filozofie – její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Katka

 

 

 

 

1.A       FILOZOFIE, JEJÍ VZNIK, VÝZNAM, VZTAH K OSTATNÍM VĚDÁM, ZÁKL. POJMY

– Filozofie vzniká asi před 3 000 lety v Číně a Indii, ale největší rozmach v Antice

– v Antice všechno zapisovali, shromažďovali, ale v Číně ne, proto je významnější antická fie

– antická fie je první ucelený systém poznatků o člověku, společnosti, přírodě a o celém světě

– Pythagoras mluví o tom, že fie je možnost získávat informace ( nejsem moudrý, ale chci být přítelem moudrosti)

– tehdejší filozofové se zajímají o otázky, jak vznikl svět, zda se vyvíjí, co je podstata světa, kým byl stvořen

– v 19. století se od fie oddělují další disciplíny ( příliš mnoho informací )- právo, historie, sociologie, psychologie

– každá ta věda má svůj vlastní obor, ale vědy spolu spolupracují, ale fie  zobecňuje poznatky těch společenských věd

– současná fie se zabývá problémy člověka- smysl života, zda existuje posmrtný život, problematika životního prostředí, co vede lidi k vyvolávání konfliktů

– fie je neustálé kladení si otázek a hledání odpovědí

– k prvnímu rozdělení dochází v antice, kdy Aristoteles rozdělil fii na teoretickou (matematika+fyzika), poetickou (etika-věda o morálce) a praktickou (právě celá fie)

– dneska dělíme:

1) Teoretická filozofie: představována několika vědami:

 • ONTOLOGIE-zajímá se o to, co je pohyb, prostor, čas, hmota, existence, pracuje s pojmy materialismus a idealismus

materialismus= podstatou světa je nějaká látka, materia

-idealismus= základ světa je idea-myšlenka, má blízko k náboženství( Bůh ), dělí se na objektivní ( podstatou myšlenka, že existuje něco dokonalého, co napodobujeme, svět byl vytvořen někým a subjektivní ( „existovat znamená být vnímán“- to, co člověk vnímá existuje a naopak, schopností vnímat byl člověk obdařen Bohem)

 • GNOZEOLOGIE-věda o poznání, jiným slovem Noetika nebo Epistemiologie, můžeme poznávat třemi způsoby: racionalismus= poznání na základě rozumu

senzualismus=poznání na základě našich smyslů

empirismus=poznání na základě vlastních zkušeností

 • AGNOSTICISMUS– svět není poznatelný, protiklad ke gnozeologii
 • AXIOLOGIE– věda o hodnotách
 • ETIKA– nauka o chování lidí
 • FILOZOFICKÁ ANTROPOLOGIE– podstata člověka, nauka o podstatě člověka
 • DIALEKTIKA– věda o vývoji, dříve umění vést rozhovor
 • METAFYZIKA– opak k dialektice, věda, která odmítá pohyb

2) Praktická filozofie: představována dvěma vědami:

 • LOGIKA– věda o správném usuzování
 • ESTETIKA– cit pro krásno, schopnost vnímat krásno, nauka o krásnu

3) Mezní disciplíny:

 • FIE DĚJIN, PRÁVA, KULTURY, NÁBOŽENSTVÍ

 

 

1.B       NÁRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ (JUDDAISMUS), KŘESŤANSTVÍ

JUDDAISMUS:

–  Židé nejvíce v Izraeli, USA a Rusku

– monoteistické náboženství

– je to smysl a způsob života

– jedním ze zakladatelů je Abrahám, který Židy přivedl do země zaslíbené Kenaan (dnešní Palestina)

– ze země zaslíbené se dostali do Egypta, upadli do otroctví, nakonec z otroctví vyvedeni Mojžíšem (putování trvalo 40let), dostali se k hoře Sinaj, zde Mojžíš dostal Desatero (na starých deskách)

– národ se přizpůsobil ke stylu království-> dynastie králů, král David, syn Šalamoun- nechal vystavět chrám, čelil spoustě nájezdů- chrám rozbořen, Židé žijí v diaspoře (= rozptýleni po celém světě)

– Židé se snaží vytvořit vlastní říši, ale všude nějaké spory a konflikty

 

TÓRA– 5 knih Mojžíšových (pentateuch), musí být napsána na jednom kuse pergamenu, postupně se namotává z jednoho místa na druhé, psáno hebrejsky, když už se nedá používat, tak je pohřena na židovském hřbitově, nesmí se jí dotknout

 

KNIHY NEVIIM

 

SABA- svátek, Bůh 6 dní tvořil svět a 7. den odpočíval, také to uznávají, ale od pátku-> čili odpočinkový den je sobota, týden začíná nedělí, nesmí pracovat, vařit

 

Židovské svátky:

 

ROŠ HAŠANA– Nový rok, 1. kniha pro všechny spravedlivé, 2. 10dní na nápravu pro nespravedlivé, 3. Kniha pro ty, kteří budou v pekle

 

JON KIPUR– 10.tišri- 10.týden, den smíření, 10 dní po Novém roku, lidé se modlí a prosí o odpuštění

 

CHANUKA- svátek světel, připomíná vítězství Židů nad Siřany, začíná v den zimního slunovratu, slaví se 8 dní, na osmiramenném svícnu se zapaluje každý den jedna svíčka, děti dostávají dárky- téměř ve stejném období, jako naše Vánoce

 

PURIM– záchrana Židů před smrtí v Persii

 

