Geomorfologie – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Geomorfologie

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): adela.bene

 

Definice: 

 • stavba, tvary a stáří zemského povrchu
 • typy tvarů zemského povrchu
 • údolí, pohoří, sopky, ostrovy, hory
 • jeskyně – vznikají zvětráváním
 • Chýnovská jeskyně – vznikla chemickým zvětráváním vápníku
 • sopky – výstup magmatu na povrch (vlivem pohybu litosférických desek)
 • litosférické desky – bloky zemské kůry
 • litosféra – cca 25 nad a 100 – 300 km pod zemským povrchem
 • astenosféra – plastický obal Země umožňující pohyb litosférických desek
 • Země chladne už cca 5 miliard od jejího vzniku

 • prahory – Země chladla a začal vznikat pevný povrch
 • starohory – Země chladla a začal vznikat pevný povrch
 • prvohory – kaledonské a hercynské vrásnění
 • druhohory – světadíly se rozdělily na dnešní podobu
 • třetihory – vznik Kordiller (pohoří Andy) – čtvrtohory
 • vznik zemské kůry – z magmatu
 • zánik zemské kůry – subdukcí (podsouváním litosférických desek)
 • předprvohorní štítové oblasti (nejstarší části světa)
  • kanadský, brazilský a guyanský štít
  • baltský (nejstarší v Evropě) a ukrajinský štít
  • africký štít
  • indický a sibiřský štít
  • australský štít
 • geomorfní činitelé – vzduch, voda, horniny, magma

 

Vrásnění

 • = pohyb litosférických desek, při kterém se desky vzájemně podsouvají
 • v hloubkách se horinny zahřívají a stávají se tak plastickými
 • Andy, Kordillery, Himaláje
 • vrásy – plastické poruchy – pásemná pohoří
 • zlomy – křehké poruchy – kerná pohoří

 

dělení vrásnění

 • kaledonské – starší prvohory
 • hercynské – mladší prvohory
 • alpinské – od druhohor dodnes

 

vznik nejvyšších pohoří (např. Alpy, Himaláj) def.

 • původně vodorovně uložené vrstvy hornin se tlakem zahřívají a zprohýbají se – vznikají tak pásemná pohoří, často doprovázena sopečnou činností
 • sopečnou činností vznikly např. Doupovské hory, České středohoří atd.

 

Litosféra

 • = pevný obal tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského povrchu – dosahuje tloušťky až 70 – 100 km, někde i více..
 • astenosféra – plastický obal Země, který umožňuje pohyb litosférických desek
 • spodní vrstva krajinné sféry – 100 – 300 km pod zemským povrchem

 

Litosférické desky

 • vychladlé horniny; bloky zemské kůry (vznikají z magmatu)

Pohyb litosférických desek

I. konvergentní pohyb – litosférické desky jdou proti sobě

 • oceánská deska má větší hustotu než pevninská
 • a) subdukce – oceánská proti pevninské – podsouvání (např. Mariánský příkop)
  • vzniká pohoří, na jejich střetů vznikají hlubokomořské příkopy
 • b) kolize – dvě stejné desky proti sobě (oceánská proti oceánské nebo pevninská proti pevninské)
  • okraje jdou proti sobě – deformují se (např. Himaláj)
  • nejčastěji při ní vzniká pohoří

II. divergentní pohyb – litosférické desky jdou od sebe

 • a) na pevnině vzniká velká příkopová propadlina
 • b) na dně oceánů vzniká středooceánský hřbet
  • Himaláje – nejsilnější místo zemské kůry
  • rift – vulkanicky aktivní příkopová struktura

III. neutrální pohyb – litosférické desky se třou o sebe – pohybují se vedle sebe

 

Zemětřesení

 • = náhlé uvolnění napětí mezi lit. deskami
 • hypocentrum – místo vzniku
 • epicentrum – místo nejvíce zasažené zemětřesením
 • ohnivý kruh – kontinentální drift – způsobuje tření jednotlivých lit. desek v Tichém oceánu – tichomořský ohnivý prstenec – častý výskyt projevů sopečné činnosti nebo zemětřesení

 

Geosféra

 • = jádro – plášť – kůra

Zemská kůra

 • tvoří ji výlevné horniny a sedimenty
 • rozdíly mezi pevninskou a oceánskoou kůrou – pevninská obsahuje žulu, má vyšší hustotu, je tenčí
 • Si, Al
 • zlato, stříbro, platina – nereagujou, nevytváří sloučeniny, drahé kovy
 • vrstva mezi kůrou a pláštěm- Mohorovičičova plocha diskontinuity (nespojitost)

