Francouzská buržoazní revoluce – otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Francouzská buržoazní revoluce

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Terezie Chiara

 

 

 

 

1. stav Francie před revolucí
2. od monarchie ke konstituční monarchii
3. republika – vláda girondistů – jakobínů
4. termidorský převrat
5. výsledky a důsledky revoluce
6. nástup Napoleona k moci
7. války – Anglie, Rakousko, ovládnutí Evropy, Rusko, bitva národů
8. konec Napoleonovy vlády, restaurace Bourbonů
9. vliv napoleonských válek na dění v Evropě – Vídeňský kongres, Svatá aliance, kvietismus

 

Francouzská buržoazní revoluce

 

Ludvík XVI. – 1774 – 1792

před královskými povinnostmi dával přednos lovu a zámecké dílně

nechal si navrhnout nový stroj, který měl nahradit kata = gilotina

za manželku Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie)

rozmařilý život francouzského dvora ruinoval pokladnu, několik ministrů financí mělo plán, ale Marie Antoinetta se nehodlala uskromnit – neprosadil si svou

už od roku 1614 nebyly svolány generální stavy = parlament, zástupci obyvatelstva

zmatek v zákonech, státní správě

jediné povolené náboženství je KATOLICKÉ

cenzura, nevolnictví

 

DANĚ

privilegované stavy –  daně platit nemusí (šlechta a církev)

3. stav – daně platit musí +neúroda, bída, nedostatek peněz; venkované, inteligence, řemeslníci, bankéři, obchodníci, podnikatelé = BURŽOÁZIE

panovník utrácí více, než stačí vybrat na daních

 

I. fáze MONARCHIE

jaro 1789  – svolání generální stavů

od Versailles, aby vyřešili finanční problémy – vnik NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ s cílem sepsat ústavu a vyřešit finanční problémy (vnikl proto, že se král odmítl vzdát absolutismu) – v Paříži nepokoje

14. 7. 1789 dobyta pevnost Bastila (vězení, symbol moci krále) = definitivní vítězství 3. stavu-  počátek revoluce

po celé Francii vnikaly vojenské jednotky = národní gardy na obranu proti královské armádě

povstání donutilo krále souhlasit s vypracovanou ústavou – odstranění poddanství, zrušení privilegií; desátků, placení daní podle příjmu, odstranění absolutismu

na venkově selská válka- šlechta se dala na útěk – likvidace starého režimu

 

II. fáze LIKVIDACE ABSOLUTISMU

léto 1789 v Paříži vyhlášena Deklarace práv člověka a občana (zrušení poddanství)

svoboda, rovnost před soudem, právo na osobní vlastnictví

král odmítal deklaraci přijmout; nucen přesídlit do Paříže

 

III. fáze KONSTITUČNÍ MONARCHIE

1790 – 1791 příprava a přijetí nové ústavy = král vládne, ale o zákonech rozhoduje shromáždění občanů, zákony mohl pouze odročit (právo veta) +zavedení všeobecné oslovení OBČAN, volební právo podle majetku, samostatný soudní systém

parlament – příznivci tvrdého postupu = RADIKÁLOVÉ (ve sněmovně sedí vpravo), umírněnější politici sedí vlevo

politické kluby – mimo sněmovnu, poslanci se scházejí s veřejností, aby diskutovali o politických otázkách

JAKOBÍNI – zástupci nižších chudších vrstev, Maximilien Robespiere, spokojeni s konstituční monarchií

GIRONDISTÉ – zastupovali bohatší buržoazii, umírněnější, nebyli pro tolik reforem, přívrženci odstranění krále

1791 král se pokusil o útěk ze země, ale byl zajat a poslán do vězení

1792 vyhlášena válka Rakousku a Prusku – Francie prohrává, král sesazen za zradu, zrušeno království – REPUBLIKA

 

IV. fáze REPUBLIKA

hlavní slovo má konvent, král obviněn z velezrady vlasti

1793 král popraven, Marie Antoinetta také její sny poslán na převýchovu a poté umřel

1792 – 1793 vláda girondistů

chtěli volné podnikání, pokračovat ve válce x lid chtěl stanovit maximální ceny a zdanit bohaté, nespokojenost obyčejných lidí, povstání ROAJALISTŮ (občanská válka), podporu získávají jakobíni

podzim 1793 jakobíni zatkli girondisti, odsoudili a popravili je – vláda jakobínů v čele s Maxmiliánem Robespierem (přísný, krutý)

revoluční jakobínská diktatura (1793 – 1794) = teror, prosazování zásad – v zemi vznikaly revoluční výbory, které měli trestat nepřátelé revoluce – popravy, vydány zákony o maximálních cenách

