Latinská Amerika – maturitní otázka (3)

zeměpis

 

   Otázka: Latinská Amerika

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Saba

 

 

Obsah

 • Základní údaje, přírodní a socioekonomické podmínky
 • Státy Střední Ameriky
 • Státy Jižní Ameriky

 

Od jižních hranic USA po Ohňovou zemi na jihu

 • OHŇOVÁ ZEMĚ = souostroví na jihu Jižní Ameriky

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE, PŘIRODNÍ A SOCIOEKONOMICKÉ PODMÍNKY

 • Geologicky nejstarší jádro Latinské Ameriky – Guyanská a Brazilská vysočina
 • Západní pobřeží lemují Kordillery (v jižní Americe -> Andy)
 • Nejvyšší hora – Aconcagua (cca. 7 km)
 • Nejníže položené místo – proláklina Gran Bajo de San Julián (-105 km)
 • Nížiny: Orinocká, Laplatská a Amazonská
 • Poloostrov Yucatán

 

SOPEČNÁ ČINNOST

 • V jižní Americe (na rozhraní lit. desek) jsou častá zemětřesení a sopečná činnost
 • Andy – velké množství vyhaslých i činných sopek
 • Nejvyšší činná sopka – Guallatiri (přes 6 km)
 • V Mexiku sopka – Popocatépetl (aktivní)

 

VODSTVO

 • Nejhustší říční síť na světě, krátké řeky
 • AMAZONKA – nejdelší a nejvodnatější řeka světa
 • Většina území odvodňována do Atlantského oceánu
 • Tichý oceán, Karibské moře, Panamský průplav – vytvořen člověkem
 • Jezera: Managua, Nikaragua

 

PODNEBÍ

 • tropické a subtropické -> převaha
 • mírné -> jih jižní Ameriky
 • velehorské -> Andy

Tropické vlhké podnebí – střídání období dešťů a období sucha

Tropické deštné a opadavé lesy, savany v sušších oblastech

 • Vlhké tropy -> tropické deštné lesy
  • nejrozsáhlejší tropické deštné lesy -> AMAZONSKÝ DEŠTNÝ PRALES
  • – > flóra uspořádaná do rostlinných pater
 • Střídavě vlhké tropy
  • rozsáhlé savany (území Kolumbie a Venezuely -> IILANOS, území Brazílie -> CAMPOS)
 • Suché oblasti
  • Mexiko + tichomořské pobřeží (podmíněno Humboltovým mořským proudem)

 

HOSPODÁŘSTVÍ

 • Nejvíce zadlužené země světa (nejvíce Venezuela)
 • Hlavní odvětví -> zpracovatelský průmysl (přibližně 85% celkové výroby)
 • Nejdůležitější strojírenství (výroba automobilů – Brazílie, Mexiko) a těžební průmysl

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Rostlinná výroba má plantážní a monokulturní charakter
 • Největší podíl pěstování – obilniny (kukuřice a pšenice)
 • Nejvýznamnější okopanina -> maniok
 • Střední Amerika -> „banánové“ republiky (velká sklizeň banánů a cukrové třtiny)
 • Export kávy -> Brazílie, Kolumbie, Mexiko
 • Největší světový producent kokainu na světě -> Kolumbie (export do USA a Evropy)
 • Živočišná výroba – chov skotu, ovcí a prasat + rybolov
 • Největší problém -> kácení lesů a těžba dřeva
 • Největší úbytek v Brazílii (Amazonský deštný prales také nazývané „plíce světa“) = úbytek tvorby O2 a posilování skleníkového efektu
  • Výstavba nových sídel, komunikací, polí
 • Žďárové zemědělství

 

STÁTY STŘEDNÍ AMERIKY

 • Mexiko, Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama a ostrovy v regionu zvaném Karibik
 • Původní obyvatelé -> Aztékové, Mayové, Indiáni

 

