Logopedie – speciální pedagogika

 

Otázka: Logopedie

Předmět: Speciální pedagogika

Přidal(a): Halltenka

 

Obor speciální pedagogiky, jenž s zabývá rozvojem, výchovou a vzděláním dětí, jež jsou znevýhodněny poruchami v procesu komunikace mluvenou řečí (pro každého pedagoga je nezbytná orientace v problému řečových poruch, i když odbornou péči zabezpečuje logoped).

 

PORUCHY KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI

 • 1.      Vývojová nemluvnost ( vývojová dysfázie)
  • = narušený vývoj řeči, jenž se může projevovat neschopností nebo smíšenou schopností verbálně komunikovat, i když podmínky pro utvoření této schopnosti jsou dobré (inteligence je přiměřená, dítě slyší, prostředí je podmětné) Problémy v oblasti jemné motoriky, paměti, emocionální oblasti, zájmová,…
 • 2.      Získaná orgánová nemluvnost (afáze)
  • = lokální poškození mozku. Řeč již byla plně vyvinuta, ale na základě poškození mozku (nádor, úraz mozku,…) dochází k poruše komunikace. (Narušena celá psychika= emoce, vůle)
 • 3.      Poruchy řeči zvuku (rinolalia= huhňavost)
  • HUHŇAVOST:
   • Zavřená – překážky v dutině nosní nebo nosohltanové (chronická rýma), řeč zní přidušeně jako při silné rýmě (např.: „By nic nebáme“ = „My nic nemáme“), stále pootevřená ústa, děti v noci chrápou (špatný spánek)
   • Otevřená– vzniká při nedokonalém uzávěru mezi rezonančními dutinami, příčinou může být nedokonalý uzávěr měkkého patra
   • Smíšená– kombinací huhňavosti zavřené, otevřené
 • 4.      Získaná neurotická nemluvnost
  • MUTISMUS, EFEKTIVNÍ MUTISMUS, SURDOMUTISMUS)
  • Mutismus– oněmění ( úlek, šok, vyčerpání)
  • Efektivní mutismus – ztráta řeči, oněmění vázané na osobu, situaci nebo prostředí ( dítě nemluví ve škole, ale doma ano)
  • Surdomutismus– ztráta řeči (oněmění), ztráta schopnosti slyšet (= hystericky podmínění projev labilní osobnosti)
 • 5.      Poruchy plynulosti řeči
  • KOKTAVOST, BRAPTAVOST
   • Koktavost
    • Jeden z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti
    • Koktavý mění postoj k verbální komunikaci, bojí se řeči, vyhýbá se řeči, může dojít až k logofobii
    • Vyskytují se poruchy neverbálního chování (tiky, grimasy, mrkání, žvýkání, celkový motorický neklid)+ napětí, pocení
    • => nedobrovolné přerušování plynulosti mluvení
   • Breptavost
    • Porucha plynulosti mluvy, dochází k vynechávání slabik, deformaci slov kvůli překotnému tempu řeči, řeč je často úplně nesrozumitelná (opakování a vynechávání slabik, narušené dýchání)
 • 6.      Poruchy artikulace (dyslálie= patlavost)
  • PATLAVOST= porucha používat jednotné hlásky nebo skupiny hlásek, nejrozšířenější porucha komunikační schopnosti
   • Podle původu nesprávného tvoření hlásek:
    • MOGILÁLIE- dítě vyslovuje určitou hlásku nesprávně tak, že ji nahrazuje zvukem, který nemá podobu žádné hlásky (zajímavý zvuk- např. mamin-a)
    • PARALÁLIE- dítě určitou hlásku nahrazuje hláskou jinou (např. káva- táva)
    • TÉTISMUS- dítě nesprávně vyslovuje více hlásek
   • Podle poruch jednotných hlásek:
    • Poruchy sykavek (SIGMATISMUS)
    • Poruchy hlásek „L“ (lampa- vampa- ampa)
    • Poruchy hlásek „R“ (ROTACISMUS) a „Ř“ (ROTACISMUS- BOHMICUS) -> dítě je nahrazuje hláskou „Z“ nebo „Ž“ (např. kuře- kuže- kuze), tato porucha („R“+ „Ř“) se nepovažuje za neobvyklou do 6ti let (péče logopeda+ vstup do školy)
  • Důsledky patlavosti= výsměch, nedůvěra k okolí, izolace, agresivita, negativismus, odpor hovořit, prospěch, ve spojení s poruchami čtení a psaní)
  • ! Správný mluvní vzor (nešišláme, …), nacvičování přírodních zvuků („S“- syčíme jako hadi, „R“ – nápodoba zvuku zvuku motoru, …), říkadla se slovy
 • 7.      Symptomatické poruchy řeči
  • = Poruchy komunikační schopnosti, jež jsou původním příznakem (symptomem) jiného, dominantního postižení, např. dědičnost- hluchota-> narušení komunikačních
 • 8.      Poruchy hlasu
  • = Změna struktury až úplná ztráta hlasu

 

PÉČE O OSOBY S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ

 • V dnešní době je logopedická péče u nás poskytována v resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v resortu ministerstva zdravotnictví, v resortu ministerstva práce
 • Od narození až po nástupu do školy-pediatři rodiče informují o předřečovém i řečovém vývoji dítěte.
 • Učitelky MŠ by měly mít dostatečné logopedické znalosti a dovednosti, měly by se zabývat logopedickou prevencí (rozvíjet komunikační schopnosti dětí, jejich motoriku, zrakové a sluchové vnímání, slovní zásobu, provádět dechová a artikulační cvičení,…)

 

Podezření na poruchy komunikačních schopností =>

 • Nutné provést včasnou logopedickou diagnostiku
 • Na základě diagnózy je nezbytné vypracovat speciálně pedagogický postup terapie -> obrátit se na odborníky:
  • Logopedické poradny při zdravot. zařízeních, při odděleních ORL, dětských odd., soukromé log, poradny (ambulantní péče)

 

Ve školství kontaktovat

 • Speciálně pedagogická centra (SPC), většinou působí při speciálních MŠ a ZŠ pro žáky s vadami řeči, na základě vyšetření v SPC může být dítě integrováno do běžné MŠ, může navštěvovat speciální třídu při běžné MŠ
 • Speciální školy- zařazení dítěte tehdy, není-li možnost ambulantně navštěvovat logopedickou poradnu, ani nelze zajistit logopedickou péči na základní škole

 

MŠ logopedická + ZŠ logopedická

 • pro vadně mluvící žáky
 • pro nemluvící žáky
 • (Menší počet dětí ve třídě, obsah výuky je shodný s obsahem výuky na ZŠ, navíc= hodiny log. Péče, individuální přístup)

 

Do speciálních škol se žáci zařazují na nezbytně dlouhou dobu, po odstranění nedostatků v řeči pokračuje ve školní docházce ve své kmenové škole v místě bydliště.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!