Horoušany – seminární práce

 

Otázka: Horoušany

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): tCZ

 

 

Úvod

Cílem této práce bylo zjistit informace o obci Horoušany za použití dostupných zdrojů. Vzhledem k vlastním zkušenostem a použití ČSÚ jako hlavní zdroj jsem se zaměřil především na obyvatelstvo, které ve spojení s větším množstvím grafů tvoří stěžejní část práce. V úvodu jsem se zaměřil na základní a geografické informace. Dále následuje historie obce, již zmíněné obyvatelstvo popsané z mnoha hledisek, další části jsou doprava, služby, průmysl a finanční stránka obce.  Závěrem jsem uvedl shrnutí, vlastní poznatky a zkušenosti.

  

Poloha

Obec na soutoku Horoušanského a Jirenského potoka – Horoušany leží asi 24 km východně od centra a 4 km severovýchodně od hranic Prahy. Nachází se v okrese Praha – východ, ve Středočeském kraji a v nadmořské výšce 216 m.

Z nedalekých sídel stojí za zmínku uvést Tlustovousy, Nehvizdy, Úvaly, Jirny, Nové Jirny, Vyšehořovice a Prahu (Klánovice).

V současné době zde žije přes 860 obyvatel s trvalým bydlištěm v Horoušanech.

Obec se dělí na dvě části: Horoušany a Horoušánky a její katastrální výměra je 7,04 km2, takže bych jí velikostí přirovnal například k městské čtvrti Praha – Libeň (7,38 km2).

 

Historie

Horoušany – dříve známy jako Velké Horoušany (Gross Horoušan) byla poprvé zmiňována v roce 1238, kdy je Hrabišic Všebor daroval Zderazskému klášteru. V roce 1436 získal dvůr a část zdejší vsi Ješek z Roztok, zakladatel rodu Horoušanských z Roztok. Roku 1524 byly Horoušany připojeny k Přerovu nad Labem, později pak k panství Kounice.

V Horoušanech také dříve stávala tvrz, bohužel se ani neví, kde stála. Jediná zmínka je z roku 1689, kdy již byla pustá.

Horoušany jsou rozleženy kolem rybníka, kde se stékají Horoušanský a Jirenský potok.

Na pravém břehu se nachází centrum vsi a na levém bývalý poplužní dvůr. Pod hrází rybníku stával Baumanův mlýn. Zachována zůstala pouze stodola upravena k obytným účelům a pamětní kámen, připomínající Emilii a Břetislava Baumanovi, kteří byli za svojí účast v protinacistickém odboji popraveni.

Na okraji vesnice stávala škola. Po letech chátraní byla budova opravena a letos v září byla poprvé otevřena jako školka. Nedaleko ní se nachází Šámalův statek, který je asi nejzajímavější z dochované zástavby. Na jeho zdi můžeme vidět pamětní desku Otakara Šámala, který byl roku 1942 umučen nacisty.

Horoušánky – dříve Malé Horoušany (Klein Horoušan )  byly údajně založeny roku 1780 a patřily k panství Kounice.

Historická je pouze zástavba hlavní silnice z Horoušan. Zhruba uprostřed se nachází zvonička a nedaleko pomník padlým v 1. sv. válce. Západně, jihovýchodně, východně i severovýchodně od obce je dnes rozsáhlá výstavba rodinných domů, která už nejspíše převyšuje původní zástavbu.

V prostoru vsi byly údajně v minulosti těženy rudy. Na geologických mapách je území vedeno jako poddolované.

 

Obyvatelstvo

Obecné informace

V současné době zde podle ČSÚ (2011) žije 903 obyvatel. Podle internetových stránek obce je to jen 863 obyvatel. Tento obecní údaj se však již několik let nezměnil, a tak lze předpokládat za neaktuální. Počet obyvatel Horoušan se řadu let držel na poměrně stejných hodnotách, pouze v roce 1950 mírně poklesl. Později od roku 1961 počet obyvatel Horoušan dlouhodobě klesal až do konce 90. let, kdy se pokles zastavil a naopak, počet začal stoupat.

V posledním sčítání v roce 2011 se ukázal výrazný nárůst způsobeno přistěhovalci (viz kapitola 3.2). Tento nárůst je opravdu výrazný – z původních 405 obyvatel na 903 obyvatel, což je změna na více než dvojnásobek během 10 let.