MEXIKO

 • Federativní prezidentská republika a největší stát Střední Ameriky
 • město – Ciudad de Mexico
 • 31 států + 1 federální distrikt hl. města
 • Sousedé: USA, Belize, Quatemala
 • OBYVATELSTVO
  • 128 mil. obyvatel
  • Míšenci mezi původními Indiány a přistěhovalci ze Španělska
  • 90% římskokatolíci
  • Úřední jazyk – španělština
  • Největší zalidnění – Mexická náhorní plošina
  • 73% obyvatel ve městech
  • Ciudad de Mexico – největší mexická aglomerace 
 • POVRCH
  • Převážně hornaté území
  • Dnešní reliéf se začal formovat až ve třetihorách
  • Častá sopečná činnost a zemětřesení (sopka Popocatépetl)
  • Kalifornský poloostrov a poloostrov Yucatan
  • Mezi horskými pásmy Siera Madre Occidental (západ) a Siera Madre Oriental (východ) se nachází MEXICKÁ NÁHORNÍ PLOŠINA
   • UZAVŘENÁ Kordillerami s řadou sopek
  • Pobřeží Mexického zálivu a jih – pobřežní nížiny
 • PODNEBÍ
  • Subtropické -> sever Mexika
  • Tropické -> střed a jih Mexika
  • Pouštní a polopouštní -> 45% Mexika
 • VODSTVO
  • Největší řeka – RIO GRANDE
  • Mexická náhorní plošina -> Bezodtoká oblast
 • VEGETACE
  • Sever -> pouštní a polopouštní vegetace (kaktus, agáve)
  • Jih -> tropické pralesy
  • Kordillery -> subtropické smíšené lesy
 • HOSPODÁŘSTVÍ
  • Jedna z nejrozvinutějších zemí Latinské Ameriky
 • Zemědělství – 13% orné půdy
  • Především pěstování obilnin – kukuřice, pšenice, sorgo, čirok
  • Dále cukr. Třtina, bavlník, tabák, káva, pomeranče
  • Důležitá surovina – chilli paprička
  • Živočišná výroba – skot, prasata, kozy a koně
 • Průmysl – významný těžební průmysl
  • Světový producent ropy
  • 1. místo na světě v těžbě stříbra
  • Nerostné suroviny – ropa, rudy barevných a drahých kovů
 • CESTOVNÍ RUCH
  • Významný zdroj příjmů
  • Hlavní zájem -> Památky indiánských kultur

 

STÁTY JIŽNÍ AMERIKY

BRAZÍLIE

 • Federativní prezidentská republika a největší stát Jižní Ameriky
 • město – Brasilia
 • 26 států + federální území
 • OBYVATELSTVO
  • 212 mil. obyvatel
  • Bývalá kolonie Portugalska -> úřední jazyk – portugalština
  • Více jak 50% přistěhovalci z Evropy
  • 90% katolické náboženství
  • 1/4 negramotná a častá podvýživa
  • Nerovnoměrné zalidnění -> aglomerace Sao Paulo a Rio de Janeiro
 • POVRCH
  • Více jako polovina území Amazonská nížina
  • Rozsáhlý Amazonský deštný prales
  • Sever – Guyanská vysočina a Jih – Brazilská vysočina
 • PODNEBÍ
  • tropický a subtropický pás – teplé a vlhké podnebí
  • Tropické zaujímá více jak ½ území
 • VODSTVO
  • Osa říční sítě – Amazonka
  • Další řeky – Uruguay, Paraná, Amazonka
  • Říční přístav Manaus
  • Řeky na jihu a ve středu se využívají v energetice – Itaipu – hydroelektrárna
 • HOSPODÁŘSTVÍ
  • Pokročilý průmysl a velké surovinové bohatství
 • Zemědělství – 7% orné půdy
  • Monokulturní velkovýrobní plantážnictví
  • místo na světě ve sklizni kávy, pomerančů, cukr. třtiny, manioku a banánů
  • Dále Kukuřice, pšenice, rýže, brambory, batáty
  • Živočišná výroba – prasata, skot, ovce, koně
 • Průmysl
  • Nejdůležitější těžba – železná ruda (2. místo na světě) a bauxit (3. místo na světě)
  • Dále se těží rudy barevných a drahých kovů
  • Bohatý potenciál řek -> hydroelektrárny = 93% el. energie (Itaupú na řece Paraná – největší hydroelektrárna na světě
 • CESTOVNÍ RUCH
  • Výrazné příjmy z cest. ruchu
  • Nejnavštěvovanější město – Rio de Jainero

 

ARGENTINA

 • Federativní prezidentská republika a 2. největší stát Jižní Ameriky
 • město – Buenos Aires
 • 23 provincií + jedno autonomní město
 • OBYVATELSTVO
  • 44 mil. obyvatel
  • Úřední jazyk – španělština
  • 97% přistěhovalci ze Španělska, Itálie
  • 94% katolíků
  • 90% obyvatel žije v Laplatské Nížině
 • POVRCH
  • Většina území Andy s nejvyšší horou Acocangua
  • Na východě – Laplatská nížina
 • PODNEBÍ
  • Mírné – střed a jih
  • Subtropické – sever
 • VODSTVO
  • Osa říční sítě – Paraná a Uruguay
  • Hory – jezera ledovcového původu
 • HOSPODÁŘSTVÍ
  • Rozvinuté, převažuje živočišná výroba
  • Zemědělství
   • Tabák cukrová třtina, vyspělé vinařství a sadařství
   • Světově významný producent vína (centrum = Mendoza)
   • Živočišná výroba – skot, ovce, koně
   • Jeden z největších producentů hovězího masa na světě
  • Průmysl – těžební a energetický průmysl
   • Velké zásoby nerostných surovin
   • Zemní plyn, ropa, železná ruda, hnědé uhlí
   • Nejrozvinutější jaderný program v Jižní Americe
   • Vývoj nízkokapacitních reaktorů – zatím nejúspěšnější na světě
 • Argentina si činí nárok na část Antarktidy
 • S VB vede spor o Falklandy, Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!