 

VÝSLEDKY A VÝZNAM REVOLUCE

změna způsobu vlády, vnik občanské společnosti = rovnost před zákonem, zrušení poddanství, odstranění privilegií šlechty, zbavení církve majetku, zakotvení základních občanských práv, vliv na myšlení a dění v Evropě

Danton – jakobín, popraven

Robespierre

Marat – časopis Paříž lidu

La Fayette – v době války za nezávislost

 

OBDOBÍ TERMIDORSKÉ REAKCE

1794 Pařížané vtrhli na jednání jakobínů a spolu s Robespierrem je popravili, k moci se vrátilo umírněnější měšťanstvo, jakobínský klub je uzavřen

moci se ujali girondisté

1795 nová ústava –  pětičlenné direktorium; roste úloha armády a touha najít vůdce

 

Napoleon Bonaparte

syn zchudlého šlechtice z Korsiky, zadarmo studium na vojenské škole, kde ukázal své veliké nadání- cílevědomí, pracovitý, vojenský génius, po studiu odešel do Paříže,

Destireé Clary dcera obchodníka s hedvábím, Napoleona si chtěla vzít – půjčila mu peníze a už ho nikdy neviděla; chtěla se zabít, ale zachránil jsi maršál Napoleona Bomadot, odjeli do Švédska a založili zde rod, který zde vládne dodnes

Josephine  – bohatá, vlivná, stala se francouzskou císařovnou, dopomohla mu k povýšení na generála, oženili se, ale kvůli jejímu zdravotnímu stavu nemohla mít děti; rozvedli se

Maria Luisa – politický sňatek, Rakušanka – Habsburka

syn Napoleon – v 17 letech umřel na TBC, stal se velitelem francouzské armády v S Itálii; vytvořil dceřiné republiky (S a střední Itálie, Rakušané)

X Velká Británie – Napoleon ji chtěl obsadit tažením do Egypta a ovládnutím Středozemí – špatné klima, nemoci – poražen

léto 1789 bitva u Abikuru  – námořní bitva, ve které vyhrála VB

1799 státní převrat  – 3 konzulové (1802 Napoleon doživotním konzulem)

1800 přechod armády přes Alpy, což Rusové nečekali (generál Surovov), od té doby se Rusko do válek moc nezapojovalo

1804 Napoleon prohlášen za francouzského císař

Napoleon hledal novou cestu do dobytí Anglie, po moři, aby se mohli vylodit na pevnině

1805 bitva u Trafalgaru  – anglický admirál Horacio Nelson měl smrtelné zranění, ale vyhrál a umřel jako národní hrdina

1806 Kontinentální blokáda (systém)

evropské státy nesmí přijímat anglické zboží a na území Francie nesmí kotvit anglické lodě

X Rusko podepsalo, ale nedodržovalo, odmítalo izolovat VB

1800 – 1810 mnoho válek s Rakouskem; uzavřeny mírové smlouvy

1805 bitva u Slavkova (Austerlitz – pod Brnem)´

bitva 3. císařů, Francie x Rusko X Rakousko

Napoleon I. (vítězí) x František II. x Alexander I. – mírová smlouva

na našem území nejvíce válek na V (Ratibořice,…)

v zemích, kde Napoleon zvítězil, rozšiřoval francouzské zákony a dosazoval do vedoucích pozic své příbuzné či generály

zrušena Svatá říše římská národa německého a založil tzv. Rýnský spolek, ale Německo sjednocené nebylo

obnovena samostatnost Polska (úplně až roku 1918)

  • Varšavské vévodství – existovalo pár let

 

1812 tažení do RUSKA korunovat vítězství – velká zima, generál Kutuzov nechal Napoleona proniknout do vnitrozemí

bitva u Borodina  – během ní došlo k evakuaci Moskvy; Napoleon si myslel, že na něj budou čekat a budou chtít sepsat mírovou smlouvu

  • Napoleonova armáda ale byla při odchodu z Moskvy napadena ruským vojskem + podél cesty byly vojenské jednotky, které útočily na prchající fr. Vojáky
  • Napoleon přišel o většinu svého vojska, čehož využili ostatní státy a semkly se do protinapoleonské koalice

1813 bitva u Lipska (bitva národů)

Francie X Rakušané, Prusové, Švédové, Angličané, Rusové

  • drtivá porážka a Napoleon byl nucen abdikovat a odejít do vyhnanství na ostrov Elba; zůstal mu titul císař, ale už nebyl francouzským vůdcem

 

Ludvík XVIII.

bratr Ludvíka XVI., rod Bourbonů

obyvatelé se ale báli návratu krušné doby a chtěli zpět Napoleona

1814 Napoleon opouští Elbu a se spřátelenými vojáky se pokusí zmocnit Paříže a obnovit svou vládu (100 denní císařství)

18. 6. 1815 bitva u Waterloo

Francie X Britové, Prusové

2 dny – Britové nejprve prohrávali, ale druhý den jim Prusové pomohli

  • Napoleon poražen a císařství už nikdy obnoveno nebylo
  • Napoleon ve vyhnanství na ostrově Svatá Helena

1821 Napoleon zemřel

1814 – 1815 mírová jednání ve Vídni – bez francouzů

VÍDEŇSKÝ KONGRES – projednával poválečné uspořádání Evropy, vedl jej ministr zahraničí a později kancléř kníže Mitternich – Rakušan

 

EVROPA ZA NAPOLEONA

ovládal  – Francie, S a střední Itálie, Korsika, Belgie, Nizozemí

dceřiné země  – Španělsko, Rýnský spolek (SŘŘNN), Vévodství varšavské (Polsko), Italské a Napoleonské království, Švýcarsko

spojenecké země – Rakouská země, Prusko, Dánsko, Norsko

nikdy neovládal – VB, Rusko, Portugalsko, Švédsko

 

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ EVROPY

Francie – vrácena do hranic z roku 1790/2 (válka s Rakouskem)

Anglie – část nizozemských kolonií, Malta – převaha na moři

Rusko – prvořadná evropská velmoc – Finsko, část bývalého Polska

Rakousko – S Itálie; vzdalo se J Nizozemí – Nizozemské království

Prusko – upevnění postavení mezi německými státy – Sasko (bylo s Napoleonem), Vestfálsko, Porýní, Sársko

Švédsko – Norsko jako náhradu za Finsko (Norsko odebráno Dánsku; dříve bylo s Napoleonem, ale včas vstoupilo do protinapoleonské koalice)

 

Nizozemské království – protestantské Nizozemí + katolická Belgie

Itálie – S – Rakousko, střed – papež, J – neapolský král

Německo – zřízen Německý spolek (Rýnský spolek) = volné sdružení 35 monarchií + 4 svobodných měst

hospodářsky silné PRUSKO (vítězí) X Habsburská monarchie

  • Celní spolek = jednotné celní území bez Rakouska

Systém svaté aliance = společná politika

ruský car (Alexandr I.) + pruský král + rakouská císař

úsilí o udržení politické i sociálního pořádku v Evropě

obnoven koncern velmoc: Prusko, VB, Rusko, Francie, Rakousko

 

RESTAURACE = obnovování předrevolučních a přednapoleonských poměrů včetně návratu bývalých panovnických dynastií

KVIETISMUS = filosofie, využívá myšlenek francouzské revoluce k udržení poměrů ve společnosti, = nesmí se měnit poměry ve společnosti, režimu, zachovat status

1848 „zakonzervovaná“ Evropa, konzervativní panovníci, tvrdé režimy (policie), ministrové vnitra mají větší pravomoc než panovník – vede k udavačství, cenzura, neúspěšné revoluce

Z a střední Evropa – průmyslová revoluce  – pomalu se ruší nevolnictví; vnik průmyslových odvětví

nová společenská vrstva – DĚLNÍCI = důležitá, zasahuje do politiky; zastupují je sociální demokraté x komunisté

20. – 30. léta – revoluce, které většinou skončily nezdarem

1830 ve Francii  – pokus vrátit Francií absolutismus – nepovedlo se

Karel X. utekl ze země, nastupuje jiný – konstituční monarchie Ludvíka Filipa

1825 v Rusku – pokus o revoluci, státní převrat v prosinci – povstání dekabristů, kteří chtěli konstituční monarchii  – střídání carů – odmítli uznat nového cara Mikuláše I. – vůdce povstání ve vyhnanství na Sibiři + konfiskace majetku

1830 revoluce v Belgii

1831 osamostatnění Belgie od Španělska

1823 osamostatnění Řecka

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!