Klasická řecká filosofie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Klasická řecká filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Marky96

 

 

 

 

KLASICKÁ ŘECKÁ FILOZOFIE

Sofisté – Sofistika

 • od slova sofia = moudrost
 • skupina myslitelů v Antickém Řecku, profesně učitelé, nazývali sami sebe učitelé moudrosti – nakonec většina z nich se usadila v Athénách – centrum kultury
 • vyučovali různé obory a předměty (gramatika, gymnastika, matematika, poznatky o přírodě, rétorika = umění řečnit – byl to požadavek v politické sféře, eristika = obor, který učí lidi vést spor a spor i vyhrát -> umění toho druhého porazit, umění tance, hudba,…)
 • dialektik = umění vést rozhovor a dopracovat se nějakého výsledku – nalézt i kompromis
 • Sofisté byli žádaní a velmi dobře placení -> začali vést okázalý život, dávali bohatost najevo
 • filozof Sókratés prošel vzděláním sofistů, ale jejich učení odmítal
 • byl velmi chytrý a skromný
 • kritizoval Sofisty za to, že se považovali za vyučující moudrosti -> moudří jsou pouze Bohové

 

 • Sofistů bylo velké množství – nejznámnější:
 • Protágorás
 • Gorgiás
 • obrátili pozornost na filozof. antropologii
 • do popředí se dostává člověk
 • člověk bude určovat, co je pravdivé, co není, co je špatné
 • gnoseologický relativismus = poznání a pravda jsou relativní (každý má svoji pravdu, co je pro jednoho dobré, může být pro jiného špatné a naopak)
 • mravní relativismus = dobro a zlo jsou relativní
 • subjektivismus = vše určuje člověk, přecenili člověka
 • „člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou“
 • neexistuje žádná absolutní pravda (pravda je relativní) – Protágorás
 • „Neexistuje nic, a i kdyby něco existovalo, nemohli bychom to poznat. I kdybych něco mohl poznat, nemohl bych to sdělit jiným lidem.“ Gorgiás
 • zpochybňování věcí a lidí = skepse
 • zpochybnění, že i kdyby něco existovalo, nemohli bychom to poznat = gnoseologická skepse
 • absolutizovali člověka, nic není objektivní
 • do sofistiky patří tzv. sofismata = odpovídaly logice, ale ne realitě

 

Sókratés

 • nejznámější filozof, stal se známým kvůli svému životnímu osudu
 • filozofii miloval, vyučoval ji zadarmo, musela se o něho starat jeho žena Xantypa
 • celý život žil velmi skromně
 • na jedné straně spousta lidí, kteří ho obdivovali, ale na straně druhé měl i nepřátele, protože kritizoval poměry – miloval Athéňany a ctil, ale vytýkal jim jejich styl života (jejich zájem o moc, slávu,…)
 • byl stoupencem aristokracie
 • zřídil tribunál, kde byl veřejně obviněn
 • obhajovací řeč pronesl sám (Platón nám ji zachoval)
 • prohrál, byl obviněn, že kazí mládež
 • kritizuje demokracii a zavádí nové bohy
 • byl odsouzen k trestu smrti, který na sobě musel učinit on sám (vypil číši s jedem)
 • jeho přátelé mu dávali šanci, aby z Athén utekl, ale on odmítl, nechtěl ztratit svou důvěryhodnost, stál si za svými názory, byl ochoten kvůli nim zemřít
 • jeho nejvlivnější žák byl Platón – zachytil většinu jeho myšlenek
 • Sókratés nenapsal nic

 

Sókratovy filozofické názory

 • vyučoval pomocí dialogů – dialektika
 • odsuzoval sofistický relativismus (v oblasti pravdy i morálky)
 • zajímaly ho gnoseologické otázky a otázky morálky
 • „Vím, že nic nevím.“
 • čím více víme, tím se nám otevírají pořád další otázky k řešení
 • svět je podle něj absolutně nepoznatelný, nemůžeme znát vše
 • „Moudří jsou pouze bohové.“
 • vnitřní hlas = daimonion (je dán člověku od Boha)

 

Platón (428 – 374 př. n. l.)

 • ačkoliv se chtěl původně věnovat hudbě a poezii – nakonec se rozhodl pro filozofii
 • byl žákem Sókratovým – v mnoha věcech se lišili
 • dožil se slávy a obdivu
 • nejvýznamnější představitel idealismu v Antice
 • představitel objektivního idealismu (zdůrazňuje vědomí mimo subjekt – duchovno existuje objektivně)
 • Platón si pod duchovnem představoval svět ideí – vytvořil svět ideí
 • proti němu stojí atomisté (= důsledný a nejvýznamnější materialistický směr – nepřipouštěli v podstatě žádné duchovno)

 

 • historikové tvrdí, že ve vývoji Platónova života existovaly 3 etapy:
 1. etapaobdobí sókratovského idealismu (20 – 40 let)
 • Platón velmi obdivoval svého učitele Sókrata
 • napsal dílo Obrana Sókratova = zachytil Sókratovu řeč před Athénským tribunálem – dílo psané v monologu
 • napsal celou řadu dialogů

