Logopedie – maturitní otázka ZSV

 

  Otázka: Logopedie

  Předmět: Základy společenských věd

  Přidal(a): skokanova.n

 

 

 

 

= logopedie je oborem speciální pedagogiky s dvouletou tradicí – původně byla součástí optopedie,

= logopedie se zabývá jedinci s poruchami řeči a s poruchou dorozumívání,

 

VÝZNAM ŘEČI PRO ČLOVĚKA

= poruchy řeči jsou řazeny ze sociálního hlediska mezi jedny z těch nejhorších – znemožnění možnosti socializace,

= řeč slouží jako nástroj pro dorozumívání, myšlení i jako nástroj pro seberegulaci,

= v průběhu vývoje člověka se zároveň mění i řeč – počátkem je už novorozenecké období (vydávání hrdelních zvuků), následně období brumlání, žvatlání až po mluvení,

= k rozvoji řeči je nutné také čtení, které je nedílnou součástí rozvoje řeči,

 

KLASIFIKACE PORUCH ŘEČI

 1. VÝVOJOVÉ PORUCHY – objevují se v určitém vývojovém období,
  1. OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI – dítě se naučí mluvit, v budoucnu bude mluvit jako ostatní bez jakýchkoli problémů, ale ne tak jak určuje pomyslná „norma“,

OBECNÉ PŘÍČINY – málo podnětné prostředí – okolí s dětmi nekomunikuje,
– poruchy sluchu, poruchy zraku (u těžkých poruch – mluvení díky nápodobě),

– nadměrná péče, přílišné mluvení nebo používání neuchopitelná slova,

– vyrůstání v dvoj nebo více jazyčném prostředí,

 

 1. NEUROTICKÉ PORUCHY ŘEČI – jde-li o neurózu – není poškozen mluvní aparát (neuróza = funkční porucha, kdy nefunguje vše tak jak by mělo). Nejčastější příčinou bývají velmi traumatické zážitky nebo nevyzrálost nervového systému,
  1. NEMLUVNOST – MUTISMUS – projevuje se u dětí, které mluvit umí, ale nemluví. Problém se nejčastěji objevuje u dětí předškolního věku,
   • SELEKTIVNÍ MUTISMUS – dítě si podvědomě vybírá, s kým bude, nebo nebude mluvit. Nejčastěji to bývá pedagogický pracovník. Tento problém bývá ve většině případů přechodný a sám odezní,

OPATŘENÍ – zajištění kvalitního mluvního vzoru, tiché mluvení – šeptání, z počátku komunikace přes druhé dítě,

 • SITUAČNÍ MUTISMUS – dítě nemluví jen v určitých situacích,
 • TOTÁLNÍ MUTISMUS – dítě nemluví s nikým, za žádné situace. Tento druh mutismu se objevuje i u dospělých (většinou z důvodu nějakého traumatického zážitku),
 1. KOKTAVOST – dnes obvykle není řazena mezi vývojové poruchy ale mezi poruchy plynulosti řeči. Spouští jí stejné příčiny jako u neurózy. Jedinec se často zadrhává (nemluví plynule). Špatným přístupem může u jedince dojít až k logofobii (=strach z mluvení),
  • TONICKÁ – dítě prodlužuje začátek slova,
  • KLONICKÁ – dítě několikrát opakuje začátek slova nebo věty několikrát po sobě,
  • TONICKO-KLONICKÁ – kombinace předešlých,
  • VNITŘNÍ KOKTAVOST – v moment, kdy má člověk promluvit nemá šanci začít, často u nových dětí ve škole,

 

OPATŘENÍ – umístění mezi více-mluvné děti – mluvní vzory. Potřeba speciálních postupů – jedinec spadá pod klinického logopeda a léčba je na delší dobu. Důležité je odstranit především příčiny koktavosti. Za dítě nedokončujeme slova/věty, neopravujeme je a nevystavujeme je veřejným projevům,

PŘÍČINY – traumatizující zážitek (některé události v rodině – např. rozvod rodičů, změna prostředí – přestup na ZŠ),

 1. PORUCHY PLYNULOSTI ŘEČI – mezi poruchy tohoto typu řadíme i koktavost (z hlediska příčin je ale často řazena pod neurotické poruchy řeči),
  1. BREPTAVOST – velmi rychlá mluva, při které jedinec polyká konce slov nebo celá slova – řeč se stává nesrozumitelnou. S touto poruchou řeči se často setkáváme u dětí s ADHD. Jedince s touto poruchou na ní můžeme upozornit (doporučená dotyková komunikace). Doporučeno je navštěvovat odborníka (logopeda).
 2. PROCHY REZONANCE – ZVUČNOSTI – porucha způsobena špatnou rezonancí dutin,
  1. HUHŇAVOST
   • UZAVŘENÁ – nejčastější – vlivem zbytnělé nosní mandle dochází ke zmenšení rezonančních dutin a problém je hlavně ve výslovnosti nosovek. Děti celkově neprospívají (problém se spánkem, chrápání, problémy s jídlem, celková únava),
   • OTEVŘENÁ – vzniká vlivem rozštěpu patra, kdy dochází ke zvětšení rezonančních dutin. Často označována jako palatolalie. Problém je nejčastěji řešen plastickou operací a následným docházením k logopedovi,
  2. PORUCHY HLASU – FONACE
   1. DĚTSKÁ CHRAPTIVOST – dítě má chraptivý hlas – nejčastěji způsobeno dlouhodobým přetěžován hlasivek,
   2. FONASTIE – hlasová únava; projevuje se tím, že člověk přestává mluvit – nemusí být způsobeno nachlazením. Nejčastější příčinou bývá nevhodné a nepřiměřené zatěžování hlasivek (může dojít až k vytvoření „uzlíků“ na hlasivkách a následně k nutnosti dodržovat klidový režim),
   3. AFONIE – úplná ztráta hlasu,
  3. PORUCHY VÝSLOVNOSTI – PORUCHY ARTIKULACE – způsobeno například napodobováním špatného mluvního vzoru – dochází ke špatnému postavení mluvidel – hlavně zubů, anatomické zvláštnosti mluvidel, smyslové vady (poruchy sluchu…), neobratnost jazyka – mluvidel. Poruchy označované jako
   1. MOGILÁLIE – dítě hlásku, kterou neumí, vynechává,
   2. PARALÁLIE – dítě hlásku, kterou neumí, nahrazuje jinou hláskou (r ® l). Důležité zvažovat odklad z důvodu nesprávné výslovnosti,
   3. dítě tvoří hlásku na nesprávném artikulačním místě, poruchu označujeme jako …cismus (rotacismus – r; rotacismus bohemicus – ř),
   4. TETISMUS – mnohočetná patlavost, kdy dítě nezvládá výslovnost větší části hlásek (dítěti není rozumět),
  4. PORUCHY GRAMATICKÉ STRÁNKY ŘEČI (AGRAMATISMUS) – dobře vyslovuje, ale nemá dobře osvojenou gramatickou část, děti neskloňují, nechávají slova v infinitivech. Objevuje se například u dvojjazyčných rodin nebo u dětí s mentální retardací,

 

LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA

= u nás probíhá v rámci rezortu ministerstva zdravotnictví (= zaměstnávají klinické logopedy – často fungují při ORL nebo samostatně v nemocnicích),

= v rámci rezortu školství (=formou logopedů, pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách nebo v poradenských centrech – většinou se jedná o klinické logopedy; mimo toho i logopedické asistentky – učitelky s rozšířeným čtyřsemestrálního vzdělání),

= náprava je zajištěna v rámci přirozeného prostředí, také možnost intenzivnější spolupráce (kontakt s rodiči)

= vedle logopedických asistentů existují i v rámci mateřských škol logopedické třídy,

            = dětí je ve třídě méně, logopedická náprava probíhá během denního programu,

= existují i mateřské a základní speciální školy, které pracující s dětmi velmi intenzivně. Školy jsou většinou internátního typu,

= logopedičtí asistenti fungují i na základních školách (věnují se dětem mimo vyučování),

= možnost napodobovat zvuky zvířat nebo přírody

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!