Hydrosféra – maturitní otázka (7)

 

Otázka: Hydrosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Martin

 

Základní pojmy

 • vodní obal Země
 • vyskytuje se ve všech skupenstvích – pevné, kapalné, plynné
 • 4 základní kategorie vodstva
  • Voda povrchová – v oceánech, mořích, vodních tocích, jezera, rašeliniště, bažiny, rybníky, přehrady, sníh, led
  • Voda podpovrchová – půdní póry, průliny, pukliny, dutiny hornin, podzemní led
  • Voda v atmosféře – vodní pára, dešťové srážky, sněhové srážky, kroupy
  • Voda v živých organismech
 • zásoba vody – 1450 mil. km3
 • únik vody z atmosféry = zánik vody
 • nejvíce vody je ve sněhu a ledu – 66,4 %
 • oceány a moře – 71 %
 • pevnina – 29 %

 

Koloběh vody na Zemi

 • voda se vyskytuje ve všech skupenstvích, dochází mezi nimi k neustálému pohybu
 • je způsoben sluneční energií a zemskou přitažlivostí
 • Vlivem tepla se voda vypařuje z povrchu Země. Vzdušné proudy unášejí vodní páry na velké vzdálenosti. Při poklesu teploty dochází ke kondenzaci vodních par, které ve formě srážek (déšť, sníh) padají vlivem přitažlivosti na zem – maximální množství vody dopadá na hladinu oceánu, z vody, která dopadá na pevninu, se stává voda podpovrchová a povrchová a určité množství vody se vrací zpět do oceánu.

 

Malý oběh

 • pevnina – pevnina – výpar nad pevninou spadá rovnou na pevninu
 • moře – moře – výpar nad mořem spadá rovnou na moře

 

Velký oběh

 • moře – pevnina
 • Celkem 79 % rozlohy souše je odvodňováno do světového oceánu
 • 21 % do bezodtoké oblasti – výpar zde převyšuje nad srážkami, takže voda neodtéká až do moře ale postupně se vypaří – většinou v subtropickém podnebném pásu

 

Světový oceán

 • Souvislá plocha tvořena čtyřmi oceány
 • Světový oceán se dělí na oceány, moře, zálivy, průlivy
 • Oceány a moře zabírají 71 % celkové rozlohy naší planety

 

Oceány

 • rozlehlé plochy světového oceánu rozprostírající se mezi kontinenty
 • uzavřený systém proudění vody
 • vodní masy rozvrstvené podle teploty a salanity
 • Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán-

 

Moře

 • menší části oceánů v dosahu kontinentů
 • moře vnitřní – obklopena pevninou, s oceánem spojena průlivy – Středozemní, Černé, Rudé
 • moře okrajová – oddělena od oceánů poloostrovy a ostrovy – Severní, Beringovo

 

Zálivy

 • menší části oceánu vnikající do pevniny – Guinejský, Biskajský

 

Průlivy

 • zúžené části moří, nebo oceánů mezi pevninou, nebo souší a ostrovy – Bospor, Dardanely, Gibraltar

 

Mořská voda

 • salanita
  • je dána celkových množstvím rozpuštěných látek v 1 kg mořské vody
  • látky – chloridy, sírany, uhličitany
  • vyjadřuje se v promile – průměrná salanita = 35 promile
  • je ovlivňována srážkami, výparem z hladiny, přítokem říční vody, změnami teploty vody, oceánskými proudy, hloubkou moře
  • moře mírných zem. šířek mají nižší salanitu než moře tropů a subtropů
 • barva
  • ovlivněna pohlcováním světelných paprsků
  • Zelenou barvu má mořská voda s planktonem (fytoplankton) v chladnějších mořích
  • Modrou barvu má čistá mořská voda
 • hustota
  • vyšší než u sladké vody
  • závislá na teplotě, sanalitě a tlaku
  • nejnižší hustota v tropických oblastech
  • se zeměpisnou šířkou se hustota zvyšuje, maxima v polárních mořích
 • teplota
  • závisí na slunečním záření – pohlcuje až 85 %
  • ovlivněna mořskými proudy
  • průměrná teplota povrchové vody je asi 17 stupňů
  • nejteplejší je Tichý oceán
  • zásobárna tepla celé planety
  • Maximální teplota je dosahována v uzavřených mělčinách tropických moří: +36 až +40° C (Rudé moře a Perský záliv)
 • mořská voda je v neustálém pohybu – příčinou je gravitační působení Měsíce a Slunce, fyzikálně-chemické vlivy, pohyby zemské kůry

 

Pohyby moře

 • mořské dmutí – příliv a odliv
 • vlnění
  • eolické – působení větru na hladinu
  • příboj – náraz mořských vln na pobřeží
  • tsunami – vlny vyvolané podmořským zemětřesením nebo podmořskou sopečnou činností
  • dmutí – způsobují je slapové síly. Výška vlny závisí na tvaru pobřeží, maximální je v nálevkovitých zálivech na okraji velkých moří či volného oceánu – až 15m, rychlost je až 15 km/h.
 • oceánské proudy
  • teplé (od rovníku do vyšších zeměpisných šířek), Golfský, Brazilský
  • studené (směřují od vyšších zeměpisných šířek směrem k rovníku), Kalifornský, Kanárský

 

Význam světového oceánu

 • Zdroj výživy populace – ryby, mořští živočichové, rostliny, savci, korýši…
 • Suroviny – získávání přímo z mořské vody (sůl) nebo z mořského dna (ropa, plyn – těžby, mangan – přímý „sběr“ ze dna)
 • Doprava – námořní, mezikontinentální, pobřežní, trajektová
 • Energie – přílivové elektrárny – FRA, RUS, CAN, Fundy
 • Geopolitika, strategie –
 • Rekreace a cestovní ruch – zdroj příjmů

 

Vodstvo pevnin

Povrchové vody

 • pocházejí z atmosférických srážek, tajícího sněhu, ledu, podzemních vod vytékajících na povrch jako prameny
 • odtékají do oceánů
 • mohou být zadržovány v přirozených i umělých nádržích – jezera, umělé vodní nádrže (přehrady, rybníky), močály, mokřady (rašeliniště – ve vyšších nadmořských výškách, rašeliníky a mechy – lázně, podmáčená území, slatiniště – podmáčená území, v nízkých nad. výškách, trávy

 

Řeky

 • říční síť složená z hlavního toku a jeho přítoku tvoří vodní toky
 • pramen = počátek každého vodního toku
 • ústí = konec vodního toku, kde řeka vtéká do jiné řeky, jezera či moře
 • délka vodního toku = vzdálenost od pramene k ústí
 • spád vodního toku = výškový rozdíl mezi dvěma libovolně zvolenými body na řece, spád se udává v promile jako poměr výškové vzdálenosti dvou bodů na toku (rozdíl nadmořských výšek) a vzdálenosti mezi body
 • hustota říční sítě = poměr délky všech toků k ploše povodí
 • povodí = území, z kterého tok odvádí povrchovou i podpovrchovou vodu
 • rozvodí = hranice mezi povodími
 • průtok řeky = množství vody, které proteče průtočným profilem vodního toku za jednotku času
 • specifický odtok = množství vody, které odteče průměrně z povodí za jednotku času
 • řádovost toku = počet posloupných zaústění počínaje od oceánu – tok nejvyššího řády vždy ústí do oceánu, jeho přítoky jsou toky nižšího řádu
 • bifurkace = rozdvojení toku do dvou hlavních povodí
 • úmoří = moře, oceán, do kterého se vlévá řeka

 

Režim odtoku

 • závisí hlavně na podnebí dané oblasti
 • závisí na geologickém podloží, tvaru reliéfu, charakter půdy, vegetace

 

Rozdělení

 • rovníkové – vyrovnaný režim po celý rok, vody mají dostatek, př. zdrojnice Konga, Kapuasu (INS)
 • monzunové – výrazné letní maximum, srážkové, př. Chang Jiang, Mekong, Chuang che
 • suchých oblastí – občasné (vádí, creek), mají vodu jen při srážkové činnosti
 • pustinné – během toku ztrácejí vodu, zdrojnice často ledovcové, př. Nil, Amudarja
 • fiumary (zimní srážková maxima) př. Tibera, některé na léto i vysychají
 • mírného pásu – jarní maximum při tání sněhu, srážková maxima (mimo zimy po celý rok), př. Labe, Volha
 • subarktické – toky tekoucí do chladných oblastí, dlouho zamrzají, letní maxima, př. Ob, Lena, Mackenzie
 • ledovcové – horské toky napájené táním ledovce s letním maximem, ledovcový režim často stovky kilometrů, př. zdrojnice Dunaje a Rýna.

 

Jezera

 • Přírodně vytvořené sníženiny zemského povrchu zaplněné vodou
 • 5 % sladkovodních zásob naší planety
 • Limnologie – obor zabývající se jezery
 • Zdroj pitné vody, rybolov, rekreace
 • Dělení
  • Vulkanická jezera
   • Vodou zaplněné krátery vyhaslých sopek (Crater Lake, USA)
  • Tektonická jezera
   • Vznikla důsledkem poklesu zemské kůry podél zlomů
   • Velká hloubka a protáhlý tvar
   • Bajkal, Tanganika
  • Ledovcová jezera
   • Vznikla modelačním působení ledovce
   • Jezera v Alpách, na Slovensku, Šumavě
   • Po přemodelování území pevninským ledovcem mohou být vzniklé deprese zaplaveny tající vodou -> jezerní plošiny
  • Krasová jezera
   • Vznik zaplavením krasových depresí (jezera v Dinárském krasu)
  • Jezera smíšeného původu
   • Jezera vzniklá tektonicky a později modelovaná ledovcem
   • Ladožské, Oněžské jezero

 

Umělé vodní nádrže (rybníky a přehrady)