 

 1. etapa – období vlastní filozofické tvorby (40 – 60 let)
 • již se začíná odpoutávat od Sókrata, vytvořil vlastní učení o ideích
 • utváří učení o lidské duši a učení o ideálním státě
 • v tomto období často cestoval (navštívil Syrakusy – zde vládl Dionýsos – stoupenec tyranie – Platón mu popsal své názory o ideálním státě -> Dionýsos ho uvrhl do otroctví, ale následně se pomocí svých bohatých přátel dostal zpět z Athén)
 • založil filozofickou školu Akademii
 • velmi významná, i po smrti Platóna
 • měla tisíce žáků, fungovala až do 6. st. n. l.
 • vyučovalo zde mnoho myslitelů, ale nemohli zde vyučovat atomisté (neměl rád atomisty a nejspíše jeho žáci spálili spisy Démokrita)

 

 1. etapa = období pythagoreismu (pythagorejská filozofie)

 

 • napsal velké množství děl, velká část se zachovala – Platón se zasloužil i o to, že se zachovaly Sókratovy názory
 • napsal velké množství dialogů – Faidon, Faidros -> zmiňuje se v nich o nejvýznamnějším ontologickém učení – teorii ideí

 

 • dílo Politeia = ústava
 • také význam jako forma vlády – vláda více lidí
 • pracoval na něm celý život

 

 • nejdůležitější Platónovy názory:
 • teorie ideí
 • učení o lidské duši
 • učení o ideálním státě

 

 • lidská duše má 3 části:
 • rozumová
 • citová (volní)
 • žádostivost (později označováno jako pudovost, biologičnost)

 

 • lidé se liší tím, jaká část duše u nich převládá
 • lidská duše je nesmrtelná – věřil ve stěhování lidských duší – v reinkarnaci
 • je obohacena o předchozí poznatky (již z předchozích bytí)
 • jedná se o apriorní proces – lidské poznání (a priori = dané předem)
 • člověk má v sobě něco daného a poté to poznává během života
 • mnoho myslitelů na Platóna navázalo v novověku př. Descartes (17. -18. století)
 • lidská duše předurčuje člověku, jaké postavení bude mít v životě

 

Platonova teorie ideí (viz papír)

Ideální stát

 • Platón stál u zrodu teorie elity – vládnout ve státě má elita (ne lid)
 • vládnout ve státě by měli být ti nejmoudřejší – filozofové = strážci (neměli by být majetní)
 • existence tří přirozených stavů:
 • řemeslníci = výrobci – mají právo na majetek
 • strážci = válečníci = obránci
 • vládci = filozofové
 • rovné podmínky v dětství pro všechny
 • zastáncem celoživotního vzdělávání
 • demokratičnost a aristokracie
 • vládnout by měli ti nejvzdělanější, ale musí prokázat i praktické dovednosti
 • duše člověka předurčuje jeho schopnosti
 • v novověku navázali na Platóna někteří myslitelé – vzniklo několik teorií elity (skupina lidí, kteří převyšují svými schopnostmi běžný průměr)
 • Akademia působila v Athénách
 • další filozofická škola vznikla také v Athénách – Lykeion

 

dnes pojem lyceum pochází z Lykeion – založena Aristotelem

 

Aristoteles (384 – 322 př. n. l.)

 • zakladatel psychologie, logiky, přírodních věd
 • zajímal se o lidskou duši a její péči – spisy O duši
 • považován za nejvšestrannějšího filozofa (zaujímal se o humanitní i přírodní vědy)
 • stál u zrodu vědeckého myšlení a metod – „filozof vědy“
 • pocházel z lékařské rodiny – jeho otec byl osobní lékař Filipa Makedonského (byl zavražděn) – otec Alexandra Makedonského
 • byl to žák Platóna – vstoupil do Akademie (následně zde i vyučoval)
 • osobním vychovatelem a učitelem Alexandra Makedonského – poté, co se stal Alexandr vojevůdce – Aristoteles se vrací do Athén
 • věnoval se cestování, patrně se oženil, měl syna
 • založil svou akademii – Lykeion
 • měla tisíce žáků, velmi významná škola
 • začala se zde uplatňovat vědecká metodika – bylo zde mnoho sbírek spisů, rostlin, zvířat,…
 • vedl své žáky k vědeckému postupu
 • řešilo se zde kromě filozofie i poznání přírody (hvězdy, nebe,…)
 • po smrti Alexandra se vytvořila protimakedonská skupina -> Aristoteles byl obviněn z bezbožnosti -> uprchl na ostrov Euboia (řecký ostrov) – rok zde žil a poté zemřel
 • jeho žáci se rozhodli, že nezapomenou na jeho odkaz – zachránili Aristotelovy spisy (utřídili je)
 • nejvýznamnější skupinou spisů se stal Organon (organon = nástroj) = soubor logických spisů
 • on sám pojem logika nepoužíval – to jeho žáci

 

 • pro pojem logika používal pojem analytika -> logické spisy = analytika (později název Organon)
 • nepoužíval logiku za vědu, nýbrž jako nástroj myšlení
 • nejznámější britský filozof Francis Bacon – Nové Organon
 • navázal na Aristotela – polemizoval s ním o logice a snažil se najít novou metodu lidského myšlení
 • dále se zabýval přírodovědou
 • označoval ji jako fyziku – napsal dílo Fyzika neboli spisy fyzické (o přírodě)
 • spadají do toho mnohé úvahy (o nebi, o hvězdách, o rostlinách, o zvířatech, …) -> kosmologické úvahy
 • tvrdil, že nejprve vznikaly jednodušší organizmy -> poté se postupně vytvářely složitější organizmy a na vrcholu stojí člověk (existence vývoje)
 • dílo Metafyzika
 • spisy
 • to, co stojí za fyzikou je filozofie
 • nejznámější A. filozofické dílo
 • zachytil nejstarší filozofické názory o světě (v podobě zlomků)
 • metafyzika zahrnuje samotné ontologické a gnoseologické úvahy o světě
 • nejvíce jeho filozofických úvah v tomto díle
 • není jednoznačně ani idealista ani materialista
 • dílo Etika Nikomachova
 • pojmenoval ji po svém synovi
 • rozsáhlé dílo, otázky etiky
 • dílo Politika
 • různé politické úvahy
 • podobně jako Platón se zabýval otázkami uspořádání společnosti
 • v Antice chápali politku jako správu věcí veřejných
 • na rozdíl od Platóna svou teorii ideálního státu nedokončil (ale řešil, které formy státu jsou dobré, a které ne)
 • dílo Poietika
 • kniha, která zkoumá umění, oblast poezie
 • řemesla zařazoval také do umění – do oblasti kultury
 • -> široký rozsah (čím se zabýval)
 • měl velký respekt, získal slávu a uznání
 • založil se i o metodologii vědy (na Lykeionu)
 • jako první se pokusil o rozdělení – utřídění vědeckých poznání -> pokusil se rozdělit vědy
 • hovořil o vědách:
 • teoretických (filozofie, částečně fyzika,…)
 • poietických = uměnovědných (kultura, literatura,…)
 • praktických (ekonomika, politka,…)
 • nezařazuje logiku do věd (ani nepoužívá tento název) – analytika

 

Aristotelovy ontologické názory

 • podstata světa ontologie = nauka o bytí
 • byl uznávanou a respektovanou autoritou (stejně jako Platón) ve středověké křesťanské filozofii
 • ontologické názory byly ovlivněny jeho názorem na kosmos
 • aithér = éter (nekonečný prostor)
 • kolem země je jakýsi obal ohně, vody a vzduchu (pouze do dráhy měsíce)
 • vymyká se naší představivosti
 • náš svět je materiální, tvoří jej 5 podstat: voda, země, vzduch, oheň a éter
 • v oblasti éteru – mimo nás, existuje Bůh (nejvyšší bůh, nejvyšší duchovno)
 • uvádí náš svět do pohybu (zemi, měsíc, hvězdy,…)
 • Bůh je hybatelem světa -> proto byl respektován ve středověku
 • víra v Boha
 • země je střed vesmíru = geocentrický názor potvrzovali i ve středověku (nejdříve Mikoláš Koperník) – Telemaios (ve středověku)
 • v renesanci se tento názor vyvrátil -> heliocentrický model = slunce je středem vesmíru
 • další učení:
 • učení o látce a formě (abstraktnější filozofická teorie)
 • látka – materiálno je základ světa, ale představuje pouze možnost (látka sama o sobě nic není)
 • k tomu, aby látka vytvořila realitu, potřebuje formu (formou myslel nějaké uspořádání = myslel tím nějakou duchovní sílu)
 • nejvyšší forma = duchovní síla – Bůh
 • z toho důvodu nebyl důsledným materialistou
 • spravedlnost je pro něj základ ve státě (fce: obecné blaho všech občanů)
 • Aristoteles byl kritikem Platónovy teorie ideí (ale A. duchovní formy jsou pouze jinou formou teorie ideí)
 • úmrtím A. se hovoří o konci klasické řecké filozofie
 • v Athénách existovalo mnoho škol (nejvýznamnější byly Akademie a Lykeion)
 • nazývaly se Malé školy Sókratovské (navazovaly na Sókrata)
 • Kynická škola (kynos = pes)
 • představitel Diogenes ze Sinope
 • znám svým extravagantním způsobem života -> pohrdal všemi vymoženostmi lidstva (žil v sudu)
 • člověk by se měl přiblížit životu, jako žijí psi
 • byl šťastný a skromný – věřil, že majetek (bohatství) člověku nepřinese štěstí
 • škola Kyrenejská
 • logika a život je někdy odlišný
 • kyrenejská otázka: Když lhář tvrdí, že lže lže nebo mluví pravdu?

-> logicky lhář lže, ale ve skutečném (reálném) životě nikdo není 100% lhář, není to tedy řešitelné (může zároveň mluvit pravdu a zároveň být lhář)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!