Geografie jako vědní disciplína (2)

zeměpis

 

Otázka: Geografie jako věda

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Andrea Svobodová

 

Geografie -> věda o Zemi (Geos = Země, Grafie = popis)

 • studují KS nebo její části – krajiny

 

Historie:

 • ŘECKO:
  • Název geografie vznikl podle Eratosthénova díla geografíka , který bylo napsané v 3.st.př.n.l (období Starého Řecka)
   • Vymyslel systém prvočísel
   • Spočítal délky poledníků
  • V tuhle dobu se geografie oddělila se od filosofie
  • Objevují cirkulaci vody a vzduchu -> Aristotelés
  • Kartografie, matematicko-astronomická geografie ->Alexandrijská škola
 • ŘÍMANÉ:
  • Hlavní objevitelé ve 3. až 2.století př.n.l
  • Překročili Alpy, došli k Labi a Karpatům
  • Objevili Kanárské ostrovy, Orkneje, Shetlandy
  • Obepluli VB a Zadní Indii, zkoumali Afriku
 • VIKINGOVÉ:
  • Ve středověku nejdůležitější cestovatelé a objevovatelé
  • Obepluli sever Skandinávie a dopluli až do Bílého moře
  • století -> do Afriky
  • Dostali se na Faerské ostrovy, Island, Grónsko ->vedení Erika Rudého
  • století doplutí do Ameriky ->pojmenování Vinland ->vedení Leif Erikson
 • AŽ 17.STOLETÍ
  • Více znalostí o zemi, poznání nových kontinentů (vnitrozemí prozkoumané až po 16.století)
  • Známí mořeplavci -> Kryštof Kolumbus (1492 ->indiáni), Vasco de Gama (1489 Bombai) a Fernando Magalhaes, James Cook
  • Znalosti o oceánech, přírodním bohatství, pasáty, mořský proudy
  • První atlasy
  • Objevitelé z ČR ->Emil Holub (Střední Afrika), Hanzelka a Zikmund (20.století SV Austrálie

Objekt geografie:

 • Objektem je krajinná sféra -KS- tvořena krajinami (vše kolem nás) a geosférou (soustředný obal Země)
 • KS – 6 geosfér:
  • FYZICKO – GEOGRAFICKÁ SFÉRA -> přírodní část KS (Litosféra, pedosféra, biosféra, atmosféra, hydrosféra)
  • SOCIO – EKONOMICKÁ SFÉRA (člověk a jeho díla   – >průmysl, hospodářství, zemědělství, služby, doprava, cestovní ruch)
 • Horní hranice KS – sahá 10 km nad zem. povrch, mezi zem. povrchem a horní hranicí KS je troposféra – objektem geografie, utváří se zde počasí
 • Dolní hranice – 35 km pod zem. povrchem – Mohorovičičova plocha nespojitosti –odděluje kůru a zem. plášť, pod ní – plášť, nad ní – kůra

 

Kartografie:

 • Nauka o mapách, tvorba map
 • Mapy: zmenšené, zkreslené, skladnější , zjednodušené zobrazení zem. povrchu do roviny (nebo jeho části) -> rovinný obraz Země

 

I.) zmenšené zobrazení

 • Poměr zmenšení mapy oproti skutečnosti udává měřítko mapy-musí obsahovat každá mapa
 • Druhy měřítek :
  • 1) číselné – na většině map, udává nám poměr zmenšení
   • 1:100 000- 1cm na mapě, 1km ve skutečnosti
   • 1:35 000 000- 1cm- 350km
  • 2) grafické – úsečka s vyznačením vzdálenosti, odhadnutí vzdálenosti
 • Dělení map podle měřítka:
  • 1) mapy malého měřítka
   • 1:1 000 000 a méně (1:2 000 000)
   • Zobrazujeme velká území-světa, kontinentů či jejich částí
  • 2) mapy středního měřítka
   • 1:1 000 000-1:200 000
   • středně velká území-státy
  • 3) mapy velkého měřítka
   • 1:200 000-1:500-největší
   • malá území-okresy, turistické, zvl. příkladem těchto map jsou mapy:
    • a) topografické:
     • obsahují vrstevnice (nadm. výška – výškopis)
    • b) plány měst
     • není povrch, jsou zde zakresleny ulice, budovy-polohopis

 

II.) zkreslené zobrazení

 • ke zkreslení dochází proto, že zobrazujeme zakřivenou plochu do roviny
 • ke zkreslení nedochází v místě dotyku zobrazovací roviny a zakřivené plochy
 • čím jsme od dotyku dál, tím je zkreslení větší
 • Globus: nejvěrnější obraz tvaru Země , málo skladný
 • Plán: mnohem přesnější než mapa (neprojevuje se zakřivení Země) , velké měřítko (0: 5000), vyměřují území do 200m2, katastrální mapy, plány měst,…
 • Generalizace: řeší, co na mapě zůstane a co tam být nemusí, určí max. počet údajů aby mapa zůstala přehledná

 

Obsah mapy:

 • Vlastní informace, které mapa podává
 • Rám (ohraničuje mapu), rámové údaje (uvnitř mapy, čísla rovnoběžek a poledníků) , mimo rámové údaje (za rámem, název a tip mapy), legenda (vysvětlivka), písmo (barva, úklony, typ, velikost), barvy (čím tmavší hnědá, tím vyšší hora, čím tmavší voda , tím hlubší)

 

Dělení map podle obsahu:

 • Obecně zeměpisné mapy – obecně geografické
  • Základní údaje o dané oblasti (města, státy, řeky, hory, pohoří, pouště,…)
  • Většinou mapy malého měřítka
  • Podléhají generalizaci
 • Topografické mapy – obsahují vrstevnice
  • Jsou podrobné (zobrazují realitu)
  • Mají zvláštní mapové značky (les, rybník, pomník,…)
 • Tematické mapy – zaměřují se na určitou problematiku a tu pak graficky vyjádří
  • Účelové, např: politická, průmysl, zemědělství,..
 • Katastrální mapy

 

Kartografické zobrazení/projekce:

 • Způsoby, jakými se převádí kulová plocha do roviny
 • Vždy dojde ke zkreslení při převodu do roviny (úhly, délky, plochy)
 • Čím větší plocha, tím větší zkreslení
 • Azimutická projekce
  • Přímo na rovinu
  • Slouží k zobrazení polárních oblastí (přesně zobrazí pól)
  • Čím déle od pólu, tím větší zkreslení
  • Poledníky se zobrazují jako úsečky, rovnoběžky jako kružnice -> paprsková síť
 • Válcová projekce
  • úplně přesně se zobrazí přes rovník
  • na plášť válce, který se potom rozvine do roviny
 • Kuželová projekce
  • Pro zobrazení středních šířek
  • Část země se zobrazí na plášť kužele, který se potom rozvine do roviny
  • Přesně se zobrazí dotyková rovnoběžka
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!