Geografie světového hospodářství

 

Otázka: Geografie světového hospodářství

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Matěj Loukota

 

 

Obsah: Charakteristika, světové hospodářské organizace, vznik a rozvoj světového hospodářství, rozmístění průmyslové výroby, klasifikace států podle stupně hospodářského vývoje, typy ekonomiky, sektorová a odvětvová struktura světové ekonomiky, průmyslová odvětví (těžební, energetický, zpracovatelský průmysl), průmyslové oblasti světa.)

 

světové hospodářství

 • jak je rozmístěno hospodářství ve světě
 • průmysl, doprava, zemědělská výroba
 • veškeré činnosti pro zajištění obživy
 • jiný pojem – globální ekonomika

 

sektory

primární

 • získávání surovin
 • zemědělství, těžba, lesnictví, rybolov

sekundární

 • zpracování získaných surovin
 • průmyslová výroba, stavebnictví, nákladní doprava

terciární

 • služby
 • obchod, doprava, zdravotnictví, vzdělání

kvartérní

 • věda a výzkum, zábavní průmysl

 

a)  Základní předpoklady rozvoje

 • přírodní podmínky, ekonomická vyspělost
 • podle toho, co se tam pěstuje
 • zeměpisná poloha
 • přístup k obchodní cestě

 

světové ekonomické organizace

OPEC – organizace zemí vyvážejících ropu

 • 13 států
 • sídlo ve Vídni
 • členské země OPEC dnes kontrolují 75 % veškerých světových ropných zásob

 

CEFTA

 • středoevropská zóna volného obchodu
 • sdružuje státy, které nejsou členy EU

 

NAFTA

 • severoamerická dohoda o volném obchodu
 • byla to obchodní dohoda spojující Kanadu, USA a Mexiko – tím se vytvořil
 • třístranný obchodní blok v SA se snahou omezit obchodní a celní bariéry a
 • liberalizovat obchod

 

ES (EHS)

 • evropská společenství – ustanoveno Maastrichtskou smlouvou
 • nejsilnější a nejstarší pilíř EU
 • Evropské společenství uhlí a oceli – ESUO
 • Evropské společenství pro atomovou energii – ESAE
 • Evropské hospodářské společenství – EHS – pro podporu ekonomické integrace

 

APEC 

 • asijsko-pacifické hospodářské společenství
 •  21 zemí – ty vytvářejí polovinu HDP světa
 •  cílem je zlepšit ekonomické a politické vztahy mezi členskými státy
 •  sídlo v Singapuru

 

OECD

 • organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
 • mezivládní organizace ekonomicky velmi rozvinutých států světa, které přijaly
 • principy demokracie a tržní ekonomiky

 

EU

 • cílem je zlepšit spolupráci v Evropě
 • předchůdcem byla evropská společenství

 

ECOWAS

 • hospodářské společenství západoafrických států
 • podpora hospodářské integrace – ekonomické aktivity, doprava, průmysl, zemědělství

 

SNS

 • společenství nezávislých států
 • zahrnuje 9 svazových republik Sovětského svazu

WHO

 • světová zdravotnická organizace
 • centrum v Ženevě
 • úkolem je dosažení všemi lidmi nejvyšší možné úrovně zdraví

 

mezinárodní dělba práce

 • zahraniční obchod
 • interakce mezi zeměmi
 • ekonomická spolupráce
 • ekologická stopa
 • určitá země nějaké zboží nebo služby vyváží (exportuje) nebo dováží (importuje) nebo obojí
 • rozdíl mezi exportem a importem se označuje bilance neboli saldo
 • je-li bilance kladná, země v daném oboru více vyvezla než dovezla, a v mezinárodní dělbě práce patří k zemím, které se zaměřují na daný obor
 • pokud je bilance záporná, země více dovezla než vyvezla a v mezinárodní dělbě práce se na daný obor zaměřují spíše jiné země