PESACH– období Velikonoc, oslava odchodu Židů z egyptského otroctví, jedí nekvašený chleba

 

Rituály:

 

OBŘÍZKA– provádí se u chlapců osmý den po narození

 

BAR MICVA– obřad- dospělost chlapců ve 13ti letech, veliký svátek, chlapci mohou poprvé do synagogy a předčítat z Tóry

BAT MICVA– dospělost u děvčat ve 12ti letech

 

SVATBA– probíhá pod baldachýne v synagoze, žena může do synagogy jen jednou za život, právě ve svatební den, píše se smlouva

 

POHŘEB– Židé mají pohřební bratrstvo, ti se postarají o formality a vykonání pohřbu, odmítají pohřbení žehem, pouze pochování do země, po smrti oblečeni do plátěného hrubáše, místo kytek nosí na hrob kamínky, hrobky ve tvaru pěticípé hvězdy

 

KOŠER– jídlo, které mají povoleno

TREJFE– nepovolené jídlo, neměla by být konzumována mléčná a masitá strava dohromady, nejedí vepřové maso, jedí maso, které bylo zabito rituálem

 

SYMBOLY:

 

JARMULKA(KIPA)- pokrývka hlavy, muži, když se modlí

 

TALMUD– ústní zákon, má 2 části- Mišna (aplikace Tóry do života, opakují se texty, výroky) a Gemara (návod, jak by měla Mišna probíhat)

 

MIKVE– očistná koupel

 

STARÝ ZÁKON

– křesťanská bible obsahuje Starý a Nový zákon

– ke Starému se hlásí křesťané i Židé, vznik od 10-9 př.n.l.-2.st.n.l.

– do dnešní podoby zpracován postupně, originál je psán v hebrejštině, menší části v aramejštině a jedna kniha je psána řecky

– první řecký překlad mezi 3-2 před Kristem

– tzv. tóra- 5 knih Mojžíšových- pro židy- Genesis (stvoření světa, svět stvořen během šesti dnů-7.den odpočíval), Exodus ( vyvedení Židů z egyptského otroctví), Leviticus (popis židovských kultovních a náboženských zákonů), Numery (putování pouští, prohřešky a nesnáze s tím spjaté) a Deuteronomium (poslední proslov Mojžíše na Moabské pláni před jeho smrtí)

– kromě 5 knih Mojžíšových patří ke Starému zákonu také Historické spisy: Mudroslovné spisy (moudra, poezie), Prorocké knihy (významné činy proroků) a Poetické knihy

 

KŘESŤANSTVÍ

-monoteistické náboženství, nejrozšířenější světové náboženství

– židé neuznávali Krista jako živého spasitele, ale křesťané ano, proto došlo k oddělení křesťanství od judaismu

– 12 apoštolů šířilo křesťanství ( nejvíce asi Pavel )

– spousta římských císařů byla nepřáteli křestanů, protože Římané uznávali polyteismus, nejčastějším trestem pro křestany bylo ukřižování

– nepodařilo se jim křestany zlikvidovat => 313 Edikt Milánský= zrovnoprávnění křesťanství

– 1054 Velké schizma- rozdělení na východořímskou(řeckokatolická církev- hlava církve papež, gregoriánský kalendář, sídlo Konstantinopolis) a západořímskou (římskokatolická církev- hlava církve patriarcha, juliánský kalendář)

– 16.století reformace- velká kritika církve, papeže, nesvobodný přístup k písmu svatému, u nás začalo o 100 let dříve než v Evropě

– Luther požaduje svobodný výklad písma svatého, odmítá kacířství, chtěl demokratické poměry v církvi

– Jan Kalvín- Francouz, odešel do exilu

 

Křestanské svátosti:

 

EKUMENISMUS– hnutí za sbližování a spolupráci jednotlivých církví

 

KŘEST- svátost, při které se odpouští dědičný hřích, přijetí do církve věří, že po smrti budou žít v pokoji

SVÁTOST SMÍŘENÍ– zpověď, odpouštění hříchu, pokání, projev lítosti

EUCHARISTIE– přijímání Kristova těla- hostie, víno proměněno v krev, hostie se vkládá do úst a nekouše se

BIŘMOVÁNÍ– člověk přestupuje z dětské víry na víru dospělého, asi v 18ti letech, biřmuje biskup

MANŽELSTVÍ– svazek navždy, bere se velmi vážně, zákaz rozvodu, v kostele sňatek pouze jednou

KNĚŽSTVÍ– když se nechceme dát na manželský život, sliby, ale může odejít, ale po 10ti letech slibuje navždy

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH– kněz dojde k člověku, který umírá nebo nad 60let a vyzpovídá se, eucharistie

 

Svátky:

ADVENT– očekávání narození Ježíše Krista

VÁNOCE– narození Ježíše Krista 25.12

NEDĚLE– účast na mši svaté, den, kdy Bůh odpočíval

VELIKONOCE– zmrtvýchvstání Ježíše Krista

DUŠIČKY– 2.listopadu, modlí se za duše zemřelých, zapalují se svíčky

BARVY ROUCHA– fialová, bílá, zelená, růžová a červená

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE– poslední církevní slavnost

 

Nový zákon

– tvořen 4 evangelii- Marek, Matouš, Lukáš a Jan

– první tři synoptická evangelia- podobná

– život Ježíše

– skutky apoštolů

– apokalypsa- zjevení Janovo

– polovina 1.a konec 1.století

– psán řecky( Starý hebrejsky)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!