Je patrné, že nejrozšířenější věkové skupiny jsou mezi 20-24 roky a 50-54 roky. Obecně je nejvíce obyvatel od 20 do 54 let. Oficiální průměrný věk podle internetových stránek obce je 39,5.

Ze sčítání v roce 2011 vyplývá podobný závěr, věkové rozložení obyvatel se tedy výrazně nezměnilo. Ve druhém grafu si také můžeme navíc povšimnout zajímavě nižšího počtu lidí v postproduktivním věku než mladých lidí v předproduktivním věku.

 

 Přírůstek a úbytek obyvatel

Horoušany mají v dnešní době jednoznačně kladný přírůstek, který je způsobený především rozsáhlou výstavbou nových bytových jednotek v okolí původní zástavby a následnou suburbanizací – především z hlavního města Prahy.

Obec měla od roku 1992 téměř každý rok kladný přírůstek obyvatel, který se od roku 2006 stále zvyšuje. Úbytek nastal pouze v letech pouze v roce 1994, způsobený hlavně záporným přirozeným přírůstkem a v roce 1997, způsobený především velkým migračním úbytkem.

V 90. letech přirozený i migrační přírůstek střídal různě záporné i kladné hodnoty, zlom nastal v roce 2000, kdy začaly na statistiky obyvatelstva působit nové přílivy přistěhovalců do již zmíněné nové zástavby.

Výstavba nových bytových jednotek, především řadových domů je rozšířena na západě a jihu Horoušan. Na severu je plánovaná. V Horoušánkách je prakticky na všech světových stranách. Větší míra obyvatel jsou přistěhovalci, přesněji se 58,5% narodilo mimo obec Horoušany.

Je patrné, že mimo roku 1994 počet obyvatel byl snižován mnohem více stěhováním z obce než úmrtím obyvatel.

Samozřejmě nesmí chybět porovnání živě narozených a zemřelých. Zde je velmi patrná příčina již výše zmíněného záporného celkového přírůstku v roce 1994. Pro zajímavost v tomto roce bylo dokonce více potratů, než živě narozených dětí. Dále stojí za povšimnutí větší počet živě narozených dětí v posledních letech, způsobený nejspíše přistěhovalými páry, které si v Horoušanech našly zázemí pro rodinu.

 

Národnostní menšiny

Procentuální podíl obyvatel české národnosti v Horoušanech je podobný jako v celém okrese. Podíváme-li se blíže na údaje znázorňující pouze národnostní menšiny, můžeme je porovnat přesněji. V Horoušanech převažuje ukrajinská národnost, následuje slovenská a ruská. V okrese Praha – východ je výrazně dominantní slovenská národnost, které je 4 x více než následující ukrajinské. Ruská národnost je až 4. nejrozšířenější po vietnamské.

Dále se můžeme zaměřit na porovnání národnostních menšin nejen s okresem, ale i s celou Českou republikou. Na první pohled zaujme výrazně vyšší podíl obyvatel ukrajinské a popřípadě ruské národnosti. Obyvatel ze Slovenska je v obci, kraji i republice podobně. Dále je patrné, že v Horoušanech řada menšin žijící na našem území zcela chybí.

 

Víra

V obci stejně jako v celé České republice převládají nevěřící. V Horoušanech je podíl věřících kolem 22,5% a z nich je většina víry římskokatolické. K této víře se hlásí 18% obyvatel Horoušan.

 

Vzdělání

Horoušany měli v minulosti vlastní základní školu, která je dnes přestavěná na školku, takže školáci musejí dnes cestovat do blízkých Úval, Šestajovic nebo do Prahy. Nejbližší střední školy pak najdeme v Praze nebo v Českém Brodě. Vysoké školy pak už jen v Praze.

Z údajů ČSU vyplývá, že nejvíce obyvatel dosáhlo vzdělání vyučení nebo střední bez maturity. Další nejrozšířenější je střední s maturitou a základní, které je naopak proti předešlému stupni vzdělání častější u žen. Následuje vysokoškolské, které je častější u mužů a v poslední řadě vyšší odborné a nástavbové.

 

Doprava

Jako dopravu do Horoušan lze zvolit ze dvou variant. Vlastní – automobilová nebo pomocí autobusů MHD. Jiné dopravní prostředky bohužel obec nenabízí.

V první možnosti cesta trvá z Prahy při využití dálnice D11 asi 17 min a při cestování po běžných komunikacích přes Horní Počernice asi 22 min.

