Georeliéf – maturitní otázka

 

Otázka: Georeliéf

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Klárka

 

 

Georeliéf

 • tvar zemského povrchu
 • svrchní část litosféry (styk s litosférou, pedosférou a atmosférou)

 

Geomorfologie

 • věda zabývající se studiem tvaru zemského povrchu

 

Litosféra

 • Kamenný obal země (horniny v pevném stavu)
 • 100-300 km hluboko
 • Pohyb litosféry
  • Divergentní = vznik nové kůry, desky se od sebe odtahují (S. Amerika)
  • Konvergentní = zánik zemské kůry, přibližování se (zlom San Andreas)
  • Neutrální
 • Prvohory – Pangea (bouřlivé období)
 • Druhohory – Laurasie a Gondwana (klidné období)
 • Třetihory – bouřlivé období, Alpinsko-himalájské vrásnění (vznik pohoří a slaných jezer – Kaspické, Černé moře)
 • Čtvrtohory – zalednění celého světa, ledovcová jezera, říční síť jako dnes

 

Typy Georeliéfu

Oceánský georeliéf

 • Povrch litosféry na dně oceánu
 • Podmořské okraje pevnin se zemskou kůrou pevninského typu
 • Přechodná zóna se zemskou kůrou přechodného typu
 • Lože oceánu se zemskou kůrou oceánského typu

 

Pevninský šelf = zatopený okraj kontinentu

 • Do 200 m
 • časté nerostné bohatství (ropa, zemní plyn, rudy barevných kovů – Norské moře, Severní moře)

Pevninský svah = tvar oceánského dna, tvořen pevninskou zemskou kůrou

 • tvoří se u ústí velkých řek (Mississippi)

Pevninské úpatí = přechodná oblast mezi okrajem kontinentu a hlubomořským dnem

Středooceánské hřbety = dlouhá podmořská pohoří

 • mají prolomy = rifty
 • v prolomech se tvoří nová oceánská zemská kůra (Atlantský hřbet, Arabsko-indický hřbet), někde vystupují pohoří na povrch a vytvářejí ostrovy (Island)

Oceánské pánve = hluboké rozsáhlé sníženiny v oceánech

 • (Angolská, Brazilská pánev)

Hlubokomořské příkopy = hlubší místa oceánů vznikající při subdukci (podsun lit. desky)

 • Atakamský, Mariánský, Filipínský příkop

 

Pevninský georeliéf

Dělení podle nadmořské výšky

Absolutní:

 • Do 200 m.n.m. = nížiny
 • Nad 200 m.n.m = vysočiny

Dle relativního výškového rozdílu:

 • 0 – 30 = rovina
 • 30 – 150 = pahorkatina
 • 150 – 300 = vrchovina
 • 300 – 600 = hornatina
 • 600 + = velehornatina

 

Hlavní typy :

 • Akumulační roviny = šelf oceánského dna, který se vynořil nad hladinu
 • Erozně denudační roviny = vznikají v tektonicky klidných oblastech dlouhodobým působením exogenních činitelů
 • Klenby = oblasti vzniklé svislými zdvihy
 • Pánve = sníženiny zemského povrchu
 • Pohoří – vrásová, vrásovo-zlomová, příkrovová, kerná, vulkanická
  • Neustále přetvářena endogenními a exogenními procesy a člověkem – výraznými projevy vzniká tektonický georeliéf

 

Endogenní pochody a tvary:

 • Vznikají působením vnitřních sil Země
 • Vyvolává je vnitřní energie, vznikající rozpadem radioaktivních látek
 • Nepůsobí na všech místech povrchu zároveň
 • Nezávislé na vnějších podmínkách
 • Vulkanismus, zemětřesení, vrásnění, přeměna hornin, zdvihy, poklesy zemské kůry

 

Vulkanismus

 • magma stoupá k zemskému povrchu – vyvěrá z vulkánu – vytéká = láva (kuželovité vulkány)
 • sopečná pohoří – pohoří jehož reliéf je z velké části tvořen sopečnou činností
 • Lávové
 • Tufové
 • Smíšené – stratovulkán – Doupovské hory

sopky ve světě:

 • Evropa – Vesuv, Stromboli, Etna
 • Afrika – Kilimandžáro
 • Amerika – Popocatépetl
 • Asie – Krakatoa

 

Horotvorná činnost

 • vrásový reliéf – vzniká v místě, kde se litosférické desky pohybují k sobě, dochází k ohýbání vrstev za vzniku:
 • Antiklinál – hřbety
 • Synklinál – sníženiny

pohoří ve světě:

 • Jura
 • Atlas

 

Zemětřesení

 • náhlé, krátkodobé otřesy ze povrchu, vznikající především v místě střetu litosférických desek, zemětřesná pásma
 • hypocentrum = místo pod zemí, kde zemětřesení vzniklo (ohnisko)
 • epicentrum = místo na zemském povrchu kde je zemětřesení nejsilnější (nejblíže ohnisku)
 • Tektonické – nejčastější, náhlé uvolnění energie v tektonicky aktivních oblastech
 • Sopečné – průvodní jev sopečné činnosti
 • Řítivé – zřícení podzemních dutin

 

Exogenní tvary a pochody

 • Původ mimo naši Zemi (Slunce, gravitace…)

 

Svahové pochody

 • pohyb hornin po svazích díky gravitaci
 • vyvolány gravitací, slunečním zářením, rotací země…
 • zarovnávají terén
 • Laviny
 • Bahenní proudy
 • Řícení

 

Krasové jevy

 • v oblastech vápenců a dolomitů
 • tvořeny erozní činností, činností povrchové a podpovrchové vody
 • rozpouštěním vápence vznikají krasové jevy
 • Povrchové (exokras) – škrap, závrt, vyvěračka, ponor, propast
 • Podzemní (endokras) – jeskyně, krápník, krápníkový kaňon

 

Fluviální procesy

 • způsobené povrchově tekoucí vodou
 • ron – při tání nebo deštích – nesoustředěný plošný vodní tok – vytváří ronové rýhy
 • vodní odtok – soustředěný vodní tok – při něm dochází k erozi (hloubková, boční, zpětná..) nebo sedimentaci
 • evorze -vymílání balvany, které se pohybují tokem vody
 • horní tok – říční údolí tvar písmene V – převládá eroze
 • dolní tok – říční údolí tvar písmene U – převládá – převládá sedimentace
 • meandr – zákrut způsobený boční erozí

 

Glaciální procesy

 • v kryosféře – 1/10 reliéfu jsou ledovce – horské (Himaláje, Andy, Alpy), pevninské (Grónsko, Antarktida)
 • Firn – stádium mezi ledem a sněhem
 • Moréna – horninový val, hromadící se na povrchu ledovce, a pohybující se s ním
 • Trog – ledovcem přemodelované údolí, do tvaru U
 • Fjord – údolí zatopené mořem po ústupu ledovcem
 • Bludný balvan – zvětraliny unášené ledovcem na velkou vzdálenost
 • Kar – hluboká sníženina obklopena vysokými skalními svahy, pod vrcholem nebo ve vrchní části hory, často vznikají karová jezera

 

Eolitické procesy

 • větrné, v oblastech s nedostatečnou vegetací
 • Deflace = odnosová činnost
 • Koraze = obrušování reliéfu odnášeným materiálem
 • Skalní římsa
 • Skalní brána
 • Skalní okno

 

Marinní procesy

 • činnost mořské nebo oceánské vody = abreze
 • Mořská vlna – vyvolány větrem nebo mořskými proudy, mohou být i zemětřesením
 • Pobřeží jezero – oddělená část narůstáním písečných náplavů
 • Mořský útes – ríf
 • Pobřežní proud

 

Biogenní procesy

 • činnost organismů (termitiště, korálové útesy, rašelina)

 

Antropogenní procesy

 • liská činnost, člověk je rozhodující činitel na 4/5 zemského povrchu
 • industriální, agrární, urbánní, montánní (těžba), komunikační (doprava)

 

Kontinent

 • rozsáhlá pevnina, obklopená ze všech stran oceánem, rozlišujeme 5
 • (Eurasie, Antarktida, Afrika, Amerika, Austrálie)

 

Světadíl

 • rozlišujeme 7 – S. Amerika, J. Amerika, Asie, Evropa, Afrika, Austrálie, Antarktida
 • Povrch země – 510 mil km2 (29% pevnina, 71% voda)

 

Nejvyšší a nejnižší body světadílů

 • Severní Amerika : Mount McKinley, Údolí smrti
 • Jižní Amerika: Aconcagua, Gran Bajo de San Julian
 • Evropa: Mont Blanc, Kaspická nížina
 • Afrika: Kilimandžáro, Assalská proláklina
 • Austrálie: Puncak Jaya, Eyreovo jezero
 • Asie: Mt. Everest, hladina mrtvého moře.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!