 

b)  Rozdělení světa na bohatý sever a chudý jih

rozdělení, charakteristika oblastí

sever

 • ekonomicky vyspělé státy
 • Amerika (USA, Kanada), Evropa (celá + Rusko), Asie (Japonsko, Izrael), Austrálie + Nový Zéland
 • 38% rozlohy obývané souše, 22 % obyvatelstva, 85 % světového průmyslu
 • fungující tržní hospodářství
 • vysoká zaměstnanost v terciární sféře
 • velmi nízká zaměstnanost v zemědělství
 • vysoce rozvinutý systém dopravy – hustá síť, kvalitní silnice, dálnice, systém dopravy
 • doba dožití – 70-75 let
 • vysoká vybavenost spotřebními předměty – auta, vybavenost domácností
 • nízká negramotnost

 

jih

 • rozvojové země
 • 78% lidstva, 62% obývané souše
 • menší vybavení přírodními či lidskými zdroji
 • koloniální závislost v minulosti
 • vzdálenost od hospodářských center
 • těžká dostupnost
 • odlišná kultura
 • státy bohaté na nerostné suroviny (nezpracovávají je – nevydělávají na nich)
 • zemědělství je základem ekonomiky

 

státy průmyslově zemědělské

 • základem je zemědělství i průmysl
 • Indie, Čína, Mexiko, Argentina, Brazílie, Egypt

 

nesprávnost pojmová, využití

 • Austrálie a Nová Zéland leží na J polokouli, ale ekonomicky jsou to vyspělé státy
 • rozdělení je podle historie

 

c)  Státy světa dle vyspělosti

nerozvinuté nebo rozvojové země

 • probíhá zde migrace do měst (1960 – 22% obyvatel, 2014 – 54% obyvatel)
 • mají nižší spotřebu a je zde vysoký populační růst (Etiopie, Pákistán, Nigérie)
 • je zde vyšší míra chudoby a nízká úroveň vzdělanosti
 • převážně těžký průmysl (strojírenství, hutnictví, těžba, …) a rostoucí znečištění
 • špatně fungující státní správa
 • veřejné orgány (školství, zdravotnictví, obrana) jsou na nízké a nedostačující úrovni
 • relativně mladá populace – průměrný věk pod 30 let
 • vzdělaní obyvatelé cestují do rozvinutých zemí
 • často vysoký státní dluh
 • rychlejší ekonomický růst než u vyspělých zemí

 

nově industrializované země a rozvíjející se trhy, BRICS

 • rychlá industrializace
 • ztráta hospodářského významu zemědělství
 • orientace na export a volný trh
 • velký příliv zahraničních kapitálových investic
 • společenské problémy spojené s přesunem velkého množství obyvatelstva do měst
 • větší svoboda a dodržování lidských práv než v jiných rozvojových zemích

 

1. generace (asijští tygři)

 • Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong, Singapur
 • rozvoj od 60. let
 • nyní již rozvinuté státy

2. generace

 • Malajsie, Indonésie, Thajsko, Filipíny, Mexiko, Brazílie, Argentina, Chile
 • rozvoj od 80. let
 • pomalejší růst než v případě asijských tygrů

 

BRICS – hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky

rozvinuté země

 • vysoká zaměstnanost ve službách
 • nerovnoměrné rozmístění hospodářství
 • orientace na vědu, výzkum a techniku
 • rozvoj cestovního ruchu a dopravy
 • vysoký hospodářský potenciál
 • nízký podíl těžby nerostných surovin
 • rozvinutá energetika, strojírenský a chemický průmysl
 • vysoké HDP
 • tržní ekonomika, vysoká životní úroveň (Japonsko, VB, Německo, Švýcarsko)

 

d)  Tři typy ekonomiky

agrární

 • primární složkou ekonomiky je zemědělství
 • země třetího světa – Afrika

industriální

 • primární složkou ekonomiky je průmysl

postindustriální

 • primární složkou ekonomiky je terciér a kvartér
 • vyspělé země, bohatý sever

 

e)  Jádrové oblasti x periferie

jádrové oblasti

 • oblasti s obrovskou koncentrací lidí, průmyslu, obchodu, dopravy, služeb
 • soustředění moci hospodářské a politické
 • hospodářsky vyspělé
 • vysoká zaměstnanost
 • regiony v rámci států – oblasti, které mají klíčovou roli v ekonomice a politice státu, světadílu nebo světa
 • vysoká společenská aktivita
 • světové jádrové oblasti

 