Ve druhé variantě lze zvolit ze dvou regionálních autobusových linek.

 • Autobus číslo 344 jezdí každý den trasu Černý most – Horoušany. Intervaly této linky se plynutím let stále zkracují vlivem růstu počtu obyvatel. Cesta trvá 30 min.
 • Autobus 484 pak jezdí okružní trasu Úvaly – Horoušany – Úvaly. Autobus jezdí v pracovní dny na vlaková nádraží linky S1 Úvaly a Tuklaty. Zde je možný další spoj pomocí vlaků ČD – City elephant do Prahy (Masarykovo Nádraží) nebo až do Kolína. Cesta autobusem trvá 9 min, vlakem na Masarykovo nádraží pak dalších 26 min.

 

Služby

Obec Horoušany (včetně Horoušánek) může bohužel nabídnout pouze základní a omezenou úroveň služeb. V porovnání s ostatními obcemi stejného zázemí však vůbec nezaostávají.

Můžeme zde najít:

 • 2 obchody se smíšeným zbožím (Horoušany, Horoušánky)
 • Hostinec Basaře (Horoušany)
 • Hospodu U nás (Horoušánky)
 • 4  autobusové zastávky (2x Horoušany, 2x Horoušánky)
 • Čerpací stanice Petr (Horoušánky)
 • Mateřská škola s obecním úřadem (Horoušany)
 • Sběrný dvůr (Horoušany)
 • Spolek myslivců a rybářů (Horoušany )

 

Srovnání obce Horoušany s okresem Praha – východ a Prahou

V této části můžete vidět porovnané jednotlivé sídelní celky. Všechny hodnoty jsou aktuální z předběžných výsledků sčítání obyvatel 2011.

Z údajů ČSÚ je patrné, že věková skupina 15-64 let převažuje a je zastoupena téměř stejně ve všech porovnávaných celcích.  V Praze je pak v porovnání s Horoušany a Prahou – východ méně mladých lidí od 0-14 let a naopak více lidí starších 65 let. Horoušany a Praha – východ jsou po věkovém složení velmi podobně.

Dále se lze podívat na srovnání procentuálního zastoupení ekonomicky aktivních a neaktivních lidí. Pro mě poměrně zajímavým faktem je, že hodnoty jsou téměř totožné, zejména v Praze a Horoušanech.

 

Závěr

Každé město, obec, čí jiné lidské sídlo se vyznačuje vlastní unikátní historií, způsobem života obyvatel i specifickými přírodními faktory, které se promítly do dnešní tváře sídla – genia loci.

Pro Horoušany je typická bohatá historie, kterou zejména v posledních měsících obec začíná oprašovat – s tím souvisí i nedávné vyvěšení znaku obce. Horoušany byly vždy spojeny především se svým rybníkem, pod jehož hrází stával významný Baumanův mlýn. Na jeho počest je v pravém horním rohu znaku vyobrazen symbol mlýnského kamene. I dnes má však rybník důležitou roli v životě obce. Nejen, že většina místních událostí (Pálení čarodějnic, Den dětí, Mikuláš) a aktivit (bruslení, koupání) se koná právě v jeho blízkém okolí, ale především je spojen se Spolkem sportovních rybářů a každoročními rybářskými závody Carp show Horoušany, které jsou asi nejvíce typické pro tuto obec.

V posledních letech se klade důraz na vytvoření kvalitního bydlení zejména pro rodiny s dětmi. Nejedná se pouze o nově vybudovanou školku, ale jak jste si mohli všimnout i v předešlém odstavci, tak mimo rybářských závodů jsou prakticky všechny události v obci vybírány tak, aby se zde pobavily zejména ti nejmenší.

 

Literatura

Citace – Klára Svobodová, internetové stránky Infoglobe.cz dostupné z: http://www.infoglobe.cz/stredocesky-kraj2/horousany-vesnicka-plna-historie-video/

Číselné údaje

 • Encyklopedie Wikipedie dostupná z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88
 • Internetoví stránky obce dostupné z: horousany.cz
 • Data Českého statistického úřadu dostupná z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/hledej.jsp?vo=null&q_text=horou%C5%A1any&q_rezim=3
 • Aktuální hodnoty (2011) ČSÚ dostupné z : http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/950047CE5B/$File/pvkrcz020.pdf

Historie obce – Martin Hůrka, internetové stránky obce dostupné z: http://www.horousany.cz/informace-o-obci/historie-/

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!