Jak citovat při psaní práce

Bibliografická citace (ISO 690, APA)

 • bibliografické citace = soubor údajů o citovaných autorských dílech
 • slouží ke snadnému dohledání zdrojů i jejich kontrole
 • používají se pro uvádění odkazů v textu
 • tvoří seznam použité literatury

 

Norma ČSN ISO 690:2011

 • Používá se pro bibliografické odkazy a citace různých zdrojů (tištěné i elektronické dokumenty, kartografické dokumenty, grafická a hudební díla i audiovizuální dokumenty)

Příklady bibliografických citací podle normy ISO 690:

 • citace knih, sborníků a další jednorázově vydaných publikací:
  • Autor. Název díla: podnázev díla. Podřízená odpovědnost (překladatel, ilustrátor apod., případně editor neboli sestavovatel – v případě, že není uveden autor). Označení vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání.[2] Rozsah (počet stran, případně i přiložený CD-ROM apod). Edice. Poznámky (libovolný podstatný text). ISBN.
 • citace článku v časopise:
  • Autor článku. Název článku. Název zdrojového dokumentu. Rok vydání, ročník, číslo, citované strany. ISSN.
 • citace příspěvku ve sborníku:
  • Autor příspěvku. Název příspěvku. In: Název sborníku. Místo vydání: nakladatel, rok vydání, strany. ISBN nebo ISSN.
 • citace ze seriálových publikací – například časopisů a ročenek:
  • Název: podnázev. Místo vydání: nakladatel, rok. ISSN.
 • citace webové stránky:
  • Autor stránky (je-li uveden). Název stránky [online]. Datum publikování, [citováno dne]. Dostupné z: URL adresa stránky.

 

Citační norma APA (American Psychological Association)

 • Platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd, týká se jak odkazů umístěných přímo v textu, tak i v závěrečném soupisu použité literatury

Pravidla při citování pomoci normy APA:

 • pokud se jméno autora objevuje přirozeně v textu, je doplněno pouze rokem v kulatých závorkách:
  • Pol (2012), popřípadě s lokací: Pol (2012, s. 120)
 • pokud má více zdrojů stejného autora i rok vydání, využívá se k jejich rozlišení malé písmeno abecedy přiřazené k roku vydání:
  • (Valenta, 2004a, s. 56) – písmena se potom uvádějí rovněž v závěrečném seznamu použitých zdrojů
 • jména autorek jsou přechylována výhradně v textu, v odkazech v závorce i v seznamu literatury zůstávají v původní podobě
 • odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a řadí se abecedně:
  • (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007)
 • přímá citace pomocí normy APA:
  • v případě přímé citace textu jiného autora do 3 řádků je citovaný text uveden v uvozovkách (citovaný text nesmí být v kurzívě) a uvedena strana/rozsah stran na které se citovaný text v původním zdroji nachází, stránky jsou rozděleny dlouho pomlčkou, pokud citovaný zdroj nemá stránkování, tento údaj se vynechá
  • příklad: (Ginzberg, 1984, s. 180–181)
 • nepřímé citace nejsou uváděny v uvozovkách, nejsou psány kurzívou, ani se neuvádí rozsah stran, ze kterých bylo čerpáno
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!