 • výsledkem lidské činnosti
 • Rybník
  • Umělá vodní nádrž
  • Vybudovaný nasypáním nízké zemní hráze
  • Chov ryb, rekreace, zásobárna vody
 • přehradní nádrže
  • zadržení vody pro hospodářské účely
  • větší než rybníky
  • negativní důsledky na krajinu (zábor půdy, kácení lesů, zánik sídel)
  • funkce – protipovodňová, zavlažovací, zásobení pitné vody, užitková voda, rekreační, dopravní, hydroenergetická

 

Mokřady

 • přirozené zásobárny vody v krajině
 • vznikají v horských oblastech a v nížinách tam, kde srážky převládají nad výparem
 • bažiny, rašeliniště, slatiniště
 • Bažiny
  • území bez odtoku, trvale přesycené vodou
  • Vznikají například zbahněním půd po zániku lesa nebo podmáčením a zaplavováním půd říční vodou
 • Rašeliniště
  • vznikají v horských oblastech při vývěrech vod a v jezerních pánvích  → zarůstají rašeliníkem a mechy  → vznikají tak několik metrů mocné vrstvy rašeliny, na kterých potom začnou růst i byliny (suchopýr, rosnatka aj.) nebo keře (břízy, vrby aj.)
 • Slatiniště
  • vznikají v nižších nadmořských výškách na kyselých a chudých půdách zarůstáním zbahnělých sníženin a slepých říčních ramen rostlinstvem (ostřice, sítina aj.)
 • Při velkém množství vody se voda v rašeliništích hromadí a v nejnižších polohách vytváří močály a malá jezírka

 

Význam

 • klimatický význam
 • zadržování vody v krajině = retenční funkce
 • biologický význam – stanoviště vodního ptactva a dalších organismů
 • zdroj rašeliny – využití v zemědělství, zahradnictví, lázeňství, palivo

 

Voda ve sněhu a ledu

 • převážná část veškeré vody na pevnině
 • ledovce – 68,4 % celkové zásoby sladké vody na Zemi

 

Ledovce

 • pevninské – plošně rozsáhlejší – grónský, antarktický ledovcový štít
 • horské – menší rozměry
 • globální oteplování má za následek tání ledovců a zvyšování hladiny světového oceánu

 

Podpovrchová voda

 • pod povrchem, dostává se tam vsakováním atmosférickým srážek
 • voda půdní (obsažena v půdních pórech) a podzemní (vytváří souvislou vodní hladinu)
 • podzemní voda
  • puklinová – vyplňuje pukliny hornin (žula, vápenec)
  • průlinová – vyplňuje průliny nezpevněných hornin (štěrk, písek)
  • krasová podzemní voda – hromadí se ve velkých vápencových puklinách
  • artézská – hladina podzemní vody je pod hydrostatickým tlakem
  • pramen – místo vývěru podzemní vody na povrch
  • hladina podzemní vody je různá, záleží na propustnosti půdy

 

Význam podzemní vody

 • lázeňství (léčebné účinky a rehabilitace) – minerální vody mají léčebné účinky, vřídla mají vyšší mineralizaci
 • zdroje pitné vody (zemědělství, průmysl, lidé) – podzemní voda je nejkvalitnějším zdrojem hlavně pitné vody. Stolní vody (na trh) jsou často obohacovány o oxid uhličitý.
 • geotermální energie – horké prameny jsou levným zdrojem pro vytápění, výrobu elektrické energie (Island, Nový Zéland)

 

Minerální voda

 • obsahuje více než 1 g minerálních látek v 1 litru vody
 • Rozdělení minerálních vod podle povahy látek
  • kyselky (s obsahem CO2), zemité (Teplice n. B.), alkalické (Luhačovice, zásadité)
  • sirné (s obsahem např. H2S, V. Losiny)
  • železnaté, železité (s ionty železa, či jeho sloučenin Bechyně)
  • muriatické (slané, s obsahem nejčastěji NaCl, Prešov, částečně Poděbrady)
  • radioaktivní (s radioaktivními ionty, Janské Lázně, Jáchymov)
  • uhličité (obsahující vápenec) vylučováním vápence vzniká v blízkosti pramenů těchto vod travertin nebo vřídlovec. Právě horké prameny snadno rozpouštějí vápenec a mají tak vysokou mineralizaci

 

Kryosféra

 • část krajinné sféry po více než dva roky pod bodem mrazu
 • voda v pevném skupenství – forma sněhu, podpovrchový a podzemní led
 • součástí je i permafrost (dlouhodobě zmrzlé půdy) – Aljaška, Grónsko, sever Ruska a Skandinávie
 • glaciologie – obor zabývající se ledovci
 • telení ledovců – odlamování ledu od ledovců, které zasahují do moře
 • ledovec vzniká nahromaděním sněhu a jeho přeměnou působením tlaku ve firn a poté led
 • pohybuje se do nižších nadmořských výšek – odtávání ledovce = ablace

 

Význam ledovců

 • geomorfologický – ledovcovou činností vznikají údolí, kary, roviny, morény, fjordy , …
 • hydrologický – zdroj vody pro vodní toky při jejich tání
 • sport a rekreace – ledovce představují možnost provozování zimních sportů v létě
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!