Severní Amerika, pobřeží a okolí Velkých jezer

 • megalopole: Chipitto = Chicago – Pittsburgh, Detroit, Cleveland, Toronto
 • Bos-Wash = Boston – Washington, New York , Philadelphia, Baltimore
 • více než polovina severoamerického průmyslu
 • důležité dopravní linky
 • nejdůležitější světová centra obchodu, financí a světové politiky

 

Kalifornie a Tichomořské pobřeží

 • megalopole: San-San – San Francisco. San Diego, Los Angeles
 • Silicon Valley – světové centrum mikrotechniky
 • Seattle a Vancouver
 • soustřeďuje se na nejmodernější mikrotechniky
 • petrochemie, letecký průmysl (Boeing), strojní průmysl, dřevozpracovatelství (Kanada)

 

Tokaido (megalopolis)

 • Japonsko
 • průmyslový pás – od Tokia po ostrov Kjúšú
 • žije zde polovina Japonců (50-60 miliónů)
 • ¾ průmyslové výroby Japonska
 • důraz na elektroniku a automobily
 • přístavy
 • tvořena: Tokio-Jokohama, Nagoja-Gifu, Osaka-Kjóto-Kóbe, Kitakjúšú

 

Evropská jádrová oblast

 • není souvislá
 • tvořena nejvyspělejšími regiony Evropy
 • střední a jihovýchodní Anglie s Londýnskou pánví
 • kolébka 1. průmyslové revoluce
 • Británie – Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham, Londýn, …
 • 2/3 HDP
 • 60% Britů

 

Francie

 • Pařížská pánev a severní Francie – hranice s Belgií

Benelux

 • Benelux – konurbace (souměstí) Randstad Holland – Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht

Německo

 • Porýní – vznik těžkého průmyslu

Itálie

 • Pádská nížina a její okolí
 • Milán, Turín, Janov
 • 25 mil. lidí
 • 1/3 veškeré výroby Itálie

 

periferie

 • oblasti malého hospodářského významu s nízkou intenzitou hospodářské činnosti a malým významem politické moci
 • nejvzdálenější oblasti od jader
 • nízká vzdělanost, nízká životní úroveň, nízká zaměstnanost a úroveň dopravy
 • extrémní přírodní podmínky – Himaláje, Sahara
 • občas i hustě zalidněné

 

tradiční hospodářství

 • nacházejí se zde nejrozsáhlejší oblasti nepoškozené původní přírody
 • nízká přeměna krajiny
 • v zemědělství a v průmyslu (těžební, zpracovatelský) – manuální práce
 • nízká vzdělanost, životní úroveň, zaměstnanost, úroveň dopravy

 

periferní oblasti

nejchudší oblasti světa

střední Afrika – Sahel = polopouštní území na jižním okraji Sahary představuje pás států táhnoucích se napříč přes celý kontinent – od Senegalu po Somálsko

JZ Asie – Bangladéš, Afghánistán, …

střední Asie – některé státy bývalého SSSR

Mongolsko

střední Amerika – vybrané státy – Honduras, Belize, Nikaragua

 

současnost

 • aktuální problémy
 • v důsledku globalizace kořistnický postup (suroviny, lidská práce…) do zatím nevyužitých periferních oblastí světa
 • hladomor – střední Afrika, Sahel
 • zvyšování hladiny světového oceánu a ohrožování některých oblastí zatopením, přírodní katastrofy (povodně, přívalové deště)
 • civilizační tlak – vytlačování původních národů a z periferních oblastí – Čukčové (Čukotka), Laponci (sever Skandinávie), Indiáni

 

f)  Indikátory vyspělosti zemí

 •  vzdělanost
 •  % zaměstnaných v terciéru a kvartéru
 •  HDP
 •  HNP

 

g)  Současné světové hospodářství

ekonomické indikátory – HDP, HNP

 • HDP = hrubý domácí produkt
 • finální celková hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na daném území
 • 64% služby
 • 32% průmysl
 • 4% zemědělství

 

HNP = hrubý národní produkt

 • celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině)
 • šedá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné a etické a morální
 • formy společnosti, jsou na hranici zákona a jsou těžko postižitelné patří sem zejména úplatky, nezdaněná práce a příjmy
 • černá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země a jsou jednoznačně odhaleny a prokázány
 • patří sem hospodářská kriminalita – například padělání peněz, daňové úniky, prodej drog, prostituce, hazardní hry a organizovaný zločin – mafie
 • složené indikátory – (HPI – index lidského rozvoje, MPI – vícenásobný index chudoby, parita kupní síly)

 

HPI – Index lidského rozvoje

 • prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které patří:
 • dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání, životní standard a celková vyspělost státu
 • jedná se tedy o ukazatel životní úrovně

 

MPI – Index chudoby

 • jeho hodnota je tím vyšší, čím více lidí umírá v nízkém věku, nemá žádné vzdělání, přístup k pitné vodě a ke zdravotní péči

 

Parita kupní síly  

 • číselně je to počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na výchozím vnitrostátním trhu (např. českém), jako za jednotku měny X na vnitrostátním trhu měny X

 

h)  Národní bohatství

 • zahrnuje obecné označení materiálních statků vlastněných v určitém časovém období jistou skupinou (národem, třídou atd.)

 

chPrůmysl

charakteristika

 • je to složka socioekonomické sféry
 • vedoucím odvětvím materiální výroby
 • vyspělé země 75% průmyslové výroby, rozvojové země 25% výroby
 • ovlivňuje přírodu svými negativními vlivy, zhoršuje kvalitu životního prostředí

dělení

těžební průmysl – těžba surovin a paliv

zpracovatelský průmysl – zpracování surovin získaných těžebním průmyslem nebo surovin, které získává zemědělství

těžký průmysl

 • vyrábí převážně výrobní prostředky
 • strojírenství, obrábění kovů, elektrotechnický průmysl, hutnictví, těžební průmysl, chemický průmysl, petrochemie, stavební hmoty, farmacie

lehký průmysl

 • vyrábí převážně spotřební předměty – také někdy nazývaný spotřební potravinářství, oděvní, obuvnický, nábytkářský, papírenský, sklářský,…

lokalizační faktory – fyzickogeografičtí, socioekonomičtí

 

Fyzickogeografičtí

 • zdroje nerostných surovin, paliv, voda, klimatické poměry, morfologie terénu
 • vznikly nezávisle na lidské společnosti
 • jejich vliv na rozmístění průmyslu klesá
 • významným zdrojem jsou zdroje vody- hutnictví, chemický průmysl

 

Socioekonomičtí

 • trh, pracovní síla, doprava, věda, vojenskostrategická hlediska
 • vliv těchto faktorů je pro rozmístění důležitý
 • technologické parky (technopolis) – laboratoře, výzkumné závody oborů. Jsou budovány na speciálních pozemcích (poblíž vědeckých center) nejznámější jsou Silicon Walley (u San Francisca)
 • průmyslové komplexy – v procesu industrializace, seskupují se do nich. Umožňují výhodné využití blízkých materiálních zdrojů a pracovních sil
 • průmyslové oblasti (rajony) – hustá síť průmyslových závodů a komplexů s dokonalou dopravní infrastrukturou
 • těžební
 • charakteristika, význam, lokalizace
 • je základnou průmyslové výroby, tvoří ji asi 8% světové průmyslové produkce
 • je závislý na nerostných zdrojích
 • těžby ovlivňují geologické úložní podmínky nerostných zdrojů, objem zásob, jejich kvalita a dostupnost
 • největší je těžba uhlí, ropy a železné rudy (1 mld. Tun/tok) X nejmenší je těžba zlata (2000 tun/rok)
 • paliva: ropa, plyn, uhlí, uran
 • černé kovy: rudy železa a chromu
 • rudy neželezných kovů: bauxit, ruda měděná, olovnato-zinkové, niklové, cínové, titanové
 • drahé kameny: diamanty
 • chemické suroviny: draselné soli, fosfority, síra
 • areály těžebního průmyslu

 

USA

 • vynikají v těžbě železných rud, mědi, olova, zinku a dalších kovů
 • 1. místo na světě v těžbě fosforitů a síry
 • dále draselné soli

Kanada

 • surovinová velmoc díky hlavnímu odběrateli USA (USA investují do těžby na území Kanady)
 • hlavní exportér zinku, uranu, mědi, niklu, platiny, stříbra, azbestu

Austrálie

 • v 60. letech intenzivní rozvoj
 • zahraniční obchod s USA
 • vedoucí pozice v těžbě bauxitu, manganu, železných rud, titanu a diamantů
 • významná těžba mědi, niklu a zlata
 • hlavní odběratelé jsou Japonsko, USA a západní Evropa Jihoafrická republika
 • zásoby chromu, manganu, vanadu, mědi, olova, zinku a diamantů
 • velký zdroj pracovních sil
 • téměř monopolní producent zlata
 • hlavní odběratelé jsou USA a západoevropské země

Státy Z Evropy

 • největší spotřebitelé a importéři

Rusko a Ukrajina

 • produkce železných rud (nejbohatší ložiska na světě)
 • chrom, měď, nikl, mangan, draselné soli, diamant, slídy

 

těžba kovů, paliv, drahých kovů, nekovů

Těžba uhlí

 • průmyslový pás USA, Porúří, britský Midlands, Ukrajina, SV Čína
 • nejvíce zásob má USA, Rusko, Austrálie, Německo, VB
 • největší producenti Čína, USA a Indie

 

Těžba ropy

 • světové zásoby ropy se odhadují na 137 mld. Tun
 • největším producentem je Saudská Arábie, poté Rusko, USA (Mexický záliv) a Kanada
 • v Evropě to je VB a Norsko (severní moře)
 • OPEC = organizace zemí vyvážející ropu
 • ovlivňuje těžbu a cenu

 

Těžba zemního plynu

 • Rusko (Západní Sibiř) – 1. Místo v těžbě zemního plynu
 • USA- Texas, Louisiana,
 • Kanada (provincie Alberta
 • hlavní exportéři: Rusko, Kanada, Nizozemsko, Norsko, Alžírsko, Indonésie
 • 25% plynu se dodává ve zkapalněném stavu (hlavní dovozci Japonsko, Francie)
 • energetický
 • charakteristika, význam, lokalizace
 • zdroje (obnovitelné, neobnovitelné)
 • elektrárny tepelné, vodní, jaderné, alternativní
 • výhody, nevýhody, lokalizace, příklady z ČR, světa

 

tepelné

 • produkují 2/3 světové energie
 • spalují uhlí (někdy ropu – Rusko, plyn, topné oleje, rašelinu)
 • velké znečišťování životního prostředí
 • při spalování se uvolňují skleníkové plyny
 • lokalizace: v okolí měst, v místě těžby uhlí, v blízkosti vody

 

jaderné

 • 18% energie
 • ekologicky čistá energie
 • nebezpečí výbuchu, problém s odpadem
 • lokalizace: v místě velké spotřeby energie a nedostatkem jiných paliv, na geologicky nepropustném podloží ve stabilních oblastech s bezpečnostním opatřením, blízko vodních zdrojů (7x vyšší spotřeba vody než tepelné)
 • USA, Francie, Japonsko
 • Temelín- nejvýkonnější jaderná elektrárna v ČR (České Budějovice)

 

vodní

 • levná energie, drahá výstavba
 • ovlivňuje ekosystém
 • lokalizace: geologicky nepropustné údolí
 • země, kde vodní toky tečou v horách (např. Alpské země, Skandinávské státy, Amerika – Brazílie, USA)

typy:

 • a) průtokové – nejběžnější
 • b) akumulační – vyrovnaný stav vody
 • c) přečerpávací
 • d) přílivové

 

největší:

 • Tři soutěsky (na řece Jang-c‘-ťiang ) – Čína (dominantní elektrárna, sesadila z 1. místa USA)
 • hydroelektrárna Itaipu na hranici mezi Brazílií a Paraguayí – řeka Parná (2. největší na světě)
 • USA – Grand Coulee
 • u nás – Vltavská kaskáda, Nechranice

 

alternativní zdroje

 • zdroje nevyčerpatelné
 • sluneční: největší v Saudské Arábii
 • větrné: hlučné, největší v USA, u nás v Krušných horách, na velkých plochách – na stepích (v Americe prérie – celý středozápad USA)
 • geotermální – využívají tepla z nitra země (Island – protože leží na rozhraní dvou litosférických desek), dále Itálie, Kalifornie, Nový Zéland, Japonsko, Island
 • vodní – Ob, Jenisej, řeka Parná – přehrada Itaipu
 • přílivová elektrárna – Francie – Biskajský záliv
 • zpracovatelský
 • charakteristika, význam, lokalizace
 • zabývající se zpracováním surovin a polotovarů průmyslového i zemědělského původu
 • hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, spotřební průmysl a potravinářský průmysl
 • odvětví
 • hutnictví (černá a barevná metalurgie, suroviny, význam, lokalizace)
 • hutnictví neboli metalurgie, zahrnuje výrobu železa, oceli, neželezných kovů
 • hutnictví železa a oceli – největší výrobci surového železa i oceli – Čína, Japonsko, Rusko, USA, Ukrajina
 • hutnictví neželezných kovů – hutnictví hliníku, zinku, mědi, olova (Kanada, Austrálie, Jihoafrická republika)
 • bauxit – v subtropech a tropech (pobřeží Guinejského zálivu v Karibské oblasti)
 • rozsah strojírenství v určité zemi je ukazatelem jejich hospodářské vyspělosti
 • všeobecné strojírenství: obráběcí stroje (Japonsko, Německo, Rusko, USA, Itálie)
 • dopravní strojírenství: výroba lodí, automobilů (Japonsko, Jižní Korea)
 • automobilový průmysl: největší složka průmyslu (ZE, Severní Amerika, Japonsko)

 

3 velké strojírenské regiony:

 • Severoamerický region (USA, Kanada, Mexiko, Portoriko) – má vedoucí postavení, produkuje 1/3 světové produkce (produkce automobilů, letadel, velkých počítačů)
 • Západoevropský region (Státy EU) – 30% světové produkce, vede Německo, dále Francie, VB, Itálie a Španělsko
 • Region východní a jihovýchodní Asie – centrum v Japonsku (drahá strojírenská mocnost světa) 20 % světové produkce
 • chemický (suroviny, lokalizace, význam, obory, významné regiony)
 • je náročný na vodu – chemické kombináty jsou orientovány na řeky se stabilním průtokem (USA- Mississippi nebo na Velká kanadská jezera)
 • petrochemie – při Perském zálivu- v Saudské Arábii, Kuvajtu a Kataru
 • produkce hnojiv – Čína, USA, Rusko, Kanada
 • produkce plastů – USA, Japonsko, Německo
 • produkce chemických vláken – průmysl celulózy a papíru je soustředěn v oblastech bohatých na jehličnaté lesy s dostatkem vody a s velkou výrobou elektřiny (USA, Kanada)
 • spotřební (odvětví, význam, suroviny, …)

 

Textilní průmysl

 • dominuje bavlnářství (spíše v rozvojových zemích)
 • pletařství- USA, Japonsko, Čína
 • bavlněné látky- Japonsko, Itálie, Německo, ale také i
 • Jižní Korea, Tchaj-wan a Čína
 • největším areálem textilního průmyslu je jiho-atlantský
 • region USA

 

Oděvní průmysl

 • vyniká Řím jako centrum masové módy (Itálie – Prada, Gucci)
 • Paříž – nejnáročnější móda (Chanel, Dior)
 • New York – největší středisko

 

Obuvnický průmysl

 • největší exportéři Tchaj-wan a Španělsko (kožená obuv)

 

Kožešnický průmysl

 • typický pro vyspělé státy, je náročné na lidskou práci,
 • kvalifikaci i tradici
 • vedoucí postavení USA a Německo Klenotnický průmysl
 • vysoké nároky na ruční práci, vyznačuje se malou mechanizací
 • vedoucí postavení v Indii, Španělsku, Řecku a Itálie

 

potravinářský (rozmístění, význam)

 

i)  Průmyslové oblasti světa

 • Severovýchod USA – území mezi Velkými jezery a pobřežím Atlantiku
 • Západní Evropa – pás ze střední Anglie přes státy Beneluxu, severní Francii, Porúří, Porýní v Německu, přes Švýcarsko do Itálie
 • Japonsko – ostrovy Honšú a Kjúšú.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!