Zemský plášť

 • nachází se pod kůrou
 • rozkládá se pod oceány (0 – 20 km)
 • Si, Ma
 • vrstva mezi pláštěm a jádrem – Gutenbergova plocha diskontinuity

 

Zemské jádro

 • vzniklo gravitační krystalizací původní taveniny
 • 31 % hmotnosti Země
 • 2 900 km pod povrchem
 • Ni, Fe

 

Horniny

 • směs minerálů (nerostů)

vyvřelé (magmatické) horniny (95 % litosféry)

 • vznikly ztuhnutím magmatu
 • a) výlevné – magma se dostane až na zemský povrch – ztuhne okamžitě – jsou amorfní (beztvaré)
 • b) hlubinné – magma ztuhne pomalu v hloubce – v zemské kůře se tvoří krystaly

usazené (sedimentární) horniny

 • vlivem eroze se horniny rozpadají na menší části, které se pak přesouvají a usazují někde jinde
 • a) nezpevněné – jíl, štěrk
 • b) zpevněné – pískovec, břidlice

přeměněné (metamorfované) horniny -vznikají zvýšením teploty a tlaku

 • např. mramor

 

Typy oceánského dna 

 • pobřeží – pruh území v okolí břežní čáry
 • břežní čára – místo, kde se setkává oceán a pevnina
 • šelfy – okraje pevnin zalité mořem
 • oceánské pánve – největší část dna oceánu
  • např. Severní moře, Baltské moře
 • oceánské hřbety – hranice lit. desek; podmořské pohoří
  • Středooceánský hřbet – Atlantik
 • hlubokooceánské (hlubokomořské) příkopy – obrovský tlak
  • vody – např. Mariánský příkop
 • mořské hory – ostrovy = když mořská hora vystoupí nad
  hladinu

 

Georeliéf

 • vzhled povrchu Země

barevná hypsometrie (výškopis)

 • vysočina – 200 m. n. m. a více – nížina – 0 – 200 m. n. m.
 • proláklina – pod 0 m. n. m. – např. Kaspická nížina

podle výškových rozdílů v krajině

 • rovina – max 30 metrů výškový rozdíl
 • pahorkatina – do 150 metrového rozdílu
 • vrchovina – rozdíly do 300 metrů
 • hornatina – rozdíly do 600 metrů
 • velehornatina – rozdíly nad 600 metrů

strukturní tvary – říční strukturní terasy

 • tvary vznikají podle toho, jaké vlastnosti mají horniny
 • pískovce – usazené horniny
 • krystlické horniny – jsou nejodolnější

 

Vnitřní krajinotvorní činitelé = endogenní pochody

 • = endogenní pochody – projevy pohybu lit. desek (zemětřesení, sopečná činnost, horotvorná činnost)
 • horké skvrny – místo v astenosféře, kde se shromažďuje magma a stoupá vzhůru k zemskému povrchu
 • lávová erupce – vytéká roztavená hmota na povrch a postupně chladne
 • tufová erupce – sopečné balvany, prach, popel
 • stratovulkán – střídá se lávová a tufová erupce – vzniká tak stratovulkán – např. Doupovské hory

horotvorná činnost

 • vrásové pohoří – zprohýbání vrstev zemské kůry
 • příkrovové pohoří – při překroucení vrásy
 • kerné pohoří – tvrdé horniny prasknou a vytvoří se kry – např. Šumava
 • kry – velké bloky zemské kůry
 • zlomové pohoří – částečně se prohnou a částečně popraskají
 • srázky – propadání reliéfu – lit. desky jdou proti sobě a propadají – tak vzniklo jezero Tanganika, Malawi…
 • kryptodeprese – skrytá sníženina (krypto = skrytý; deprese = sníženina)
 • Bajkal – jezero, které má dno pod úrovní nadmořské výšky – dno je hluboko pod, ale hladina nad

 

Vnější krajinotvorní činitelé = exogenní pochody

I. svahové pochody – vlivem gravitace

 • a) řícení
 • b) sesuvy
  • bahenní proudy – na svahu nadměrně rozmáčená půdy
  • laviny – rychlý a náhlý sesuv většího množství sněhu po svahu

II. říční pochody – způsobuje je povrchově tekoucí voda

 • kánon – soutěska – příkré údolí
 • úval
 • profilová rovnováha
 • a) erozní – destrukční činnost
 • b) transportní – přenos
  • meandr – zákrut řeky způsobený boční erozí – vymílání břehů na jedné straně a usazování na straně druhé – jesep – břeh. který se vymývá boční erozí řeky

III. kryogenní pochody – pochody, které díky změně skupenství vody mění zemský povrch

 • ledovec – vzniká ze sněhu v místech nad sněžnou čarou (v místech, kde teplota nestoupne nad 0° C)
 • a) pevninský – místo vzniku – ?
 • b) horský – místo vzniku = kar (ledovcový kotel)
  • trog – ledovcové (kulaté) údolí – má tvar U
  • fjord – hluboké mořské zálivy, které vznikly zaplavením trogu mořskou vodou
  • moréna – kamenný val vzniklý ledovcovou činností
  • soliflukce – kombinace toho, že podmáčené podloží opakovaně zmrzá a rozmrzá, děje se to opětovně na svahu – dochází k tomu, že se skokově posouvají kusy hornin

IV. větrné (eolické) pochody – podle toho, jak rychle vítr fouká, tak takovou má potom schopnost unášet nějaké zvětraliny – mírný vítr (vánek) – nemá schopnost unášet téměř nic

 • větší vítr – bere s sebou nějaký prach nebo malé částečky zvětralin
 • silný vítr (např. vichřice) – může s sebou unášet už poměrně velké části zvětralin
 • zvětraliny se někam přenášejí, narážejí do něčeho = to jsou momenty, kdy se nějakým způsobem mění/tvaruje zemský povrch – vítr někde zvětraliny unáší, jinde usazuje
 • vznikají např. spraše – sedimentární horniny, které vznikly tím, že se tam drobné zvětraliny větrem nafoukaly – např. v pouštích vznikají písečné přesypy, duny, pohyblivé hory
 • pohyblivé hory = větší hromady písku
 • když zvětraliny narážejí do nějaké pevné horniny, mají tendenci ji rozrušovat – tímto vznikají např. viklany (viz. obrázek)
 • větší, těžší částice unáší vítr při zemi, lehčí částice se dostanou do větších výšek – tak vznikají viklany – Pravčická brána – České Švýcarsko (vypadá to jako ,,most”)

V. mořské pochody – vznikají mořským příbojem (narážení mořských vln na pobřeží)

 • vlna unáší části zvětralin, kamínky atd. – ty narážejí na nějaké např. horniny – vznikají tak např. pobřežní terasy, jeskyně… – když hladina klesá, unáší s sebou písek, zvětraliny – je to odnášeno někam dolů, dál od pobřeží – při přílivu jsou zvětraliny přinášeny k pobřeží

VI. biogenní pochody – činitelé: organismy (rostliny, živočichové)

 • rušivá činnost – po dobu svého života živočichové rozrušují kořeny stromů/rostlin
 • tvořivá činnost – tvoří je tehdy, když organismy odumírají a někde se usazují (např. vápenaté schránky korálů, mlžů)
 • tvorba rašelinišť – sníženiny zaplněné vodou a zarůstající mechem rašeliníku – mech rašeliníku narůstá vždy v horní vrstvě a to pod ním podléhá procesu rašelinění
 • Šumavské slatě – komplex celého rašeliniště
 • přebytek srážek nad výparem – vznikají tak bažiny – ze vzeplalého mechu rašeliníku
 • korály – proces, který vzniká ukládáním (..?..) živočichů (např. korál)
 • korálové útesy – na východě Austrálie korálová bariéra (! problém – mění se klima, znečišťuje se oceán, tak korálové útesy odumírají)

VII. antropogenní pochody – způsobené hospodářskou činností člověka

 • vytváření vyvýšenin – při těžbě – na povrch se vyváží materiál, který nepotřebují, aby se dostali k ložiskům např. železné rudy, černého uhlí – vyvážejí vršinu na nějaké kopce – např. u Příbrami
 • tvorba prohlubní – vznikají odebíráním materiálu z určitého místa – např. pískovny, lomy, kamenné lomy
 • tvary rovinné – výstavba komunikací, letištní plochy
 • antropogenní zemětřesení – pohyby v zemské kůře, které by normálně nenastaly, ale tím, že ji člověk zatíží výstavbou přehrady, tyto pohyby vzniknou

 

další pojmy:

 • tlaková níže – místo, kde je v širokém okolí tlak nejnižší
 • tlaková výše (anticyklóna) – místo, kde je v širokém okolí tlak nejvyšší
 • příčina povodní – když se krajina mění v kulturní krajinu a mizí tam přírodní složky (lesy, močály atd.), tak voda rychle odtéká a nemá se kde zadržovat – dostane se tak rychle do říčních koryt – poté už je vody více, než se do koryt vejde a následně se z nich voda začne vylévat = povodně.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!