Kinematika hmotného bodu – maturitní otázka


Otázka: Kinematika hmotného bodu

Předmět: Fyzika

Přidal(a): Krystofkonecny

 

 

kinematika

 • zabývá se změnami pohybového stavu těles nehledě na příčiny

 

hmotný bod

 • těleso, u kterého zanedbáváme rozměry a tvar
 • má hmotnost rovnou hmotnosti tělesa, které zastupuje

 

Mechanický pohyb

 • klid i pohyb těles je vždy relativní

 

klid tělesa

 • nastává, když se nemění jeho poloha vzhledem ke vztažnému tělesu
 • pro popis klidu a pohybu tělesa je vždy nutno zvolit vztažné těleso, absolutní klid neexistuje

 

pohyb tělesa

 • nastává, když těleso mění svou polohu vůči vztažnému tělesu

 

Poloha hmotného bodu

vztažná soustava

 • vznikne spojením vztažného tělesa se soustavou souřadnic a určením měření času
 • na tělese pak zvolíme vztažný bod
 • polohu tělesa určíme pomocí jeho souřadnic

 

poloha hmotného bodu

 • a) dána souřadnicemi x, y, z, které má těleso v soustavě souřadnic Oxyz
 • b) pomocí polohového vektoru r

 

polohový vektor r

 • vektor, jehož počáteční bod je v počátku souřadnic, koncový bod dán bodem A
 • velikost dána vzdáleností bodu A od počátku souřadnic
 • směr určíme podle úhlu, který svírá s některou z os

 

Trajektorie a dráha hmotného bodu

trajektorie

 • geometrická čára, kterou hmotný bod při pohybu opisuje
 • její tvar záleží na volbě vztažné soustavy
 • podle tvaru: pohyby přímočaré a křivočaré

 

dráha

 • s – délka trajektorie, kterou hmotný bod opíše za určitou dobu

 

graf dráhy

 • zobrazuje závislost dráhy na čase

 

Rychlost hmotného bodu

 • Δr = r´ r
 • průměrná rychlost
 • vp – podíl dráhy a času, za který hmotný bod urazí tuto dráhu
 • vp = Δs/Δt [vp] = s-1 1 m.s-1 = 3,6 km.h-1
 • skalární veličina
 • okamžitá rychlost
 • v – její velikost je průměrná velikost ve velmi malém časovém intervalu na velmi malém úseku trajektorie
 • podle polohového vektoru: hmotný bod se přesune z polohy určené vektorem r do polohy určené vektorem ; změna polohového vektoru je dána Δr = r´ r >> v = Δr/Δt
 • vektorová veličina, její velikost │v
 • má vždy směr tečny trajektorie hmotného bodu, jako vektor Δr a je orientovaná ve směru změny polohového vektoru
 • rovnoměrný pohyb
 • rychlost hmotného bodu se při něm nemění, jeho rychlost je konstantní
 • nerovnoměrný pohyb
 • rychlost hmotného bodu se při něm mění

 

Rovnoměrný pohyb

 • s = vt          s = s0 + vt

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

 • v = v0 + at  v = v0 – at
 • jde o nerovnoměrný přímočarý pohyb
 • zrychlení
 • a = Δv/Δt [a] = m.s-2 – charakterizuje změnu vektoru rychlosti

rovnoměrně zrychlený

 • velikost rychlosti závisí na čase vztahem v = v0 + at

 rovnoměrně zpomalený

 • velikost rychlosti závisí na čase vztahem v = v0 – at

Dráha rovnoměrně zrychleného/zpomaleného pohybu

 • s = v0t + s0 ± 1/2 at2
 • odvození: vp = (v0 + v) = 1/2 at >> s = 1/2 at2

 

Volný pád

 • v = gt  s =1/2 gt2g = 9,81 m.s–2
 • padající tělesa padají se zrychlením g – tíhovým zrychlením
 • objevil Galilei
 • g
 • tíhové zrychlení je pro všechna tělesa padající ve vakuu stejné
 • směřuje vždy svisle dolů
 • normální tíhové zrychlení g = 9,81 s–2

Skládání pohybů a rychlostí

 • platí princip nezávislosti pohybů: koná-li hmotný bod dva nebo více pohybů, je jeho výsledná poloha taková, jako kdyby konal tyto pohyby po sobě, a to v libovolném pořadí

Rovnoměrný pohyb po kružnici

 • popis: vztažný bod O ve středu kružnice, základní směr přímky p, průvodič hmotného bodu
 • periodický pohyb
 • průvodič hmotného bodu
 • r spojnice středu kružnice a pohybujícího se hmotného bodu
 • jeho délka = r kružnice
 • v čase t svírá s přímkou p úhel φ, který se nazývá úhlová dráha
 • >> φ = s/r
 • 1 rad – když s = r
 • úhlová rychlost
 • podíl úhlové dráhy Δφ, kterou opíše průvodič za dobu Δt, a této dráhy
 • ω = Δφ/Δt [ω] = (rad).s-1 (rad se nemusí uvádět)
 • perioda/oběžná doba
 • T – doba, za kterou průvodič opíše plný úhel 360° = 2π
 • ω = /T
 • frekvence
 • počet oběhů hmotného bodu za jednotku času
 • f = 1/T

 

Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici

 • rovnoměrný pohyb po kružnici má stálou velikost, nikoliv směr >> pohybuje se zrychlením
 • směřuje stále do středu kružnice >> dostředivé
 • za dobu Δt se vektor Δv změní – a = Δv/ Δt
 • a│= │ Δv │/ Δt = Δs/ Δt . v/r = v2/r = ω2r

 

Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu

 • celkové zrychlení a můžeme rozložit na dvě složky:
 • tečné zrychlení at
 • vyjadřuje změnu velikosti rychlosti
 • normálové zrychlení an
 • vyjadřuje změnu směru rychlosti – totožné s ad
 • a = at + an.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy