Filozofie období renesance – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Filozofie období renesance

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Filip.K

 

 

 

 

Filozofie období renesance
-renesance= znovuzrození, obnovení
-16 století Itálie
– věda založená na rozumu (ratio) a zkušenosti (empirie)
-oddělování filozofie od náboženství
-víra ve schopnosti člověka
-humanismu= nový člověk na boha
-panteismus= všechno je božské povahy

 

hlediska dějinného procesu :
1. vynálezy a objevy
– kompas
– střelný prach
– knihtisk

2. nové vědění o přírodě
– představa, že Země je nehybným středem univerza, kolem něhož krouží celá nebesa

 

Niccolo Machivelli (1469-1527,I)
– kniha Vladař
– za výlučný princip politického jednání pokládá sebezachování státu a stupňování jeho moci, lze využít všech prostředků, které slouží tomuto cíli ať už jsou oprávněné, ať jsou morální či nikoli – klam, lest, zrada, křivá přísaha, úplatek, porušení smlouvy, násilí. Ve vztazích států neplatí morálka a právo, nýbrž jen holý boj o moc, vedený prostředky vojenskými, nebo politickými.

 

Hugo Grotius (1583-1645,H)
-knihy Svobodné moře= Tři knihy o právu válečném a mírovém
-považován za zakladatele mezinárodního práva, právo je odvozeno z boží vůle, stojí nad státem
-vedle zjevené Boží vůle existuje přirozené právo – vyplývá z lidské přirozenosti jako živočicha nadaného -rozumem a sdružujícího se ve společenství
-přirozené právo zavazuje nejen každého člověka, ale i státy v míru a válce, toto mezinárodní právo je   nejdůležitější částí práva

 

Thomas Hobbes (1588-1679, A)
– kniha Leviathan
– filozofie státu, člověk je egoista, který usiluje o vlastní výhody (vlastní existence a majetek)
– v přitozeném stavu, vládne válka všech proti všem, lidé si smlouvou vytvoří stát, stát zaručí mír, majetek, vyšší mravnost, mezi státy však dál trvá válka, státní moc (panovník, parlament) musí být všemocná a stát nad zákonem

 

 Thomas More (1478-1535,A)
– Utopia – obraz ideálního socialistického společenství, žádal konec vykořisťování nižších tříd, společnou výrobu, na níž by se podíleli všichni, společné vlastnictví, zaopatření ve stáří, volný přístup všech ke vzdělání a duchovním statkům

 

Tommaso Campanella (1568-1639, I)
-Sluneční stát – ideální komunistická společnost

 

Mikuláš Kusánský (1507-1564,N)
-považován za vlastního zakladatele novověké filozofie
-kniha O vědomé nevědomosti – Bůh stvořil svět na základě matematických principů, k poznání vesmíru proto musíme používat týchž principů
-bůh je absolutní nekonečno, ve kterém všechny protiklady spadají v jedno, stojí mimo schopnost našeho chápání, ve vztahu k absolutnu je výsledkem našeho myšlení nevědění (učená nevědomost)
-vyslovil univerzální myšlenku, tolerance všech náboženství (existuje jediná nejvyšší pravda)

 

– rozlišuje tři stupně lidských poznávacích schopností
1. smyslová schopnost – poskytuje jednotlivé, nesouvisející dojmy
2. schopnost rozvažovací – rozlišuje smyslové dojmy
3. rozum – to, co rozvažování odděluje, spojuje v syntézu (sloučení protikladů)


Giordano Bruno (1548-1600, I)

– kniha O nekonečnu, vesmíru a světech
-rozvinul Koperníkovo učení – naše nejbližší okolí je systém pohyblivých hvězd, který obíhá okolo Slunce
-Bruno vyslovuje myšlenku nekonečného vesmíru – vyplněného nespočetnými slunci, hvězdami, světy bez hranic a středu – svět je věčný a v neustálém pohybu, je ovládán a pohybován jediným principem – Bohem = souhrnem všech protikladů, je tím největším i nejmenším , je nekonečný a nedělitelný
– ztotožnění Boha s přírodou – panteismus

 

Francis Bacon (1561-1626, A)
-úsilí o rozsáhlou obnovu věd, tzn. vědy jako celku i každého vědeckého oboru
-kniha O důstojnosti a pokroku – kritika tehdejšího stavu vědy
-kniha Nové organon (kritika Aristotela) – podává rozbor nové vědecké metody, úkolem filozofie je vytyčit cíl vědeckého poznání a nalézt obecně platné metody
-cílem člověka je pokrok = ovládnutí přírody, člověk ji ovládne, pokud ji pozná a poslouchá její zákony, k dosažení cíle je zapotřebí správné metody, abychom dospěli k této metodě musíme učinit dva kroky:
1) odstranit omyly z lidského myšlení, nazývá je idoly (přeludy, iluze, předsudky)
2) používat správný způsob myšlení a bádání – správnou vědeckou metodu
–kniha Nová Atlantida – vize ideální společnosti budoucnosti, kde stát je řízen vědci

 

 Reformace
– reforma církve v duchu původních křesťanských ideálů

 

Martin Luther (1483-1546)
– mezi bohem a člověkem nesmí stát žádný prostředník,možnost vykoupení vidí pouze ve víře v Písmo   (evangelium), víru staví ostře proti rozumu (ďáblova děvka), svoboda bádání v Písmu, ostatní je bez  ceny
– význam zesvětštění vzdělání, svoboda svědomí

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!