Kriminalita dětí a mládeže – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Kriminalita dětí a mládeže

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Nikola Petráčková

 

Zahrnuje jednání dětí a mladistvých osob, jehož důsledkem je porušení společenských zájmů na takovém stupni společenské nebezpečnosti, který je charakteristický pro trestný čin (kryje se s termínem juvenilní delikvence).

 

PŘÍČINY

Jsou obdobné jako u kriminality dospělých, ale mají svá specifika, která zvláště vystupují do popředí, ve velkých městech a průmyslových aglomeracích.

 

FAKTORY PŘISPÍVAJÍCÍ KE KRIMINALITĚ

 1. RODINA

Zabezpečuje své členy hmotně, pečuje o zdraví, výživu a kulturní návyky svých členů, vytváří specifické socializační a výchovné prostředí pro děti, předává jim kulturní dědictví, vštěpuje jim morální postoje, ovlivňuje je, usměrňuje, chrání a podporuje.

V rodinách delikventních dětí a mladistvých se nachází významně více emočních poruch, duševních retardací různého stupně, alkoholismu a také kriminálních deliktů.

Delikventní rodiny jsou často ve velmi špatném ekonomickém postavení, žijí ze sociálních dávek.

Zanedbávání a týrání dětí dramaticky zvyšuje pravděpodobnost, že se tyto děti během dospívání dostanou do konfliktu se zákonem.

 

 1. ŠKOLA

Je základní výchovně – vzdělávací institucí ve společnosti, která je odpovědná za úroveň, šíři a hloubku všeobecného i odborného vzdělání občanů i za jejich plný rozvoj.

Osobnost dítěte je v době školní docházky ovlivňována rovinou žák – učitel a rovinou mezi žáky navzájem. Konfliktní situace v těchto dvou rovinách mohou vést k delikventnímu a někdy až kriminálnímu chování (záškoláctví, šikana)

 

 1. VRSTEVNÍCI

Mají vliv v období, kdy se dospívající odpoutává od rodiny a jeho vztah k autoritám se začíná měnit.

Mladí lidé bez pozitivních zájmů mohou sklouzávat k členství v různých asociálních partách projevujících se hrubým narušováním veřejného pořádku, rasovou nesnášenlivostí apod. S těmito projevy se většinou úzce pojí alkoholová i nealkoholová toxikomanie.

 

 1. MÉDIA

Jsou jedním z nezanedbatelných faktorů přispívajících ke vzniku kriminálního chování.

Děti a mládež si vyplňuje denně několik hodin sledováním televize a počítače volný čas.

Působením médií někdy dochází k hrubé a rafinované masové manipulaci s vědomím, myšlením a cítěním dětí.

 

 1. ZÁVISLOSTI

Nadměrné užívání návykových látek  trvale poškozuje tělesné i duševní zdraví, v důsledku čehož se postižený dostává svým asociálním chováním do konfliktů s okolím a také se zákonem.

Střet se zákonem se projevuje kriminální činností spojenou s opatřováním finančních prostředků na nákup denní dávky drogy.

 

POTÍRÁNÍ A POSTIH KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

 1. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

Výchovná opatření tvoří spolu s ochrannými a trestními opatřeními součást jednotnosti trestněprávních sankcí, představujících reakci státu na trestnou činnost mladistvých.

Tato opatření vymezuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

 

Patří sem:      

dohled probačního úředníka

probační program

výchovné povinnosti

výchovná omezení

napomenutí s výstrahou

 

 1. OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Účelem je kladně ovlivňovat duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a též chránit společnost před pácháním nových provinění mladistvými pachateli.

Patří sem:       ochranné léčení,

ochranná výchova

 

 1. TRESTNÍ OPATŘENÍ

Jsou nejpřísnějším druhem sankce, které lze mladistvým pachatelům ukládat.

Patří sem:       obecně prospěšné práce,

peněžité opatření

odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení),

odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem a

odnětí svobody nepodmíněné.

 

ORGÁNY ZABÝVAJÍCÍ SE KRIMINÁLNÍ ČINNOSTÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

OSPOD – ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 • Kurátor pro mládež pracuje s dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu, jako záškoláctví, útěky z domova, prostituce, toxikomanie, alkoholismus, agresivita apod., s nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a s mladistvými (15 – 18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku.
 • Kurátoři mládeže na oddělení sociálně–právní ochrany dětí tvoří nejdůležitější článek celého systému ochrany dětí a jejich postavení v systému soudnictví ve věcech mládeže upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí.

 

POLICIE

 • Ve struktuře policie pracují specialisté zabývající se problematikou trestné činnosti mládeže a na mládeži, kteří mají tvořit styčné body při spolupráci s OSPOD a školami.

 

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

 • Státní zástupce vykonává dohled nad prací policie v přípravném řízení trestním s mladistvými pachateli a je ze zákona vybaven možností uplatnit zvláštních způsobů řízení, např. – podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání a odstoupení od trestního stíhání.

 

SOUD PRO MLÁDEŽ

 • Soud pro mládež rozhoduje o uložení nejvhodnějšího a nejefektivnějšího opatření vzhledem k charakteru spáchaného provinění.

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

 • Činnost PMS se na první pohled velmi podobá činnosti OSPOD, avšak je zde zásadní rozdíl. Zatímco OSPOD se v souladu s příslušnými ustanoveními ZSVM zaměřují na spíše na minulost mladých provinilců, PMS se věnuje činnosti zaměřené na současnost a budoucnost mladistvých pachatelů.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!