Iracionalismus, existencionalismus, pragmatismus

 

Otázka: Iracionalismus, voluntarismus, existencionalismus, pragmatismus

Předmět: Filosofie, Společenské vědy

Přidal(a): Adéla Moravcová

 

 

IRACIONALISMUS

 • Opak racionalismu (materialisté), proti rozumový,…
 • Ve filosofii nadřazený pojem
 • Idealisté
 • Jako iracionální označují vše, co nelze rozumem pochopit – nemožné, nepochopitelné
 • I citové vnímání, nad rozumem – nadpřirozené apod.
 • Absolutní iracionalismus = popírá jakékoli smysluplné bytí, vše je absurdní,…
 • Relativní iracionalismus = existují rozumem pochopitelné, ale i rozumem nepochopitelné věci, můžeme se k nim dostat něčím jiným, např. intuice apod.
 • Má mnoho podob = např. voluntarismus

 

VOLUNTARISMUS

 • Idealistický směr
 • Odmítá, že by platily objektivně nějaké přírodní a společenské zákonitosti
 • Podceňuje vědecké poznání
 • Základním principem světa je vůle

 

Arthur Schopenhauer

 • Znal a navazoval na filosofii Kanta
 • “Svět jako vůle a představa“ = pracoval na něm přes 20 let, obsahuje celou jeho filosofii, vychází i z Platona, ovlivnila ho indická filosofie a budhismus
 • Věc o sobě (Kant) je podle něj vůle – objevuje se v různých stupních, vrchol je v člověku
 • V člověku vzniká vědomí, svět vzniká v něm jako představa
 • Vnější skutečnost = hmota, prostor, čas, příčinnost, spojeno, determinováno (určeno), není zde místo pro svobodu, je zde vše dáno
 • Zabývá se poznáním = podle něj je dvojí = intuitivní (podle něj hlavní) a rozumové
 • Základní vlastností vůle je nespokojenost, vede k neustálým změnám = to působí strasti a zlo
 • Říká, že svět kolem je plný utrpení, život je neustálé hnaní se za něčím
 • Když se za něčím pořád ženeme, zvyšujeme to utrpení
 • Měli bychom potlačit vůli, nalezení nirvany
 • Pesimistická filosofie
 • Ideálem je klid, nežití, vůle k životu

 

Friedrich Nietzsche

 • Německý filosof, polský původ
 • Přednášel filologii v Basileji
 • Měl rozhled, zajímal se o filologii a filosofii
 • Miloval antické Řecko – Sokrates, Platón
 • Odkazuje na ni
 • “Tak pravil Zarathustra“ = o morálce slabých, naráží na křesťanství (dává nám zbytečné množství pokory, soucitu, vytváří slabé jedince),…
 • Je plný protikladů, paradoxy
 • Používá básnický jazyk, odkazy na jiné knihy a filosofie, aforismy, někde ale i hodně zjednodušuje, hutný (– filosof s kladivem)
 • Vůle k moci, vůle být nadřízený, vládnout
 • období – romanticky geniální
 • období – kritické (ideálem je vědec, skeptické období)
 • období – zarathustrovské (období jeho původní filosofie, existence, iracionalita, člověk ovládán vůlí k moci)
 • Vznikl pojem nadčlověk (pak i zneužito) – odvržení slabého a vytvoření pána
 • Nadčlověk se musí vybudovat, dosáhnout ho, ne každý toho dosáhne
 • Ospravedlňuje násilí (nacismus – němec je nadčlověk)
 • Odmítá současný pesimismus
 • Byl trochu nihilista (nevěří v nic, neuznává řád,…)
 • Vše bylo a zase bude
 • Spíše myšlenky, nápady, aforismy
 • Vystupuje proti náboženství, politice,…

 

FENOMENOLOGIE

 • Učení o jevech (z řečtiny)
 • Filosofie se má zabývat tím, co se jeví, co je dáno – tedy to, co je fenomén
 • Věda o fenoménech
 • Někdy také filosofie esencí
 • Promítla se i do jiných oblastí (do praktických) – v etice, v estetice, v teorii hodnot (axiologie), i do psychologie,…
 • Českým zástupcem Jan Patočka

 

Edmund Husserl

 • Vystudoval matematiku
 • České kořeny, působil na hodně universitách
 • (Zemřel v roce 1938)
 • Chtěl přeměnit filosofii ve vědu, která popisuje jevy (fenomény)
 • Chce zkoumat jevy v jejich vlastní podstatě, čistá podoba,…
 • Epoché = zdržet se soudů o bytí, idei,… – to člověku umožní zaměřit se na čisté fenomény a odhalit jejich podstatu
 • Fenomén má dvě vrstvy
  • empiricko-reálná vrstva (to nám dávají smysly)
  • vrstva esencí – eidos (smysly nejsou schopné ji postihnout = dostaneme se k tomu zřením – intuice,…)
 • Říká, že naše vědomí je s touto vrstvou spjato = jsme schopní k ní proniknout
 • Fenomenologie má analyzovat problémy, aby vystoupil eidos (esence)
 • Cílem je vybudovat systém esenciálních faktů ve všech filosofických disciplínách

 

EXISTENCIALISMUS

 • 20. století
 • Filosofie existence/existencialismus
 • První myšlenky v Dánsku – Soren Kierkegaard (1. polovina 19. století)

 

Soren Kierkegaard

 • Byl teolog
 • Člověk je osamocen
 • Nemá v ničem oporu – neustále žije v nejistotě → úzkost, rozčarování
 • 3 životní stádia
  • Estetické = užívá si života, uspokojuje své smysly,…
  • Etické = člověk se podřídil řádu, jeho povinností je volit, vybírat si, rozhodovat se → úzkost,…
  • Náboženské = překonání úzkosti tím, že se odevzdáme nějaké transcendentální bytosti (např. bůh) – je to dáno “skokem“, těžký posun, bolestný
 • Téměř za svého života neznámý – objevil ho poté Karl Jaspers

 

Karl Jaspers

 • Velmi se zajímal o Kierkegaarda
 • Hledá podstatu lidské existence
 • (zemřel 1969)
 • Varoval před masovou společností a kulturou, před byrokracií
 • Je kritický
 • Napsal studie z dějin filosofie – psal o Kusánském, Descartovi, Nietzschem…

 

Gabriel Marcel

 • Říká, že se máme pokusit spojit s Bohem, spolužít s ním v lásce, v naději, ve věrnosti

 

Jean – Paul Sartre

 • Spisovatel, filosof
 • Odmítl Nobelovu cenu za literaturu
 • Vyrůstal v Paříži
 • Samotář (šilhal, děti ho nebraly)
 • Studoval v Berlíně = tam se seznámil s filosofií Hegela a Marxe
 • Učil na liceích
 • Narukoval během 2. světové války – zatčen
 • Levicově orientovaný, tíhnul ke komunismu
 • Byl v USA, v Praze, v Číně, v Rusku, atd
 • Politicky aktivní
 • Vychází z fenomenologie
 • Říká, že jsme odsouzeni ke svobodě, jsme nuceni si volit a k zodpovědnosti = naše volba se vždy dotkne jiných
 • To se nejvíce projevuje v krizových situacích = dostaneme se do stavu vytržení = v tu chvíli máme pocit, že musíme něco udělat (i něco, co se vymyká)
 • Náš život je plný nejistot = jediná jistota je smrt
 • „Bytí a nicota“
 • Napsal i hodně her

 

Albert Camus

 • Francouz, narodil se v Alžírsku
 • Vystudoval klasickou literaturu
 • Spisovatel a filosof, novinář
 • Zapojil se do protifašistického hnutí
 • Psal hry
 • Politické otázky, kritik francouzské koloniální politiky v Alžíru
 • Zemřel při autonehodě
 • Hledá odcizení, člověk se ve svém životě cítí nesmyslně
 • Člověk by měl revoltovat (vzbouřit se)
 • Uvádí člověka do mezních situací, více než Sartre
 • V mezních situacích člověk dojde k prozření
 • Člověk má v té chvíli 2 možnosti = sebevražda nebo zvládnout situaci a revoltovat (revolta nás očistí)
 • „Mýtus o Sisyfovi“
 • „Člověk revoltující“
 • Odmítá kolektivní revoltu, preferuje osobní
 • „Cizinec“

 

FILOSOFIE BYTÍ / EXISTENCE

Martin Heidegger

 • Asistentem Husserla
 • Má blízko ke Kierkegaardovi
 • Bytí je jednota subjektu a objektu
 • Člověk jako jediný je schopen si uvědomit své bytí (subjektivní) a svět (objektivní)
 • Jsme vrženi do světa a opuštěni = pocit úzkosti
 • Člověk se obrací vně sebe, mimo sebe – extatičnost
 • Vidí jedinou perspektivu = perspektiva smrti → bytí k smrti
 • Tento stav se nedá pochopit, popsat = vyjadřuje se v básnických obratech
 • Moc se soustředíme na vědu a na techniku
 • „Bytí a čas“ = 30. léta, perspektiva smrti – žijeme k smrti
 • Sympatizoval s nacisty

 

PRAGMATISMUS

 • Přizpůsoboval se současné situaci
 • Na filosofii a její otázky se dívá z ohledu užitečnosti, praktičnosti pro člověka
 • Obraz americké morálky, lidu, …
 • Využít co máme, aby nám to posloužilo
 • Neexistují všeobecně platné pravdy, pravidla – co jednomu vyhovuje, může druhému škodit
 • Pravda je to, co člověka efektivně vede, co se hodí

 

William James

 • Působil na Harvardu, představitel Harvardské školy
 • Vyzdvihuje schopnost jednat
 • Filosofii chápe jako jednání – používáme cit a vůli, nejen rozum
 • Praktické aspekty jednání
 • Nedůvěřuje abstrakci, metafyzice,…
 • Pravda nám pomáhá ke spokojenosti
 • Pravdivé ideje jsou ty užitečné, umožní nám užívat skutečnost pro naše účely, pomůže nám to dosáhnout spokojenosti

 

John Dewey

 • Působil na Chicagské škole
 • Napsal spoustu knih – sociologických, filosofických, psychologických, estetických, pedagogických
 • Je tvůrcem pragmatické pedagogiky = na desítky let ovlivnila americké všeobecné učení, dále hodně v Evropě a v Asii
 • Pragmatická pedagogika = žákům je předložen problém, situace a oni je řeší – tím se učí
 • Učí se užívat správné metody, klade důraz na praktické vyučování, není možné to nalinkovat dopředu
 • Kladl důraz na psychologii dítěte (nemůže je učit člověk bez znalosti psychologie)
 • Do popředí posadil dítě
 • Trochu podcenil obsah vzdělání
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!