Kartografická zobrazení – maturitní otázka

zeměpis

 

Téma: Kartografická zobrazení

Předmět: Matematický zeměpis

Přidal(a): Veronika Valková

 

 

KARTOGRAFIE

 • Věda zabývající se tvorbou a zpracováním map
 • Mapa = zmenšený obraz Země
 • Používá se měřítko = poměr
 • Globus = zmenšený model země

 

Dělení kartografického zobrazení

 • Podle kartografického zkreslení
  • ekvidistantní (délkojevná, stejnodélková) – nezkreslují vzdálenosti v určitém směru (netýká se všech délek)
  • ekvivalentní (plochojevná, stejnoplochá) – zachovávají poměry ploch, jsou však zkresleny úhly
  • konformní (úhlojevná, stejnoúhlá) – věrně zachycují úhly, ale silně zkreslují plochy
  • vyrovnávací (kompenzační) – kompromisní zobrazení s mírným zkreslením úhlů i ploch; do této kategorie lze počítat i mnohá zobrazení délkojevná
 • Podle vzhledu zobrazovací plochy
  • jednoduchá
   • azimutální – zobrazuje se přímo na rovinu (např. Gnómonická projekce)
   • kuželová – zobrazuje se na plášť kužele, který se poté rozvine do roviny
   • válcová – zobrazuje se na plášť válce, který se poté rozvine do roviny (např. Behrmannovo nebo Mercatorovo zobrazení)
  • nepravá (pseudo-zobrazení) – odvozená z výše uvedených zobrazení azimutálních, kuželových a válcových (např. Mollweidovo zobrazení)
  • mnohokuželová (polykónická) – místo jednoho kuželového pláště je použita soustava kuželů
  • zobrazení po vymezených částech – nejedná se vlastně o druh zobrazení, ale o opakování téhož způsobu zobrazení po malých územích, čímž je minimalizováno zkreslení
 • Podle polohy osy zobrazovací plochy
  • normální (pólová) – osa válce nebo kužele je totožná s osou glóbu nebo se zobrazovací rovina dotýká glóbu na jednom pólu
  • příčná (transverzální, rovníková) – osa válce nebo kužele leží v rovině rovníku nebo se zobrazovací rovina dotýká glóbu na rovníku
  • obecná (šikmá) – osa válce nebo kužele prochází středem glóbu, ale nesplývá s jeho osou ani neleží na rovníku nebo se zobrazovací rovina dotýká glóbu v libovolném bodě mezi pólem a rovníkem

 

Kartogram

 • je jedna z nejpoužívanějších vyjadřovacích metod tematické kartografie. Jde o jednoduchou mapu, v níž je graficky vyjádřena (barvou či rastrem) intenzita jevu ve sledovaném území. Kartogram vyjadřuje relativní hodnoty (na rozdíl od kartodiagramu).

 

Kartodiagram

 • je grafické znázornění statistických dat buď metodou bodovou, čárovou, anebo plošnou používané v geografii a kartografii. Kromě diagramových znaků mohou být v mapě znázorněny také prvky topografického obsahu (vodní síť, administrativní hranice)
 • vyjadřuje absolutní hodnoty jevu. Lze jej kombinovat s kartogramem, který vyjadřuje naopak hodnoty relativní.

 

Základní metody tvorby map

 • Anamorfóza – přetvoření vybraného ukazatele za předpokladu konstantního neměnného, poznávacího prvku (např. velikost území a tvar území jako poznávací prvek)
 • Kategorizace – vytváření tříd souvislostí jevů využitelných ke stanovení určitého klasifikačního řádů, nebo schématu
 • Separace – samostatné znázornění jednoho izolovaného prvku obsahu (např. vodní nádrže)
 • Generalizace – zdůraznění podstatného a vyloučení druhořadého
 • Klasifikace – převod kvantitativních hodnot na novou kvalitu (např. orientace svahů)
 • Kvantifikace – převod kvalitativního vyjádření na kvantitativní (např. hustota dopravní sítě)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy